Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2020

ΣΤΙΣ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1821, ΠΡΙΝ 199 ΧΡΟΝΙΑ, ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ. ΤΟΥΡΚΟΙ ΑΠΟΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΚΑΙ ΑΡΧΙΣΑΝ ΤΗΝ ΣΦΑΓΗ. ΕΣΦΑΞΑΝ 10.000 ΕΛΛΗΝΕΣ. ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΓΛΥΤΩΣΑΝ. ΣΗΜΕΡΑ, 199 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ, ΤΑ ΛΥΣΣΑΣΜΕΝΑ ΣΚΥΛΙΑ ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΝΑ ΕΙΣΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΟ ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ, ΣΤΗΝ ΡΟΔΟ, ΣΤΗΝ ΣΑΜΟ, ΣΤΗΝ ΧΙΟ, ΣΤΗΝ ΛΕΣΒΟ, ΓΙΑ ΝΑ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΝΕΟ ΟΡΓΙΟ ΣΦΑΓΩΝ. ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΑΦΗΣΑΝ ΧΩΡΙΣ ΟΠΛΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΜΕΤΕΤΡΕΨΑΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΣΕ ΑΠΟΛΕΜΑ ΓΚΑΡΣΟΝΙΑ Ή ΤΡΑΒΕΣΤΙ, ΕΤΟΙΜΑ ΓΙΑ ΣΦΑΞΙΜΟ. Το ολοκαύτωμα της Σαμοθράκης παρέμεινε άγνωστο και η τυπική αναφορά στη θυσία των κατοίκων της στην εθνική παλιγγενεσία, αναγνωρίστηκε από την Ακαδημία των Αθηνών μόλις το 1980.


  ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ   ἔργο τοῦ Αὐγούστου Βινσόν (Auguste Vinchon)* .  (ἀπό ἐδῶ)

* Γιά νά δεῖτε πόσο ἐλεεινό καί τρισάθλιο εἶναι τό παγκόσμιο Σύστημα (ξέρετε ποιοί τό ἀντιπροσωπεύουν),ὁ ἀνωτέρῳ πίνακας τοῦ Βινσόν,ὁ ὁποῖος εἶχε τῖτλο (ἀπό τόν καλλιτέχνη ) "Après le massacre de Samothrace"  ( Μετά τήν Σφαγή τῆς Σαμοθράκης). 
Καί ποιός εἶναι ὁ σημερινός τῖτλος τοῦ ἔργου,ὅπως τό δίνει τό ἀγγλικό βικιπαίδεια στήν βιογραφία τοῦ Βινσόν; 

«Ἕνας παλιός γέροντας κάθεται στά ἐρείπια τοῦ καμμένου του σπιτιοῦ».

1827 Old Greek old man sitting in the ruins of his burned house

Χάθηκε ἡ Σφαγή τῆς Σαμοθράκης ! Χάθηκε καί τό Ὁλοκαύτωμα τῆς Σαμοθράκης ! Γιατί; Ἔ, δέν χρειάζονται περισσότερες ἐξηγήσεις, ξέρετε ...δέν μπορεῖ νά χρησιμοποιεῖται ἡ λέξις «ὁλοκαύτωμα» γιά ψύλλου πήδημα ! Οὔτε, βεβαίως,νά προωθεῖται ἡ ὀθωμανική βαρβαρότης,μέ τήν λέξιν σφαγή...

Τό Ὁλοκαύτωμα τῆς Σαμοθράκης


Πόσοι,ἀλήθεια,Ἕλληνες γνωρίζουν πώς ἡ Σαμοθράκη ὑπέστη ἕνα πραγματικό ὁλοκαύτωμα; Φαντάζομαι ἐλάχιστοι. Θά μοῦ πῇς ἐδῶ οἱ περισσότεροι ἑλλαδῖτες δέν γνωρίζουν γεγονότα ἱστορικά,τῆς Πατρίδος μας,πού εἶχαν ἐμβέλεια παγκόσμια,θά γνώριζαν αὐτό πού τό ἴδιο τό κράτος,ἡ ἴδια ἡ πολιτεία τήν ἀξία του ὡς συνταρακτικό γεγονός, ἀνεγνώρισε,μέσῳ τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν,μόλις τό 1980 ( ἐδῶ) ;
Κι᾿ὅμως,αὐτά συμβαίνουν στό ἑλλαδικό κράτος καί γιά τό ποιοί εἶναι ὑπεύθυνοι δέν χρειάζεται καί πολύ σκέψιν.Ἀπό ἀνακηρύξεως τοῦ νεο-ἑλλαδικοῦ κράτους,οἱ κυβερνῶντες αὐτό,φροντίζουν,κυριολεκτικῶς φροντίζουν,νά ὑπάρχῃ ἀπό ἐλάχιστη ὥς μηδαμινή γνώση τῆς Ἱστορίας μας. Καί οἱ ἀναλόγου ἐπιπέδου ἐπιλεγμένοι ὑπουργοί «παιδείας καί πολιτισμοῦ» θέτουν αὐτό ὡς κύριο καί ἀποκλειστικό μέλημά τους τῇ βοηθείᾳ τῶν καταλλήλων συμβουλατόρων καθηγητάδων/ἀκαδημαϊκῶν,πού,τί σύμπτωσις,πάντα διαπνέονται ὑπό ἀριστερῶν/μαρξιστικῶν ἀντιλήψεων...

Τήν πρώτη Σεπτεμβρίου τό ἔτος 1821,ἡ Σαμοθράκη θά ζήσῃ τήν ὀθωμανική βαρβαρότητα σ᾿ὅλο της τό «μεγαλεῖο» ! Ὅπως θά τό βίωνε ἕνα χρόνο ἀργότερα (1822) ἡ Χῖος καί τρία χρόνια μετά (1824) τά Ψαρά ! Σφαγές,βιασμοί,λεηλασίες,ἐξανδραποδισμοί καί τέλος ἡ ἐρήμωσις τοῦ νησιοῦ.

(φωτό)
Ήταν Αύγουστος του 1821. Οι Σαμοθρακίτες εν βρασμώ. Πολλοί ήταν ήδη μεμυημένοι στην Φιλική Εταιρεία. Είχαν συνδέσμους με συμπατριώτες τους στην Κωνσταντινούπολη και με τον μητροπολίτη Μαρωνείας, Κωνστάντιο, είχαν ήδη δημιουργήσει το ψυχολογικό υπόβαθρο. Έτσι ξεσηκώθηκαν από τους Ψαριανούς και επαναστάτησαν κατά του Muhammed Bey Selihtar. 
Αλλά την 1η Σεπτεμβρίου 1821 η νήσος κατεστράφη από το μένος των Οθωμανών, δια γενικής σφαγής του άρρενος πληθυσμού, από τον Τούρκο υποναύαρχο μπέη Καρά-Αλή. 

Σφαγιάσθηκαν περίπου 10.000 άνδρες και αγόρια (κατ’ άλλες πηγές 8.000 ανθρώπους)! Τα γυναικόπαιδα επωλήθησαν στα παζάρια της Κωνσταντινουπόλεως και της Σμύρνης. Τα σπίτια τους κάηκαν (βλ. σχ. Gr. Temple «Travels», τ. α΄, 102-119, που επεσκέφθη το νησί το 1834). Η Σαμοθράκη επλήρωσε ακριβά την Επανάσταση των Ελλήνων.

Γράφει σχετικώς ο Ν. Φαρδύς:

«Μάτην εζήτησα εν ταις επαρχούσαις ιστορίαις της ελληνικής επαναστάσεως και μάλιστα εν τη του Σ. Τρικούπη, ν’ αναγνώσω τι αφοράν την καταστροφήν της νήσου Σαμοθράκης, συμβάσαν τη 1 Σεπτεμβρίου του 1821. Η νήσος Σαμοθράκη, ως και πάσα άλλη νήσος του Αιγαίου πελάγους είναι νήσος ελληνικότατη. Από των αρχαιο¬τάτων χρόνων υπέστη την καθόλου τύχην του ελληνικού έθνους και επί τέλους υπέκυψε τον αυχένα εις την βία Μωάμεθ του Β’, ότε δε το 1821 ηγγέλθη αυτή ότι έφθασεν η ώρα της ελευθερώσεώς της, εκήρυξεν εαυτήν ελευθέραν του τουρκικού ζυγού και τη μητρί Ελλάδι ανήκουσαν. Το τόλμημα τούτο ετιμωρήθη υπό του δεσπότου της δι’ οξυτάτου πελέκεως, κατά δε την μαρτυρίαν του Lacroix, του μόνου, εφ’ όσον υπάρχει μοι γνωστόν, ειπόντος, δύο και μόνους λέξεις επί του γεγονότος τούτου: «Οι Τούρκοι κατερήμωσαν ασπλάχνως την νήσον ταύτην εν τω υπέρ ανεξαρτησίας αγώνι…» – βλ. σχ. Univers Ιles La Grece, Παρίσιοι, 1853, κεφ. 372.

(φωτό)
Βεβαίως γραπτά μνημεία της ιστορικής ταύτης αληθείας δεν υπάρχουσιν, όμως εισέτι πολλοί εξ εκείνων, οίτινες διέφυγον την σπάθην του βαρβάρου, απαχθέντες αιχμάλωτοι εις Κωνσταντινούπολιν και πωληθέντες ως κτήνη εν τοις αγοραίς του Βυζαντίου. Τον προπαρελθόντα δε Μάιον απέθανεν εις των γερόντων, ο Σάββας Κεφάλας, ο οποίος, εν νεανική ηλικία κατά την εποχήν εκείνην, μετ’ άλλων Σαμοθρακών ηγωνίσθη υπέρ ελευθερίας εν Σαμοθράκη και μετά την αποτυχίαν κατετάχθη εθελοντής εις το ελληνικόν ναυτικόν.

Τον γέροντα τούτον δια τελευταίαν φοράν είδον εν Σαμοθράκη τον προπαρελθόντα Μάιον.
Κατά την σύμφωνον δε αφήγησιν των γερόντων της Σαμοθράκης, τα καθέκαστα του δυστυχήματος τούτου έχουσιν ως εξής:

Ελληνικόν πλοίον, όπερ διήρχετο τας νήσους του Αιγαίου πελάγους, προ της ενάρξεως του υπέρ ανεξαρτησίας αγώνος των Ελλήνων, και παρότρυνε ταύτας εις γενικήν κατά του τυράννου επανάστασιν, διήλθε και δια Σαμοθράκης και είπεν τοις προϊούσιν, οπόταν ακούσιν την επαναστατικήν κίνησιν της Ελλάδος, να διώξουν τους υπάρχοντας ολίγους Τούρκους και να λάβωσιν αυτοί την διοίκησιν της νήσου. Μετ’ ενθουσιασμού οι Σαμοθράκες ησπάσθησαν την πρότασιν ταύτην και ωρκίσθησαν πίστιν και υποταγήν τοις πρωταγωνιστούσι ομογενέσι.
Πράγματι, δε, άμα έμαθαν τα γενόμενα εν Πελοποννήσω και ανέγνωσαν την προκήρυξιν του ελληνικού στόλου της 19 Απριλίου 1821, εκδήλωσαν εις τον Μουδίρην της νήσου, ότι του λοιπού είναι Έλληνες ελεύθεροι και, κατά συνέπειαν, δεν έχουσι πλέον να πληρώνωσι φόρους εις τον Σουλτάνον. Ήσαν δε κατά την εποχήν ταύτην, πρόκριτοι της νήσου οι ακόλουθοι: Αλέξιος ΑινείτηςΓεωργούδης ΠεζούλαςΣάββας Χατζή Γιαννάκης και άλλοι. Δημογέρων δ’ ο Χατζής Γεώργης.

Η είδησις αυτή μετεδόθη αμέσως εις Δαρδανέλια, οπόθεν εξηρτάτο η Σαμοθράκη, αλλ’ η τουρκική κυβέρνησις, ευρισκόμενη εις μεγαλύτερας ενασχολήσεις, εκώφευσεν επί τινάς μήνας εις τα κινήματα των Σαμοθρακών.
Εν τω μεταξύ δε οι Σαμόθρακες οχύρωσαν μέρη τινά της νήσου και υπό την αρχηγίαν του Χατζή Γεώργη, του μόνου εγγραμμάτου επί της νήσου, όστις τοις διαβεβαίωσεν ότι αφ’ ημέρας εις ημέραν ελληνικός στόλος έμελλε να έλθει εις υπεράσπισίν των, ανέμενον αφόβως τον εχθρόν.

Τα οχυρώματά των ήσαν ασφαλέστατα, αλλ’ όπλων και πολεμοφοδίων ήσαν υστερημένοι.
Εγεύθησαν δε σχετικής ελευθερίας σχεδόν τεσσάρων μηνών, ήτις τοις παρεσκεύασε τον παντελή όλεθρόν των.

Την 1η Σεπτεμβρίου του 1821 καθ’ ην ο Καπουδάν πασάς απεβίβασεν εις την νοτιοδυτικήν παραλίαν της νήσου, εις θέσιν καλουμένην Μαυρηλιαίς, χίλιους, ως λέγεται, τακτικούς στρατιώτας, όπως καθυποτάξη τους αποστατήσαντας Σαμόθρακας.

Πριν αρχίσωσιν αι εχθροπραξίαι, εστάλησαν, ως λέγεται, από τον τουρκικόν στρατόν πρεσβευταί, όπως ζητήσωσι την υποταγήν των επαναστατών ο αρχηγός των, όμως,ο Χατζή Γεώργης απήντησεν εν λέξει τοιάδε: «Ημείς αντί φόρων έχομεν μπαρούτι και μολύβι, είμεθα Έλληνες και ως τοιούτοι προτιμώμεν ν’ αποθάνωμεν, παρά να ήμεθα σκλάβοι».


(φωτό)

Η πρώτη συμπλοκή έλαβε χωράν έξωθεν του χωρίου εις θέσιν καλουμένην Μύλοι.
Οι Έλληνες κατείχαν τα υψώματα του Κούκου και του Βρυχού. Ότε δε οι Τούρκοι έφθασαν μέχρι της εισόδου του χωρίου, έλαβαν μία εκκένωσιν πυροβόλων επάνω των, η οποία επλήγωσε τινάς εξ αυτών. Η απρόοπτος αυτή προσβολή τους ανάγκασε προς στιγμήν να οπισθοχωρήσωσιν, όταν, όμως, εστοχάσθησαν ότι οι πολεμούντες Έλληνες ήσαν ολίγοι, ώρμησαν εν σώματι κατ’ αυτών και άλλους μεν εφόνευσαν, άλλους δε και ζώντας συνέλαβαν και τοιουτοτρόπως, εν διαστήματι ολίγων ωρών, εγένοντο κύριοι του χωριού.

Στρατός άλλης κυβερνήσεως, εν τοιαύτει περιστάσει, ήθελεν αρκεσθή εις το να συλλάβη τους πρωταιτίους, οίτινες δεν ήσαν περισσότεροι των πεντήκοντα, να επαναφέρει την τάξιν και να απέλθη εκείθεν αφήνων ήσυχον το άοπλον πλήθος, όπερ δεν έδειξεν ουδεμίαν αντίστασιν.


Αλλ’ όχι, ο ένοπλος ούτος άγριος στρατός παράφρων εισεπήδησεν εν τω χωρώ, όπου γυναίκες, παιδιά, γέροντες και άοπλοι χωρικοί με εσταυρωμένας χείρας περιέμενον την τύχην των, θύων και αφανίζων παν το προστυχόν.

 Η σφαγή και ο καταδιωγμός εξηκολούθησαν επί πολλάς ημέρας. 


(φωτό)
Κατά τας πρώτας τρεις ημέρας συνέλαβαν όλους αδιακρίτως, ηλικίας πάσης, τους έκλεισαν εντός οικιών, εκείθεν δε δεμένους τους έφερον εις την όχθιν του διαρρέοντος το χωρίον ρυακίου και εκεί ως αρνιά τους έσφαζον. Το ρυάκιον τούτο έκτοτε ωνομάσθη Εφκάς (=Επτακοσίας) ως εκ του αριθμού των εκεί σφαγέντων Σαμοθρακών.

Καθ’ όλας τας αλλάς ημέρας εξηκολούθουν να διατρέχωσι τα βουνά της Σαμοθράκης και, ως εν κυνηγίω, να πυροβολώσι πάντα όντινα απήντων. Το βάρβαρον τούτο και απάνθρωπον κυνήγιον διήρκεσε περί τας τριάκοντα ημέρας.

Τινές των κατοίκων κατώρθωσαν και έφυγαν δια θαλάσσης, άλλοι δ’ εκρύβησαν εις τα σπήλαια των υψηλότερων κορυφών της νήσου και ούτως ηδυνήθησαν να διαφύγωσι το ξίφος των βαρβάρων.

Ότε δε οι Τούρκοι δεν απήντων πλέον ουδένα, όπως τον φωνεύσωσι, κατέλιπον την νήσον εν πλήρει πεποιθήσει ότι δεν αφήκαν ούτε έναν ζώντα, απαγαγόντες εις αιχμαλωσίαν όλα τα παιδιά, όσα δεν εφόνευσαν.

Όταν οι εις τα όρη καταφυγόντες εβεβαιώθησαν περί της φυγής των Τούρκων, κατήλθον εις το χωρίον και μετρηθέντες ευρέθηκαν μόνον εκατόνΚαι οι φυγόντες δια θαλάσσης, περί τους τριακόσιουςάμα έμαθον την απομάκρυνσιν των Τούρκων, επανέκαμψαν εις τας κατερημωθείσας εστίας των, όπως επαναλάβωσι την καλλιέργειαν των γαιών των, κλαίοντες και οδυρόμενοι επί τοις απολεσθείσι γονεύσιν, αδελφοίς, συζύγοις, τέκνοις και συγγενέσιν αυτοίς.

Αλλά τα δυστυχήματα πάντοτε αλλεπάλληλα έρχονται. Η σφαγή του μηνός Σεπτεμβρίου τοσούτον τρόμον ενεποίησεν τοις εναπομείνασι, ώστε, άμα έβλεπαν ξένον και προ πάντων Τούρκον, ευθύς, καταλιπόντες τα έργα των και τας οικίας των, έφευγαν εις τα όρη. Την ηθικήν των ταύτην κατάστασιν επωφελήθησαν οι διαφόρων μερών πειραταί και προ πάντων οι Τουρκαλβανοί, οίτινες ελήστευον τας οικίας των και διήρπαζον τα κτήνη των.

Η ελεεινή αύτη κατάστασις διήρκεσεν οκτώ έτη, ούτως ώστε μέχρι του 1829 κατώρθωσαν να μην αφήσωσι, κατά το λεγόμενον, λίθον επί λίθου. Ακόμη δε και μέχρι σήμερον, μετά πεντήκοντα έτη, οι δυστυχείς Σαμόθρακες δεν ηδυνήθησαν να ανακτήσωσι την προτέρα ευδαιμονίαν των. Το όνομα δε του Τούρκου εμποιεί φρίκην και τρόμον, αν και Τούρκους συμπολίτας δεν έχουσιν ει μη μόνον πέντε.

Γέννημα και θρέμμα της νήσου Σαμοθράκης, υιός δε πατρός αιχμαλωτισθέντος εν τη πανωλεθρίη εκείνη, έκρινα καλόν να φέρω εις γνώσιν των ιστοριογράφων την ιστορικής ταύτην αλήθειαν.

Σήμερον δ’, οπότε και πάλιν όλων των Ελλήνων η τύχη εκ νέου διακυβεύεται, είθε η ανάμνησις αύτη να εύρη ευμενή ακρόασιν παρ’ εκείνοις, αφ’ ων η τύχη των πραγμάτων κρέμεται.

Την ημέραν δε ταύτην πολλαί γραίαι την εορτάζουσι εις μνή¬μην της σφαγής των γονέων των και «του χαλασμού», όπως τον ονομάζουσιν.
Ωσαύτως δ’ η αρχή του τραγοδίου του περιγράφοντος την σφαγήν εκείνην έχει ως εξής:
Την Πρωτοσταυρινίτσα / την Πέφτη το πωρνό
προβάλανε οι Τούρκοι / ΄πό πάν’ απ’ το βουνό.

Οι Σαμόθρακες, ακόμη και σήμερον, όταν ονειδίζουσιν τους ευήθεις και δειλούς συμπολίτας των, λέγουσιν τούτοις ότι κατάγονται από τους επτακόσιους» – βλ. σχ. «Έγγραφον εν Καρύους της Κορσικής κατ’ Ιούνιον του 1886». (Ν. Β. Φαρδύς, Σαμόθραξ).

Γιατί, όταν οι οθωμανοί εισέβαλαν έβγαλαν κήρυκες να επιστρέψουν οι κάτοικοι στα σπίτια τους, από τα βουνά και τα δάση, και δεν πρόκειται να πειράξουν πλέον κανέναν. Κάποιοι πείστηκαν κι επέστρεψαν. Οι οθωμανοί όμως δεν κράτησαν τον λόγο τους, έπιασαν 700 απ’ αυτούς τους ευπίστους που επέστρεψαν και τους έσφαξαν κι αυτούς, στο ρέμα, στην Χώρα, που έκτοτε φέρει για όνομά του τον αριθμό τους: Εφκάς (ή Φκας < Επτάς < επτακόσιοι). Ο οθωμανικός στόλος, φέρνει ως τρόπαιο στην Κωνσταντινούπολι, 30 Έλληνες από την Σαμοθράκη, κρεμασμένους στα κατάρτια του και τις ελληνικές σημαίες κρεμασμένες ανάποδα.

Ένα τραγούδι τοπικό μιλάει γι’ αυτήν την αποφράδα για την Σαμοθράκη ημέρα:

Σήμερα είναι Τρίτη / και πρωτοσταυρινιά,
όπου μας εχαλάσαν / οι Τούρκοι σαν σκυλιά.
Επαίρναν τα κεφάλια / κι αφήναν τα κορμιά,
γεμίσαν τα σοκάκια / και όλα τα στενά.

Μόνο μετά από 6ετή ολοκληρωτική ερήμωση άρχισαν δειλά-δειλά κάποιοι να επανέρχονται στην «καταραμένη» νήσο. Πρώτα οι Σαμοθρακίτες διασωθέντες σε γειτονικά νησιά κι έπειτα κι άλλοι, εκ Θράκης, Λέσβου, Ίμβρου, Θάσου, Λήμνου, αλλά και εξ Ηπείρου, Μάνης και Κυδωνιών (νυν Αϊβαλί), κλπ. Έτσι σιγά-σιγά συνωκίσθη. ..


(ἀπό ἐδῶ)
Η 1η Σεπτεμβρίου είναι για το νησί των Θρακικών Σποράδων ιερή ιστορική ημέρα. Τιμάται το Ολοκαύτωμα της νήσου, το οποίο συνέβη την 1η Σεπτεμβρίου 1821, όταν οι Τούρκοι έσφαξαν το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της Σαμοθράκης, στην τοποθεσία Εφκάς (ή Φκας). Γι’ αυτό στην πλατεία του Εφκά γίνεται επιμνημόσυνος δέηση στο ηρώον, κατάθεση στεφάνων, απόδοση τιμών από τμήμα στρατού, σιγή ενός λεπτού και ανακρούεται ο εθνικός ύμνος. 
ἀπό τό βιβλίο τοῦ Γ. Λεκάκη «Σαμοθράκη – Ιερά νήσος»
 ( Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ,ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΣΦΑΓΙΑΣΑΝ 10.000 ΑΘΩΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ)


Ἄς δοῦμε καί πῶς παρουσίασε,τό Ὁλοκαύτωμα τῆς Σαμοθράκης, ὁ Ἴων Δραγούμης,στό βιβλίο του « Σαμοθράκη» (ὁλόκληρο τό βιβλίο,ἐδῶ),ἀπό ἐνθυμήσεις/διηγήσεις παλαιῶν κατοίκων :
Καί μετά ἔχεις τόν Κιτσίκη καί τόν κάθε ἕναν ὁμοϊδεάτη του,νά σοῦ λέει τί καλά πού ζούσαμε μέ τούς ὀθωμανούς ! Νά τό ξανακάνουμε !

Ἄ νά μοῦ χαθεῖτε ἀνθέλληνες,τουρκοσπορίτες !


Ἕλληνες,μήν ξεχνᾶτε τήν Ἱστορία μας. Κάθε ἡμέρα,κάθε στιγμή,ΠΑΝΤΑ νά τήν ἐνθυμεῖσθε καί κυρίως νά κατανοήσετε πώς εἴμαστε μόνοι,ὁλομόναχοι κι᾿ ὅλοι ἀπέναντί μας !

Ἡ ΠελασγικήεδώΣκίτσο από έναν αυτόπτη μάρτυρα της σφαγής Αρμενίων κατά τη διάρκεια των σφαγών των (Ἡ σφαγή τῶν Ἀρμενίων)

Ολοκαύτωμα της Σαμοθράκης

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Μετάβαση στην πλοήγησηΠήδηση στην αναζήτηση

Η σφαγή της Σαμοθράκης, έργο του Αυγούστου Βινσόν, Μουσείο του Λούβρου
Το ολοκαύτωμα της Σαμοθράκης, την 1 Σεπτεμβρίου του 1821, είναι ένα αιματηρό γεγονός της Επανάστασης του 1821 κατά το οποίο οι Τούρκοι σφαγίασαν το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού του νησιού.

Το γεγονός[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η νήσος Σαμοθράκη ξεσηκώθηκε από τα τοπικά μυημένα μέλη στη Φιλική Εταιρεία, με τη βοήθεια των Ψαριανών, τον Αύγουστο του 1821. Αλλά την 1η Σεπτεμβρίου 1821 η νήσος καταστράφηκε από τούς Οθωμανούς, διά της γενικής σφαγής του άρρενος πληθυσμού, από τον Τούρκο υποναύαρχο Καρά-Αλή. Σφαγιάσθηκαν περίπου 10.000 άνδρες και αγόρια. Τα γυναικόπαιδα πουλήθηκαν στα παζάρια της Κωνσταντινουπόλεως και της Σμύρνης. Τα σπίτια τους κάηκαν.[1] Αλλά οι αναφορές στό γεγονός είναι ελάχιστες. Π.χ. στην μαρτυρία του Lacroix υπάρχουν δύο και μόνον λέξεις επί του γεγονότος: «Οι Τούρκοι κατερήμωσαν ασπλάχνως την νήσον ταύτην εν τω υπέρ ανεξαρτησίας αγώνι…».[2]
Ο Ίων Δραγούμης στο βιβλίο του «Σαμοθράκη» παραδίδει τα γεγονότα του ολοκαυτώματος, όπως τα άκουσε από τους κατοίκους του νησιού. Σύμφωνα με τον Δραγούμη, οι Σαμοθρακίτες, όταν έμαθαν για τον ξεσηκωμό του γένους το Μάρτιο του ’21, αρνήθηκαν να πληρώσουν το φόρο, παρά τις παραινέσεις του απεσταλμένου των Τούρκων, ενός Ιμβριώτη με το όνομα Λογοθέτης.[3] Οι Σαμοθρακίτες φοβήθηκαν ότι η άρνησή τους θα προκαλούσε την οργή των Τούρκων και έτσι άρχισαν να προετοιμάζονται για να αμυνθούν με την καθοδήγηση ενός Σαμιώτη, που γνώριζε τη χρήση των όπλων.[3] Όταν στις 1 Σεπτεμβρίου αποβιβάστηκαν στο νησί στην περιοχή Μακρυλιές περίπου 1000 – 2000 Τούρκοι, οι Σαμοθρακίτες άρχισαν να φεύγουν στα βουνά και οι λίγοι που δοκίμασαν να αντισταθούν υπό τις διαταγές του ανώνυμου Σαμιώτη σκορπίστηκαν γρήγορα.[3]
Η καταστροφή ήταν ολοκληρωτική. Εφτακόσιους από τους κατοίκους που είχαν καταφύγει στα βουνά, οι Οθωμανοί, τους έφεραν πίσω με δόλο, δίνοντάς τους την εντύπωση ότι θα τους δώσουν χάρη. Όμως στην τοποθεσία «Εφκάς» στο κάστρο της πρωτεύουσας, της Χώρας, τους δολοφόνησαν όλους. Το ρυάκι αυτό ωνομάσθηκε Εφκάς (Επτακοσίας) από τόν αριθμό των εκεί σφαγέντων Σαμοθρακών. Ακολούθησε η βίαιη σφαγή όσων είχαν απομείνει στο νησί και έπεφταν στα χέρια των Τούρκων, η οποία σύμφωνα με την αφήγηση του Δραγούμη, κράτησε ένα μήνα.[3] Ο Δραγούμης περιγράφει τη βαρβαρότητα των Τούρκων απέναντι στον άμαχο πληθυσμό, που είτε εκτελέστηκαν είτε πουλήθηκαν ως σκλάβοι στην Κωνσταντινούπολη.[3] Από τη σφαγή γλύτωσαν 33 οικογένειες.[4] Ο ίδιος συγγραφέας παραδίδει και την ιστορία με το τρυπημένο από τουρκική λόγχη ευαγγέλιο, που βρίσκεται σήμερα στο Εθνολογικό Μουσείο.[3]
Ο Πουκεβίλ συμπληρώνει την αφήγηση του Δραγούμη όσον αφορά τις βιαιότητες εναντίον των κατοίκων του νησιού και επισημαίνει ότι η αντεπίθεση των Ελλήνων στη Χαλκιδική και η σφαγή της Τουρκικής προφυλακής στον Άγιο Μάμα ήταν τα αντίποινα για το ολοκαύτωμα της Σαμοθράκης.[5] Ο Πουκεβίλ διηγείται και τη θαρραλέα πράξη της Κωνσταντίας, η οποία, όταν είδε τον άνδρα της Θεόφιλο νεκρό στα πόδια της και ενώ απάγονταν για να πουληθεί, αυτοκτόνησε με το μαχαίρι του τούρκου φύλακά της προτιμώντας το θάνατο από τη σκλαβιά.[4][5]
Μόνο μετά από 6ετή ερήμωση άρχισαν κάποιοι να επανέρχονται στo νήσi. Πρώτα οι Σαμοθρακίτες διασωθέντες σε γειτονικά νησιά κι έπειτα κι άλλοι, από την Θράκη, Λέσβο, Ίμβρο, Θάσο, Λήμνο, αλλά και απο Ηπείρο, Μάνη και Κυδωνιές. Σημαντικός παράγοντας του ολοκαυτώματος αποτελεί και ο εξισλαμισμός πολλών Σαμοθρακιτών. Πέντε Σαμοθρακίτες, που επέστρεψαν στο νησί το 1837, επειδή έμειναν πιστοί στη χριστιανική θρησκεία, θανατώθηκαν στο χωριό Μάκρη, λίγο έξω από την Αλεξανδρούπολη.[4] Αυτοί ήταν οι Μανουήλ Παλογούδας, Μιχαήλ Κύπριος, Θεόδωρος Δημ. Καλάκου, Γεώργιος Κουρούνης και Γεώργιος, οι οποίοι τιμώνται ως νεομάρτυρες την Κυριακή του Θωμά και τα λείψανά τους φυλάσσονται στην εκκλησία της Παναγίας στη Σαμοθράκη.[4]
 Την καταστροφή της Σαμοθράκης την απεικόνισε ο Γάλλος Αύγουστος Βινσόν (Αuguste Vinchon) σε έναν πίνακα με θέμα τη σφαγή της Σαμοθράκης ("Après le massacre de Samothrace"), που βρίσκεται στο Λούβρο. Το ολοκαύτωμα της Σαμοθράκης παρέμεινε άγνωστο και η τυπική αναφορά στη θυσία των κατοίκων της στην εθνική παλιγγενεσία, αναγνωρίστηκε από την Ακαδημία των Αθηνών μόλις το 1980.

Αναφορές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 1.  Temple Gr., Travels in Greece and Turkey and the Mediterranean, τόμος Α', Λονδίνο 1843. σελ. 1012-119
 2.  Lacroix M. Louis, Iles de la Grèce, Παρίσι 1853, κεφ. 372
 3. ↑ Άλμα πάνω, στο:3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 Δραγούμης (ΙΔΑΣ), Ίων (1909). Σαμοθράκη. Αθήνα: Ανατύπωση από το περιοδικό Νουμάς. σελίδες 28–31.
 4. ↑ Άλμα πάνω, στο:4,0 4,1 4,2 4,3 «Αφιέρωμα: Η Ελληνική Επανάσταση του 1821». Εφημερίδα Μακεδονία. 24-25/3/2012.
 5. ↑ Άλμα πάνω, στο:5,0 5,1 Πουκεβίλ, Φρανσουά Σ.Υ.Λ. (1890). Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως ήτοι η Αναγέννησσις της Ελλάδος. Αθήνα: Τυπογραφείο Α.Ν.Τρίμη. σελίδες 165–166.

Πηγές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • Γ. Λεκάκη «Σαμοθράκη – Ιερά νήσος», εκδ. «Ερωδιός».
 • Δορδανάς Σ- Μαλκίδης Θ. (επιμέλεια) Σαμοθράκη: Ιστορία- Αρχαιολογία- Πολιτισμός. Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου. Θεσσαλονίκη: εκδόσεις Επίκεντρο 2008
 • Δραγούμης, Ίων Σαμοθράκη (το νησί). Ανατύπωση από το περιοδικό Νουμάς. Αθήνα 1909.
 • Πουκεβίλ, Σ.Υ.Λ., Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως ήτοι η Αναγέννησις της Ελλάδος. Αθήνα: τυπογραφείο Α.Ν. Τρίμη 1890.
 • Αφιέρωμα: Η Ελληνική Επανάσταση του 1821. Εφημερίδα Μακεδονία, 24-25/3/2012.


ΖΗΝΩΝ  ΠΑΠΑΖΑΧΟΣ
Υ.Γ.


Τά νησιά τού Αρχιπελάγους, όπως λεγόταν τό Αιγαίο πέλαγος παλαιότερα, είχαν υποστεί κατά τήν διάρκεια τής τουρκοκρατίας άπειρες καταστροφές καί δηώσεις τόσο από τούς Τούρκους κατακτητές όσο καί από τούς μουσουλμάνους πειρατές, πού μάστιζαν τά νερά τής Μεσογείου. Η χειρότερη περίοδος ήταν αυτή τού 16ου αιώνα επί βασιλείας τού Σουλεϊμάν τού Μεγαλοπρεπούς, όταν ο έμπιστός του ναύαρχος καί πειρατής Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσα κυριαρχούσε στήν Μεσόγειο καί αφάνιζε τά ελληνικά νησιά καί τά παράλια. Καί μόνο στό άκουσμα τής εμφάνισής του, ο λαός τό έβαζε στά πόδια. Τά χωριά γίνονταν καμένη γή καί οι νησιώτες γιά νά σωθούν αποσύρονταν στήν ενδοχώρα, όπου είχαν κατασκευάσει πύργους γιά νά προστατεύσουν τίς περιουσίες καί τίς οικογένειές τους.

Ο Μπαρμπαρόσα ήταν Έλληνας εξωμότης (σαν τον Μπακάτογλου και τούς ιδιοκτήτες τών ελληνικών καναλιών τής τηλεόρασης), ο οποίος είχε μπεί στήν υπηρεσία τού Σουλεϊμάν καί είχε λεηλατήσει περίπου 80 παραθαλάσσιες πόλεις καί χωριά, είχε κατασφάξει τόν ανδρικό πληθυσμό καί είχε αρπάξει γιά τά σκλαβοπάζαρα τής Ανατολής δεκάδες χιλιάδες γυναίκες καί παιδιά. Τό 1537, τά νησιά Αίγινα, Σέριφος, Ίος, Αστυπάλαια, Αμοργός, Πάρος, Νάξος, Μύκονος καί Άνδρος πού βρίσκονταν υπό φράγκικη διοίκηση κατελήφθησαν από τόν μουσουλμάνο πειρατή, καί ερημώθηκαν τελείως από τούς κατοίκους τους. O πόνος τών νησιωτών καταγράφηκε στά δημοτικά τραγούδια καί σέ ένα από αυτά, η Παναγία η Καταπολιανή θρηνεί τήν καταστροφή τής Πάρου.

"Όλα τά Δωδεκάνησα στέκουν αναπαμένα
κ' η Πάρος η βαριόμοιρη στέκετ' αποκλεισμένη
κ' όσοι τήν ξεύρουν κλέουν την κι' όλοι τήνε λυπούντε
καί σάν τήν κλαίη η Δέσποινα κανείς δέν τήνε κλαίγει"

Ενδεικτικό τής βαρβαρότητας τού μουσουλμάνου πειρατή ήταν αυτό πού συνέβη στήν ιταλική πόλη Ταλαμόνε, όταν ο Μπαρμπαρόσα ξέθαψε από τόν τάφο του τόν Ιταλό κουρσάρο Bartolomeo Peretti, ο οποίος είχε πεθάνει πρόσφατα, τόν ξεκοίλιασε τελετουργικά, τόν κομμάτιασε καί τά κομμάτια του τά έδωσε τροφή στά σκυλιά μαζί μέ τίς σωρούς τών αξιωματούχων του μπροστά στά έντρομα μάτια τών κατοίκων τής πόλης. Αλλά καί στό νησί Λίπερι τό 1544 πήρε όλα τά παιδιά σκλάβους γιά τίς γαλέρες του ενώ τούς άντρες τούς έκοψε ζωντανούς στά δύο.
"Ήλιε πού βγαίνεις τό ταχύ, σ' ούλον τόν κόσμον δούδεις,
σ' ούλον τόν κόσμο ανάτειλε, σ' ούλη τήν οικουμένη
στώ Μπαρμπαρέσω τίς αυλές, ήλιε μήν ανατείλεις.
Κι άν ανατείλεις, ήλιε μου, νά γοργοβασιλέψεις,
γιατί έχουν σκλάβους έμορφους, πολλά παραπονιάρους
καί θά γραθούν οι γιαχτίδες σου πο τώ σκλαβώ τά δάκρυα."

Η κακοδαιμονία τών νησιών συνεχίστηκε καί στούς υπόλοιπους αιώνες, καθώς Βενετοί, Φράγκοι καί  Τούρκοι εναλλάσονταν στήν κυριαρχία τού Αιγαίου πελάγους μέ τελικό νικητή τούς τελευταίους. Η τουρκική αρμάδα έκανε τήν εμφάνισή της μία φορά τόν χρόνο γιά νά εισπράξει τό χαράτσι, ενώ οι Αλγερινοί πειρατές επισκέπτονταν συχνά τούς απροστάτευτους κατοίκους.
Ο Γάλλος περιηγητής Paul Lucas, στό έργο του "Voyage du Sieur paul Lucas, fait par ordre du Roi dans la Grece", ανάμεσα στά άλλα νησιά περιέγραψε καί τήν κατάσταση στήν Ίμβρο όπου οι κάτοικοι είχαν εγκαταλείψει τά παράλια καί ζούσαν σέ πύργους στό εσωτερικό τής νήσου. Οι πόρτες τών σπιτιών ήταν ψηλότερα από τό έδαφος καί οι τρομαγμένοι Ρωμιοί ανέβαιναν μέ ξύλινες σκάλες, τίς οποίες τίς αφαιρούσαν κατά τή διάρκεια τής νύκτας.
Σήμερα τα ελληνικά τουρκοκάναλα εξυμνούν τον σφαγέα του ελληνισμού Σουλεϊμάν τον Μεγαλοπρεπή  προβάλλοντας την ομώνυμη τουρκική σειρά.
ΟΙ  ΝΕΟΕΛΛΗΝΕΣ  ΚΑΙ  ΟΙ  ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ  ΤΟΥΣ.

ΕΙΝΑΙ  ΔΥΝΑΤΟΝ  ΕΛΛΗΝΕΣ  ΠΟΛΙΤΕΣ  ΝΑ  ΦΙΛΟΥΝ  ΤΑ  ΧΕΡΙΑ  ΤΩΝ   ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΩΝ  "ΗΓΕΤΩΝ"  ΤΟΥΣ;

ΜΗΠΩΣ  ΤΕΤΟΙΟΙ  ΑΝΘΡΩΠΟΙ  ΕΠΙΖΗΤΟΥΝ  ΤΟ  ΣΦΑΞΙΜΟ  ΤΟΥΣ;

   


Η  ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ  ΤΟ  1821

Σύμφωνα με αναφορά των προεστών της Σαμοθράκης προς τη Μονή Ιβήρων, το 1809, η Χώρα, η πρωτεύουσα του νησιού, είχε 350 «σπίτια» (δηλ. οικογένειες). Άλλα 400-450 «σπίτια» (οικογένειες) υπήρχαν στο υπόλοιπο νησί. Ο Άγγλος αξιωματικός Grenville Temple αναφέρει ότι στη Σαμοθράκη κατοικούσαν 3.200 άνθρωποι. Ο Ευάγγελος Αθ. Παπαθανασίου, εκτιμά τον προεπαναστατικό πληθυσμό του νησιού στις 4.000-4.500, κρίνει δε τον αριθμό των 10.000 που παραθέτει ο Νικόλαος Φαρδύς, εκτός πραγματικότητας και επιεικώς φανταστικό.
 
Η Σαμοθράκη βρισκόταν στα χέρια των Οθωμανών διαρκώς από το 1479 αν και για πρώτη φορά είχε καταληφθεί απ’ αυτούς το 1456, μεσολάβησε όμως ένα διάστημα παπικής-βενετικής κυριαρχίας. Από το 1770 ως το 1774, κυρίευσαν το νησί οι Ρώσοι. Στη συνέχεια, η Σαμοθράκη γνώρισε πολύ μεγάλη ανάπτυξη και ακμή.
 
Παραμονές της Επανάστασης του ’21, μερικοί πρόκριτοι του νησιού μυήθηκαν στη Φιλική Εταιρεία είτε στην Κωνσταντινούπολη, όπου πήγαιναν για εμπορικούς σκοπούς, είτε από τον Μητροπολίτη Μαρωνείας Κωνστάντιο, ο οποίος έγραψε σχετική επιστολή στους Σαμοθρακίτες. Το έμβλημα της Φιλικής Εταιρείας έχει βρεθεί σε δύο μαρμάρινες πλάκες σε σπίτια της Χώρας. 
Ένα ελληνικό καράβι που γύριζε τα νησιά του Αιγαίου πριν την έναρξη του Αγώνα, έφτασε και στη Σαμοθράκη και ενημέρωσε τους προύχοντες ότι μόλις μάθουν ότι ξέσπασε η Επανάσταση, πρέπει να διώξουν τους λίγους Τούρκους που βρίσκονταν στο νησί. Οι κάτοικοι του νησιού μάζεψαν τα λιγοστά όπλα που υπήρχαν σ’ αυτό και εξασκούνταν στη σκοποβολή με την καθοδήγηση ενός Σαμιώτη.
Η κήρυξη της επανάστασης στη Σαμοθράκη
Στις 19 Απριλίου 1821, οι κάτοικοι της Σαμοθράκης δήλωσαν στον μουδίρη (διοικητή) του νησιού ότι «του λοιπού είναι Έλληνες ελεύθεροι και κατά συνέπειαν, δεν έχουσι πλέον να πληρώσι φόρους εις τον Σουλτάνον». Πρόκριτοι του νησιού τότε ήταν ο Αλέξιος Αινείτης, ο Γεωργούδης Πεζούλας, οι Γεώργιος και Σάββας Χατζηγιαννάκης και Δημογέροντας ο Χατζηγιώργης, ο μόνος εγγράμματος ,που διαβεβαίωνε τους συντοπίτες του ότι σύντομα θα έρθει ο ελληνικός στόλος για να υπερασπιστεί το νησί.
Η είδηση έφτασε αμέσως στην Πύλη αλλά η οθωμανική κυβέρνηση καθώς είχε πολλά και μεγαλύτερα προβλήματα δεν ασχολήθηκε με τη Σαμοθράκη.
Η κατάσταση στο νησί ως το τέλος Αυγούστου φαίνεται ότι ήταν ομαλή. Τότε όμως, ο τουρκικός στόλος ανέλαβε δράση. Την 1η Σεπτεμβρίου 1821, έφτασαν στη Σαμοθράκη 1.000 (κατ’ άλλους 2.000) άνδρες και αποβιβάστηκαν στο νησί. Μάλιστα, για να πεισθούν οι Σαμοθρακίτες να παραδοθούν, στάλθηκε ως μεσολαβητής ένας Ίμβριος, που ονομαζόταν Λογοθέτης. Σ’ αυτόν, ο Χατζηγιώργης είπε τα εξής:
«Δοσίματα δεν έχουμε παρά μονάχα μολύβι και μπαρούτι. Είμαστε Έλληνες και προτιμούμε να πεθάνουμε παρά να είμαστε σκλάβοι».

samothr3

Ο οθωμανικός στόλος υπό τον σιλιχτάρη (υπασπιστή) του Καρά Αλή (γνωστού κι από την Σφαγή της Χίου), είχε αγκυροβολήσει στις Μακρυλιές, στο ΝΑ τμήμα της Σαμοθράκης. Η πρώτη συμπλοκή έγινε έξω από τη Χώρα, στη θέση Μύλοι. Μια ώρα μετά την απόβαση, φάνηκαν στη θέση Σταυρί, στα πρόθυρα της Χώρας, οι δυνάμεις των Τούρκων. 35 Σαμοθρακίτες είχαν πιάσει τα υψώματα «Κούκου» και «Βριχού» και όταν φάνηκαν οι Τούρκοι, άρχισαν να πυροβολούν με επικεφαλής τον Σαμιώτη εκπαιδευτή τους. Οι Τούρκοι αρχικά ξαφνιάστηκαν και πολλοί από αυτούς σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους και ο σημαιοφόρος τους. Όμως, η υπεροχή του εχθρού ήταν μεγάλη. Τα πολεμοφόδια των Σαμοθρακιτών ελάχιστα και συνεπώς ήταν καταδικασμένοι. Όμως δεν παραδίνονταν. Όταν τελείωσαν τα πυρομαχικά, έριχναν εναντίον των Τούρκων βράχους και πέτρες.
Σύντομα κατάλαβαν όμως ότι οποιαδήποτε αντίδραση ήταν μάταια και έτρεξαν να κρυφτούν σε δάση και βουνά. Στο λεγόμενο «Τουρκόκαστρο», μια εξαιρετικά δυσπρόσιτη και φυσικά οχυρωμένη θέση στον Ξηροπόταμο, σύμφωνα με την προφορική παράδοση του νησιού, οι Σαμοθρακίτες ταμπουρώθηκαν προβάλλοντας μια έσχατη αντίσταση.
Ο τουρκικός στρατός φαίνεται ότι άρχισε να αναζητά τους φυγάδες, χωρίς όμως ιδιαίτερη επιτυχία. Επιστρατεύτηκε τότε κάποιος Κυριάκος, Σαμοθρακίτης, στον οποίο «απονεμήθηκε» ο βαθμός του τσαούση (λοχία). Αυτός γύριζε όλα τα μέρη όπου κρύβονταν οι συντοπίτες του και τους έλεγε να επιστρέψουν στα σπίτια τους καθώς οι Τούρκοι θα παραχωρούσαν αμνηστία. Πραγματικά, οι περισσότεροι πίστεψαν τα λόγια του Κυριάκου και επέστρεψαν στα σπίτια τους.
Οι Τούρκοι για μία ακόμη φορά είχαν αθετήσει όσα υποσχέθηκαν. Απέκλεισαν τη Χώρα και αφού επέλεξαν 700 Σαμοθρακίτες, τους οδήγησαν στη θέση Βαράδι (βυζαντινός όρος σημαίνει την κυψέλη μελισσών που είναι φτιαγμένη με ξεκούφωμα τμήματος κορμού δένδρου, κυρίως πλατάνου) στον δρόμο προς Καμαριώτισσα όπου άρχισαν να τους σφαγιάζουν αφήνοντας τα κεφάλια να κατρακυλούν στο αυλάκι που λέγεται σήμερα «Εφκάς» ή «Φ’ κάς».
Τη σφαγή των 700 ακολούθησαν και άλλες. Τα μωρά κάτω των 2 ετών εκτελέστηκαν όπως και οι γυναίκες που ήταν μεγαλύτερες των 40 ετών. Τα υπόλοιπα γυναικόπαιδα, έγιναν «περιουσία» των πιστών μουσουλμάνων. Τα μισά από τα γυναικόπαιδα αυτά, δεν άντεξαν τις κακουχίες και πέθαναν σύντομα. Αναφέρονται συγκλονιστικές ιστορίες γυναικών που αυτοκτονούσαν για να μην πέσουν στα χέρια των Τούρκων ή ρίχνονταν με τα παιδιά τους σε γκρεμούς, ως άλλες Σουλιώτισσες.
Περίπου 500 Σαμοθρακίτες κατάφεραν να διαφύγουν μέσω θαλάσσης ή να διασωθούν με άλλους τρόπους απ’ τη σφαγή. Γύρω στις 2.000 ήταν τα άμεσα θύματα των σφαγών, ενώ 1.800-2.000 άτομα έγιναν σκλάβοι. Οι μισοί περίπου απ’ αυτούς, εξαγοράστηκαν από τα φιλελληνικά κομιτάτα του Λονδίνου, της Ζυρίχης και του Παρισιού και σταδιακά, πολλοί απ’ αυτούς επέστρεψαν στο νησί.
Η σφαγή της Σαμοθράκης δεν έχει προηγούμενο. Διήρκησε 6-8 εβδομάδες. Εκτός απ’ τις σφαγές, οι Τούρκοι κατέστρεψαν τα πάντα: εκκλησίες, μοναστήρια, σπίτια και υποστατικά. «Στην εκκλησία μπήκαν, τύφλωσαν τους Άγιους, άρπαξαν ό, τι πολύτιμο είχε σύντριψαν την Αγία Τράπεζα κι ένας με τη λόγχη του τρύπησε το Ευαγγέλιο πέρα πέρα», γράφει ο Ίωνας Δραγούμης.

euaggel2

Το λογχισμένο Ευαγγέλιο, έφερε στο Εθνολογικό Μουσείο Αθηνών ο Ι. Δραγούμης μαζί με ένα αντίγραφο του χειρογράφου της Ακολουθίας που έγραψε το 1843 ο μοναχός Ιάκωβος για τους 5 Νεομάρτυρες του νησιού.
Ο Πουκεβίλ γράφει για τη σφαγή της Σαμοθράκης: «Μέρα πένθους. Η φρίκη κι ο θάνατος απλώνονται σ’ ολόκληρο το νησί. Τα χωριά διατρέχουν, τις πεδιάδες, ψάχνουν στις κοιλάδες και στα δάση, οι γυναίκες και τα παιδιά αλυσοδένονται. Οι άνδρες αποκεφαλίζονται, εκτός από μερικούς που τους φυλάγουν, για να τους κρεμάσουν στα κατάρτια πλοίων, όταν θα γυρίζουν στην Κωνσταντινούπολη. Αλυσοδεμένους τους φέρνουν μαζί με τις αθώες οικογένειές τους στα πλοία και τους στοιβάζουν μαζί με σωρούς κεφαλιών προορισμένων να κοσμήσουν την πύλη σαραγιού. Φριχτός φόρος, οι γυναίκες που ήταν καταδικασμένες να μπουν στα κακόφημα σπίτια (σύμφωνα με το πολεμικό δίκαιο των Μωαμεθανών) καταφέρνουν να μετριαστεί η ποινή τους, χάρη στην απληστία των δεσποτών τους που τις πούλησαν μαζί με τα παιδιά τους στην αγορά του Σουλτανιέ Καλεσί. Ακόμη οι Τούρκοι δεν ξέχασαν να στοιβάξουν σε σωρούς τα κομμένα κεφάλια κάτω από τα παράθυρα του Γάλλου υποπρόξενου».
Οι συλληφθέντες Σαμοθρακίτες πρόκριτοι, κατά την επιστροφή του τουρκικού στόλου στον Βόσπορο, κρεμάστηκαν από τις αντένες (ιστούς) των γαλαξιδιώτικων πλοίων που είχε στο μεταξύ αιχμαλωτίσει ο οθωμανικός στόλος. Ο Καρά – Αλής, μπήκε έτσι πανηγυρικά, με κρεμασμένα στους ιστούς τα κομμένα κεφάλια πολλών Σαμοθρακιτών (τουλάχιστον τριάντα), στους ιστούς των πλοίων στο λιμάνι της Κωνσταντινούπολης. Ήταν 12 Νοεμβρίου του 1821. Στις 10 Νοεμβρίου, είχε αναχωρήσει, μάλλον εσπευσμένα από τα Δαρδανέλια, γλιτώνοντας από την «ενέδρα» που του ετοίμαζαν εκεί Ψαριανοί μπουρλοτιέρηδες, θέλοντας να εκδικηθούν και τη σφαγή της Σαμοθράκης.
Όπως είναι γνωστό, και περιγράψαμε εκτενώς σε άρθρο μας την 24η Μαρτίου 2019, ο Καρά Αλής που είχε στο μεταξύ προκαλέσει και τη σφαγή της Χίου, σκοτώθηκε τη νύχτα της 6ης προς 7η Ιουνίου 1822, όταν ο Κανάρης πυρπόλησε τη ναυαρχίδα του… 

euaggel1

Η επόμενη μέρα στη Σαμοθράκη
Μετά τον «χαλασμό» της Σαμοθράκης, στο νησί έμειναν περίπου 200 Έλληνες. Χρειάστηκαν περίπου 10 χρόνια για να βρει το μαρτυρικό νησί κάποια «ισορροπία». Το 1830, ο σουλτάνος Μαχμούτ Β’, εξέδωσε φιρμάνι με το οποίο διέταζε την απελευθέρωση όλων των Ελλήνων που είχαν αιχμαλωτιστεί στη διάρκεια της Επανάστασης. Τότε πιθανότατα επέστρεψαν στο νησί και αρκετοί κάτοικοί του.
Πάντως, μετά την καταστροφή, η Σαμοθράκη είχε ν’ αντιμετωπίσει και τις ληστρικές επιδρομές Αλβανών, όπως αναφέρουν ξένοι περιηγητές που επισκέφθηκαν το νησί. Γράφει ο Βρετανός Grenville Temple το 1834: «Λίγο αργότερα το νησί ξανακατοικήθηκε και για κάμποσο καιρό ευημερούσε, όταν σώματα Αρναούτηδων (Arnaoods)…εισέβαλαν στο νησί σκορπίζοντας γύρω τους τον θάνατο και την ερήμωση. Μόνο τα δύο ή τρία τελευταία χρόνια το νησί έχει ησυχάσει. Σήμερα το νησί έχει πληθυσμό χίλιους κατοίκους, οι οποίοι, αν και φτωχοί, φαίνονται ευχαριστημένοι (G. Temple «Travels»). Και ο F. Murhard για το ίδιο θέμα: «Πριν από λίγο καιρό αποβιβάστηκε εδώ μια άγρια ομάδα Αλβανών απ’ τη γειτονική μακεδονική ακτή και γέμισε με φόβο και τρόμο τους κατοίκους. Έκαναν μάλιστα κατάσχεση σε μια βάρκα με μέλι – το πιο σημαντικό προϊόν του νησιού – που προοριζόταν για την Κωνσταντινούπολη και την οδήγησαν χωρίς αντίσταση στο ληστρικό τους λημέρι» (F. Murhard, «Genalde»).

 Η σφαγή της Σαμοθράκης ήταν άγνωστη στην υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και στο επίσημο ελληνικό κράτος για πολλά χρόνια. Μόλις το 1980, η Ακαδημία Αθηνών τίμησε τη Σαμοθράκη με το χρυσό μετάλλιο γιατί: «…αυτή κατά τους Αγώνες της Εθνεγερσίας, ολοκαύτωμα υπό βαρβάρου Ασιάτη δυνάστη γενομένη, ουκ επαύσατο και σήμερα δια την αυτής ελληνικότητα αγωνιζομένη».
Καιρός είναι η ελληνική Πολιτεία να κατασκευάσει ένα αεροδρόμιο στο πανέμορφο νησί (κάτι που συζητείται για δεκαετίες) και να εξασφαλίσει την ακτοπλοϊκή σύνδεσή του, σε μόνιμη βάση, τόσο με το λιμάνι του Λαυρίου όσο και της Θεσσαλονίκης.
Οι υποσχέσεις και τα καλά λόγια δεν αρκούν…
Πηγές:
«Σαμοθράκη – Ιστορία – Αρχαιολογία – Πολιτισμός», Στράτος Ν. Δορδανάς – Θεοφάνης Μαλκίδης (επιμέλεια), Εκδόσεις Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη ,2008
ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ, «Η Σαμοθράκη, Εκδόσεις ΒΑΣ. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ, Θεσσαλονίκη 1994
ΛΕΥΤΕΡΗΣ Π. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ, «ΤΑ ΑΠΑΝΤΑ ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ», ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 1996

25 σχόλια :

 1. ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ.
  Ο ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΟΝΟΜΑΖΕΙ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ "ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΦΑΓΗ ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ" ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ ΤΟ ΜΕΤΑΦΡΑΖΟΥΝ "ΕΝΑΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΚΑΘΕΤΑΙ ΣΤΑ ΕΡΕΙΠΙΑ ΤΟΥ ΚΑΜΜΕΝΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ".
  ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ἔργο τοῦ Αὐγούστου Βινσόν (Auguste Vinchon)* . (ἀπό ἐδῶ)
  * Γιά νά δεῖτε πόσο ἐλεεινό καί τρισάθλιο εἶναι τό παγκόσμιο Σύστημα (ξέρετε ποιοί τό ἀντιπροσωπεύουν),ὁ ἀνωτέρῳ πίνακας τοῦ Βινσόν,ὁ ὁποῖος εἶχε τῖτλο (ἀπό τόν καλλιτέχνη ) "Après le massacre de Samothrace" ( Μετά τήν Σφαγή τῆς Σαμοθράκης).
  Καί ποιός εἶναι ὁ σημερινός τῖτλος τοῦ ἔργου,ὅπως τό δίνει τό ἀγγλικό βικιπαίδεια στήν βιογραφία τοῦ Βινσόν;
  «Ἕνας παλιός γέροντας κάθεται στά ἐρείπια τοῦ καμμένου του σπιτιοῦ».
  1827 Old Greek old man sitting in the ruins of his burned house
  Χάθηκε ἡ Σφαγή τῆς Σαμοθράκης ! Χάθηκε καί τό Ὁλοκαύτωμα τῆς Σαμοθράκης ! Γιατί; Ἔ, δέν χρειάζονται περισσότερες ἐξηγήσεις, ξέρετε ...δέν μπορεῖ νά χρησιμοποιεῖται ἡ λέξις «ὁλοκαύτωμα» γιά ψύλλου πήδημα ! Οὔτε, βεβαίως,νά προωθεῖται ἡ ὀθωμανική βαρβαρότης,μέ τήν λέξιν σφαγή...
  Ζ.Π.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ο Ζαν Βαπτίστ Αύγουστος Βινσόν (Jean Baptiste Auguste Vnchon, ήταν διάσημος Γάλλος ζωγράφος, (1789 - 1855).
   Το σπουδαιότερο έργο του, ο πίνακας για την Σφαγή της Σαμοθράκης είναι αφιερωμένο στον πολύπαθο αγωνιζόμενο Ελληνικό λαό. Στην Ελλάδα (επίτηδες) κανένας δεν γνωρίζει τον ζωγράφο, ούτε το έργο του. Κανονικά όλες οι ιστορίες που διδάσκονται τα παιδιά στο σχολείο και όλα τα Αναγνωστικά έπρεπε να αρχίζουν με τον πίνακα του Βινσόν, με εκτεταμένη ανάλυση.
   Τον πίνακα «ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ» ο ζωγράφος το ονόμασε "Après le massacre de Samothrace" ( ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΦΑΓΗ ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ).
   Η ελληνική Βικιπαίδεια δεν έχει άρθρο για τον ζωγράφο και φυσικά ούτε για το σπουδαιώτερο έργο το ΤΗΝ ΣΦΑΓΗ ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ. Ούτε η ελληνική Μεταπαίδεια έχει ανάλογο άρθρο.
   Αν πάμε στην αγγλόφωνη Βικιπαίδεια ανάμεσα στα σπουδαιότερα έργα του ζωγράφου Βινσόν παρουσιάζει ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ με τον παραπλανητικό τίτλο «1827 Old Greek old man sitting in the ruins of his burned house»…
   1827 ΕΝΑΣ ΓΕΡΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΑΘΕΤΑΙ ΣΤΑ ΕΡΕΙΠΙΑ ΤΟΥ ΚΑΜΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ» (!)
   Ζ.Π.

   Διαγραφή
  2. «Η Σαμοθράκη, ήν τό αρχαίον ιερατείον είχεν εκλέξει ως έδραν τών μυστηρίων, ών τινων ο Ορφεύς, ο Ηρακλής, ο Αγαμέμνων καί ο τής Μακεδονίας βασιλεύς Φίλιππος εμυήθησαν, στερηθείσα τού βωμού τών θεών Καβείρων διετήρησε κάτι τι τό μυστηριώδες μέχρι τών ημερών ημών.

   Τριακόσιαι ελληνικαί οικογένειαι, διεσπαρμέναι εν τή νήσω ταύτη, ευτυχείς εν τώ πλανάσθαι υπό τήν δροσόεσσαν σκιάν τών κοιλάδων αυτής, απολαύουσαι μακαρίως τού γάλακτος καί τού ερίου τών ποιμνίων αυτών, έζων εκεί εν ειρήνη, χωρίς νά υποπτεύωσιν ότι η καταβιβρώσκουσα τήν Ελλάδα πυρκαϊά ηδύνατο νά μεταδοθή καί εις τήν νήσον αυτών, ότε είδον τούς Τούρκους.

   Ημέρα πένθους! H φρίκη καί ο θάνατος συνετάραξαν πάραυτα τήν νήσον. Τό χωρίον Κάστρο παρεδόθη εις τάς φλόγας, οι Τούρκοι διατρέχουσι τάς πεδιάδας, διερευνώσι τά δάση καί τάς κοιλάδας. Αι γυναίκες καί τά παιδία, παραδοθείσαι εις τήν ασέλγειαν αυτών, ερρίφθησαν μετά ταύτα εις τά δεσμά, ο άρρην πληθυσμός κατεσφάγη εξαιρέσει προσώπων τινών, άτινα επεφυλάχθησαν ίνα κρεμασθώσιν επί τών κεραιών τών πλοίων, όταν ο νικητής θά εισέλθη εις Κωνσταντινούπολιν. (Jour de deuil! la terreur et la mort se repandent aussitot dans l' ile. Le village de Castro est livre aux flammes, les Turcs parcourent les campagnes.)

   Σύρουσιν αυτούς συνεσφιγμένους δι' αλύσεων μετά τών αθώων αυτών οικογενειών επί τών πλοίων, επί τών οποίων συνεβιβάζουσι καί φορτία κεφαλών προωρισμένα νά στολίσωσι τήν πύλην τού ανακτόρου τού σουλτάνου! »

   Πουκεβίλ, γιά τήν σφαγή τής Σαμοθράκης

   Διαγραφή
  3. Οι Τούρκοι αποβιβάστηκαν στίς Μακρυλιές τήν 1η Σεπτεμβρίου 1821 (πρωτοσταυρινιά σύμφωνα μέ τούς ντόπιους) καί κατευθύνθηκαν πρός τήν πρωτεύουσα τού νησιού τή Χώρα. Οι εξεγερμένοι κάτοικοι αμάθητοι στόν πόλεμο δέν κατόρθωσαν νά απωθήσουν τούς Τούρκους τού καπιτάν Καρά Αλή, οι οποίοι εισέβαλαν στή Χώρα καί κατέσφαξαν τούς κατοίκους της. Αμέσως μετά έβγαλαν κήρυκες καί διαβεβαίωσαν ότι πλέον μετά τήν καταστολή της στάσης, δέν κινδύνευε κανένας. Έτσι άρχισαν νά επανέρχονται στά σπίτια τους οι φυγάδες. Ο Καρά Αλή όμως συνέλαβε όσους επανήλθαν καί τούς καρατόμησε στή θέση Εφκάς.

   Τά γυναικόπαιδα πουλήθηκαν στά σκλαβοπάζαρα τής Κωνσταντινούπολης, τής Αλεξάνδρειας καί τής Σμύρνης, αλλά ευτυχώς πολλά από αυτά εξαγοράσθηκαν από πλούσιους φιλέλληνες καί ιδιαίτερα από τόν Ελβετό τραπεζίτη Εϋνάρδο. Οι δούλοι Σαμοθρακίτες εξισλαμίσθηκαν διά τής βίας. Πέντε από τούς επιζήσαντες επέστρεψαν στήν αρχική τους θρησκεία καί γιά τόν λόγο αυτό βασανίστηκαν καί θανατώθηκαν στήν απέναντι θρακική ακτή.
   "Σήμερα είναι Τρίτη καί πρωτοσταυρινιά
   όπου μάς εχαλάσαν οι Τούρκοι τά σκυλιά.
   Έπαιρναν τά κεφάλια κι' άφηναν τά κορμιά
   Γέμισαν τά σοκάκια καί όλα τά στενά"

   Τό νησί πού μετρούσε 10000 κατοίκους έμεινε ακατοίκητο γιά έξι χρόνια καί αποτελεί ένα ακόμα ολοκαύτωμα από τά αμέτρητα πού διεπράχθησαν στά νησιά μας κατά τήν διάρκεια τού οθωμανικού πολυπολιτισμού…
   Ζ.Π.

   Διαγραφή
  4. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΓΝΟΟΥΣΑΝ ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΕΝΩ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΑΝ ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ. Α.
   Το επίσημο ελληνικό κράτος αγνοούσε παντελώς τη σφαγή της Σαμοθράκης για περισσότερα από 80 χρόνια. Μόλις στις αρχές του δέκατου ένατου αιώνα, ο σπουδαίος Ίωνας Δραγούμης που ήταν τότε πρόξενος στο Δεδέ Αγάτς, τη σημερινή Αλεξανδρούπολη, έφερε στο φως συγκλονιστικά στοιχεία για το Ολοκαύτωμα της Σαμοθράκης. Είχε προηγηθεί το 1886 ο Σαμοθρακίτης λόγιος Νικόλαος Φαρδύς, το βιβλίο του οποίου μάλλον πέρασε τότε απαρατήρητο.
   Αντίθετα, στο εξωτερικό, η σφαγή της Σαμοθράκης ήταν γνωστή από το βιβλίο του Francois Pouqueville “Histoire de la Regeneration de la Grèce (“Iστορία της Αναγέννησης της Ελλάδας”) που κυκλοφόρησε στο Παρίσι το 1824.
   Αυτός ενέπνευσε τον συμπατριώτη του Auguste Vinchon που φιλοτέχνησε τον αριστουργηματικό πίνακα “Après le Massacre de Samothrace” («Μετά τη σφαγή της Σαμοθράκης”) (1827).
   Ζ.Π.

   Διαγραφή
  5. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΓΝΟΟΥΣΑΝ ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΕΝΩ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΑΝ ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ. Β.
   Ο Αμερικανός φιλέλληνας George Jarvis, που ως μέλος του πληρώματος ελληνικού πλοίου, με καπετάνιο τον Μ. Τομπάζη, βρέθηκε στη Σαμοθράκη τον Ιούνιο του 1822, γράφει: “The Turks have ravaged this place, taken all cattle from the isle and a number of inhabitants, who were made slaves of” (“Οι Τούρκοι έχουν καταστρέψει αυτό τον τόπο, πήραν όλα τα βοοειδή από το νησί και αρκετούς από τους κατοίκους που έγιναν σκλάβοι”). Στη συνέχεια, αφού αναφέρει ότι το νησί βρίσκεται κάτω από την τουρκική τυραννία αναφέρει ότι μόνο “200 poor Greeks” (“200 φτωχοί, κακόμοιροι Έλληνες”) κατοικούν σ’ αυτό.
   Ζ.Π.

   Διαγραφή
  6. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΓΝΟΟΥΣΑΝ ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΕΝΩ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΑΝ ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ. Γ.
   O πασίγνωστος Άγγλος ιστορικός Φίνλεϊ, στην «Ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης» (1861) γράφει: «ήταν αδύνατο να υποθέσει κανείς ότι αυτοί οι άνθρωποι (δηλ. οι Σαμοθρακίτες που σφαγιάστηκαν) είχαν διαπράξει κάποιο έγκλημα που να αξίζει μία τόσο σκληρή τιμωρία». O Γάλλος L. Lacroix, στο έργο του “Iles de la Grece”(«Νησιά της Ελλάδας») (Παρίσι, 1881), γράφει: «οι Τούρκοι κατερήμωσαν ασπλάχνως την νήσον ταύτην εν τω υπέρ ανεξαρτησίας αγώνι». Αναφορά στη σφαγή της Σαμοθράκης, κάνει και, ο μάλλον μετριοπαθής, συνήθως, Τούρκος ιστορικός Αχμέτ Δζεβέτ Πασάς. Eδώ όμως αρκείται στα εξής: «(ο στρατιωτικός διοικητής των Δαρδανελίων) απέστειλε μικράν στρατιωτικήν δύναμιν και εις Σαμοθράκην, της οποίας είχον αποστατήσει όλοι οι κάτοικοι. Ούτοι όμως ηττήθησαν κατόπιν συμπλοκής με τους Τούρκους στρατιώτας και το κίνημα κατεστάλη». (Νικηφόρος Μοσχόπουλος «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ κατά τους Τούρκους ιστοριογράφους εν αντιπαραβολή και προς τους Έλληνες ιστορικούς», ΑΘΗΝΑΙ 1960).
   Ζ.Π.

   Διαγραφή
  7. Το επίσημο ελληνικό κράτος, δεν γνώριζε τι ακριβώς έγινε στη Σαμοθράκη μέχρι λίγο πριν την απελευθέρωσή της, το 1912.
   Ζ.Π.

   Διαγραφή
 2. Άγιοι Σαράντα: Οπλισμένοι Αλβανοί έκαψαν ελληνική σημαία - «Η θάλασσα είναι δική μας».
  Tρεις οπλισμένοι Αλβανοί με καλυμμένα τα πρόσωπά τους, έκαψαν μια ελληνική σημαία, στο Εξαμίλι των Αγίων Σαράντα, προειδοποιώντας πως η θάλασσα είναι «δική τους».
  Όπως αναφέρει o αλβανικός τύπος, ορισμένοι Αλβανοί, οπλισμένοι, καμουφλαρισμένοι και μεταμφιεσμένοι, έκαψαν την ελληνική σημαία. Το βίντεο που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει αρκετούς νέους να καίνε την ελληνική σημαία ενώ ένας από αυτούς να κρατάει ένα αυτόματο όπλο στην αγκαλιά του.
  Από τα τρία άτομα, το ένα πιθανολογείται ότι είναι γυναίκα, αναφέρει το Βαλκανικό Περισκόπιο.
  Οι Αλβανοί εθνικιστές, πολλές φορές με την υποστήριξη της Τουρκίας, άνουν προκλητικές κινήσεις κατά του ελληνισμού και της ελληνικής μειονότητας της Β. Ηπείρου.
  Κάθε τόσο, εκδηλώνουν με "έντονο τρόπο" τα αισθήματά τους προς την Ελλάδα με αφορμή οποιοδήποτε "μικρό ή μεγάλο" ζήτημα, προκειμένου να προκαλέσουν εντυπώσεις.
  Το βίντεο, μοιράστηκε στο Διαδίκτυο με τη λεζάντα "Μήνυμα προς τους Έλληνες από τη Νότια Αλβανία. Η θάλασσα είναι δική μας."

  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ: ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΘΕ ΑΛΒΑΝΟΥ ΝΑ ΚΑΙΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ.

  Ζ.Π.


  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΕΣ, ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ. Ο ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ Ο ΜΗΝΑΣ ΤΗΣ ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ ΤΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΙΜΕΡΑΣ.
  Ζ.Π.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΙΣΛΑΜΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΟΤΟΥΡΚΙΑ. ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΠΛΕΟΝ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ 5 ΕΚΑΤ. ΤΟΥΡΚΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΜΕ ΑΡΚΕΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ. Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΚΑΤΟΡΘΩΣΕ ΝΑ ΒΓΑΛΕΙ ΟΥΤΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΣΕ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΠΟΛΗ ...
  Η γερμανική εφημερίδα «Handelsblatt», εξαπολύει επίθεση στη Γαλλία επειδή στηρίζει την Ελλάδα απέναντι στην Τουρκία, λέγοντας πως μόνο μία στρατηγική ίσως αποστάσεων θα βάλει «φρένο» στα «εγώ» Αθηνών και Άγκυρας.
  Συγκεκριμένα η εφημερίδα αναφέρει σε άρθρο της που υπογράφει ο γερμανικής υπηκοότητας Oζάν Ντεμικράν:
  «Η διαμάχη μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας στη Μεσόγειο κλιμακώνεται. Αυτό οφείλεται επίσης σε διαφορετικές στρατηγικές του γαλλογερμανικού άξονα: η γεωπολιτική χωρίς ακριβείς κανόνες είναι σαν ένα παιχνίδι ποδοσφαίρου χωρίς διαιτητή.
  ​Αυτό ακριβώς φαίνεται να συμβαίνει στην ανατολική Μεσόγειο, όπου Τουρκία και Ελλάδα μάχονται για τα θαλάσσια σύνορα και τα πιθανά κοιτάσματα φυσικού αερίου.
  ​Και οι δύο χώρες έχουν αναπτύξει το ναυτικό και την αεροπορική τους δύναμη με τους πολιτικούς αναλυτές να εκφράζουν φόβους για ενδεχόμενο πολέμου μεταξύ των δύο εταίρων του ΝΑΤΟ».
  «Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, Χάικο Μάας εμμένει σε μια κοινή ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική, για παράδειγμα έναντι της Λευκορωσίας, αλλά και της Τουρκίας. Και σωστά πράττει...
  ​Όμως, ενώ η Γερμανία θέλει να φέρει τις κυβερνήσεις στην Αθήνα και την Άγκυρα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, η Γαλλία στέκεται προφανώς πίσω από την Ελλάδα. Αυτή η στρατηγική: «καλός αστυνομικός, κακός αστυνομικός» είναι λάθος.
  Είναι σε ισχύ η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας. Ωστόσο, σε περίπτωση διαφωνιών, το άρθρο 59 ορίζει ότι τα εμπλεκόμενα κράτη πρέπει να καταλήξουν σε συμφωνία «λαμβάνοντας υπόψη όλες τις περιστάσεις».
  «Είναι θαύμα που πολλές χώρες προσχώρησαν στη συμφωνία μόνο αφού είχαν επιλύσει διμερώς τις συνοριακές διαφορές με γειτονικές χώρες. Η Ελλάδα το 1995, ο Καναδάς το 2003, το Μαρόκο το 2007, η Ταϊλάνδη μόνο το 2011. Η Τουρκία δεν προσχώρησε μέχρι σήμερα και ούτε οι ΗΠΑ».
  ​«Επομένως, το πρόβλημα δεν είναι μόνο μεταξύ δύο πρώην εχθρών».
  Αφορά επίσης το γεγονός ότι και οι δύο κυβερνήσεις θέλουν να αξιοποιήσουν στο έπακρο τον εαυτό τους σε ένα θέμα για το οποίο το διεθνές δίκαιο δεν παρέχει ακριβείς κανόνες συμπεριφοράς. Με άλλα λόγια, υπάρχει αναρχία», επισημαίνει η γερμανική εφημερίδα.
  «Το γεγονός ότι η κυβέρνηση του Βερολίνου συμφώνησε να ενεργήσει ως διαμεσολαβητής είναι αξιέπαινο. Η αποστολή γαλλικών στρατευμάτων στη Μεσόγειο και τα ελληνικά νησιά, από την άλλη πλευρά, είναι μοιραία και αυξάνει μόνο τον κίνδυνο πολέμου», επισημαίνει ο αρθρογράφος.
  Επομένως, η επίλυση της διαφοράς αποτελεί επίσης δοκιμασία για την ΕΕ. Το Βερολίνο και το Παρίσι μπορούν να επιτύχουν μόνο κάτι μαζί. Η στρατηγική «καλός αστυνομικός, κακός αστυνομικός» έχει μέχρι στιγμής προκαλέσει περαιτέρω κλιμάκωση.
  «Δεν χρειάζονται περισσότεροι στρατιώτες στην περιοχή, αλλά περισσότερες συνομιλίες σ΄ένα στρογγυλό τραπέζι. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος διαπραγμάτευσης όλων των καταστάσεων όπως απαιτείται από τη συμφωνία. Μια επίδειξη όπλων θα κάνει τα πράγματα χειρότερα», προσθέτει.
  Ζ.Π.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Δαλάι Λάμα: «Μπορείτε να αποχαιρετήσετε τον Βούδα και να επιλέξετε τον Χριστιανισμό - Δεν είναι πρόβλημα».
  Δημοκρατία πρέπει να έχουμε όχι μόνο στον πολιτικό τομέα, αλλά και στη θρησκεία, σύμφωνα με το Δαλάι Λάμα.
  Ο 14ος Δαλάι Λάμα δεν βλέπει τίποτα λάθος στην περίπτωση που ένας οπαδός του Βουδισμού αποφασίσει να μεταστραφεί στο Χριστιανισμό. «Πρέπει να έχουμε δημοκρατία όχι μόνο στον πολιτικό τομέα, αλλά και στον τομέα της θρησκείας. Εάν βρείτε κάτι χρήσιμο για τον εαυτό σας, έχετε το δικαίωμα να το επιλέξετε, αυτή είναι δική σας δουλειά. Κάθε άτομο πρέπει να εξοικειωθεί με διάφορες θρησκευτικές παραδόσεις και στη συνέχεια μπορεί να εφαρμόσει τη θρησκεία που του φαίνεται πιο πειστική», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πνευματικός ηγέτης του Θιβετιανού Βουδισμού ή Λαμαϊσμού.
  Όπως συμπλήρωσε: «Μπορεί να ακολουθήσατε το Βουδισμό για αρκετά χρόνια και στη συνέχεια να ανακαλύψετε ότι ο Χριστιανισμός είναι πιο χρήσιμος. Τότε μπορείτε να αποχαιρετήσετε το Βούδα και να επιλέξετε το Χριστιανισμό για τον εαυτό σας. Μου φαίνεται ότι αυτό δεν είναι πρόβλημα. Το πιο σημαντικό είναι να χρησιμοποιήσετε τη θρησκεία για να μεταμορφώσετε τα συναισθήματά σας, για να κάνετε τον εαυτό σας πιο ευγενικό».
  Ζ.Π.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Τούρκος ναύαρχος: «Η Ελλάδα έχει 48 ώρες να αφοπλίσει τα 16 νησιά αλλιώς θα τα πάρουμε»!
  Παραλήρημα από τον Τούρκο απόστρατος ναύαρχος Ντενίζ Κουτλούκ, ο οποίος ζητάει από την κυβέρνηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να στείλει «τελεσίγραφο» στην Ελλάδα, ζητώντας της να αφοπλίσει άμεσα τα 16 ελληνικά νησιά, αλλιώς... η Τουρκία θα πρέπει να τα καταλάβει.
  «Η Τουρκία πρέπει να δηλώσει πως “Δεν αναγνωρίζουμε κυριαρχία σε αυτά τα 16 νησιά. Η Τουρκία πρέπει να πει πως “Ελλάδα εντός 48 ωρών και υπό παρατήρηση από διεθνείς παρατηρητές θα διασφαλίσεις τον αφοπλισμό αυτών των νησιών ή αλλιώς αυτά τα νησιά είναι δικά μας’’. Και ένα-ένα να τα πάρουμε και να τελειώσουμε. Διαθέτουμε αυτήν την ισχύ» δήλωσε προκλητικά.
  Μιλώντας στο veryansintv.com, ο απόστρατος ναύαρχος κατηγόρησε την Ελλάδα, πως επιδιώκει να «βάλει χέρι» σε θαλάσσιες περιοχές που ανήκουν στην Τουρκία και η οποία εφόσον αντιδράσει μπορεί να καταστρέψει τις ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις στο Αιγαίο Πέλαγος.
  «Η Ελλάδα στην Ανατολική Μεσόγειο, προσπαθεί να γίνει εταίρος στα οικόπεδα όπου έχει κηρύξει κυριαρχία η Τουρκία. Λέγοντας πως “οι ΗΠΑ με στήριξαν, λύσαμε το θέμα με την Αίγυπτο”, κάνει βήματα προς τις περιοχές της Τουρκίας. Η Τουρκία κήρυξε πώς αυτοί οι ισχυρισμοί δεν έχουν καμία ισχύ. Η στόλοι τώρα είναι στο πεδίο. Οι ελληνικές δυνάμεις είναι μέσα στο Αιγαίο. Πολύ πιθανόν τα υποβρύχια τους είναι στη Μεσόγειο. Ελληνικές δυνάμεις κρύβονται πίσω από τα νησιά και περιμένουν. Ο τουρκικός στόλος αυτό το γνωρίζει και έχει πάρει στρατηγικές θέσεις. Η Ελλάδα μεταφέρει ενισχύσεις στα νησιά που βρίσκονται κοντά στην Τουρκία. Η Ελλάδα αυτό δεν το κάνει για να εκνευρίσει την Τουρκία. Το κάνει διότι “η Τουρκία ανά πάσα στιγμή μπορεί να καταλάβει αυτά τα νησιά”. Αν σκεφτούμε την εγγύτητα αυτών των νησιών στην Τουρκία ,η Τουρκία αν θέλει να τα πάρει, τα παίρνει. Όσες ενισχύσεις και να μεταφέρουν ή θα παραδοθούν ή θα καταστραφούν. Αυτό που κάνει η Ελλάδα είναι παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει η Τουρκία, να κάνει να ακουστεί περισσότερο» τόνισε.
  Από τις βολές του Κουτλούκ δεν γλίτωσε ούτε η Γαλλία, την οποία κατηγόρησε για παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου, ενώ προειδοποίησε πως οι τουρκικές δυνάμεις μπορούν να καταλάβουν το γαλλικό αεροπλανοφόρο που καταπλεέι προς την Ανατολική Μεσόγειο, μέσα σε δύο μέρες. «Από την άλλη μεριά η Γαλλία ασχολείται με το να στέλνει εκεί πολεμικά αεροσκάφη και να στήνει στην Κύπρο αεροπορική βάση. Πρόκειται για γεωπολιτικές μανούβρες. Από τη μία μεριά θέλουν να πουλήσουν όπλα και πλοία στην Ελλάδα. Αυτά τα βήματα πρέπει να διακοπούν από διεθνείς φορείς διότι αποτελούν παραβίαση του δικαίου. Αλλά δεν πιστεύω ότι η Γαλλία και η Τουρκία θα συγκρουστούν. Εν τέλει και το αεροπλανοφόρο που θα στείλουνε, η Τουρκία μπορεί να το καταλάβει σε δύο μέρες».
  Ζ.Π.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Die Welt: «Δύο βήματα πριν την επίθεση στην Ελλάδα βρίσκεται η Τουρκία».

   Η γερμανική εφημερίδα Die Welt αναλύει του λόγους για τους οποίους τελικά οι Τούρκοι στρατηγοί φέρεται να αρνήθηκαν την εντολή του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για την πρόκληση θερμού επεισοδίου.
   Σύμφωνα με τη συντάκτρια της γερμανικής εφημερίδας, Μάριο Σέντκερ, οι Τούρκοι στρατηγοί ανέλυσαν στον Ερντογάν ότι όταν ο στρατός προετοιμάζεται για πόλεμο ακολουθεί μια συγκεκριμένη σειρά: πρώτα γίνονται οι συζητήσεις στο παρασκήνιο με τους εμπλεκόμενους, μετά πραγματοποιούνται γυμνάσια, ακολουθούν ακριβείς στρατιωτικές ασκήσεις, στη συνέχεια προειδοποιητικά πυρά, και μετά η επίθεση.
   «Η Τουρκία βρίσκεται επί του παρόντος στη φάση "γυμνάσια πολέμου": στα τέλη Αυγούστου το ναυτικό πήρε θέση, τις επόμενες δύο εβδομάδες η Τουρκία σκοπεύει να ξεκινήσει στρατιωτικά γυμνάσια βορειοδυτικά της Κύπρου, πρόκειται για εξαγγελία του τουρκικού υπουργείου Άμυνας», σημειώνεται στο δημοσίευμα.
   Υπενθυμίζεται ότι στο ίδιο δημοσίευμα η Die Welt υποστηρίζει ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ζήτησε από τους στρατηγούς του να βυθίσουν ένα ελληνικό πλοίο, χωρίς όμως να υπάρξει νεκρός. «Όταν οι στρατηγοί αρνήθηκαν, κάποιος άλλος πρότεινε να καταρρίψουν ένα ελληνικό πολεμικό αεροσκάφος. Ο πιλότος θα μπορούσε να σωθεί χάρη στο ειδικό κάθισμα εκτίναξης. Αλλά οι στρατηγοί αρνήθηκαν να το κάνουν και αυτό», υποστηρίζει το δημοσίευμα.
   Πέτσας: Εγκυρη εφημερίδα η Die Welt
   Σχολιάζοντας το δημοσίευμα, ο Στέλιος Πέτσας χαρακτήρισε την Die Welt «έγκριτη εφημερίδα» και πρόσθεσε ότι κανείς δεν το έχει ακόμα διαψεύσει.
   Ζ.Π.

   Διαγραφή
 7. «Παρανόμως δόθηκαν στην Ελλάδα τα Δωδεκάνησα»!
  Η Τουρκία έχει βάλει για τα καλά στο «μάτι» τα Δωδεκάνησα και αυτό αποδεικνύεται και από τις νέες δηλώσεις που έκανε ο αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης, Φουάρ Οκτάι, ο οποίος υποστήριξε πως το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι «κόκκινη» γραμμή, ενώ δήλωσε πως τα Δωδεκάνησα δόθηκαν παράνομα στην Ελλάδα.
  Το νέο δόγμα της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής «πλάσαρε» την Τετάρτη στα τουρκικά ΜΜΕ ο Φουάρ Οκτάι.
  Ο αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης τόνισε, μιλώντας μάλιστα σε αυστηρό τόνο, ότι το τουρκολιβυκό σύμφωνο αποτελεί για την Τουρκία γραμμή από την οποία δεν μπορεί να επαναχωρήσει.
  Συμπλήρωσε μάλιστα ότι ουδείς μπορεί να αμφιβάλλει και ακόμα περισσότερο η Γαλλία με την οποία η Τουρκία έχει ανοίξει νέα βεντέτα τις τελευταίες ημέρες.
  Ο Οκτάι όμως δεν σταμάτησε εκεί. Αμφισβήτησε την ελληνική κυριαρχία στα Δωδεκάνησα λέγοντας ούτε λίγο ούτε πολύ ότι δόθηκαν παρανόμως στην Ελλάδα από την Ιταλία το 1947.
  Ολα αυτά σε live μετάδοση στην τηλεόραση και με τη χρήση χάρτη μέσω της οποίας ο Τούρκος πολιτικός επέμεινε πολύ στο Καστελόριζο.
  Ζ.Π.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΕΙ Ο ΚΟΥΛΗΣ: «Η Ελλάδα δανείστηκε με το χαμηλότερο επιτόκιο». Πάλι δάνεια για να πληρώσουμε τους τόκους των παλιών…
  Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, εξέφρασε την ικανοποίηση του για την έξοδο της Ελλάδας στις αγορές με την επανέκδοση του δεκαετούς ομολόγου.
  Οι προσφορές ξεπέρασαν τα 18 δισ. ευρώ και το ελληνικό Δημόσιο άντλησε 2,5 δισ. ευρώ. Το βιβλίο προσφορών είχε ανοίξει με αρχική εκτίμηση επιτοκίου στο 1,33% και μειώθηκε στο 1,23%, ιστορικά χαμηλό ποσοστό.
  Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε: «Η Ελλάδα σήμερα δανείστηκε με το χαμηλότερο επιτόκιο στην ιστορία της. Η επανέκδοση του δεκαετούς ομολόγου έφερε 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, με επιτόκιο περίπου 1,2%.

  Απέναντι στην παγκόσμια πανδημία, χαιρετίζουμε την ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική δημοκρατία».

  Το ίδιο έλεγε και ο απατεώνας Ανδρέας Παπανδρέου όαν έπαιρνε καθημερινά δάνεια και σκλάβωσε για 150 χρόνια τον Ελληνικό λαό: «μας δίνουν δάνεια γιατί μας εμπιστεύονται. Είμαστε αξιόπιστοι και φερέγγυοι».
  Ζ.Π.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. ΟΤΑΝ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΑΝΕ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΤΟΥΣ ΗΡΩΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΑ ΕΚΦΥΛΑ ΚΩΛΟΠΑΙΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ.
  Κωνσταντίνος Κανάρης: Σπάνια φωτογραφία με το πρόσωπό του την ημέρα της κηδείας του.
  Μια πολύ σπάνια φωτογραφία που δείχνει το πρόσωπο του θρυλικού ναύαρχου, Κωνσταντίνου Κανάρη, όπως ακριβώς ήταν την ημέρα της κηδεία του βλέπει το «φως» της δημοσιότητας.
  Ο θρυλικός ναύαρχος πριν πεθάνει είπε, ότι το μόνο που έχει να δώσει στο ελληνικό έθνος είναι η καρδιά του. Και την έδωσε.
  Πράγματι φυλάσσεται, μέχρι σήμερα, μέσα σε μια λήκυθο στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο στην παλιά Βουλή….
  Δείτε την φωτογραφία από την Μηχανή του Χρόνου:

  Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΝΑΡΗΣ ΜΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΑΡΚΕΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΕ 5 ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΦΡΕΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΑΨΕ ΖΩΝΤΑΝΟΥΣ 6.000 ΒΡΩΜΟΤΟΥΡΚΟΥΣ. Ο ΕΚΔΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΙΟΥ.
  Ο Κανάρης πριν από κάθε μάχη έλεγε στον εαυτό του: «Κωνσταντή, σήμερα θα πεθάνεις».
  Αυτό ήταν το Πνεύμα του 21.
  Η Ελλάδα κάποτε είχε Πρωθυπουργό ένα Κανάρη.
  Σήμερα έχουμε τον Κούλη, τον Αλέξη, τον Τζέφρυ, τον Αντώνη, τον Κωστάκη και όλο το κακό συναπάντημα.

  ΝΑΥΑΡΧΕ
  ΟΙ ΣΗΜΑΙΕΣ ΥΠΟΚΛΙΝΟΝΤΑΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΟΥ
  ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΘΑ ΣΕ ΕΥΓΝΩΜΟΝΕΙ ΑΙΩΝΙΩΣ
  Ζ.Π.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Κούβελας για τον κορωνοϊό: «Χρειαζόμαστε 10 χρόνια έρευνας – Το εμβόλιο για Δεκέμβριο είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας».

  «Στην προσπάθεια των κυβερνήσεων να κανακεύουν τον κόσμο για τις ψηφίσουν, λένε πως έκαναν την παραγγελία για το εμβόλιο του κορονοϊού» σημείωσε ο καθηγητής Κλινικής Φαρμακολογίας ΑΠΘ, Δημήτρης Κούβελας, μιλώντας στον Flash 99,4 και στην εκπομπή «Απλά Επικίνδυνοι».
  Ο κ. Κούβελας υπογράμμισε πως χρειάζονται δέκα χρόνια έρευνας για την παρασκευή ενός εμβολίου, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, προσθέτοντας ότι «επομένως, απέχει πολύ από αυτό, το να δημιουργηθεί εμβόλιο μέσα σε έξι μήνες».
  Μάλιστα, είπε πως οι κυβερνήσεις όλων των χωρών «στην προσπάθεια τους να κανακεύουν τον κόσμο για τις ψηφίσουν, αναφέρουν πως έκαναν την παραγγελία για το εμβόλιο του κορονοϊού», χαρακτηρίζοντας την κίνηση αυτή ως «εξωφρενική».
  Επιβεβαίωσε πως «αν καταθέσουμε σήμερα αίτηση, το εμβόλιο θα έρθει σε έξι μήνες. Αίτηση δεν έχει κατατεθεί. Πριν τον φάκελο όλα θα είναι μπουρδολογίες. Αν τεθεί σήμερα η αίτηση, τέλη Μαρτίου με αρχές Απριλίου θα έρθει το εμβόλιο».
  Ζ.Π.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. ΧΙΟΣ 1822.
  Ένα ακόμη μέρος όπου πολέμησαν μέχρις εσχάτων οι Χιώτες ήταν τό χωριό Θυμιανά. Εκεί οι κάτοικοι τού χωριού μέ επικεφαλής τόν Εμμανουήλ Αγγελινίδη εσφάγησαν άπαντες γιά νά ακολουθήσει λίγο αργότερα ο Ανάβατος καί τό Νεοχώρι, όπου εξολοθρεύθησαν όλοι τους οι κάτοικοι. Ο αυτόπτης μάρτυρας Ανδρέας Μάμουκας θά περιέγραφε αργότερα τόν τρόπο μέ τόν οποίο οι μουσουλμάνοι σκότωσαν μπροστά του ένα βρέφος. Τό άρπαξαν από τό στήθος τής νεαρής του μητέρας καί άρχισαν νά τό πετούν στόν αέρα καί νά τό κατακόπτουν μέ τό σπαθί τους μέχρι πού αυτό διαμελίσθηκε τελείως.

  Τή Δευτέρα τού Πάσχα οι Τούρκοι επιτέθηκαν κατά τού χωριού Άγιος Γεώργιος Συκούσης, όπου είχαν καταφύγει αρκετοί Σάμιοι μέ τόν Λυκούργο Λογοθέτη. Μετά από σύντομη μάχη, οι Τούρκοι επικράτησαν καί όσοι Χίοι βρέθηκαν στό χωριό, εσφάγησαν. Ο ιερεύς Φραγκάκης, μετά τή σφαγή τής οικογενείας του καί τόν εμπρησμό τής οικίας του, διετάχθη νά αλλαξοπιστήσει καί νά ασπαστεί τό Ισλάμ. Μετά τήν άρνησή του οι μουσουλμάνοι τόν εβασάνισαν καί τόν παλούκωσαν. Επίσης εις τόν Άγιο Γεώργιο εσφαγιάσθη ο κορυφαίος μαθηματικός Ιωάννης Τσελεπής, από τό γένος τών Μαυροκορδάτων.

  Στό χωριό Καλλιμασιά οι μουσουλμάνοι συνέλαβαν τόν διάκονο τού χωριού μέσα στό σπίτι του καί εκεί, μπροστά στή γυναίκα του, τού έκοψαν τά αυτιά, τή γλώσσα, τή μύτη καί στό τέλος τό κεφάλι τό οποίο καί έριξαν μπροστά στά πόδια της. Οι καλόγριες τού μοναστηριού τής Χαλάνδρας κατέφυγαν σέ ένα πύργο όπου κρύφτηκαν καί παρακολουθούσαν τούς μουσουλμάνους νά βγάζουν τά μάτια σέ παππάδες καί νά τούς καίνε ζωντανούς. Η Ιερώνυμα, σύζυγος τού Μικέ Φακάρου βιάστηκε επανειλημμένως καί σωριάστηκε λιπόθυμη. Οι Τούρκοι τής έκοψαν τέσσερα δάκτυλα από τό χέρι γιά νά διασκεδάσουν καί μετά τήν έσυραν σέ αιχμαλωσία. Πολύ αργότερα καί αφού πέρασε από πολλούς μουσουλμάνους δουλέμπορους στήν Ασία καί τήν Αφρική κατάφερε νά σωθεί καί νά καταφύγει στή Μασσαλία.

  Ο ιερομόναχος Κωνσταντίνος Πίτικας αφού αρνήθηκε νά εξωμόσει κατακρεουργήθηκε. Ο Κωνσταντίνος Θεσσαλονικιός παλουκώθηκε πάνω σέ μανουάλι εκκλησίας, όπου παρέμεινε ζωντανός δύο ολόκληρες ημέρες, ικετεύοντας μάταια τούς περαστικούς γιά λίγο νερό. Τή γυναίκα τού Θωμά Ράλλη τήν βίασαν καί τήν άρπαξαν γιά τό σκλαβοπάζαρο. Εκείνη κλαίγοντας φώναζε τόν άντρα της καί οι Τούρκοι τής πέταξαν τό κεφάλι του, λέγοντάς της: "Νά ο άντρας σου!"

  Στίς σφαγές συνέπραξαν καί οι εβραίοι κάτοικοι τού νησιού, ενώ οι καθολικοί έμειναν αμέτοχοι στήν επανάσταση. Αντίσταση γενναία στούς Τούρκους, πρόβαλαν οι κάτοικοι τού Βροντάδου καί τών Καρδαμύλων, στό βόρειο μέρος τής Χίου. Η βυζαντινή Νέα Μονή Χίου, κτισμένη από τόν Κωνσταντίνο τόν Μονομάχο, έγινε ο τάφος 2000 Χριστιανών. Ο περικαλλής εκείνος ναός κάηκε ολοσχερώς και οι θησαυροί του λεηλατήθηκαν.

  Χιλιάδες νέοι καί νέες Χριστιανές δεμένοι χέρι χέρι εσύροντο σάν τά πρόβατα μέσα στά πλοία γιά νά μεταφερθούν σάν κοπάδια ζώων στίς πόλεις τής Αφρικής καί τής Ασίας καί νά γίνουν κτήμα τών πλουσίων μουσουλμάνων όχι μόνο τής Τουρκίας αλλά καί τής Αραβίας, τής Αλγερίας, τής Αιγύπτου, τής Τυνησίας καί όπου αλλού επιτρέπονταν τό εμπόριο τής λευκής σαρκός. Οι Χριστιανοί αυτοί κατεγράφησαν από τά τελωνεία τής Οθωμανικής αυτοκρατορίας ως εξαγωγικό εμπόρευμα. Στό νησί τών 120000 κατοίκων απέμειναν μετά τή σφαγή καί τήν αιχμαλωσία 1800 κάτοικοι, διασκορπισμένοι στά σπήλαια καί στά όρη. Η Χίος, ποτέ δέν θά αποκτούσε ξανά τόσο πληθυσμό.
  Ζ.Π.


  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. ΧΙΟΣ 1822
  «Στίς 9 Μαΐου 1822 (ν.η.) βγήκαμε πάλι στήν ξηρά. Μιά φρικτή όψη, τά στάχυα σέ άριστη κατάσταση, η γή καλά καλλιεργημένη, τά άλογα, τά κατσίκια καί τά πρόβατα έβοσκαν, αλλά καμιά ζωντανή ψυχή. Τέσσερις φορές βρήκαμε ένα σωρό από σκοτωμένους άνδρες καί γυναίκες. Πόσο σπαρμένη ήταν η ακτή, οι χαράδρες καί οι κοιλάδες καί πόσο ωραία η θέα! Όμως εδώ ένα πτώμα πού πετάχτηκε πάνω από τούς βράχους δεμένο χειροπόδαρα καί φοβερά ακρωτηριασμένο, εκεί ένα άλλο χωρίς κεφάλι, σχεδόν ακόμη ζεστό, παραπέρα καμιά δωδεκαριά πτώματα πού άρχισαν νά σαπίζουν καί στήν άλλη πλευρά ακόμη μεγαλύτερος αριθμός από ολόγυμνα κορμιά, πού μόλις είχαν χάσει τήν πνοή τους. Μία ακτή σπαρμένη κεφάλια!»
  George Jarvis - Visits to Devastated Chios
  Ζ.Π.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. ΑΠΟΨΗ : “Θα προλάβουμε να αγοράσουμε τα Rafale;”
  Θα προλάβει η Ελλάδα να αναβαθμιστεί στρατιωτικά ; Ο λόγος της απορίας είναι οι πληροφορίες που υπάρχουν τις τελευταίες ημέρες για αγορά 18 αεροσκαφών rafale απο τη Γαλλία όπως επίσης και πυρομαχικά-πυραύλους-τορπίλες και 2 φρεγάτες(!!) κόστους περίπου 7 με 10 δις ευρώ!
  Άραγε ο “φιλοπόλεμος” όπως παρουσιάζεται πρόεδρος της Τουρκίας πως θα αντιδράσει ; γιατί εάν υποθέσουμε ότι η αγορά από την Ελλάδα θα γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα(όπως διαβάσαμε άμεσα) αυτό σημαίνει αναβάθμιση της στρατιωτικής θωράκισης της χώρας σε μεγάλο βαθμό!Όμως ακόμη και άμεσα να γίνονταν κάτι τέτοιο,η εκπαίδευση των πιλότων πάνω στα νέα αεροσκάφη- νέα συστήματα απαιτούν χρόνο!
  Ήδη από χθες Τούρκοι αναλυτές επισημαίνουν ότι δεν θα αλλάξει με την αγορά των rafale η στρατ. ισορροπία των 2 χωρών ωστόσο θα υπάρχει “πρόβλημα” για την Τουρκία.
  Θα αφήσει λοιπόν η Τουρκία(εφόσον σκοπεύει να επιτεθεί) την Ελλάδα να αναβαθμιστεί στρατιωτικά και μάλιστα σε τομείς που μάλλον ήδη αυτή υπερέχει ποιοτικά δηλαδή αεροπορία-ναυτικό και μετά να επιτεθεί ; ήδη τις τελευταίες ώρες διακινούνται από τουρκικά ΜΜΕ σενάρια στρατιωτικής επέμβασης στο Καστελλόριζο!
  Κάποιοι εδώ στην Ελλάδα αναπαράγουν δημοσκοπήσεις που έρχονται από την απέναντι πλευρά(μέσω Γερμανίας) ότι δήθεν το 60% του τουρκικού λαού θέλει ειρηνική επίλυση των προβλημάτων..
  Ε,λοιπόν αυτό το ποσοστό ακόμη και αληθινό να είναι ενδέχεται να αλλάξει μετά την πρώτη επίθεση των Τούρκων..
  Ας είμαστε έτοιμοι να αγωνιστούμε ανά πάσα στιγμή με τα ήδη υπάρχοντα στρατιωτικά μέσα που διαθέτει η χώρα μας.
  Δική μου εκτίμηση είναι ότι ξεκίνησε ήδη η αντίστροφη μέτρηση μιας ένοπλης σύγκρουσης..
  Η προάσπιση της πατρίδος μας αποτελεί υπέρτατο καθήκον..
  γράφει ο Ε.Κ στο : newspull.gr
  Ζ.Π.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΤΥΡΤΑΙΟΣ. Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ Α΄ ΤΗΣ ΒΑΥΑΡΙΑΣ (1786 – 1868). «ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΠΑΡΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΘΡΟΝΟΥ».
  http://autochthonesellhnes.blogspot.com/2017/01/1786-1868.html
  ΤΟ 1848 ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΤΗΚΕ ΣΕ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΑΥΑΡΙΚΟ ΘΡΟΝΟ. ΚΥΡΙΑ (ΚΡΥΦΗ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΣΧΕΔΟΝ ΧΡΕΟΚΟΠΗΣΕ ΤΟ ΒΑΥΑΡΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΓΙΑΤΙ ΕΣΤΕΙΛΕ ΟΛΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΕΜΦΑΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΡΩΤΑΣ ΜΕ ΜΙΑ ΞΕΝΗ.
  "Ο λόγος της παραίτησης ήταν οι καταγγελίες εις βάρος του για ένα υπέρογκο δάνειο (ουσιαστικά δωρεά) της Βαυαρίας υπέρ της Ελλάδας, που είχε γονατίσει τα οικονομικά του μικρού Γερμανικού κρατιδίου".
  Τον Μάρτιο του 1848 αναγκάζεται σε παραίτηση υπέρ του γιου του Μαξιμιλιανού του Β’ εξαιτίας της παράνομης ερωτικής του σχέσης με την καλλονή χορεύτρια ισπανικών χορών Λόλα Μοντέζ αλλά και τις καταγγελίες εις βάρος του για τη χορήγηση από το βαυαρικό κρατικό ταμείο, χωρίς την έγκριση της βουλής, της τρίτης δόσης του δανείου ύψους 20.000.000 φράγκων προς ενίσχυση των οικονομικών της Ελλάδας που οι Μεγάλες Δυνάμεις ήταν υποχρεωμένες να δώσουν και είχαν αρνηθεί.
  (Σημείωση: σήμερα με την γνώση των ελληνικών οικονομικών και των δανείων που έχουμε πάρει και κατασπαταλήσει, μπορούμε να διερωτηθούμε: που πήγαν και πως ξοδεύτηκαν άραγε όλα αυτά τα λεφτά από τους αθηναίους κοπρίτες; Άραγε δούλευαν οι Βαυαροί εργάτες για να δίνουν τα χρήματά τους σε αθηναίους αδηφάγους καταχραστές και απατεώνες; Γιατί; Μας είχαν υποχρέωση;)
  Ζ.Π.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Το πρώτο Μνημόνιο της Ελλάδος με τους δανειστάς υπογράφηκε στις 2 Σεπτεμβρίου 1843. Την υλοποίηση του μνημονίου εγγυήθηκε το Κίνημα του τοκογλύφου Ρουφανογιάννη που εκδηλώθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου. ΣΠΥΡΟΣ ΧΑΤΖΑΡΑΣ
   Στις 2 Σεπτεμβρίου 1843 ο Όθωνας υπέγραψε το Μνημόνιο που συνέταξαν οι Ρότσιλντ, και του παρουσίασαν ως τελεσίγραφο οι πρεσβευτές των Δυνάμεων.
   Το Μνημόνιο προέβλεπε μέτρα λιτότητας και εισπρακτικά μέτρα ώστε να δημιουργηθεί πλεόνασμα 3,6 εκατομμυρίων δραχμών για να πληρωθούν οι δανειστές. Με το μνημόνιο του 1843 εφαρμόστηκε δηλαδή το «λιγότερο κράτος».
   Απολύθηκε το ένα τρίτο των Δημοσίων υπαλλήλων και μειώθηκαν κατά 20% οι μισθοί όσων παρέμειναν. Απολύθηκαν όλοι οι υπάλληλοι του εθνικού τυπογραφείου, οι δασονόμοι και οι δασικοί υπάλληλοι, οι μηχανικοί του Δημοσίου και σταμάτησαν τα δημόσια έργα. Καταργήθηκαν εντελώς όλες οι υγειονομικές υπηρεσίες του κράτους και μειώθηκαν κατά 60% οι στρατιωτικές δαπάνες, και σταμάτησε η χορήγηση συντάξεων.
   Αυξήθηκαν οι δασμοί και οι φόροι χαρτοσήμου και επιβλήθηκε η προκαταβολή στην είσπραξη του φόρου εισοδήματος.
   Με το Μνημόνιο του 1843 επιβλήθηκε η φαυλοκρατία και η ρεμούλα.
   Νομιμοποιήθηκαν όλα τα αυθαίρετα κτίσματα με πληρωμή προστίμων νομιμοποίησης και περαιώθηκαν συνοπτικά όλες οι εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις με την καταβολή εφάπαξ ποσού.
   Όλα αυτά , ανέλαβε να εφαρμόσει η «Επανάσταση» του Μαξ ντε Ροστσίλτντ .
   Την επόμενη, 3η Σεπτεμβρίου, εκδηλώθηκε το Κίνημα των Πρεσβευτών για την εκλογή «μεταρρυθμιστικής» βουλής που θα εγγυόταν την εφαρμογή των «μεταρρυθμίσεων» των Ρότσιλντ.
   Το «Σύνταγμα» ήταν προοδευτική ... «μεταρρύθμιση».
   Τρείς του Σεπτέμβρη να γελάς.
   Ζ.Π.

   Διαγραφή
  2. Το 1868 εκδόθηκε στην Αθήνα, σε περιορισμένα αντίτυπα, ένα σπάνιο βιβλίο που αναφέρεται στη ζωή του ελληνολάτρη Γερμανού βασιλιά.
   Τιτλοφορείται: «O EΣΤΕΜΜΕΝΟΣ ΤΥΡΤΑΙΟΣ, ΗΤΟΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΗΣ ΒΑΥΑΡΙΑΣ ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ Α’» σε μετάφραση και έκδοση από τον ποιητή, δημοσιογράφο και θεατρικό συγγραφέα Σοφοκλή Καρύδη (1832-1893).ΠΑΡΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΑΣ
   (Τον Απρίλιον του 1826)
   Ας αγριούνται καθ’ ημών των Τούρκων η αγέλη,
   Ο κόσμος ας σας σκευωρή, αντί να σας συνδράμη.
   Εγκαρτερείτε, Έλληνες! του Πλάστου η παλάμη
   Από το σκότος έπλασε το φώς όπου μας στέλλει.
   Είδε και τώρα ο Θεός την πίστιν σας μεγάλην,
   Και θελ’ εις θρόνον η Ελλάς ανάσσης να καθήση
   Εν’ μέσω πάλιν των εθνών το σκήπτρον να κρατήση,
   Κ’ εις παν ωραίον κ’ υψηλόν να ην’ η πρώτη πάλιν.
   Ζ.Π.

   Διαγραφή
 15. ΘΑ ΤΟΝ ΤΙΜΩΡΗΣΕΙ Η «ΠΑΝΑΓΙΑ» ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΔΥΝΑΤΟΥΝ ΝΑ ΠΡΑΞΟΥΝ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ. ΑΦΗΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ.
  ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΒΟΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟ.

  Υποψήφιος για την “Προεδρία” του ψευδοκράτους ο δολοφόνος του Τάσου Ισαάκ, Ερχάν Αρικλί…


  Με μάσκα, κοινωνική απόσταση και συνοδευόμενοι από τις συζύγους, τις υποψηφιότητές τους κατέθεσαν μέχρι στιγμής στα κατεχόμενα για τις «προεδρικές εκλογές» οι Μουσταφά Ακιντζί, Ερσίν Τατάρ και Τουφάν Ερχιουρμάν.
  Το «ανώτατο εκλογικό συμβούλιο» σε σημερινή ανακοίνωσή του αναφέρει ότι οι υποψηφιότητες τελικά είναι 12 και όχι 9 όπως είχε ανακοινώσει χθες το μεσημέρι, αφού ραντεβού ζήτησαν και έλαβαν για να υποβάλλουν την υποψηφιότητάς τους άλλοι 3 ανεξάρτητοι υποψήφιοι, Αλί Σανατκάρ, Μουσταφά Ουλάς και Αχμέτ Μποράν.
  Έτσι, από τους 12 υποψήφιους οι 4 είναι κομματικοί: Ερσίν Τατάρ εκ μέρους του ΚΕΕ, Τουφάν Ερχιουρμάν εκ μέρους του ΡΤΚ, Ερχάν Αρικλί εκ μέρους του κόμματος Αναγέννησης και ο υποψήφιος του κόμματος Εθνικιστικής Δημοκρατίας, Φουάτ Τουρκόζ Τσινέρ. Οι υπόλοιποι 8 είναι ανεξάρτητοι.
  Σημειώνεται ότι ο Ερχάν Αρικλί κατηγορείται για τη δολοφονία του Τάσου Ισαάκ και καταζητείται όχι μόνο από τις κυπριακές Αρχές, αλλά και από την Interpol.
  Ο Αρικλί είχε συλληφθεί το 2012 στο Κιργιστάν από το οποίο η Κύπρος ζήτησε άμεσα την έκδοσή του, χωρίς ωστόσο αυτό να γίνει κατορθωτό. Εκ τότε αφέθηκε ελεύθερος και επέστρεψε στα κατεχόμενα.
  Η υποβολή των υποψηφιοτήτων γίνεται με ραντεβού και τουλάχιστον μισή ώρα κενό μεταξύ τους, θα ολοκληρωθεί σήμερα γύρω στις 14.30 και θα ανακοινωθεί ο προσωρινός κατάλογος με τα ονόματα. Επισήμως θα ανακοινωθεί στις 14 Σεπτεμβρίου και η προεκλογική εκστρατεία επίσημα ξεκινά από τις 15 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 10 Οκτωβρίου.
  Ζ.Π.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σχόλια που δεν συνάδουν με το περιεχόμενο της ανάρτησης, όπως και σχόλια υβριστικά προς τους αρθρογράφους, προσβλητικά σχόλια προς άλλους αναγνώστες σχολιαστές και λεκτικές επιθέσεις προς το ιστολόγιο θα διαγράφονται.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...