Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2020

ΥΠΗΡΕΤΑΙ ΤΟΥ ΑΔΙΚΟΥ (ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΝ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ)

 

«Φημί γαρ, ω άνδρες οι εμέ απεκτόνατε, τιμωρίαν υμίν ήξειν ευθύς μετά τον εμόν θάνατον πολύ χαλεπωτέραν νη Δι, η οίαν εμέ απεκτόνατε.»

ΠΛΑΤΩΝ (Απολογία Σωκράτους)

 

Επανέρχομαι, δια μίαν εισέτι φοράν, εις την αποφράδαν, δια το Δίκαιον και το κύρος του Δικαστικού Σώματος, ημέραν της 7ης Οκτωβρίου 2020. 

Το μεν Δίκαιον ηγνοήθη και αντικατεστάθη υπό του αδίκου, το δε κύρος του Δικαστικού Σώματος κατερρακώθη, συνεπεία εκδόσεως, υπό του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, της ελεεινής, υπ. αριθ.2425/7/10/2020,αποφάσεώςτου, εκδοθείσης κατόπιν διαβιβασθείσης αυτώ εντολής των Ιουδαίων σιωνιστών, δια των αχρείων πολιτικών, συμφώνως τη οποία ο Εθνικισμός, ήτοι η ασυμβίβαστος Φιλοπατρία, αποτελεί… έγκλημα και ως εκ τούτου έδει όπως, το νόμιμον Εθνικιστικόν κοινοβουλευτικόν κόμμα της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ να καταδικασθή… ως εγκληματική οργάνωσις!

Εν τω προηγηθέντι σημειώματι του γράφοντος, υπό ημ/νίαν 1/11/2020 και τίτλον «ΔΙΚΑΙΟΝ ΚΑΙ ΑΡΕΤΗ», με υπότιτλον «Ο ΕΝΑΡΕΤΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΣ» διελήφθησαν διεξοδικώς τα στοιχεία τα συγκροτούντα την καθόλου ηθικήν υπόστασιν και το καθήκον του δικάζοντος εναρέτου Δικαστού, με γνώμονα το απόφθεγμα του Δημοκρίτου «Αγαθόν ού το μη αδικέειν αλλά το μηδέ εθέλειν» και την, κατά Πλάτωνα, δέουσαν συλλειτουργίαν Δικαίου και Αρετής. Εξ’ αντιδιαστολής δε, εξετέθησαν συνοπτικώς η κρατούσα εν τω Δικαστικώ Σώματι θλιβερά και απογοητευτική κατάστασις.

Η αδικαιολογήτως υπερβάσα το 5ον έτος διάρκεια της «δίκης» εσκόπει την πολυετήν ομηρίαν της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ, εν γνώσει των 3ων δικαστών, καθ’ όσον ούτοι είχον την δυνατότητα να την περατώσουν εντός ενός (!) έτους.

Οι καταδικάσαντες την ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ δικασταί αυθαιρέτως και απαραδέκτως, με γνώμονα την συλλογικήν ευθύνην, ηγνόησαν τα πραγματικά περιστατικά τα προκύψαντα εκ του καθόλου αποδεικτικού υλικού, εξ’ ων προκύπτει, ότι τινές των κατηγορουμένων κατεδικάσθησαν αδίκως και παρανόμως, η δε ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ κατεδικάσθη χάριν αισχράς σκοπιμότητος ΔΙΟΤΙ: α)Είναι αδιαμφισβήτητον, ότι οι δικασταί ούτοι εγνώριζον καλώς και αντελαμβάνοντο απολύτως, ότι ο ΚΥΡΙΟΣ στόχος του διατεταγμένου δολοφόνου, όστις ήτο σκοπίμως παρεισφρήσας κομμουνιστής εις την Τ.Ο. Νικαίας, ήτο η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, το δε προεπιλεγμένον θύμα του το μέσον, προς επίτευξιν του δολίου σκοπού των εντολέων του. β) Ωσαύτως είναι αδιαμφισβήτητον το γεγονός, ότι εγνώριζον καλώς – καθ’ όσον ήτο κοινώς γνωστόν – ότι η σκευωρία αύτη, ως και αι επακολουθείσασαι διώξεις κατά της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ, επρογραμματίσθησαν και εξετελέσθησαν, κατά την προδικασίαν, εν συνεργασία εβραιοσιωνιστών, δολοπλόκων συνωμοτών της Ν.Δ. και επιόρκων δικαστών. Εν συνεχεία ( 1η Νοεμβρίου 2013) ηκολούθησεν η ψυχρά εκτέλεσις των δύο νέων της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ, γεγονός όπερ ουδόλως ήγγισεν την… ευαισθησίαν των εντολοδόχων δικαστών. γ) Κατά την διάρκειαν της ακροαματικής διαδικασίας και της δοθείσης υπερασπιστικής μάχης, εγεννήθησαν σοβαραί ΑΜΦΙΒΟΛΙΑΙ, τόσον δια το νόμω, όσον και δια το ουσία βάσιμον της καθ’ ημών κατηγορίας περί εγκληματικής οργανώσεως. Πάρα ταύτα το δικαστήριον δεν επέτρεψεν εις εαυτό την διατήρησιν έστω και ελαχίστων αμφιβολιών, καθ’ όσον θα υπεχρεούτο άλλως, να αχθή εις απαλλακτικήν  κρίσιν, ερχόμενον ούτω εις αντίθεσιν με τας εντολάς, τας οποίας είχεν προ πολλού λάβει και αποδεχθεί δια την καταδίκην μας.

Εβραϊκή διαταγή και τα σκυλιά δεμένα!

Η απόφασις αύτη αποτελεί αφ’ εαυτής επαίσχυντον καταισχύνην και γενικώς βαρύτατον πλήγμα κατά του κύρους του Δικαστικού Σώματος.

Οι δικασταί ούτοι εν γνώσει υπηρέτησαν το άδικον και παρενόμησαν, αγνοήσαντες τον ισχύοντα και κατισχύοντα νόμον 3875/2010 του αρθρ. 187 Π.Κ. περί εγκληματικής οργανώσεως, δι’ ου παρανόμως παρεπέμφθημεν και κατεδικάσθημεν, παραβιάσαντες ούτω και την οικείαν δεσμευτικήν Συνταγματικήν διάταξιν του άρθρου 28 παρ. 1. Ήχθησαν εις την ήδη εκκληθείσαν απόφασιν ταύτη, ευθυγραμμισθέντες με το «δεδικασμένον» του οχλοδικείου και της διακομματικής πολιτικής αλητείας. Εν ενί λόγω: ΕΓΚΛΗΜΑΤΗΣΑΝ:

Ουδόλως αμφιβάλλω ότι, εάν επέτρεπον αι περί των ποινών διατάξεις, θα επέβαλον την ποινήν της ισοβίου καθείρξεως, ίσως δε και την ποινήν του… θανάτου εις τον Αρχηγόν και τα στελέχη της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ. Εδέχθησαν δε ως αληθές το σύνολον των καθ’ ημών συκοφαντικών ισχυρισμών περί βίας, ρητορικής μίσους, φασισμού, ναζισμού, ρατσισμού και ό,τι άλλον διέδιδον εκείνοι οι οποίοι, ομού με το υπό τούτων συντηρούμενον παρακράτος του πεζοδρομίου και των τηλεοπτικών διαύλων διέπραττον και διαπράττουν κακουργήματα κατά του Λαού και του Έθνους των Ελλήνων.

Το μίσος και η βία που εξεφράζετο και ησκείτο αντιστοίχως, καθ’ ημών επί μίαν επταετίαν, δεν ήσαν γνωστά τω δικάσαντι δικαστηρίω;;; Δεν αντελαμβάνετο το δικαστήριον, ότι δια της αποφάσεώς του ενέκρινεν εμμέσως πλήν σαφώς και καθηγίαζεν εκ πλαγίου την εγκληματικήν δράσιν των ορδών του παρακράτους και της συμμορίας των εξουσιατών, καθ’ ημών των Ελλήνων Εθνικιστών, κατά της κοινωνίας και του Έθνους;;; Ασφαλώς εγνώριζεν και αντελαμβάνετο απολύτως την καταστάσιν. Ατυχώς όμως, ότε απεφάσιζεν το δικαστήριον, διετήρει εχθρικάς σχέσεις με το Δίκαιον, την Αρετήν, την Αλήθειαν, την γενναιότητα, τον αυτοσεβασμόν και την αξιοπρέπειαν.

Salom

Μιχάλης Αρβανίτης

Δικηγόρος

π. Βουλευτής Αχαΐας

Λ.Σ. ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

Υ.Γ. Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ είναι αθάνατος ΙΔΕΑ, υπεράνω προσώπων και δικαστικών αποφάσεων δι’ ό και δεν φυλακίζεται υφ’ ουδεμιάς Ελληνοφώνου ή άλλης μισελληνικής εξουσίας.

Οι χάρτινοι γραικύλοι τυραννίσκοι θα έχουν χείρονα τιμωρίαν εκείνης, οίαν δι’ ημάς επεφύλαξαν!

Έχει ο καιρός γυρίσματα…

 

ΖΗΝΩΝ  ΠΑΠΑΖΑΧΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια που δεν συνάδουν με το περιεχόμενο της ανάρτησης, όπως και σχόλια υβριστικά προς τους αρθρογράφους, προσβλητικά σχόλια προς άλλους αναγνώστες σχολιαστές και λεκτικές επιθέσεις προς το ιστολόγιο θα διαγράφονται.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...