Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου 2019

ΣΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019, ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΗΜΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ, Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΟΡΤΑΖΕΙ ΤΟΥΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ ΤΟΥ, ΤΟΝ ΑΒΡΑΑΜ, ΤΟΝ ΙΣΑΑΚ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΚΩΒ. ΓΙΟΡΤΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ...

   


Γίνονται δὲ ἐκ Πύρρας Δευκαλίωνι παῖδες Ἕλλην μὲν πρῶτος, ὃν ἐκ Διὸς
γεγεννῆσθαι ἔνιοι λέγουσι, δεύτερος δὲ Ἀμφικτύων ὁ μετὰ Κραναὸν βασιλεύσας τῆς Ἀττικῆς, θυγάτηρ δὲ Πρωτογένεια, ἐξ ἧς καὶ Διὸς Ἀέθλιος.
Ἕλληνος δὲ καὶ νύμφης Ὀρσηίδος Δῶρος Ξοῦθος Αἴολος.
Απολλόδωρου Μυθολογία 1.49.5-13.
 "Ο Δευκαλίων είχε από την Πύρρα τρία παιδιά, εκ των οποίων ο πρώτος ήταν ο Έλλην που γιος του Δια έλεγαν πως είναι. Δεύτερος δε ήταν ο Αμφικτύων, που βασίλευσε στην Αττική μετά τον Κραναό. Τρίτο δε παιδί ήταν μια κόρη η Πρωτογένεια. Από δε τον Έλληνα και την νύμφη Ορσηίδα εγεννήθη ο Δώρος, Ο Ξούθος και ο Αίολος".
Ολόκληρος ο ελληνικός λαός γνωρίζει και τιμά ως δικούς του, τους αναρίθμητους προγόνους των Εβραίων, αλλά αγνοεί παντελώς τα ονόματα των δικών του προπατόρων.
ΤΟ  ΣΗΜΕΡΙΝΟ  ΤΡΟΠΑΡΙΟ  ΤΩΝ  ΕΛΛΗΝΩΝ.  Ἔκτεινόν σου τὴν χεῖρα, ἧς πάλαι ἔλαβον πεῖραν Αἰγύπτιοι πολεμοῦντες, καὶ Ἑβραῖοι πολεμούμενοι· μὴ καταλίπῃς ἡμᾶς, καὶ καταπίῃ ἡμᾶς ὁ θάνατος, ὁ διψῶν ἡμᾶς, καὶ Σατᾶν ὁ μισῶν ἡμᾶς· ἀλλ’ ἔγγισον ἡμῖν, καὶ φεῖσαι τῶν ψυχῶν ἡμῶν, ὡς ἐφείσω ποτὲ τῶν Παίδων σου τῶν ἐν Βαβυλῶνι, ἀπαύστως ἀνυμνούντων σε καὶ βληθέντων ὑπὲρ σοῦ εἰς τὴν κάμινον, καὶ ἐκ ταύτης κραυγαζόντων σοι. Τάχυνον ὁ οἰκτίρμων, καὶ σπεῦσον ὡς ἐλεήμων εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, ὅτι δύνασαι βουλόμενος.

ΤΟ  ΣΗΜΕΡΙΝΟ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ


1.1 Βίβλος γενέσεως ᾽Ισραήλ υἱοῦ Δαυὶδ υἱοῦ ᾽Αβραάμ.
1.2 ᾽Αβραὰμ ἐγέννησεν τὸν ᾽Ισαάκ, ᾽Ισαὰκ δὲ ἐγέννησεν τὸν ᾽Ιακώβ, ᾽Ιακὼβ δὲ ἐγέννησεν τὸν ᾽Ιούδαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ,
1.3 ᾽Ιούδας δὲ ἐγέννησεν τὸν Φάρες καὶ τὸν Ζάρα ἐκ τῆς Θαμάρ, Φάρες δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἑσρώμ, Ἑσρὼμ δὲ ἐγέννησεν τὸν ᾽Αράμ, 1.4 ᾽Αρὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν ᾽Αμιναδάβ, ᾽Αμιναδὰβ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ναασσών, Ναασσὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν Σαλμών, 1.5 Σαλμὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν Βοὸζ ἐκ τῆς ῾Ραχάβ, Βοὸζ δὲ ἐγέννησεν τὸν ᾽Ιωβὴδ ἐκ τῆς ῾Ρούθ, ᾽Ιωβὴδ δὲ ἐγέννησεν τὸν ᾽Ιεσσαί, 1.6 ᾽Ιεσσαὶ δὲ ἐγέννησεν τὸν Δαυὶδ τὸν βασιλέα. Δαυὶδ δὲ ἐγέννησεν τὸν Σολομῶνα ἐκ τῆς τοῦ Οὐρίου, 1.7 Σολομὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν ῾Ροβοάμ, ῾Ροβοὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν ᾽Αβιά, ᾽Αβιὰ δὲ ἐγέννησεν τὸν ᾽Ασάφ, 1.8 ᾽Ασὰφ δὲ ἐγέννησεν τὸν ᾽Ιωσαφάτ, ᾽Ιωσαφὰτ δὲ ἐγέννησεν τὸν ᾽Ιωράμ, ᾽Ιωρὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν ᾽Οζίαν, 1.9 ᾽Οζίας δὲ ἐγέννησεν τὸν ᾽Ιωαθάμ, ᾽Ιωαθὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν ᾽Αχάζ, ᾽Αχὰζ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἑζεκίαν, 1.10 Ἑζεκίας δὲ ἐγέννησεν τὸν Μανασσῆ, Μανασσῆς δὲ ἐγέννησεν τὸν ᾽Αμώς, ᾽Αμὼς δὲ ἐγέννησεν τὸν ᾽Ιωσίαν, 1.11 ᾽Ιωσίας δὲ ἐγέννησεν τὸν ᾽Ιεχονίαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ ἐπὶ τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος. 1.12 Μετὰ δὲ τὴν μετοικεσίαν Βαβυλῶνος ᾽Ιεχονίας ἐγέννησεν τὸν Σαλαθιήλ, Σαλαθιὴλ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ζοροβαβέλ, 1.13 Ζοροβαβὲλ δὲ ἐγέννησεν τὸν ᾽Αβιούδ, ᾽Αβιοὺδ δὲ ἐγέννησεν τὸν ᾽Ελιακίμ, ᾽Ελιακὶμ δὲ ἐγέννησεν τὸν ᾽Αζώρ, 1.14 ᾽Αζὼρ δὲ ἐγέννησεν τὸν Σαδώκ, Σαδὼκ δὲ ἐγέννησεν τὸν ᾽Αχίμ, ᾽Αχὶμ δὲ ἐγέννησεν τὸν ᾽Ελιούδ, 1.15 ᾽Ελιοὺδ δὲ ἐγέννησεν τὸν ᾽Ελεάζαρ, ᾽Ελεάζαρ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ματθάν, Ματθὰν δὲ ἐγέννησεν τὸν ᾽Ιακώβ,
1.16 ᾽Ιακὼβ δὲ ἐγέννησεν τὸν ᾽Ιωσὴφ τὸν ἄνδρα Μαρίας, ἐξ ἣς ἐγεννήθη ᾽Ιησοῦς ὁ λεγόμενος Χριστός.
1.17 Πᾶσαι οὖν αἱ γενεαὶ ἀπὸ ᾽Αβραὰμ ἕως Δαυὶδ γενεαὶ δεκατέσσαρες, καὶ ἀπὸ Δαυὶδ ἕως τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος γενεαὶ δεκατέσσαρες, καὶ ἀπὸ τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος ἕως τοῦ Χριστοῦ γενεαὶ δεκατέσσαρες.

Ιησούς  δε  εγέννησεν  Σαούλ,  Σαούλ  δε  εγέννησεν  Ιωάννην,  Ιωάννης  δε  εποίησεν  Αποκάλυψιν,  Σαούλ  δε  και  Ιωάννης  υιοθετήσαντες  παιδία  εκ  Μεσογείου  διάφορα,  εγέννησαν  εν  τη  παρόδω  του  χρόνου,  Ουάρακα.  Ουάρακας δε  εγέννησεν  Μωάμεθ  και  εξηπλώθη  Μωάμεθ  εν  τη  Οικουμένη  σφόδρα. 
(Ο  Ουαράκας  ήταν  ανηψιός  της   Χαντίτζας, της  πρώτης   γυναίκας   του Μωάμεθ.   Ο  Ουάρακας  ήταν  Εβραίος  την  καταγωγή, αλλά  είχε προσχωρήσει  στον  χριστιανισμό). 
Πάσαι  δε  αι  γενεαί  από  Σαούλ  έως  Μωάμεθ  γενεαί  είκοσιν.
Ιησούς  δε  και  Μωάμεθ, έκαστος  εν  τη  χώρα  αυτών  διαμοιρασάντων,  άνωθεν  Μεσογείου  Ιησούς,  κάτωθεν  Μεσογείου  Μωάμεθ,  υιοθετήσαντες  πολλά   τεκνία  διάφορα,  εγέννησαν  Χάζαρον,  Μαϊμονίδην  και  Σάυλωκ.  Χάζαρος,  Μαϊμονίδης  και  Σάυλωκ  εγέννησαν  εν  κινδύνοις  σφόδρα  Ρότσιλντ.
  Πάσαι  δε  αι  γενεαί  από  Χάζαρον  έως  Ρότσιλντ  γενεαί  τριάκοντα  τρεις.
Ρότσιλντ  δε  εγέννησεν  Ρικάρντο,  Ρικάρντο  δε  εγέννησεν  Κεσιλέ  Μαρδοχαίον  τον  λεγόμενον  Μαρξ,  Κεσιλέ  Μαρδοχαίος  δε  εγέννησεν  Ιωσήφ  Σιφ  και  Σοφόν  Χερτσλ,  Ιωσήφ  Σιφ  και  Σοφός  Χερτσλ  εγέννησαν  Πάρβους,  Πάρβους  δε  εγέννησεν  Ισραήλ  Μπλανκ – Ουλιάνωφ,  Ισραήλ  Μπλανκ – Ουλιάνωφ  δε  εγέννησεν  Μπρονστάιν  και  Τζουγκασβίλι,  Μπρονστάιν  και  Τζουγκασβίλι  δε  εγέννησαν  Μπεναρόγια  και  Βεντούρα,  μετά  δε  ταύτα  Τζουγκασβίλι  εφόνευσεν  Μπρονστάιν   και  εγέννησεν  Καγκάνοβιτς,  Καγκάνοβιτς  δε  εφόνευσεν  Τζουγκασβίλι  και  εγέννησεν  Φρόυντ,  Φρόυντ  δε  εγέννησεν  Μαρκούζε,  Μαρκούζε  δε  εγέννησεν  Σόρος. 
  Πάσαι  δε  αι  γενεαί  από  Ρότσιλντ  έως  Σόρος  γενεαί   δέκα.
Κεσιλέ  Μαρδοχαίος,  Σοφός  Χερτσλ,  Μπρονστάιν  και  Μαρκούζε,  συν  τη  βοηθεία  πλειάδος  Σοφών,  εγέννησαν  εντός  πεντήκοντα  ετών  την  Καινήν  Τάξιν  και  τον  Νέον  Ισραήλ.  

Έτι  δε  εβδομήκοντα   άλλων  ετών  ο  Νέος  Ισραήλ  ενηλικιωθείς   εν   Ιεροσολύμοις  εγκατεστάθη. 

Η  Καινή  δε  Τάξις  επί  πάντων  των  Εθνών  ούσα,  αναδευτήρ  γέγονεν,  πάντων  τα  Έθνη  ποιήσαι  ομογενή,  το  δε  κάκιστον  του  Ιάφεθ  γένος  αποκτείναι  και  αφανίσαι.      

Ο καιρὸς γὰρ ἐγγύς ἐστιν.  Αγάθυνον, Κύριε, εν τή ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω ο της Ιερουσαλήμ  καινός  Ναός. 
Καὶ ἀπήνεγκέ με ἐν πνεύματι ἐπ᾿ ὄρος μέγα καὶ ὑψηλόν, καὶ ἔδειξέ μοι τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν Ἱερουσαλὴμ καταβαίνουσαν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ,  καὶ τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν Ἱερουσαλὴμ καινὴν εἶδον καταβαίνουσαν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ, ἡτοιμασμένην ὡς νύμφην κεκοσμημένην τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς.
Καὶ ἡ πόλις τετράγωνος κεῖται, καὶ τὸ μῆκος αὐτῆς ὅσον καὶ τὸ πλάτος. καὶ ἐμέτρησε τὴν πόλιν ἐν τῷ καλάμῳ ἐπὶ σταδίους δώδεκα χιλιάδων· τὸ μῆκος καὶ τὸ πλάτος καὶ τὸ ὕψος αὐτῆς ἴσα ἐστί.
Καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ τὸ ἀρνίον ἑστηκὸς ἐπὶ τὸ ὄρος Σιών, καὶ μετ᾿ αὐτοῦ ἑκατὸν τεσσαράκοντα τέσσαρες χιλιάδες, ἔχουσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς αὐτοῦ γεγραμμένον ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν.
Καὶ ἤκουσα τὸν ἀριθμὸν τῶν ἐσφραγισμένων· ἑκατὸν τεσσαράκοντα τέσσαρες χιλιάδες ἐσφραγισμένοι ἐκ πάσης φυλῆς υἱῶν Ἰσραήλ·
Μετὰ ταῦτα εἶδον, καὶ ἰδοὺ θύρα ἀνεῳγμένη ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ἡ φωνὴ ἡ πρώτη ἣν ἤκουσα ὡς σάλπιγγος λαλούσης μετ᾿ ἐμοῦ, λέγων· ἀνάβα ὧδε καὶ δείξω σοι ἃ δεῖ γενέσθαι μετὰ ταῦτα.
Ὁ νικῶν, ποιήσω αὐτὸν στῦλον ἐν τῷ ναῷ τοῦ Θεοῦ μου, καὶ ἔξω οὐ μὴ ἐξέλθῃ ἔτι, καὶ γράψω ἐπ᾿ αὐτὸν τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ μου καὶ τὸ ὄνομα τῆς πόλεως τοῦ Θεοῦ μου, τῆς καινῆς Ἱερουσαλήμ, ἣ καταβαίνει ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ μου, καὶ τὸ ὄνομά μου τὸ καινόν.
Εγώ εἰμι ἡ ῥίζα καὶ τὸ γένος Δαυΐδ, ὁ ἀστὴρ ὁ λαμπρὸς ὁ πρωϊνός.
ΤΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΑ" ΟΝΟΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΝΟΥΜΕ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ   ΣΤΑ ΕΒΡΑΪΚΑ:

Ηλίας
Ελί Για: Ο Θεός μου είναι ο Κύριος.

Ιωάννης
Γιο χανάν: Ο Θεός ελέησε.

Εύα
Χάβα: Μητέρα πάντων των ζώντων.

Άννα
Χανά: Η ευλογημένη απ’ τον Θεό.

Μαρία
Μαριάμ (Μύριαμ): Ποθητή, επιθυμητή. Σημαίνει και πίκρα.

Λάζαρος
Ελ αζάρ: Ο Θεός βοήθησε.

Ανανίας
Ανάν Για: Χάρισε ο Θεός.

Ζαχαρίας
Ζαχάρ Για: Θυμήθηκε ο Θεός.

Ματθαίος
Ματάτ Για: Δώρο Θεού.

Θωμάς
Τθαόν: Δίδυμος.

Σάββας
Σαμπάτ (Σάββατο): Ανάπαυση.

Ησαΐας
Γιεσά Για: Έσωσε ο Θεός.

Ιερεμίας
Γερμί Για: Με ανέδειξε ο Θεός.

Ιορδάνης
Γιαρδεΐν: Αυτός που ρέει.

Μανώλης (Εμμανουήλ)
Ιμ άνου Ελ: Ο Θεός είναι μαζί μας.

Μιχάλης (Μιχαήλ)
Μι κα Ελ: Ποιος σαν τον Θεό.

Ιάκωβος (Ιακώβ)
Γιακόβ: Πτερνιστής (σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη, όταν γεννήθηκε, 
κρατούσε την φτέρνα του δίδυμου αδερφού του, Ησαύ).

Σολομός (Σολομώντας)
Σαλομών: Ειρηναίος

Σήφης (Ιωσήφ)
Γιο σεφ: Ο Κύριος να προσθέσει.

Δανιήλ
Δανί Ελ: Κριτής ο Θεός.

Γαβριήλ
Γαβρί Ελ: Άνθρωπος του Θεού.

Σαμουήλ
Σαμού Ελ: Ακούσθηκε ο Θεός.

Ραφαήλ
Ραφά Ελ: Θεράπευσε ο Θεός.

Ιωνάθαν
Γιο τανάν: Ο Θεός έδωσε.

Ιωακείμ
Γιο γιακίμ: Ο Θεός θα αποκαταστήσει.

Βενιαμίν
Μπεν γιαμίν: Υιός εκ δεξιών.

Αβραάμ
Άβραμ: Πατέρας λαών.

Ρεβέκκα
Ρίβκα: Δούλη του Θεού.

Ελισάβετ
Ελ ισεβά: Αυτή που πιστεύει στον Θεό.

Μωυσής Μοσσέ: Υδατόσωστος.

Ισαάκ Γελαστός.

Συμεών Υπακοή.
ΖΗΝΩΝ  ΠΑΠΑΖΑΧΟΣ
14 σχόλια :

 1. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ...
  Κατά την επίσκεψή στον Εβρο του Αρχηγού ΓΕΣ αντιστράτηγου Γεώργιου Καμπά, σύμφωνα με το ΓΕΣ, «διαπιστώθηκε το υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και του ηθικού του προσωπικού, καθώς και η πρόοδος υλοποίησης σχεδιασθείσας ενισχυμένης συνδρομής του Σώματος Στρατού στο έργο της ΕΛ.ΑΣ για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, δια μέσω της ελληνοτουρκικής μεθορίου».


  Τι αποκαλύπτει ο στρατηγός ε.α. Ανδρέας Ηλιόπουλος.

  Αποκαλυπτικός για το τι συμβαίνει με το μεταναστευτικό ήταν ο στρατηγός Ανδρέας Ηλιόπουλος ο οποίος χειρίστηκε επί μακρόν τις μεταναστευτικές ροές. Χαρακτηριστικά ο κος. Ηλιόπουλός αποκάλυψε στο Γιώργο Τράγκα ότι πρόκειται για τεράστια μπίζνα και για απειλή για τη χώρα μας.

  Όπως, λοιπόν, είπε ως υπαρχηγός ΑΣΔΕΝ είχε ζήσει ήδη το μεταναστευτικό και είχε σημαντική εμπειρία. Έτσι, προσφέρθηκε μετά την αποστρατεία του να συνεισφέρει στη Διεύθυνση μεταναστευτικού στο αρμόδιο υπουργείο.

  Όταν πήγα στην εν λόγω υπηρεσία με ένα προεδρικό διάταγμα άλλαξε ο προηγούμενος νόμος με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται το έργο μας. Δηλαδή, να υποδεχθούμε, να περιθάλψουμε και να στεγάσουμε όλους τους εισερχόμενους ενώ τα λεφτά πήγαιναν προς τις ΜΚΟ.
  Σύμφωνα με τον κ. Ηλιόπουλο όταν φτάνουν οι μετανάστες στην Ελλάδα γίνεται μια πρώτη καταγραφή από το λιμενικό και στη συνέχεια αναλαμβάνουν οι ΜΚΟ.
  Στα νησιά υπάρχουν πολλές ΜΚΟ που δεν έχουν καταγραφεί πουθενά. Εγώ, προσπαθούσα να βγάλω μια άκρη με το θέμα αυτό και ζήτησα εγγράφως οδηγίες από τον Υπουργό Μεταναστευτικής πολιτικής.
  Η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει τον έλεγχο των ΜΚΟ που χρηματοδοτούνται απευθείας από την Ε.Ε.
  Δεν είναι θεσμοθετημένες δομές όπου ξέρουν οι ένοπλες δυνάμεις τι συμβαίνει. Η Ελλάδα δεν έχει συμμετοχή στο πώς μοιράζει ο διεθνής οργανισμός μετανάστευσης στις ΜΚΟ για τις διάφορες υπηρεσίες που προσφέρουν όπως σίτιση και στέγαση κλπ.
  Το ελληνικό κράτος δε γνωρίζει τι συμβαίνει εντός των δομών. Οι νόμοι του κράτους δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν το μεταναστευτικό και αν δεν υπάρχει σωστό πλαίσιο εγώ δε θα μπορούσα να παρανομήσω.
  Το ελληνικό κράτος δεν είχε τον απόλυτο έλεγχο και θεωρητικά τον έλεγχο τον είχε η Ε.Ε. Το ερώτημα είναι κατά πόσο μπορούσε να ελέγξει τις αμέτρητες ΜΚΟ που ήταν στην Ελλάδα.
  Όταν η Ευρωπαϊκή ένωση διαπιστώνει παρατυπία δεν εγκρίνει τον λογαριασμό τον οποίο τελικά πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος που σιτίζει τους μετανάστες.
  Πέρσι εξάλλου στο τέλος του έτους ο κ. Βίτσας πήγε προς έγκριση στη Βουλή όλους αυτούς τους λογαριασμούς που έγινε ένα τεράστιο ξέπλυμα χρήματος. Τα ψήφισε η ελληνική βουλή και τα πλήρωσε ο Έλληνας φορολογούμενος.
  Ο κ. Ηλιόπουλος, μάλιστα, αποκάλυψε ότι δέχτηκε πιέσεις από τον τότε υπουργό Μουζάλα προκειμένου να εγκρίνει να αναλάβει το έργο της διερμηνείας μια ΜΚΟ που όμως στην προσφορά της την οποία έκανε τελευταία ώρα είχε κοστολογήσει στο 60% του συνολικού ποσού τις λειτουργικές δαπάνες ενώ η διερμηνεία θα ήταν το 40%.
  Σύμφωνα, όμως, με τις εντολές της Ε.Ε. οι λειτουργικές δαπάνες δεν πρέπει να ξεπερνούν το 15%. Αν εγώ το έκανα λέει ο κος. Ηλιόπουλος θα βρισκόμουν κατηγορούμενος για διασπάθιση δημοσίου χρήματος. Ο κος Μουζάλας μάλιστα μου είπε πως με καθιστά υπεύθυνο αλλά έπρεπε να εφαρμόσω πιστά τον νόμο. Δεν ήμουν διατεθειμένος να παραβώ τις νόμιμες διαδικασίες γιατί αυτό έμαθα κατά τη στρατιωτική μου θητεία και φυσικά δεν υπέγραψα το συμβόλαιο.
  Τέσσερα χρόνια μετά το 2015 είμαστε ακόμη στη διαδικασία του επείγοντος και δεν έχουμε θωρακίσει θεσμικά τη χώρα έναντι του μεταναστευτικού προβλήματος.
  Τα Και συνέχισε ο κος Ηλιόπουλος το 2017 η Βουλή των Ελλήνων διέθεσε πέντε εκατομμύρια προκειμένου να στεγαστούν στην ενδοχώρα σε 240 καταλύματα μετανάστες καθώς υπήρχε το πρόβλημα της ασφυξίας των νησιών.
  Θα πρέπει να σημειώσουμε, όμως, πως μέσα από την ανθρωπιστική κρίση υπάρχει η ασύμμετρος επιτελή και έτσι θα πρέπει να την αντιμετωπίσουμε και αυτό γιαπί αυτό όπως όλοι ξέρουμε τις στρόφιγγες τις ελέγχει ο Ερνογάν.
  Ζ.Π.  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Πολλά σύμφωνα συμβίωσης “Ελληνίδων” με Αφγανούς και Πακιστανούς.
  Ο σκοπός της κυβέρνησης που τους μεταφέρει νύχτες στα χωριά μας, για να μην υπάρξουν αντιδράσεις επιτυγχάνεται;
  Πολύ το συμφέρον από όλα τα πεδία, για αυτό και η επιμονή τους και οι δικολαβικές δηλώσεις τους αντίθετες με τις πράξεις τους.
  Δημιουργούν μια σάπια ελληνική κοινωνία που γυρίζει αιώνες πίσω αντίθετα από τη θέληση του ελληνικού λαού.
  Όχι μόνον ελληνίδες δεν είναι αυτές που παντρεύονται Αφγανούς και Πακιστανούς, αλλά ούτε καν γυναίκες...
  "ΠΟΥΤΑΝΕΣ ΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΟΣ" ΜΕ ΟΛΗ ΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΛΕΞΗΣ, ΕΙΝΑΙ.
  Γράφει η Ελένη Παπουτσή, Εκπαιδευτικός – Πολιτισμολόγος Ευρωπαϊκού Πολιτισμού
  Οι συμβολαιογράφοι Αθήνας εκτός από τις συνήθεις εργασίες που έχουν στο τέλος του έτους ( λόγω αντικειμενικών άξιων, τώρα και με το κτηματολόγιο), έχουν την εποχή αυτή επί πλέον και πολλά σύμφωνα συμβίωσης “Ελληνίδων” με Αφγανούς και Πακιστανούς.
  Το χρήμα πέφτει πανταχόθεν σε αυτούς και αυτές, το συμφέρον επικρατεί στην καρκινογόνα κοινωνία και έρχονται απόγονοι επίσης συμφεροντολογικοί βασισμένοι στο κέρδος, που το βαφτίζουν συναίσθημα.
  Αν τις εκβιάζουν με τα παιδιά αργότερα, ότι θα τα πάρουν για τη χώρα τους, αν δεν τους δώσουν αυτές οικονομικά ανταλλάγματα μέσα στις σχέσεις συμφέροντος που εκμεταλλεύονται ακόμα και τα παιδιά τους.
  Ο σκοπός της κυβέρνησης που τους μεταφέρει νύχτες στα χωριά μας, για να μην υπάρξουν αντιδράσεις επιτυγχάνεται;
  Ζ.Π.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. «Βοηθός τροχονόμου» παράνομα εισερχόμενων αλλοδαπών ο Ελληνικός Στρατός.
  Κατά την επίσκεψή στον Εβρο του Αρχηγού ΓΕΣ αντιστράτηγου Γεώργιου Καμπά, σύμφωνα με το ΓΕΣ, «διαπιστώθηκε το υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και του ηθικού του προσωπικού, καθώς και η πρόοδος υλοποίησης σχεδιασθείσας ενισχυμένης συνδρομής του Σώματος Στρατού στο έργο της ΕΛ.ΑΣ για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, δια μέσω της ελληνοτουρκικής μεθορίου».
  Για «το έργο της ΕΛΑΣ» δεν το συζητάμε. Από διώκτης του εγκλήματος και προστάτης των νομιμόφρονων Ελλήνων πολιτών, έγινε «τροχονόμος» και «διαχειριστής» των παράνομων μεταναστών.
  Αλλά και «βοηθός τροχονόμου» παράνομα εισερχομένων αλλοδαπών ο Ελληνικός Στρατός; Εκεί τον κατάντησαν; Ο Θεός να βάλει το χέρι του...
  Ζ.Π.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Μπογδάνος: Χωρίς τον στρατό της, η Ελλάδα δεν θα υπήρχε.
  Ο βουλευτής Α’ Αθήνας με τη Νέα Δημοκρατία Κωνσταντίνος Μπογδάνος, τοποθετήθηκε από το βήμα της Βουλής, για το σχέδιο νόμου που αφορά σε ρυθμίσεις θεμάτων του υπουργείου Άμυνας.
  Ο κύριος Μπογδάνος συνεχάρη τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Ν. Παναγιωτόπουλο και τον ειδικό εισηγητή, βουλευτή Μ. Λαζαρίδη και επεσήμανε πως το εν λόγω νομοσχέδιο εξασφαλίζει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων.
  Τόνισε, δε, πως με τις προβλέψεις του σχεδίου νόμου εκσυγχρονίζονται η ΕΑΒ και τα F16, η ραχοκοκαλιά της πολεμικής αεροπορίας μας (όπως είπε χαρακτηριστικά), αλλά και τα υποβρύχια.
  Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας αναφέρθηκε και στις νέες παρεμβάσεις που θα χρειασθούν.
  «Από μια νέα γενιά επιθετικού τυφεκίου και τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού, μέχρι νέα πολεμικά πλοία και όπλα για το ΠΝ, και από μη επανδρωμένα ιπτάμενα μέσα – τομέας στον οποίο η γείτων δεν επιτρέπεται να αποκτήσει πλεονέκτημα – μέχρι νέες αντιαεροπορικές δυνατότητες και ένα ολοκληρωμένο σύστημα διασυνδεσιμότητάς αεροσκαφών, επιγείων, και ναυτικών μέσων, αναγκαία συνθήκη διεξαγωγής αποτελεσματικού αγώνα στο σύγχρονο πεδίο» ανέλυσε.
  «Οι Ένοπλες Δυνάμεις έχουν ανάγκες» είπε, ο βουλευτής του κυβερνητικού κόμματος, απαριθμώντας τες και υπογραμμίζοντας το σπουδαίο έργο των ΕΔ, την άγρυπνη φρούρηση της πατρίδος.
  Μάλιστα, τις χαρακτήρισε ως «εγγυητή της ίδιας μας της Δημοκρατίας», διότι της εξασφαλίζουν συνθήκες σταθερότητος.
  Ο γαλάζιος βουλευτής στάθηκε, όμως και στην κρίση, μέσα στην οποία οι Ένοπλες Δυνάμεις δοκιμάσθηκαν αλλά ανταπεξήλθαν «χάρη στην επιμονή, την επινοητικότητα, την αφοσίωση των στελεχών τους».
  «Θαρσείν χρη -και νομοθετικές πρωτοβουλίες σαν τη σημερινή» κατέληξε ο Κ. Μπογδάνος.
  Να σημειωθεί πως ο Κ. Μπογδάνος συμμετέχει στην επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων.
  Ζ.Π.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 5. SOM C1/C2: Με εντατικούς ρυθμούς οι δοκιμές του τουρκικού πυραύλου κατά σκαφών επιφανείας.
  Τις πρώτες φωτογραφίες από τις δοκιμές της ένας έκδοσης του πυραύλου cruise SOM έδωσε στη δημοσιότητα το τουρκικό ερευνητικό ίδρυμα Sage Tubitak.
  Πρόκειται για την έκδοση SOM C1/C2, η οποία έχει σαν στόχο σκάφη επιφανείας και θα μπορεί να φέρεται τόσο από μαχητικά αεροσκάφη, F-16 όσο και το νέο UAV Akinci.
  Μετά τα βλήματα αυτά εμ΄βλειεας 280 χλμ. η Τουρκία αισιοδοξεί ότι θα ελέγξει πλήρως το Αιγαίο.
  Ζ.Π.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Πρώην υπουργός εξωτερικών της Κύπρου Νίκος Ρολάνδης στο Γιώργο Τράγκα: Αποκαλύψεις «φωτιά» από τον πρώην υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου για το ρόλο του Γιώργου Παπανδρέου στο ΥΠΕΞ το 2003. Γιατί η Ελλάδα δεν έχει ανακηρύξει ΑΟΖ με την Κύπρο ή με την Αίγυπτο;
  “Η Ελλάδα ήταν πάντα προσεκτική, δεν ήθελε να προκαλέσει την Τουρκία και κράτησε αυτή τη στάση από την εποχή του Κωνσταντίνου Καραμανλή.
  Ακόμη και ο Ανδρέας Παπανδρέου που είχε πει βυθίστε το Χόρα όταν είχε βγει το Σισμίκ δεν τόλμησε να κάνει κάποια επιθετική ενέργεια.
  Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής αλλά και υπόλοιποι πρωθυπουργοί της Ελλάδας δεν ήθελαν να διακινδυνεύσουν μια σύγκρουση όπου θα μπορούσε κάποιος να χάσει τη μισή Ελλάδα.
  Όταν εγώ πήγα να κάνω συμφωνία ΑΟΖ με την Αίγυπτο η Ελλάδα παρενέβη να πάμε νοτιότερα τα σύνορα για να μην υπάρχει επαφή με την περιοχή του Καστελόριζου καθώς η Τουρκία θεωρούσε τον καθορισμό συνόρων στην περιοχή Casus Belli (αιτία πολέμου).
  Τώρα, με τον καθορισμό ΑΟΖ Τουρκίας -Λιβύης η Τουρκία διαρρηγνύει τα κυριαρχικά δικαιώματα και της Κύπρου και της Ελλάδας. Είναι σαν να δίνει στον στρατό της εντολή να μπει 10 χιλιόμετρα στον Έβρο.
  Η Τουρκία παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Να σημειωθεί, επίσης, ότι μπορεί να αντλήσει τεχνογνωσία από φίλες χώρες όπως το Ιράν και το Αζερμπαϊτζάν για την άντληση πετρελαίου ή φυσικού αερίου.
  Το ΝΑΤΟ κάνει τα στραβά μάτια σε όλες τις παραβιάσεις της Τουρκίας αφού μέχρι τώρα ο Ερντογάν έχει παραβιάσει την κυριαρχία και της Συρίας και της Κύπρου.
  Η Τουρκία αξιοποιεί τη θεωρία ότι η δύναμη δημιουργεί δίκαιο. Η Ε.Ε. μπορεί να καταδικάζει τις ενέργειες της Τουρκίας στη θεωρία στην πράξη όμως κάνει πολύ λίγα.
  Η Τουρκία αυτήν τη στιγμή με τα ερευνητικά πλοία που έχει στείλει στην Κύπρο παραβιάζει τον εθνικό πλούτο και την εθνική κυριαρχία της Κύπρου με αποτέλεσμα η Κύπρος να μην μπορεί να καθορίσει ΑΟΖ”.
  Το 2003 η Αθήνα είχε ζητήσει από τη Λευκωσία, στη συμφωνία οριοθέτησης που θα έκανε με την Αίγυπτο να μείνει 5 ναυτικά μίλια ανατολικότερα στο δυτικό άκρο, όπως και έγινε.
  Υπενθυμίζεται ότι τότε Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου και η παραίνεση αυτή προς τη Λευκωσία έγινε, προφανώς, για να μην ενοχληθούν οι Τούρκοι, αφού η συμφωνία θα απεδείκνυε πως το Καστελόριζο διαθέτει ΑΟΖ.
  «Μας είπε το εξής: Αν δεχτούμε την ελλαδική θέση ότι το Καστελόριζο έχει πλήρη επήρεια στην οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας, τότε η μέση γραμμή θα είναι μέχρι εδώ.
  Αν δεχτούμε την Τουρκική θέση ότι το Καστελόριζο δεν έχει επήρεια, τότε η γραμμή είναι αλλού.
  Ο κ. (τάδε) για αποφυγή των προβλημάτων αυτών προέτρεψε την κυπριακή πλευρά όπως διορθωθούν οι συντεταγμένες και τα σύνορα δυτικά να σταματήσουν μέχρι 8 ναυτικά μίλια μέσα από εκεί που έχουν συμφωνηθεί, ούτως ώστε να αποφευχθούν οποιεσδήποτε επιπλοκές με γείτονες χώρες».
  Ζ.Π.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ ΨΥΧΕΣ ΜΑΛΩΝΟΥΝ.
  Η υπόθεση Novartis εκτός από ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ έχει φέρει σε σύγκρουση κι άλλους παράγοντες του ευρύτερου δημοσιογραφικού, οικονομικού και πολιτικού κόσμου.
  Με αφορμή ένα δημοσίευμα από την εφημερίδα Καθημερινή για την υπόθεση Novartis ξέσπασε πόλεμος μεταξύ Γιάννη Αλαφούζου και Νίκου Χατζηνικολάου.
  Στην εκπομπή του ο γνωστός δημοσιογράφος αναφέρθηκε στον Γιάννη Αλαφούζο με βαρείς χαρακτηρισμούς.
  Η εφημερίδα του ομίλου Αλαφούζου αναφέρει ότι στην κατάθεσή του για την υπόθεση ο Ιωάννης Αγγελής παρουσίασε έγγραφο του FBI και ενέπλεξε τους εκδότες Νίκο Χατζηνικολάου και Μανώλη Βουλκίδη.
  Ο Νίκος Χατζηνικολάου μπήκε στη διαδικασία να απαντήσει στο δημοσίευμα, με πολύ βαρείς χαρακτηρισμούς στον Γιάννη Αλαφούζο!
  «Έχω απαντήσει από τότε και ο πλέον ηλίθιος καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να είσαι με τον Φρουζή και την ίδια ώρα να βάζεις πρωτοσέλιδα εναντίον του. Η Real News είχε αναδείξει το σκάνδαλο Novartis. Ο Φρουζής παραδέχτηκε πως με έχει δει μία φορά στα γραφεία της Real Group. Μόνο αμνήμονες λασπολόγοι δεν το θυμούνται», ήταν τα λόγια του Χατζηνικολάου.
  Χαρακτήρισε τον Γιάννη Αλαφούζο ως «καλό παιδί και άξιο παλικάρι» και τον κάλεσε να «κάνει μπάνιο στα λαθραία, στο Ασπρονήσι»!
  «Είναι πολύ χαμηλό το ηθικό σου ανάστημα για να με πιάνεις στο στόμα σου, να βγάλεις το σκασμό Γιαννάκη», ζητώντας να γίνει η σύγκριση των ποσών που έχουν λάβει από διαφήμιση της Novartis ο όμιλος Αλαφούζου και ο όμιλος Real.
  «Εμείς πήραμε ψίχουλα, μόνο 30 χιλιάδες ευρώ ολόκληρο το χρόνο, σε ένα έτος με τζίρο 35 εκατομμύρια. Αντιθέτως έπαιζαν τα σποτάκια της Novartis κατά ριπάς στην εκπομπή του Αρη Πορτοσάλτε», είπε
  «Είναι πολύ χαμηλό το ηθικό σου ανάστημα για να με πιάνεις στο στόμα σου» πρόσθεσε ο Νίκος Χατζηνικολάου και τον προέτρεψε να ασχοληθεί με τον Παναθηναϊκό «που τον έχει χαμηλώσει στο ύψος του».
  «Ελπίζω να μην χρειαστεί να επανέλθω, αν χρειαστεί θα το κάνω και με πολύ πιο ενδιαφέροντα σχόλια» έκλεισε το σχόλιο ο Νίκος Χατζηνικολάου
  Την απάντησή του, σε όσα του καταλόγισε ευθέως ο Νίκος Χατζηνικολάου από την εκπομπή του, έδωσε με ανάρτησή του ο Γιάννης Αλαφούζος.
  Ο ιδιοκτήτης του Ομίλου της Καθημερινής, στην ανάρτησή του, χωρίς να αναφέρει το όνομα του δημοσιογράφου, χαρακτηρίζει τα όσα ανέφερε «υστερία», ενώ προαναγγέλλει την προσφυγή του στη Δικαιοσύνη.
  Υπαινισσόμενος ότι τα όσα αναφέρει πως δεν έχει κάνει ο ίδιος, έχουν «διαπραχθεί» από τον γνωστό δημοσιογράφο, αναφέρει: «Δεν έχω εκβιάσει τραπεζίτες για να με υπερδανείσουν, δεν έχω ζητιανέψει σε επιχειρηματίες για να ζω πολυτελώς, δεν έχω γλύψει (sic) κυβερνήσεις για να μου χαρίζουν τα χρέρη μου προς Δημόσιο».
  Ζ.Π.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. ΑΡΑΓΕ ΤΟ ΑΝΤΙΛΗΦΤΗΚΑΝ; Βουλευτής Μανωλάκος: «Όλοι έχουν πλέον αντιληφθεί ότι η Τουρκία δεν αστειεύεται». Ως τώρα οι πολιτικοί μας πίστευαν ότι οι τούρκοι αστειεύονται…
  «Η ευθύνη μας έναντι της Πατρίδος και των απογόνων μας είναι μεγάλη και δεν έχουμε κανένα δικαίωμα στην ολιγωρί., «Η μαχητική μας ικανότητα επαυξάνεται, το ηθικό των υπερασπιστών της Πατρίδας μας ανεβαίνει και όποιος επιβουλεύεται τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, παίρνει το μήνυμά του». «…Δεν πρέπει να σταματήσουμε εδώ. Πρέπει να στηρίξουμε περαιτέρω τους μοναδικούς εγγυητές της σταθερότητας και της ασφάλειας της Πατρίδας, το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που στη δεκαετή κρίση, κατόρθωσαν προς τιμήν τους, με καθημερινό αγώνα αλλά και προσωπικές θυσίες, να κρατηθούν σε αξιόλογο επιχειρησιακό επίπεδο». «Όλοι έχουν πλέον αντιληφθεί ότι η Τουρκία δεν αστειεύεται», επισήμανε χαρακτηριστικά ο Αντιστράτηγος ε.α. Επίτιμος Δκτης ΑΣΔΕΝ και νυν Βουλευτής Α' Πειραιώς και Νήσων της Ν.Δ., αναφερόμενος στην αντιμετώπιση της τουρκικής προκλητικότητας και πρόσθεσε πως
  «Η άμεση ισχυροποίηση των Ενόπλων Δυνάμεων, μέσω ενός απόλυτα στοχευμένου εξοπλιστικού προγράμματος και η ταυτόχρονη αναζωογόνηση της αμυντικής μας βιομηχανίας, αποτελούν μονόδρομο και συνιστούν την καλύτερη δυνατή απάντηση, στον αναθεωρητισμό της Τουρκίας».
  Ζ.Π.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Διευθυντής Κέντρου Ελέγχου Όπλων: «Tα UAV Bayraktar απειλούν την Ελλάδα στο Αιγαίο».

  Ο διευθυντής του Κέντρου Ελέγχου Όπλων κ. Θεόδωρος Λιόλιος αναφέρθηκε στα οπλικά συστήματα με τα οποία τροφοδοτεί η Τουρκία την Λιβυή και αποκάλυψε ότι η Ελλάδα απειλείται από μη επανδρωμένα τουρκικά οχήματα στο Αιγαίο.
  «Το οπλικό σύστημα που τώρα βλέπουμε είναι πολύ διαδεδομένο στην Τουρκία. Πρόκειται για τον γνωστό «σκαντζόχοιρο» της χωροφυλακής κυρίως, αλλά και του στρατού ξηράς Τουρκίας. Παράγεται από εργοστάσια της Τουρκίας και εξάγεται διεθνώς κατά εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες αυτή τη στιγμή. Η Λιβύη είναι γεμάτη από τα τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού, όπως είναι ο ακριβής στρατιωτικός τους όρος, μπορούν να μεταφέρουν μέχρι και 10-12 άτομα στο εσωτερικό, έχουν ειδική θωράκιση, είναι ειδικά διαμορφωμένα, ώστε να είναι ναρκοανθεκτικά.Σε κάθε περίπτωση είναι πολύ ισχυρά όπλα αυτή τη στιγμή και πρέπει να επισημάνουμε ότι δεν είναι το μόνο όπλο που πάει στη Λιβυή. Υπάρχουν πολύ σοβαρά Ινστιτούτα στο εξωτερικό που έχουν εντοπίσει και ένα άλλο οπλικό σύστημα το οποίο απειλεί και την Ελλάδα σήμερα», δήλωσε αρχικά στον Alpha και το «Εκτός Γραμμής», με τους Τάκη Χατζή και Λίδα Μπόλα και συνέχισε:
  «Είναι το UAV Bayraktar που παράγεται από μία εταιρεία που ελέγχεται από τον γαμπρό του Ερντογάν και αυτά είναι τα δύο συστήματα που κυριαρχούν στην περιοχή σε στρατιωτικό επίπεδο. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή σε σχέση με αυτά τα συστήματα, απειλείται από τα UAV Bayraktar που πήγαν στη Λιβύη, ιδιαίτερα στον χώρο της Κρήτης, διότι πλέον η ελληνική πολεμική αεροπορία, δεν θα μάχεται με τα πολεμικά μαχητικά αεροσκάφη των Τούρκων, αλλά με τα μη επανδρωμένα οχήματά τους. Θα πολεμάμε με φαντάσματα πλέον στο Αιγαίο, έτσι ώστε οι Τούρκοι να μην έχουν κανένα πρόβλημα και να μην φέρνουν στη χώρας τους φέρετρα πιλότων τους. Η απάντηση της Ελλάδας πρέπει να είναι μία και μοναδική, εργαστήρια ειδικών όπλων αντίστοιχα του Λος Άλαμου. Η στρατιωτική σχολή Ευελπίδων έπρεπε να είναι το κέντρο κατασκευής ειδικών όπλων άμυνας εναντίον των αντιπάλων».
  Ζ.Π.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κατάληψη στο ΕΜΠ κατά της… έρευνας που σχετίζεται με την ανάπτυξη πολεμικών συγκρούσεων.
   Φοιτητές κάνουν κατάληψη στην πρυτανεία και σε χώρους του ΕΜΠ στην Πολυτεχνειούπολη του Ζωγράφου, ζητώντας να σταματήσουν συγκεκριμένα ερευνητικά έργα που, όπως υποστηρίζουν σχετίζονται με την ανάπτυξη πολεμικών συγκρούσεων. Κι αυτό παρόλο που οι έρευνες χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. και έχουν αξιολογηθεί ως προς το αντικείμενό τους.
   Ειδικότερα, οι φοιτητές αριστερών πεποιθήσεων όπως δηλώνουν, θεωρούν ότι τρία έργα που πραγματοποιούνται στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) στο ΕΜΠ αφορούν σε πολεμική έρευνα.
   Ζ.Π.

   Διαγραφή
  2. Φοιτητές του ΑΠΘ κατασκευάζουν drones που θα δώσουν λύσεις
   Καθηγητές και φοιτητές του ΑΠΘ έχουν ήδη αναπτύξει 3-4 πρωτότυπα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος
   Στις επαφές του υπουργείου Άμυνας με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, που θα οδηγήσουν σύντομα στην παραγωγή ελληνικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV) αναφέρθηκε από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, σε παρέμβασή του κατά τη συζήτηση, στην ολομέλεια της Βουλής, του νομοσχεδίου για την αναβάθμιση των F-16 και των Mirage.
   «Εκμεταλλευόμενοι το ταλέντο και την εφευρετικότητα της ερευνητικής ομάδας του ΑΠΘ, τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτικές ευκαιρίες, την αμυντική μας βιομηχανία και με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, θα έχουμε σύντομα το ελληνικό UAV», είπε ο κ. Παναγιωτόπουλος. Σημείωσε ότι καθηγητές και φοιτητές του ΑΠΘ έχουν ήδη αναπτύξει 3-4 πρωτότυπα μη επανδρωμένα αεροσκάφη ενώ ένα ακόμα πρωτότυπο θα δοκιμαστεί το καλοκαίρι στη Θεσσαλία. «Στη Τουρκία πήρε 15 χρόνια να αναπτύξουν το δικό τους ΜΕΑ, αλλά εμείς, δεν έχουμε παρά να ενώσουμε τα κομμάτια του παζλ και η ελληνική προσπάθεια θα έχει σύντομα αποτέλεσμα», είπε ο κ. Παναγιωτόπουλος.
   Ιδιαίτερη σημασία είχε επίσης η ενημέρωση της Βουλής από τον κ. Παναγιωτόπουλο για το πρόγραμμα απόκτησης τριών στοιχείων UAV από τις ΗΠΑ «με στρατηγικές-εποπτικές δυνατότητες από τη Μαύρη Θάλασσα έως τη Λιβύη. Και μην μου πείτε ότι δεν πρέπει να ελέγχουμε την περιοχή μέχρι τη Λιβύη, μετά τις τελευταίες εξελίξεις, και ότι πρέπει να πηγαίνουμε μόνο από τον Έβρο έως την Κρήτη», είπε ο κ. Παναγιωτόπουλος, όπως αναφέρει το ΑΠΕ. Ενημέρωσε επίσης ότι έχει ήδη προκριθεί από το ΚΥΣΕΑ, ως ξεχωριστό υποπρόγραμμα, η απόκτηση δύο ακόμα Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών, ισραηλινής κατασκευής.
   Απαντώντας στην κριτική για την κατάθεση της τροπολογίας για τον “Εθνικό Συντονιστή” και τη θέσπιση Ενιαίου Φορέα Επιτήρησης Συνόρων, αναφέρθηκε στον επείγοντα χαρακτήρα αυτής και τόνισε ότι το υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν φεύγει από το σχετικό βάρος και την ευθύνη, αλλά αναλαμβάνει περισσότερο βάρος, για να προασπίσει την ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων και την εσωτερική ασφάλεια. «Εάν επιδείξετε υπομονή και καλοπιστία θα δείτε τι καλύτερη επίδοση θα υπάρχει και για τα σύνορα και για τη εσωτερική ασφάλεια» διαβεβαίωσε ο κ. Παναγιωτόπουλος.
   Σχολιάζοντας την ενημέρωση του υπουργού Εθνικής Άμυνας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Θανάσης Παφίλης είπε ότι η Ελλάδα δεν έχει σύνορα στη Μαύρη Θάλασσα και ότι τα ΜΕΑ θα υπηρετούν ΝΑΤΟϊκούς σχεδιασμούς.
   Πηγή: voria.gr
   Ζ.Π.

   Διαγραφή
 10. Κέντρο μεταναστών στη Ρόδο θέλει η Ύπατη Aρμοστεία του ΟΗΕ
  Τη δημιουργία στη Ρόδο Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης προσφύγων και μεταναστών επιθυμεί η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και μάλιστα κατέθεσε και σχετικό αίτημα προς τη δημοτική αρχή.
  Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, προ ημερών αντιπροσωπεία της ύπατης αρμοστείας ήρθε στη Ρόδο, συναντήθηκε με το δήμαρχο Αντώνη Καμπουράκη και του έθεσε επισήμως το θέμα, με το σκεπτικό ότι το νησί μας καταλαμβάνει μεγάλη έκταση και δεν μπορεί να… μείνει έξω από το πρόβλημα.
  Φαίνεται όμως πως τέθηκε και το ζήτημα των ωφελειών που θα υπάρχουν από αυτή την απόφαση καθώς η δημιουργία τέτοιας δομής θα έχει ως αποτέλεσμα την εισροή σημαντικών χρηματικών ποσών στο νησί.
  Πάντως αξίζει να σημειωθεί ότι στους εκπροσώπους της ύπατης αρμοστείας του ΟΗΕ, δόθηκε σαφής απάντηση, ότι η Ρόδος δεν πρόκειται να προχωρήσει στη δημιουργία τέτοια δομής κάτι που είχε ξεκαθαρίσει και η προηγούμενη δημοτική αρχή, παρά το ότι η χρηματοδότηση θα ήταν αρκετά ισχυρή.
  Σημειώνεται ότι το γεγονός επιβεβαίωσε και ο αντιδήμαρχος μετανάστευσης Στράτος Καρίκης ο οποίος δήλωσε χτες χαρακτηριστικά : «εμείς για τους λόγους που είναι γνωστοί σε όλους έχουμε μία κάθετη γραμμή ότι η Ρόδος δεν θα αποτελέσει πέρασμα με όποιο τρόπο»
  «Αυτό δε σημαίνει όμως ότι είμαστε μακριά από αυτούς τους ανθρώπους» συνέχισε, ενώ αναφερόμενος στους εθελοντές οι οποίοι βοηθούν τους πρόσφυγες που φιλοξενούνται στα παλιά σφαγεία δήλωσε : «Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα είμαι σε επαφή με τους εθελοντές για τα βασικά θέματα για τα τρόφιμα τα ρούχα και τις παρεμβάσεις. Για παράδειγμα για το θέμα με την αντλία που είχε τεθεί από τον κ. Μαντικό ήδη η ΔΕΥΑΡ πήγε και προσπαθεί να βρει λύση».
  Παράλληλα διαβεβαίωσε ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει σε σχέση με την προηγούμενη δημοτική αρχή και ότι υπάρχει συνεργασία με τους εθελοντές ενώ όπως είπε ο κ. Καρίκης έθεσε στο δήμαρχο το θέμα της διατροφής των ανθρώπων αυτών ώστε να τεθεί σε μία επαγγελματική βάση, δηλώνοντας τα εξής: «Ήδη ένας μεγάλος έμπορος έστειλε σημαντική ποσότητα τροφίμων. Υπήρξαν όμως και κάποιοι έμποροι οι οποίοι ναι μεν έχουν στείλει πολλές φορές τρόφιμα αλλά μου είπαν ’’κουραστήκαμε κάντε μία δομή εδώ ώστε να εισπράξουμε και εμείς κάποια χρήματα όπως γίνεται στη Λέρο ή την Κω’’.
  Ο δήμος όπως είπε πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί και να ενισχύει εθελοντικά τη δομή των σφαγείων και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αλλάξουμε τη θέση μας η οποία είναι ξεκάθαρη: εμείς δεν θα ιδρύσουμε στη Ρόδο καμία δομή.
  «Το νησί μας είναι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα ο νούμερο ένας τουριστικός προορισμός και θα προσπαθούμε για το καλύτερο στη βάση που ανέφερα. Δεν θα πάμε ένα βήμα παρακάτω δηλαδή να δημιουργήσουμε δομή ή να τους πάρουμε σε ξενοδοχείο για λόγους που καταλαβαίνουμε. Τα πράγματα θα συνεχιστούν ως έχουν, κακώς κατηγορηθήκαμε, εμείς θα είμαστε πάντα κοντά στους εθελοντές που θέλουν να προσφέρουν αλλά μέχρι εκεί» κατέληξε ο κ. Καρίκης, τονίζοντας επίσης τα εξής:
  «Η ύπατη αρμοστεία είπε κάντε τη δομή για να έρχονται χρήματα. Έχει την άποψη ότι η Ροδος είναι ένα τεράστιο νησί και δεν μπορεί να μείνει έξω από αυτό το θέμα και μάλιστα θα είναι ωφελημένη γιατί θα έρχονται χρήματα στο νησί».
  ΠΗΓΗ: rodiaki.gr
  Ζ.Π.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Άρχισε τη ρητορική για μοιρασιά η κυβέρνηση – Δένδιας στο Bloomberg: Να συνεργαστούμε με την Τουρκία για τους φυσικούς πόρους.
  Συνεργασία με την Τουρκία στον Τουρισμό και την Ενέργεια προτείνει ο κ. Δένδιας.
  Τη βούληση για συνέργειες μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας σε πολλούς τομείς όπως είναι ο Τουρισμός και η Ενέργεια, εξέφρασε σε συνέντευξή του στο Bloomberg, ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας.
  «Πρέπει να βοηθήσουμε τις κοινωνίες μας να δημιουργήσουν ανάπτυξη, να δημιουργήσουν ευημερία, να δημιουργήσουν σταθερότητα στην περιοχή και επίσης στο τέλος της ημέρας να γίνουν φίλοι και πάλι”, δήλωσε ο υπουργός. «Υπάρχουν χιλιάδες συνέργιες από τον τουρισμό έως την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων», συμπλήρωσε.
  Ο υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος δήλωσε ότι η χώρα του θα μπορούσε να συνεργαστεί με την Τουρκία για να εκμεταλλευτεί φυσικούς πόρους προτρέποντας παράλληλα την Άγκυρα να διευθετήσει τη διαφωνία της με την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τις υπεράκτιες γεωτρήσεις στη Μεσόγειο.
  Η ήδη στενής σχέσης της Τουρκίας με την ΕΕ έχει παραμορφωθεί περαιτέρω από τότε που η κυβέρνηση του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεσμεύθηκε να προχωρήσει με τις έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο εντείνοντας τη διαμάχη με την Κύπρο, η οποία είναι μέλος της ΕΕ, επεσήμανε.
  Οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ – συμπεριλαμβανομένου και του κ. Δένδια- συμφώνησαν να παγώσουν τις επαφές υψηλού επιπέδου με την Τουρκία και να μειώσουν τη ροή κεφαλαίων στη χώρα, ενώ ταυτόχρονα δεν θα προχωρήσουν σε κυρώσεις που θα μπορούσαν να στοχεύουν στις τουρκικές εταιρείες που ασχολούνται με τις υπεράκτιες γεωτρήσεις στην περιοχή.
  Όταν ο ΥΠ.ΕΞ. της χώρας εκφράζει τέτοιες προδοτικές απόψεις και δεν απομακρύνεται άμεσα από τη καρέκλα του, από τον ανίκανο, ξενόδουλο πρωθυπουργό, προμηνύονται άσχημες εξελίξεις για τη χώρα.
  Υπάρχουν ένοπλες δυνάμεις και δικαιοσύνη να τους μαζέψουν για εσχάτη προδοσία;
  Ζ.Π.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. «Έχω πέντε χρόνια να πουλήσω πιπίλα μωρού», ομολογεί ιδιοκτήτης κεντρικού φαρμακείου, πυκνοκατοικημένης γειτονιάς της Αθήνας. Και τα επίσημα στοιχεία ενισχύουν την εμπειρική παρατήρηση του επαγγελματία, δίνοντας σε μια απλή διαπίστωση την ταυτότητα του εφιαλτικά επείγοντος. Σε χθεσινό δημοσίευμα της «Κ», με αφορμή συνέδριο (του Economist σε συνεργασία με τη HOPEgenesis), υπογραμμίζεται ότι στην Ελλάδα, για όγδοη συνεχόμενη χρονιά, ο αριθμός των γεννήσεων είναι μικρότερος από τον αριθμό των θανάτων. «Μόνο μεταξύ 2011 και 2015 ο πληθυσμός της χώρας μας μειώθηκε από 11,2 σε 10,8 εκατομμύρια», και οι προβλέψεις είναι ότι θα βαίνει μειούμενος. Ταυτόχρονα, από 2,4 παιδιά στο παρελθόν σήμερα γεννιούνται 1,35 παιδιά ανά γυναίκα. Το πρόβλημα της γήρανσης και υπογεννητικότητας απλώνεται σε ολόκληρη την Ευρώπη, επηρεάζοντας τις εργασιακές σχέσεις, το ασφαλιστικό, την οικονομία γενικότερα.
  Ζ.Π.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σχόλια που δεν συνάδουν με το περιεχόμενο της ανάρτησης, όπως και σχόλια υβριστικά προς τους αρθρογράφους, προσβλητικά σχόλια προς άλλους αναγνώστες σχολιαστές και λεκτικές επιθέσεις προς το ιστολόγιο θα διαγράφονται.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...