Κυριακή 10 Μαΐου 2020

ΓΙΑΤΙ ΛΥΣΣΑΞΑΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΟΙ ΜΑΣΟΝΟΙ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΤΟΝ ΔΟΛΟΦΟΝΗΣΑΝ; ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΑΣΟΝΟΙ ΞΑΝΑΣΚΟΤΩΝΟΥΝ ΤΟΝ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΣΗΜΕΡΑ; Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΜΑΣΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΩΝ, ΠΟΥ ΡΑΔΙΟΥΡΓΟΥΣΑΝ ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΑ.

Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΥΠΕΓΡΑΨΕ ΧΘΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ "ΦΙΛΗ" ΣΕΡΒΙΑ, ΠΟΥ ΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΦΑΝΕΡΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΞΕΚΑΘΑΡΙΖΕΙ ΤΑ ΜΕΤΩΠΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΦΟΣΙΩΘΕΙ ΑΠΕΡΙΣΠΑΣΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ (ΚΑΙ ΜΕ ΛΑΘΡΕΠΟΙΚΟΥΣ) ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ. Ο ΚΟΥΛΗΣ ΚΑΙ Ο ΔΕΝΔΙΑΣ ΒΓΑΖΟΥΝ ΛΟΓΟΥΣ  ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΦΑΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΑΤΙΒΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΥΝΑΓΩΓΕΣ ΤΗΣ JEW YORK.


Πρός τούς κατά τό Αἰγαῖον Πέλαγος καί τήν Πελοπόννησον Ἐκτάκτους Ἐπιτρόπους καί τούς Ἀρχηγούς τῶν κατά ξηράν καί θάλασσαν Δυνάμεων.Γνωρίζει ἡ Κυβέρνησις, ὅτι Πολῖται τινές ἐπιμένουν πιστεύοντες καί τούς ἄλλους πείθοντες, ὅτι αἱ μυστικαί Ἑταιρεῖαι χορηγοῦσι μέσα σωτήρια εἰς τήν Πατρίδα, ἤ τουλάχιστον Αἰγίδα ὑπό τήν ὁποίαν συνδεόμενοι μεταξύ των οἱ ἄνθρωποι διά μυστικῶν δεσμῶν δύνανται νά ἀπολαύσωσιν ἐντός τῆς Πατρίδος τῶν καί διά τῆς ξένης ἐπιρροῆς ἀξιώματα, τιμάς, καί τό πλέον τύχην, ὅ ἐστι χρήματα.

Ὅσον καί ἄν ἐλεεινολογῆ ἡ Κυβέρνησις τήν ἀπειρίαν τῶν Ἑλλήνων τῶν ἀπό τοιαύτας εἰσηγήσεις παρασυρομένων δέν ἤθελε δώσει τήν προσοχήν της, ἄν δέν ἦτο καταπεπεισμένη πόσον ὀλέθρια ἀποτελέσματα δύναται νά φέρη εἱς τήν κρίσιμον ταύτην στιγμήν ἡ περί τούτων γνώμη, τήν ὁποίαν οἱ ἐχθροί τῆς Ἑλλάδος ἤθελον συστήσει καί εἱς τόν Κόσμον, καί εἱς τάς Εὐρωπαϊκάς Κυβερνήσεις.
Ἄν ἡ Ἑλλάς ἐγκατελείφθη ἀπό τό 1821 ἔως τόν Ἰούλιον μήνα τοῦ τελευταίου ἔτους, τοῦτο προῆλθε διότι οἱ ἐχθροί της τήν παρέσταιναν ἀδιακόπως πρός τούς Βασιλεῖς, ὡς λαόν ἐπαναστατωθέντα καί ἀγωνιζόμενον ὑπό τήν διεύθυνσιν καί ὑπό τούς σκοπούς Μυστικῶν Ἑταιρειῶν, ὅθεν ἐπήγασαν αἱ καταστροφαί τῆς Ἱσπανίας καί Ἰταλίας. Εὔκολον ἦτο ἀναμφιβόλως νά ἀναιρεθῆ ἡ σφαλερά αὔτη δόξα.
Μ’ ὅλον τοῦτο ἐχρειάσθησαν ὁλόκληρα ἑπτά ἔτη βασάνων καί δυστυχιῶν εἰς ἀναίρεσίν της. Μόλις ἀνηρέθη, καί ἐνῶ ἡ Ἑλλάς ἀρχίζει νά λαμβάνη δείγματα εὐνοίας καί καλοκἀγαθίας ἐκ μέρους τῶν Συμμαχικῶν Δυνάμεων, οἱ ἐχθροί της θέλουν πάλιν τήν παραστήσει ὡς ὑπεξούσιον τῶν Μυστικῶν Ἑταιρειῶν, καί εἱς ἀπόδειξιν τούτου θέλουν φανερώσει, ὅτι ὑπό διαφόροις ὀνόμασιν αἱ Ἑταιρεῖαι αὐταί ὑπάρχουν καί πολλαπλασιάζονται μεταξύ τῶν ἐν τοῖς πράγμασι καί τῆς πολιτικῆς τάξεως, καί τῆς στρατιωτικῆς δυνάμεως, ἴσως καί αὐτοῦ τοῦ στόλου.
Τόσον οὐσιῶδες θεωρεῖ τοῦτο ἡ Κυβέρνησις ὥστε μή ἐγκρίνουσα νά δείξη διά τινος δημοσίου καί ἐπισήμου πράξεως τήν ὕπαρξιν αὐτοῦ τοῦ κακοῦ, ἐκπληροῖ διά τοῦ τύπου τῆς παρούσης ἐγκυκλίου τό χρέος, τό ὁποῖον δέν ἠμπορεῖ νά παραμελήσῃ χωρίς νά καθυποβληθεῖ εἱς βαρυτάτην εὐθύνην.
Τῷ ὄντι τοιοῦτον δημόσιον ἔγγραφον μεταξύ τῶν Πολιτικῶν, οἱ ὁποῖοι ἐπιμένουσι νά μήν παραχωρῶσιν εἰς τήν Ἑλλάδα ἔντιμον μέλλον, ἤθελε χρησιμεύσει ὡς μέσον τοῦ νά ἀποδείξωσιν, ὅτι οἱ Βασιλεῖς διά τῶν εὐεργεσιῶν των ὑποθάλπουσιν εἰς τήν Ἑλλάδα τόν ἐχθρόν, τόν ὁποῖον καί ἀλλαχοῦ, καί τάς ἰδίας τῶν Ἐπικρατείας πολεμῶσι.
Ἡ παρατήρησις αὕτη, Κύριοι, σᾶς διδάσκει μέ πόσην φρόνησιν καί ὀξυδέρκειαν ἀπαιτεῖται ἡ ἐκπλήρωσις τῆς ἀκολούθου παραγγελίας τῆς Κυβερνήσεως. Θέλετε κοινοποιήσει διά ζώσης φωνῆς εἱς τούς ὑπαλλήλους σας ἤ τούς ὑπό τήν ὁδηγίαν σας ἀξιωματικούς τό περιεχόμενον τῆς παρούσης, καί θέλετε τούς κάμει νά σᾶς φανερώσουν ἄν ἀνήκουν εἱς καμμίαν τῶν Μυστικῶν Ἑταιρειῶν, ἤ ὄχι.
Ἄν εἶναι τό πρῶτον, θέλετε τούς παρατηρήσει, ὅτι ἐάν εἱς τήν παρελθοῦσαν κατάστασιν τῆς ἀναρχίας, καί τῆς ἀταξίας ἦταν ἴσως ἀναγκαῖον εἱς τούς πολίτας νά ζητήσωσι προσωπικήν ἀσφάλειαν διά τοῦ δεσμοῦ μυστικῆς τίνος Ἑταιρείας, ὁ δεσμός οὗτος διαλύεται καθ’ ἥν στιγμήν ὁ τοῦ νομίμου ὅρκου καί πρός τήν Κυβέρνησιν, καί πρός τούς Νόμους, χορηγεῖ εἱς ἕνα ἕκαστον καί εἱς ὅλους, ὅλας τάς ἀπαραιτήτους ἀσφαλείας.
Ἀπό τοιαύτην ἀρχήν ὁρμώμενοι εὐκόλως θέλετε ἀποδείξει τό ἀσυμβίβαστον τῶν δυό ὅρκων, ἤγουν τοῦ ὑπηρετεῖν τό Κράτος, καί ὑπηρετεῖν μυστικήν Ἑταιρείαν, τῆς ὁποίας ὁ σκοπός εἶναι ὡς ἐπί τό πλεῖστον ἄγνωστος εἰς τούς Ἑταίρους.
Ἄν λοιπόν οἱ ὑπάλληλοί σας ἤ οἱ ὑπό τήν ὁδηγίαν σας ἀξιωματικοί ἀνήκουσιν εἱς τίνα Ἑταιρείαν, ἀνάγκη νά παραιτηθῶσι, καί περί τούτου ὀφείλεις νά μᾶς βεβαιώσεις.
Ἐξ ἐναντίας θέλετε τούς ἐξηγήσει τούς κινδύνους εἱς τούς ὁποίους ἐκτίθενται πλανώμενοι ἀπό ὀλίγους τινάς ὅλως διόλου εἱς τά τοιαῦτα ἐνασχολουμένους. Ἀπό τήν κατηγορίαν τῶν Ἑταιρειῶν τῶν μή συμβιβαζομένων μέ τά κατά Νόμους καθεστῶτα δέν ἀποκλείομεν καί τήν πρό αἰώνων γνωριζομένην ὑπό τῷ ὀνόματι τῆς Ἀδελφοποιείας, ἤ Ἀγάπης.

Παραγγέλλεσθε, Κύριοι, κατ’ ἐπανάληψιν νά κάμετε χρῆσιν τῆς κοινοποιήσεως ταύτης κατά τόν συνετώτερον καί ὠφελιμώμερον τρόπον. Προθύμως ἡ Κυβέρνησις θέλει δεχθῆ τᾶς εἰδοποιήσεις, ὅσας ἐν καιρῷ καί τόπω θέλετε δυνηθῆ νά τῆς χορηγήσετε.

Ἐν Πόρῳ τῇ 8ῃ Ἰουνίου 1828

Ὁ Κυβερνήτης Ἰ.Α. Καποδίστριας


ΖΗΝΩΝ  ΠΑΠΑΖΑΧΟΣ

10 σχόλια :

 1. Η βαρειά βιομηχανία της Ελλάδος ΔΕΝ είναι ο τουρισμός. Η Ελλάδα δεν είναι ξαπλώστρα
  του κάθε τουρίστα… Όσοι αποφοιτούν ως ιατροί, από τα πανεπιστήμια της υδρογείου,
  να έρχονται στην Κω να ορκιστούν, στην αρχαία διάλεκτο, στον ελληνικό όρκο του Ιπποκράτους.
  Του οικονομολόγου Τζανή Γκούσκου
  Μία από τις πολλές έννοιες και εκφράσεις που έχουν διαστρεβλωθεί σ' αυτή την Χώρα είναι και η παραπάνω, και αν ρωτήσεις 100 Έλληνες ποια είναι η βαρειά βιομηχανία της Ελλάδος, οι 99 θα πουν ...ο τουρισμός!
  Την 10ετία του '70 όντας φοιτητής, δούλευα τα καλοκαίρια στο εργοστάσιο της ΙΖΟΛΑ στην Καλλιθέα.
  Εκείνη την περίοδο, όπου ο τουρισμός ήταν ακόμα ανύπαρκτος, η βιομηχανία ηλεκτρικών συσκευών στην Ελλάδα (ΙΖΟΛΑ, ΠΙΤΣΟΣ, ΕΣΚΙΜΟ) κάλυπταν το 90% της εγχώριας ζήτησης και πραγματοποιούσαν εξαγωγές σε Μ. Ανατολή, Β. Αφρική και σε κάποιες Βαλκανικές χώρες.
  Στα μέσα της 10ετίας του '80 η εγχώρια βιομηχανία άρχισε να καταρρέει.
  Αιτία οι Τράπεζες και τα υψηλά επιτόκια, αλλά όχι μόνον.
  Θυμάμαι έναν Κρητικό φωνακλά εργοδηγό που είχα στην γραμμή παραγωγής των πλυντηρίων και αργότερα εξελίχθηκε σε αρχισυνδικαλιστή, ο οποίος κατέβαζε κάθε τρεις και λίγο τους εργαζόμενους σε απεργία. Τα συνθήματα γνωστά, αυξήσεις, το μεγάλο κεφάλαιο, που ξεζουμίσει τον εργάτη κλπ....
  Το εργοστάσιο έκλεισε, οι εργάτες πήγαν σπίτι τους και ο συνδικαλιστής βρέθηκε μετά από λίγα χρόνια με ξενοδοχείο στην Κρήτη...
  Παράλληλα οι γερμανικές εταιρείες, Siemens, AEG, Telefounken, κλπ. έβαλαν πόδι και κυριάρχησαν στην Ελλάδα...
  Θα μπορούσαν να αναφερθούν πολλά παραδείγματα για το πώς κατάντησαν την Ελλάδα, από μια ήπια βιομηχανική χώρα - που δεν υστερούσε όμως σε πρωτογενή παραγωγή - σε ξαπλώστρα του κάθε Ευρωπαίου, και να σου λέει ο καθ’ ένας σήμερα ότι, η βαρειά μας βιομηχανία είναι ο τουρισμός!
  Σαν να λέμε ότι, οι γραμμές παραγωγής μας είναι για να φτιάχνεις φραπέδες και μουσακά και κάνα μπουζούκι για συρτάκι ντανς.
  Αυτήν, λοιπόν, την αντίληψη προσπαθώ ν' ανατρέψω και ας είμαι ο ένας στους 100 που ρωτήθηκαν και απάντησαν όχι.
  Όχι βέβαια!
  Δεν είναι ο τουρισμός η βαρειά βιομηχανία της Ελλάδος.
  Είναι ο Πολιτισμός της Ελλάδος, ανά τους αιώνες.
  Είναι το μοντέλο – υπόδειγμα - τρόπου σκέψης και ζωής.
  Είναι να πιάνεις το μάρμαρο της Πεντέλης και να το κάνεις κίονες και Καρυάτιδες.
  Είναι να βρίσκεις την χρυσή τομή λόγου και πράξης.
  Αυτό είναι το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα διεθνώς!
  Και αυτόν τον Μέγιστο Πολιτισμό δεν μπορεί να τον καπελώνει το υποδεέστερο - ο τουρισμός - και ο κάθε ξενοδόχος που πουλάει "θέα Ακρόπολη" ή να τον προσβάλει ο κάθε λετσοτουρίστας, που πατάει Ελλάδα και δεν καταλαβαίνει πού βρίσκεται.
  Είναι θέμα αντίληψης, αλλά και φαντασίας για να αντιστραφεί η κακοποιημένη έννοια της βαρειάς βιομηχανίας της Ελλάδος.
  Θα αναφέρω ένα παράδειγμα:
  Πόσοι γιατροί αποφοιτούν κάθε χρόνο στα πανεπιστήμια της υδρογείου; Εκατοντάδες χιλιάδες, που θα ήθελαν να έλθουν στην Κω και να ορκιστούν, στην αρχαία διάλεκτο, στον Ελληνικό Όρκο του Ιπποκράτη...
  Αυτά έπρεπε να είχε φροντίσει ένα υπουργείο Πολιτισμού, αν ήθελε να ονομάζεται τέτοιο…
  ΠΗΓΗ: ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 9.5.2020.
  Ζ.Π.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Οι Πατριώτες, οι Εφιάλτες που υπηρετούν την Αγγλική Πολιτική και ο ΕΘΝΑΡΧΗΣ Ιωάννης Καποδίστριας
  Ο εξοχώτατος Κόμης Ιωάννης Καποδίστριας, για τους Αληθινούς Πατριώτες, δεν ήταν «δικτάτορας», αλλά «η Κορωνίδα του Ελληνικού Γένους», το «καύχημα του Γένους ολοκλήρου», «o αληθής και ζων στύλος της Πατρίδος» , και τον αποκαλούσαν Νέο Μιλτιάδη και νέο Θεμιστοκλή.

  Η (Φιλελεύθερη) Στοα του Λονδίνου που διέταξε την δολοφονία του τον αποκαλούσε Τύραννο και Δικτάτορα. Οι «δημοκρατικοί και φιλελεύθεροι» δανειολήπτες που είχαν «τον έρωτα της ελευθερίας» αλλά έκαναν υπομονή 400 χρόνια , αποτίναξαν αμέσως. δικτατορία του Καποδίστρια επειδή ήθελε ,«να φθείρη τα ήθη του έθνους και να το καταστήσει αληθώς άξιον δουλείας σβένων εις τις ψυχές των πολιτών, τον έρωτα της ελευθερίας», που έγραψε ο Σκατόψυχος Μασόνος από το Παρίσι.

  Ότι διέτασσε η Μητέρα Στοά το 1831 το επαναλαμβάνουν τώρα οι ΝΔξεφτίλες, οι Μπραβοκούληδες και ο τενεκές που τον έχρισε καθηγητή, το Περιστύλιο. Τα πράγματα δεν έχουν αλλάξει από τότε. 200 χρόνια.

  Οι Αληθινοί Πατριώτες τιμούν την μνήμη του ΕΘΝΑΡΧΗ που ήταν το «καύχημα του Γένους ολοκλήρου», και οι Προδότες οι Εφιάλτες οι Πράκτορες των Άγγλων των συκοφαντούν και τον βρίζουν.

  Η μανδάμ Γιάνα , η Επιτροπή των «31, ο γκαζοτενεκές και ο ΜΠΡΑΒΟΚΟΥΛΙ, δεν κάνουν κάποιο λάθος και δεν έχουν μια δήθεν «εκσυγχρονιστική άποψη» για την Επανάσταση .Και δεν μπορεί να «διορθωθούν». Είναι κύμβαλα αλαλάζοντα. Βρίσκονται σε διατεταγμένη αποστολή. Εκτελούν όσα τους υπαγορεύουν «Έξωθεν» και «Άνωθεν», και αναμασούν ότι έλεγε η Στοά το 1831.


  Ο ΜΠΡΑΒΟΚΟΥΛΙ, η Στοά και η Συναγωγή των Αθηνών η Κοντή Κατερίνα, η Μαρκησία ντε Πομπαντούρ, οι Σόρος. οι Μπίλντερμπεργκ, οι εκλεκτοί του Ρότσιλντ και Σια, δεν τιμούν το 2021 τα 200 χρόνια της επανάστασης αλλά τα 190 χρόνια από την δολοφονία του Εθνάρχη.

  ΥΓ. Ο Μιχαλάκης Καραολής, και ο Ανδρέας Δημητρίου, θυσίασαν τη ζωή τους για την απελευθέρωση της Κύπρου, και για την Ένωσή της με την Μητέρα Ελλάδα, και δεν χωράνε στην ΝΕΑ ΠΑΤΡΙΔΟΓΝΩΣΙΑ της μανδάμ Αγγελοπούλου. Μη σας «ψεκάζουν».

  ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΤΖΑΡΑΣ
  Ζ.Π.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Από βαστάει η σκούφια σας ρε! (ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΠΥΡΟ ΧΑΤΖΑΡΑ).
  Ο Ανδρέας ή Αναγνώστης Κουντουριώτης γεννήθηκε στην Ύδρα και ήταν γιος του Χατζη-Γιώργου Ζέρβα, ο οποίος είτε λόγω της παραμονής του στα Κούντουρα της Δυτικής Αττικής ή λόγω ότι φορούσε την κουντουριώτικη ενδυμασία, έλαβε το επίθετο Κουντουριώτης.
  Ήταν έμπορος και πλοιοκτήτης. Παντρεύτηκε την κόρη του «εύπορου» και «ευυπόληπτου» Υδραίου πλοιοκτήτη Λάζαρου Κοκκίνη, Μαρία.

  Ο Λάζαρος Κοκκίνης , δεν ελέγετο Κοκκίνης και δεν ήταν Υδραίος. Το «Κοκκίνης» ήταν εξελληνισμός και παραφθορά του Ιταλο-εβραϊκού «Cocchini –Κοχίνη» , (όπως ο συγγενής έμπορος Αναστάσι Κοχίνης, ο πρόξενος της Ρωσίας στη Ζάκυνθο).

  Το όνομα Cocchini είναι παράγωγο του Cohen.

  Ο Λάζαρος Κοκκίνης, ή Κοχίνη ή Cocchini ή Κοέν ήταν ο «εύπορος» και «ευυπόληπτος» αντιπρόσωπος της Εταιρίας της Ανατολής. Τέκνα του Ανδρέα ή Αναγνώστη Ζερβα- Κουντουριώτης και της Μαρίας το γένος Κοέν, ήταν ο Γεώργιος Κουντουριώτης και ο Λάζαρος Κουντουριώτης, αυτοί που είχαν τις στέρνες μα τα φλουριά.
  O Λάζαρος και ο Γεώργιος Κουντουρώτες, ήσαν δηλαδή παιδιά μιας Κοέν. Ο Λάζαρος, έδωσε την κόρη του, Φλωρού, σε έναν ιταλοεβραίο της Levant Company, ονόματι Ορλάντο, του οποίου η οικογένεια είχε εγκατασταθεί τον 18ο αιώνα στις Σπέτσες και μετά στην Ύδρα.

  Για την αποικία των ιουδαίων της Ανατολικής Εταιρίας στην Ύδρα , έχει μεγάλη σημασία και η συγγένεια των Coché (Κιοσσέ-Σαχίνι), που εγκαταστάθηκαν στην Ύδρα από τη Γένοβα, με τους Κοχίνι της Ζακύνθου , καθώς και με τους Cocchini της Ύδρας και με τους Cochin, Caussin, Causse της Γαλλίας. Ο Αναστάσι Κοχίνι της Ζακύνθου , είχε στην κατοχή του και έναν πάπυρο της πεντάτευχου, που τον πούλησαν τα παιδιά του το 1828, στον Γουλιέλμο της Οράγγης.

  Τις παραμονές της επανάστασης , οι Υδραίοι είχαν 186 πλοία, από τα οποία, 130 ετοιμοπόλεμα, χωρητικότητας 30.000 τόνων, με 2.400 κανόνια.
  Τα μισά, είτε ανήκαν στους αδελφούς Ζέρβα-Κουντουριώτη, είτε οι Κουντουριώτες ήσαν συνέταιροι σε αυτά.

  Οι αδελφοί Ζερβα-Κοέν-Κουντουρώτη, έκαναν λαθρεμπόριο ρωσικού σταριού στην πεινασμένη Γαλλία για λογαριασμό της εταιρείας της Ανατολής με πλάτες του Νέλσωνα που άφηνε να περνούν τα πλοία της Εταιρείας της Ανατολής.

  Για τον Ιουδαίο Ορλάντο στην Βικιπαίδεια, οι τενεκέδες γράφουν ότι «καταγόταν από πλούσια οικογένεια με καταγωγή από το Κρανίδι, η οποία είχε εγκατασταθεί τον 18ο αιώνα στις Σπέτσες». Ορλάντο από Κρανίδι. Και το αποκορύφωμα: «Το 1823 εξουσιοδοτήθηκε από το Εκτελεστικό μαζί με τους Ανδρέα Ζαΐμη και Ανδρέα Λουριώτη και μετέβησαν στο Λονδίνο για την σύναψη δανείου». Δεν είναι ο «γαμπρός», Αλλά εξουσιοδοτήθηκε από το Εκτελεστικό. Και η σπαρταριστή συνεχεία: «Η επιτροπή κατάφερε και πήρε δάνειο».Έτσι ακριβώς οι λωποδύτες «κατάφεραν» και πήραν το δάνειο. Με αυτά και με αυτά εορτάζουν τα 200 χρόνια της αποικίας.
  Ζ.Π.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. 13 ΜΑΪΟΥ 1907. Άρχισε στο Λονδίνο το 5ο Συνέδριο του Ρωσικού Σοσιαλδημοκρατικού Εργατικού Κόμματος (ΡΣΔΕΚ). V συνέδριο του Ρωσικού Σοσιαλδημοκρατικού Εργατικού Κόμματος, πιο γνωστό ως το Λονδίνο Συνέδριο του Κόμματος Πραγματοποιήθηκε στις 30 Απριλίου/13 Μαΐου μέχρι τις 19η, Μαΐου /1 Ιουνίου). Στο συνέδριο μετείχαν πέντε τάσεις: Οι «μενσεβίκοι», οι «μπολσεβίκοι», και οι εβραϊκές Μπούντ της Πολωνίας της Λιθουανίας, και οι σοσιαλδημοκράτες της Λετονίας Υπήρχαν 343 σύνεδροι από 145 οργανώσεις , αλλά μόνο 302 αντιπρόσωποι είχαν δικαίωμα ψήφου. 89 Μπολσεβίκοι, 88 Μενσεβίκοι, 54 από τις εβραϊκές Μπούντ, 45 Πολωνοί Σοσιαλδημοκράτες και 26 Λεττονοί. Το Συνέδριο έγινε στην εκκλησία του Σάουθγκέιτ. Αρχικά είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί το συνέδριο στην Κοπεγχάγη, όπου κατάφθασαν οι αντιπρόσωποι τον Απρίλιο του 1907. Ωστόσο, η κυβέρνηση της Δανίας το απαγόρευσε . Η προσπάθεια να μεταφερθεί το Συνέδριο στη Σουηδία ή τη Νορβηγία απέτυχε και στη συνέχεια, το Κογκρέσο μετακόμισε στο φιλόξενο Λονδίνο. Το κόστος του συνεδρίου ήταν περίπου 12.000 λίρες που πληρώθηκαν από τον εβραίο σαπουνοβιομήχανο Γιόζεφ Φελς, ο οποίο; χρηματοδοτούσε και τον σοσιαλδημοκράτη βουλευτή Τζώρτζ Λάνσμπουρυ, που μπήκε μπροστά για να γίνει το Συνέδριο. Την διοργάνωση του Συνεδρίου βοήθησαν και ο αριστερός δημοσιογράφος Χένρι Νόελ Μπρέιλσφορντ που ειδικευόταν στα «βαλκανικά» και ο επίσης εβραίος αριστερός δημοσιογράφος Θίαντορ Ρονστάιν.
   Ζ.Π.

   Διαγραφή
  2. Ο Τρότσκυ, το καλοκαίρι του 1903, είχε παρακολουθήσει το 2ο σοσιαλδημοκρατικό συνέδριο στο Λονδίνο.
   Αμέσως μετά την λήξη ενός σοσιαλιστικού συνεδρίου, που θα πάει ένας καλός σοσιαλιστής – κομμουνιστής - εβραίος, που ΣΕΒΕΤΑΙ τον εαυτό του;
   Από το Λονδίνο ξεκίνησε ταχέως και κατέφθασε γρήγορα στην Ελβετία, για να παρακολουθήσει πολύ στενά το ΕΚΤΟ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ που πραγματοποιούνταν στη Βασιλεία της Ελβετίας, τον Αύγουστο του 1903.
   Πρέπει να σημειωθεί ότι αυτό το συνέδριο σημάδεψε το αποκορύφωμα των δραστηριοτήτων του αρχηγού του Σιωνισμού, Δόκτορα Χέρτζλ (Herzl) και στη σιωνιστική οργάνωση ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΕ ΜΙΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ, μετά από τις υπόγειες διπλωματικές διαπραγματεύσεις που είχαν αρχίσει οι εβραίοι κυρίως με την ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ κυβέρνηση, με τις ευλογίες του Ρότσιλντ. Άρα ο Τρότσκυ έπρεπε να παρακολουθήσει οπωσδήποτε αυτό του συνέδριο.
   Προσοχή; Το συνέδριο αυτό που έπρεπε να παρακολουθήσει οπωσδήποτε ο Τρότσκυ για να πάρει οδηγίες για το μέλλον, έγινε το 1903, έξι ( 6 ) μόλις χρόνια μετά το πρώτο σιωνιστικό συνέδριο του 1897, στο οποίο γράφτηκαν τα «Πρωτόκολλα των Σοφών της Σιών», και στα οποία αναφέρεται με ποιόν τρόπο θα κυβερνήσουν τον κόσμο οι Εβραίοι τον 20ο και τον 21ο αιώνα, στον δρόμο προς την παγκόσμια κυριαρχία. Στα σιωνιστικά αυτά συνέδρια, τις πρώτες θέσεις στα έδρανα τις κατείχαν πάντα οι σοσιαλιστές Εβραίοι, τύπου Τρότσκυ. Οι προετοιμασίες μάλιστα αυτού του σιωνιστικού συνεδρίου και οι συμμετοχές κοινοποιήθηκαν πολύ καλά από τον παγκόσμιο τύπο, που και τότε ήταν ελεγχόμενος από τον περιούσιο λαό.
   Όταν ο Τρότσκυ, για να γλυτώσει από τον Στάλιν, κατέφυγε στο Μεξικό, ήρθε σε επαφή πάλι με Σιωνιστές, δήλωσε και ο ίδιος Σιωνιστής και τους αποκάλυψε ότι ήθελε να εγκατασταθεί μόνιμα στην Παλαιστίνη και να ιδρύσει και εκεί ένα σοσιαλιστικό κόμμα (δηλαδή, ίδια περίπτωση με τον δικό μας Μπεναρόγια). Δεν πρόφτασε να τηρήσει την υπόσχεσή του αυτή, γιατί στο μεταξύ τον πρόλαβε το τσεκούρι του Στάλιν…
   Ζ.Π.

   Διαγραφή
  3. «Ο ΕΞΥΠΝΟΣ ΡΩΣΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΔΟΝ ΠΑΝΤΑ ΕΒΡΑΙΟΣ Ή ΕΧΕΙ ΕΒΡΑΪΚΟ ΑΙΜΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ».
   Βλαδίμηρος Ίλιτς Ουλιάνωφ ή Λένιν (1870 – 1924, το γένος Ισραήλ ( ! ) Μπλάνκ - Μπέργκ).   Η φράση του Λένιν ειπώθηκε στον συγγραφέα Γκόρκυ, η οποία και άφησε κατάπληκτο τον Γκόρκυ. (Φωτογράφιζε τον εαυτό του; Το έλεγε για τον φίλο του, τον Σιωνιστή Πάρβους; ποιος ξέρει;).
   Η αδελφή του Λένιν, η Άννα, είπε στον Στάλιν το 1930, ότι το εβραϊκό αίμα που έτρεχε στις φλέβες του Λένιν (και της ίδιας): «είναι μία εξαιρετική επιβεβαίωση των μεγάλων δυνατοτήτων της σημιτικής φυλής. Αυτό πάντα το συμμεριζόταν ο αδελφός μου Ίλιτς».
   Ο ισχυρισμός της Άννας εξηγεί, παραδείγματος χάριν, γιατί ο Λένιν εισηγούνταν συχνά την παροχή, ΕΙΔΙΚΑ ΣΕ ΕΒΡΑΙΟΥΣ, διανοητικώς απαιτητικών αποστολών, και άφηνε τη στοιχειώδη εργασία στους «ανόητους Ρώσους»…
   Τα 1930, η Άννα, η αδελφή του Λένιν, είπε στον Στάλιν, ότι στο ίδρυμα Λένιν, στην Μόσχα, έχουν αναγνωρίσει από καιρό ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΔΩΡΑ ΤΟΥ ΕΒΡΑΪΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, και θεωρούν αυτήν την προσφορά του αίματος του εβραϊκού λαού στον σοβιετικό λαό, ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΜΙΚΤΩΝ ΓΑΜΩΝ, ότι έχει εξαιρετικά ευεργετικά αποτελέσματα στην σοβιετική κοινωνία και στους ίδιους τους απογόνους των μικτών γάμων.
   Ο ίδιος ο ΛΕΝΙΝ, εκτιμούσε πολύ τις επαναστατικές ιδιότητές των Εβραίων, ιδιαίτερα, αντιπαραβάλλοντάς τες, με τον αργόστροφο και ασταθή χαρακτήρα των Ρώσων.
   Συχνά σε ομιλίες του, έφερνε σαν παράδειγμα προς μίμηση, την σπουδαία δουλειά, την δύναμη και την αποτελεσματικότητα των επαναστατικών οργανώσεων στο νότιο και το δυτικό τμήμα της Ρωσίας, και αυτό έλεγε ότι: « προκύπτει από το γεγονός ότι 50% των μελών τους ήταν ΕΒΡΑΙΟΙ.»
   ΙΔΟΥ ΤΙ ΕΓΡΑΦΕ ΜΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΟΥ ΛΕΝΙΝ ΣΕ ΚΟΜΜΙΣΑΡΙΟΥΣ:
   «Διανείμετε την ΕΥΚΟΛΗ εργασία σε Ρώσους ηλίθιους,
   ΟΧΙ ΣΕ ΕΒΡΑΙΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΒΑΛΤΕ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ».
   Ζ.Π.

   Διαγραφή
  4. Ο αρχιραββίνος στην Μόσχα δήλωσε προσφάτως; «Οι εβραίοι στη Μόσχα είμαστε 500.000 άτομα, εμείς ορίζουμε τις τύχες της Μόσχας και σύντομα θα ανοίξουμε πάνω από 500 συναγωγές, μόνο μέσα στην Μόσχα».
   Ανάλογη δήλωση έκανε και ο αρχιραββίνος του Βερολίνου επ΄ευκαιρία των βραβείων Νόμπελ: «Είμαστε το 2% του ευρωπαϊκού πληθυσμού και κατέχουμε το 20% των βραβείων Νόμπελ». (σ΄αυτή την περίπτωση βέβαια ισχύει το: Γιάννης κερνάει και Γιάννης πίνει – βλέπε καταγωγή των μελών των ακαδημιών που χορηγούν αυτά τα βραβεία).
   Δεν υπάρχει άνθρωπος στον κόσμο, που να μην εντυπωσιάζεται από το γεγονός, ότι ΜΟΛΙΣ ΕΠΕΣΕ Ο ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ στην Ρωσία το 1990 (ΟΛΟΙ πλέον ξέρουν ποιοί και γιατί τον φτιάξανε και γιατί τον γκρεμίσανε, δεν τους εξυπηρετούσε αρκετά σήμερα), χιλιάδες - ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ - υποτίθεται φτωχοί προλετάριοι εβραίοι της Ρωσίας, βρέθηκαν το 1990, ΜΕ ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ, πάμπλουτοι εκατομμυριούχοι και σήμερα αγοράζουν ελληνικά νησιά.
   Όλα τα παραπάνω γράφτηκαν για ένα λόγο: για να συγκρίνουμε τις καταστάσεις και να συνειδητοποιήσουμε με ποιόν τρόπο κατέστρεψαν το μέλλον του Ελληνικού λαού οι «Έλληνες πολιτικοί», που αύριο θα ζητήσουν πάλι την ψήφο του.
   Μετά την Μικρασιατική καταστροφή ο Βενιζέλος δήλωσε ότι: « ΠΕΘΑΝΕ Η ΜΕΓΑΛΗ ΙΔΕΑ».
   Έτσι ο Ελληνικός λαός, χωρίς όνειρα πλέον, δεν θέλει να μεγαλώσει και ( όπως το καθόρισε ο Λένιν ), ΑΡΧΙΣΕ ΝΑ ΜΙΚΡΑΙΝΕΙ.
   Το ίδιο σενάριο , η ίδια εντολή, επιβλήθηκε σε όλους τους Ευρωπαϊκούς λαούς.
   Μόνο σε ένα λαό, στην ανατολική Μεσόγειο, δόθηκε η εντολή να μεγαλώσει τους ερχόμενους αιώνες, «από τον Νείλο μέχρι τον Ευφράτη».
   Ζ.Π

   Διαγραφή
  5. Η Κοινή Δήλωση του αμερικανικού κράτους και των 9 Ανατολικών Δορυφόρων του, αποκαλύπτει το βαθύτερο νόημα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
   «Εορτάζοντας την 75η επέτειο από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αποτίουμε φόρο τιμής στα θύματα και σε όλους τους στρατιώτες που πολέμησαν για να νικήσουν τη ναζιστική Γερμανία και να θέσουν τέρμα στο Ολοκαύτωμα».
   ΣΠΥΡΟΣ ΧΑΤΖΑΡΑΣ

   Εκατομμύρια έδωσαν το αίμα τους «για να θέσουν τέρμα στο Ολοκαύτωμα».
   Και μετά άρχισε το άλλο Ολοκαύτωμα.

   Πώς να πουν οι Ούγγροι που τους καίει το 1956 , ότι το 1945, επανήλθαν τα Παιδιά του Μπέλα Κούν και να καταδικάσουν την φυλή του Ίμρε Νάγκι.

   Το Ολοκαύτωμα των λαών των Ανατολικής Ευρώπης οφείλεται στους «Ostjuden» και στο δόγμα Ζηνόβιεφ , (της γνωστής περιπλανώμενης Φυλής). «Χωρίς έλεος, χωρίς αυτοσυγκράτηση, θα σκοτώσουμε τους εχθρούς μας κατά χιλιάδες. Θα τους πνίξουμε στο αίμα τους. Να μας πλημμυρίσει το αίμα των αστών. Περισσότερο αίμα! Όσο το δυνατόν περισσότερο!». Hirsch Apfelbaum, την 1η Σεπτεμβρίου 1918 στην «Krasnaya Gazeta».

   Το κομμουνιστικά καθεστώτα σε όλη την ανατολική Ευρώπη ήταν «τα Κράτη των Φιλανθρώπων». Και τώρα οι «Ostjuden» είναι ΝΑΤΟκομμουνιστές.
   Οπότε για όλα φταίει ο Πούτιν.
   Το σημαινόμενο της Δήλωσης του βαθέως Κράτους που υπέγραψαν οι ΗΠΑ και οι 9 Δορυφόροι είναι ότι οι Κόκκινοι «Ostjuden» που «κατέκαψαν» την Ανατολική Ευρώπη ήσαν Καλοί και Φιλάνθρωποι και ότι ήθελαν μια κοινωνία ισότητας αλλά δεν τους άφησαν οι Ρώσοι, που ήσαν «εξαπανέκαθεν» «κακοί άνθρωποι» και με τον Βλαδίμηρο έγιναν χειρότεροι

   ΥΓ. Που να καταδικάζεις τώρα τη φυλή του Λάζαρου Καγκάνοβιτς και του Νικιτα Χρουστσόφ.
   Ζ.Π.

   Διαγραφή
  6. Ο καθηγητής Δημήτρης Μιχαλόπουλος για τον Μιαούλ. Σπυρίδων Χατζάρας
   (Από τον Πρόλογο της «Επανάστασης των Φιλογενών» του Δημήτρη Μιχαλόπουλου).
   «Αντίθετα με ό,τι γενικώς πιστεύεται, το πεδίο της Επιστήμης καθόλου δεν είναι ανθόσπαρτο – ειδικά σε θέματα Ιστορίας. Και τούτο, διότι η εντύπωση που επικρατεί για το παρελθόν ασκεί καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του παρόντος και, φυσικά, στη διαμόρφωση του μέλλοντος. Κατά συνέπεια -και σε διαμετρική αντίθεση με τα διδάγματα του Κωνσταντίνου Παπαρρηγόπουλου- η Πολιτική συχνά αφήνεται να εισβάλει στα πεδία της Ιστορίας. Δεδομένου ότι βάση της Ιστορίας αποτελεί η γνώση των γεγονότων και η επιτυχής αξιολόγησή τους, επανειλημμένως παρατηρείται ότι εκείνοι που έχουν κίνητρο αποκλειστικώς το πάθος για την έρευνα αποδεικνύονται πολύ περισσότερο ρηξικέλευθοι από όσο οι επαγγελματίες.
   Αυτό, βέβαια, ισχύει για όλες τις ανθρωπιστικές επιστήμες. Την Τροία και τις Μυκήνες τις βρήκε ο Σλήμαν, ενώ τη Δωδώνη την ανέσκαψε ο Καραπάνος. Κανένας τους δεν ήταν επαγγελματίας αρχαιολόγος ούτε, πολύ περισσότερο, «ειδικός».
   Το εναργέστερο παράδειγμα όμως παραμένει ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, ο οποίος – αυτό πόσοι το έχουνε συνειδητοποιήσει; - ούτε Γυμνάσιο καλά-καλά δεν είχε βγάλει. Ο Σπύρος Χατζάρας δίνει συνέχεια σε αυτήν τη λαμπερή παράδοση των ευφυών εραστών της έρευνας του παρελθόντος.
   Ο Μιαούλης στον Νέλσωνα;
   «Ξέρεις ότι έχω μπλόκο σ’αυτά τα νερά;» / «Το ξέρω» / «Γιατί μου σπας τον αποκλεισμό;» / «Για το κέρδος» / «Τι θάκανες, αν ήμουνα στη θέση σου;» / «Θα σε κρεμούσα» / «Καλά. Είσ’ελεύθερος. Φεύγα». Καθώς περνάγανε, βέβαια, τα χρόνια, γινόταν σαφές ότι κάτι δεν πήγαινε καλά -δεν «κόλλαγε», όπως λένε και οι νεότεροί μας.
   Το «Μιαούλης» πρώτα - πρώτα είναι όνομα αραβικό, (όπως και πολλά άλλα, όπως το τοπωνύμιο Αλαμάνα π.χ.), παρατσούκλι, με άλλα λόγια, το οποίο αντικατέστησε το αρχικό Μπούκας, που στη συνέχεια είχε «ευπρεπιστεί» σε Βώκος.
   Ο Μπούκας / Βώκος / Μιαούλης (Μιαούλ όπως τον λέει και τον ξαναλέει με εμφανές αλλά δικαιολογημένο πάθος ο Σπύρος Χατζάρας) στάθηκε, με την κουμπούρα στο χέρι, φρουρός αδιάλλακτος της οθωμανικής σημαίας, στο λιμάνι της Ύδρας, καθώς οι Ρώσοι προσπαθούσανε να ξεσηκώσουνε τους Χριστιανούς του Αρχιπελάγους. Εξυπακούεται, παράλληλα, ότι η φάση με τον Νέλσωνα υπήρξε τελείως στημένη:
   Εάν το επεισόδιο περιέχει «σπέρματα αληθείας», τότε ο Βρετανός ναύαρχος ήτανε «μιλημένος» και για αυτό τόν άφησε.
   Το κυριότερο όμως υπήρξε πως ο Μιαούλης, μεγαλωμένος σε οικογένεια διαλυμένη, καθώς ο πατέρας του είχε παντρευτεί πολλές φορές, ήτανε άνθρωπος ψυχρός και χωρίς αισθήματα - γνήσιος πλουτοκράτης.
   Ήξερε πολύ καλά τον ρόλο της Αγγλίας στα ελληνικά πράγματα και κράτησε απαρέγκλιτα τη γραμμή που του εχάρασσαν οι «προϊστάμενοί» του.
   Να γιατί κατέστρεψε το καλλίτερο πλοίο του Ελληνικού Στόλου στον δίαυλο του Πόρου το 1831.
   Όχι, βέβαια, λόγω «προγονικών ελαττωμάτων της ελληνικής φυλής» όπως οι αφελείς – ή, μάλλον, αμαθείς - ακόμα θέλουνε να πιστεύουν, αλλά διότι αυτές ήτανε οι επιταγές του Λονδίνου.
   Ο Καποδίστριας, πραγματικός άγιος της Ελληνικής Ιστορίας, ήθελε μια Ελλάδα ανεξάρτητη. Αυτό δεν άρεσε στους Βρετανούς ιθύνοντες, που, επιπλέον, φοβόντουσαν ότι ο Κυβερνήτης θα διευκόλυνε την κάθοδο των Ρώσων στα νερά της Μεσογείου. Έπρεπε, κατά συνέπεια, να δρομολογηθεί η δολοφονία του και, επιπλέον, η Ελλάδα να μη αφεθεί ποτέ να γίνει υπολογίσιμη θαλάσσια δύναμη. Να η βάση της πολιτικής που ασκείται μέχρι σήμερα:
   «Η Ελλάδα θα είναι είτε ρωσική ή αγγλική. Ρωσική δεν μπορεί να είναι, άρα θα είναι αγγλική». Αυτά -κυνικώς αλλά σαφέστατα- εξήγησε στον Όθωνα, Βρεταννός διπλωμάτης διαπιστευμένος στην Αθήνα, μόλις ξέσπασε ο Κριμαϊκός πόλεμος. Και άλλος, επίσης Βρεταννός, ευφραδώς είχε τονίσει πως, για να επιτευχθεί αυτό, οι πληθυσμοί της Ελλάδας έπρεπε «να γίνουν μικρόψυχοι σαν τους λαούς του Ινδουστάν».
   Ο καθηγητής Δημήτρης Μιχαλόπουλος ήταν ο μόνος ενδεδειγμένος για να ηγηθεί του Ελλάδα -2021. Αλλά η «ανάλγητη» και «αργυρώνητη» ΨωριΑλίτ διάλεξε τους Λιάκους.
   Ζ.Π.

   Διαγραφή
 4. It’s not that I’m horny all the time. Hey, i am looking for an online sexual partner ;) Click on my boobs if you are interested (. )( .)

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σχόλια που δεν συνάδουν με το περιεχόμενο της ανάρτησης, όπως και σχόλια υβριστικά προς τους αρθρογράφους, προσβλητικά σχόλια προς άλλους αναγνώστες σχολιαστές και λεκτικές επιθέσεις προς το ιστολόγιο θα διαγράφονται.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...