Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2019

26 Ιουλίου, Τῆς Ἁγίας Ὁσιομάρτυρος Παρασκευῆς. Η «αγία» Παρασκευή γκρέμισε και έκανε ψιλή σκόνη τους ναούς και τα αγάλματα των Ελλήνων…


 
ΠΩΣ  Η  «ΑΓΙΑ»  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  ΚΟΝΙΟΡΤΟΠΟΙΗΣΕ ΤΑ  ΣΕΒΑΣΜΑΤΑ  ΤΩΝ  ΕΛΛΗΝΩΝ…   
Εἰς τὸν Στίχον Στιχηρὰ προσόμοια τῆς Ἁγίας  Παρασκευής
Ἦχος δ'
«Ὡς γενναῖον ἐν Μάρτυσι Πολυώδυνα βάσανα, ὑποστῆναι Πανένδοξε, ἀνδρικῷ φρονήματι η ὐτομόλησας, καὶ τῶν Έλλήνων Σεβάσματα  ὡς κόνιν ἐλέπτυνας· τῷν ὰρσθένει τοῦ Σταυροῦ, τὸν Αντίπαλον ἔκτεινας  τὸν Καυχώμενον, ὑπεράνωθεν ἄστρων θρόνον θεῖναι· πρὸ Ποδῶν σου γὰρ ἐρράγη, ὥσπερ Στρουθίον Παιζόμενος».


Η  «ΑΓΙΑ»  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕ  ΤΑ  ΕΡΓΑ  ΤΩΝ  ΕΛΛΗΝΩΝ

Κανών β', ᾨδὴ η', τῆς Ἁγίας Παρασκευής.
Ἦχος δ'
«Χεῖρας ἐκπετάσας Δανιὴλ Οὐκ ὄντας Θεοὺς ἀλλὰ  ψευδῆ  Δαιμόνων φάσματα  Μάρτυς ἀπέδειξας, καὶ κατηδάφισας τέλεον καὶ εἰς τέλος Κατελέπτυνας ἐν εὐφροσύνῃ τῷ Χριστῷ, ἀπαύστως μέλπουσα· Εὐλογεῖτε, πάντα τὰ ἔργα Κυρίου τὸν Κύριον, Ναοῦ Δονηθέντος ἐπὶ γῆς ἐπιφοιτήσει σου, Ἀπόλλων Πέπτωκε  καὶ κατηκόντι τα ξόανα  ἐνεργείᾳ τοῦ ἀχράντου Σταυροῦ, δι' οὗ φραχθεῖσα μυστικῶς, ἐν παρρησίᾳ πολλῇ, ἀνεβόας· Πάντα τὰ Έργα Υμνεῖτε τὸν Κύριον». 
«Απόλλων Πέπτωκε» (Για τον Ελληνικό Ναό, του Θεού Απόλλωνα): Την λέξη «Πέπτωκε»  την  χρησιμοποιεί και ο Εβραίος Προφήτης Ησαΐας για την καταστροφή των αγαλμάτων και των ναών της Βαβυλώνας… τέλεια Εβραϊκή μίμηση.

«Πέπτωκε  Πέπτωκε  Βαβυλών, καὶ πάντα τὰ Αγάλματα Αὐτῆς, καὶ τὰ Χειροποίητα Αὐτῆς Συνετρίβησαν εἰς τὴν γῆν. 10 ἀκούσατε, οἱ καταλελειμμένοι καὶ οἱ ὀδυνώμενοι, ἀκούσατε ἃ ἤκουσα παρὰ Κυρίου σαβαώθ· ὁ Θεὸς τοῦ᾿ Ισραὴλ ἀνήγγειλεν ἡμῖν».(Ησαΐας: Κεφάλαιο 21 , Παράγραφοι 9 – 10)."ΠΑΛΑΙΑ  ΔΙΑΘΗΚΗ",  ΗΣΑΪΑΣ.  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  61  (Ο  "θεός"  στον  Ησαΐα:  "εσείς  θα  κάθεστε  και  οι  ξένοι  θα  σας  φέρνουν  τους  φόρους  τους,  θα  βόσκουν  τα  ζώα  σας και  θα  οργώνουν  τα  ΄χωράφια  σας"). 

ΑΥΤΟΣ  ΕΙΝΑΙ  ΘΕΟΣ.
Ησ. 61,5          καὶ ἥξουσι ἀλλογενεῖς ποιμαίνοντες τὰ πρόβατά σου, καὶ ἀλλόφυλοι ἀροτῆρες καὶ ἀμπελουργοί.
Ησ. 61,5          Θα έλθουν ξένοι να ποιμάνουν τα πρόβατά σου, ω Ιερουσαλήμ, και αλλόφυλοι ως γεωργοί και αμπελουργοί.
Ησ. 61,6          ὑμεῖς δὲ ἱερεῖς Κυρίου κληθήσεσθε, λειτουργοὶ Θεοῦ· ἰσχὺν ἐθνῶν κατέδεσθε καὶ ἐν τῷ πλούτῳ αὐτῶν θαυμασθήσεσθε. [ἀντὶ τῆς αἰσχύνης ὑμῶν τῆς διπλῆς καὶ ἀντὶ τῆς ἐντροπῆς ἀγαλλιάσεται ἡ μερὶς αὐτῶν].
Ησ. 61,6          Σεις δε θα γίνετε και θα ονομασθήτε ιερείς Κυρίου, λειτουργοί του Θεού. Θα συντηρήσθε από τας πλουσίας εισφοράς των εθνών και θα γίνετε αξιοθαύμαστοι με τον πλούτον εκείνων.
Ησ. 61,7          οὕτως ἐκ δευτέρας κληρονομήσουσι τὴν γῆν, καὶ εὐφροσύνη αἰώνιος ὑπὲρ κεφαλῆς αὐτῶν.
Ησ. 61,7          Ετσι δε οι Ιουδαίοι θα κληρονομήσουν δια δευτέραν φοράν την γην της Επαγγελίας. Αιωνία χαρά και αγαλλίασις θα στεφανώνη τας κεφαλάς των. 
Απολυτίκιον  της  "ελληνικής"  εκκλησίας:  " Ησαΐα  (Ιεζεκιήλ)  ἑβράϊζε κἂν πόλω,  Ἀδωναῒ βλέπω σε, φάσκων Κυρίῳ."

 ΧΟΡΕΨΕ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  ΜΕ  ΤΙΣ  ΠΑΡΘΕΝΕΣ  ΓΙΑΤΙ  ΓΚΡΕΜΙΣΕΣ  ΤΑ  ΑΓΑΛΜΑΤΑ  ΤΩΝ  ΕΛΛΗΝΩΝ...  

Κανών  β',  ᾨδὴ  ε',  τῆς  Ἁγίας  Παρασκευής).
Ἦχος  δ'
«Σὺ Κύριε μου φῶς Ἠγώνισαι Σεμνή, καὶ τὸν τύραννον ἔκτεινας, ῥητρεύσεσι ταῖς πανσόφοις, πρὸβημάτων ἐμφρόνως, τὸν Χριστὸν καταγγέλλουσα. Νοῦν ἔχουσα στερρόν, ἀπτοήτῳ φρονήματι, Κατῄσχυνας τῶν Εἰδώλων τὰ Σεβάσματα.
Πάντα, γραφικαῖς ἀποδείξεσι. Παστάδος νοητῆς, καὶ νυμφῶνος ἠξίωσαι, χορεύουσα  σὺν Παρθένοις ταῖς φρονίμοις ἐνθέως, Παρασκευὴ ἀοίδιμε».


ΙΑΤΡΕΙΟ  ΨΥΧΩΝ

Κοντάκιον  Ἦχος  δ'

«Ἐπεφάνης  σήμερον  τὸν  ναόν σου  πάνσεμνε, ὡς Ιατρεῖον  Ψυχικὸν  εὑράμενοι  ἐντούτῳ  πάντες  οἱ πιστοί, μεγαλοφώνως  τιμῶμέν  σε,  Ὁσιομάρτυς Παρασκευὴ  ἀοίδιμε».
 (ΚΑΙ  ΑΥΤΟ  ΚΛΕΜΜΈΝΟ  ΑΠΟ  ΤΟΥΣ  ΕΛΛΗΝΕΣ: Η επιγραφή «ΙΑΤΡΕΙΟ ΨΥΧΩΝ» ήταν γραμμένο έξω απ την βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας).


 Η  ΑΓΙΑ  ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ

Στις 26 Ιουλίου γιορτάζει και η αγία Ωραιοζήλη και η  Αγία  Ιερουσαλήμ.  

«Μνήμῃ τῆς ἁγίας μάρτυρος Ὡραιοζήλης. 
Τῇ  αὐτῇ  ἡμέρᾳ, Μνήμη  τοῦ Ὁσίου Ἰγνατίου τοῦ  Στειρωνίτου, καὶ τῶν  Εγκαινίων τοῦ Ναοῦ  τοῦ, Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ, πέραν  ἐν Χάλδαις, καὶ τῶν Ἁγίων Ἀππίωνος  καὶ  Ἱερουσαλήμ.  Ταῖς  αὐτῶν  ἁγίαις  Πρεσβείαις , ὁ Θεός, ἐλέησον  ἡμᾶς. Ἀμήν».


ΖΗΝΩΝ  ΠΑΠΑΖΑΧΟΣ

1 σχόλιο :

 1. Η ΘΕΡΙΝΗ ΠΑΛΑΒΟΜΑΡΑ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΕ ΕΞΑΡΣΗ: ΚΟΥΝΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΝΤΗΛΙΑ ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ.
  "Η παράδοση αναφέρει, αλλά και όπως έχει αποδειχθεί με τα γεγονότα, ότι όταν το καντήλι κινείται στις εορτές προμηνύει ευχάριστα γεγονότα, ενώ αντιθέτως…
  Όταν κινείται στις καθημερινές ημέρες πιστεύεται ότι αυτό το γεγονός είναι ένα προμήνυμα για δυσμενή γεγονότα.
  Βέβαια οι μέρες της σαρακοστής που διανύουμε είναι περίοδο μετανοίας και δεν είναι κοινές μέρες του χρόνου, όπως μας είπε γέροντας από τον Άθωνα, θέλωντας έτσι να δώσει μία θετική ένδειξη του γεγονότος".
  Η Ελλάδα καταστρέφεται. Ένας στους τρεις γάμους διαλύεται. Οι εκτρώσεις κάνουν θραύση. Η υπογεννητικότητα του ορθόδοξου λαού μειώνει συνεχώς το πληθυσμό της χώρας, ενώ οι τούρκοι του Αλλάχ πολλαπλασιάζονται σαν τα κουνέλια. Σεισμοί, λιμοί, λοιμοί, καταποντισμοί. Ο παντοδύναμος Ιεχωβά, η Παναγία, οι άγιοι και όλα τα αόρατα πνεύματα μας συμπαραστέκονται όμως: Λένε, "ας κουνήσουμε μερικά καντήλια".
  Ζ.Π.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σχόλια που δεν συνάδουν με το περιεχόμενο της ανάρτησης, όπως και σχόλια υβριστικά προς τους αρθρογράφους, προσβλητικά σχόλια προς άλλους αναγνώστες σχολιαστές και λεκτικές επιθέσεις προς το ιστολόγιο θα διαγράφονται.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...