Τετάρτη 27 Μαΐου 2020

Η ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΜΑΪΟΥ 2020, ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΤΟΥ ΕΚ ΓΕΝΕΤΗΣ ΤΥΦΛΟΥ. ΟΤΑΝ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΣΕ ΕΝΑΝ ΕΚ ΓΕΝΕΤΗΣ ΤΥΦΛΟΝ.

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 10 ΜΑΪΟΥ 2020. Ο ΠΑΡΑΛΥΤΙΚΟΣ ΤΗΣ ΒΗΘΕΣΔΑ (Βηθζαθά).

 

ΤΟ  ΑΜΑΡΤΩΛΟ  ΕΜΒΡΥΟ  

Αλλά  οι  πραγματικές  αφέλειες  είναι  παρακάτω: 

«Και  ρώτησαν  οι  μαθητές.  Ραβί  (δάσκαλε)  ποιος  αμάρτησε  αυτός  ή  οι  γονείς  του  ώστε  να  γεννηθεί  αυτός  τυφλός;»

Η  συγκεκριμένη  ερώτηση… σου  φέρνει  κάτι  σαν  σκοτοδίνη,  γιατί  ξεπερνά  τα  όρια  της  γνωστής  ανθρώπινης  αφέλειας.

Πώς  μπορεί  επιτέλους  ένα  έμβρυο  να  έχει  αμαρτήσει… και  εξ  αφορμής  των  δικών  του  αμαρτημάτων  να  γεννηθεί  τυφλό;  Εκτός… κι  αν  οι  μαθητές,  υπαινίσσονται  την  ινδουιστική  μετενσάρκωση.  


 ΚΑΤΑ  ΙΩΑΝΝΗΝ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ,  ΚΕΦΑΛΑΙΟ  9

 ΚΑΙ παράγων εἶδεν ἄνθρωπον τυφλὸν ἐκ γενετῆς.

2 καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες· ραββί, τίς ἥμαρτεν, οὗτος ἢ οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ἵνα τυφλὸς γεννηθῇ; 3 ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς· οὔτε οὗτος ἥμαρτεν οὔτε οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ἀλλ' ἵνα φανερωθῇ τὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ ἐν αὐτῷ. 4 ἐμὲ δεῖ ἐργάζεσθαι τὰ ἔργα τοῦ πέμψαντός με ἕως ἡμέρα ἐστίν· ἔρχεται νὺξ ὅτε οὐδεὶς δύναται ἐργάζεσθαι. 5 ὅταν ἐν τῷ κόσμῳ ᾦ, φῶς εἰμι τοῦ κόσμου. 6 ταῦτα εἰπὼν ἔπτυσε χαμαὶ καὶ ἐποίησε πηλὸν ἐκ τοῦ πτύσματος, καὶ ἐπέχρισε τὸν πηλὸν ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ τυφλοῦ 7 καὶ εἶπεν αὐτῷ· ὕπαγε νίψαι εἰς τὴν κολυμβήθραν τοῦ Σιλωάμ, ὃ ἑρμηνεύεται ἀπεσταλμένος. ἀπῆλθεν οὖν καὶ ἐνίψατο, καὶ ἦλθε βλέπων. 8 Οἱ οὖν γείτονες καὶ οἱ θεωροῦντες αὐτὸν τὸ πρότερον ὅτι τυφλὸς ἦν, ἔλεγον· οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ καθήμενος καὶ προσαιτῶν; 9 ἄλλοι ἔλεγον ὅτι οὗτός ἐστιν· ἄλλοι δὲ ὅτι ὅμοιος αὐτῷ ἐστιν. ἐκεῖνος ἔλεγεν ὅτι ἐγώ εἰμι. 10 ἔλεγον οὖν αὐτῷ· πῶς ἀνεῴχθησάν σου οἱ ὀφθαλμοί; 11 ἀπεκρίθη ἐκεῖνος καὶ εἶπεν· ἄνθρωπος λεγόμενος ᾿Ιησοῦς πηλὸν ἐποίησε καὶ ἐπέχρισέ μου τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ εἶπέ μοι· ὕπαγε εἰς τὴν κολυμβήθραν τοῦ Σιλωὰμ καὶ νίψαι· ἀπελθὼν δὲ καὶ νιψάμενος ἀνέβλεψα. 12 εἶπον οὖν αὐτῷ· ποῦ ἐστιν ἐκεῖνος; λέγει· οὐκ οἶδα. 13 ῎Αγουσιν αὐτὸν πρὸς τοὺς Φαρισαίους, τόν ποτε τυφλόν. 14 ἦν δὲ σάββατον ὅτε τὸν πηλὸν ἐποίησεν ὁ ᾿Ιησοῦς καὶ ἀνέῳξεν αὐτοῦ τοὺς ὀφθαλμούς. 15 πάλιν οὖν ἠρώτων αὐτὸν καὶ οἱ Φαρισαῖοι πῶς ἀνέβλεψεν. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· πηλὸν ἐπέθηκέ μου ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμούς, καὶ ἐνιψάμην, καὶ βλέπω. 16 ἔλεγον οὖν ἐκ τῶν Φαρισαίων τινές· οὗτος ὁ ἄνθρωπος οὐκ ἔστι παρὰ τοῦ Θεοῦ, ὅτι τὸ σάββατον οὐ τηρεῖ. ἄλλοι ἔλεγον· πῶς δύναται ἄνθρωπος ἁμαρτωλὸς τοιαῦτα σημεῖα ποιεῖν; καὶ σχίσμα ἦν ἐν αὐτοῖς. 17 λέγουσι τῷ τυφλῷ πάλιν· σὺ τί λέγεις περὶ αὐτοῦ, ὅτι ἤνοιξέ σου τοὺς ὀφθαλμούς; ὁ δὲ εἶπεν ὅτι προφήτης ἐστίν. 18 οὐκ ἐπίστευσαν οὖν οἱ ᾿Ιουδαῖοι περὶ αὐτοῦ ὅτι τυφλὸς ἦν καὶ ἀνέβλεψεν, ἕως ὅτου ἐφώνησαν τοὺς γονεῖς αὐτοῦ τοῦ ἀναβλέψαντος 19 καὶ ἠρώτησαν αὐτοὺς λέγοντες· οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς ὑμῶν, ὃν ὑμεῖς λέγετε ὅτι τυφλὸς ἐγεννήθη; πῶς οὖν ἄρτι βλέπει; 20 ἀπεκρίθησαν δὲ αὐτοῖς οἱ γονεῖς αὐτοῦ καὶ εἶπον· οἴδαμεν ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς ἡμῶν καὶ ὅτι τυφλὸς ἐγεννήθη· 21 πῶς δὲ νῦν βλέπει οὐκ οἴδαμεν, ἢ τίς ἤνοιξεν αὐτοῦ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἡμεῖς οὐκ οἴδαμεν· αὐτὸς ἡλικίαν ἔχει, αὐτὸν ἐρωτήσατε, αὐτὸς περὶ ἑαυτοῦ λαλήσει. 22 ταῦτα εἶπον οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ὅτι ἐφοβοῦντο τοὺς ᾿Ιουδαίους· ἤδη γὰρ συνετέθειντο οἱ ᾿Ιουδαῖοι ἵνα, ἐάν τις αὐτὸν ὁμολογήσῃ Χριστόν, ἀποσυνάγωγος γένηται. 23 διὰ τοῦτο οἱ γονεῖς αὐτοῦ εἶπον ὅτι ἡλικίαν ἔχει, αὐτὸν ἐρωτήσατε. 24 ἐφώνησαν οὖν ἐκ δευτέρου τὸν ἄνθρωπον ὃς ἦν τυφλός, καὶ εἶπον αὐτῷ· δὸς δόξαν τῷ Θεῷ· ἡμεῖς οἴδαμεν ὅτι ὁ ἄνθρωπος οὗτος ἁμαρτωλός ἐστιν. 25 ἀπεκρίθη οὖν ἐκεῖνος καὶ εἶπεν· εἰ ἁμαρτωλός ἐστιν οὐκ οἶδα· ἓν οἶδα, ὅτι τυφλὸς ὢν ἄρτι βλέπω. 26 εἶπον δὲ αὐτῷ πάλιν· τί ἐποίησέ σοι; πῶς ἤνοιξέ σου τοὺς ὀφθαλμούς; 27 ἀπεκρίθη αὐτοῖς· εἶπον ὑμῖν ἤδη, καὶ οὐκ ἠκούσατε· τί πάλιν θέλετε ἀκούειν; μὴ καὶ ὑμεῖς θέλετε αὐτοῦ μαθηταὶ γενέσθαι; 28 ἐλοιδόρησαν αὐτὸν καὶ εἶπον· σὺ εἶ μαθητὴς ἐκείνου· ἡμεῖς δὲ τοῦ Μωϋσέως ἐσμὲν μαθηταί. 29 ἡμεῖς οἴδαμεν ὅτι Μωϋσεῖ λελάληκεν ὁ Θεός· τοῦτον δὲ οὐκ οἴδαμεν πόθεν ἐστίν. 30 ἀπεκρίθη ὁ ἄνθρωπος καὶ εἶπεν αὐτοῖς· ἐν γὰρ τούτῳ θαυμαστόν ἐστιν, ὅτι ὑμεῖς οὐκ οἴδατε πόθεν ἐστί, καὶ ἀνέῳξέ μου τοὺς ὀφθαλμούς. 31 οἴδαμεν δὲ ὅτι ἁμαρτωλῶν ὁ Θεὸς οὐκ ἀκούει, ἀλλ' ἐάν τις θεοσεβὴς ᾖ καὶ τὸ θέλημα αὐτοῦ ποιῇ, τούτου ἀκούει. 32 ἐκ τοῦ αἰῶνος οὐκ ἠκούσθη ὅτι ἤνοιξέ τις ὀφθαλμοὺς τυφλοῦ γεγεννημένου. 33 εἰ μὴ ἦν οὗτος παρὰ Θεοῦ, οὐκ ἠδύνατο ποιεῖν οὐδέν. 34 ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπον αὐτῷ· ἐν ἁμαρτίαις σὺ ἐγεννήθης ὅλος, καὶ σὺ διδάσκεις ἡμᾶς; καὶ ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω. 35 ῎Ηκουσεν ὁ ᾿Ιησοῦς ὅτι ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω, καὶ εὑρὼν αὐτὸν εἶπεν αὐτῷ· σὺ πιστεύεις εἰς τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ; 36 ἀπεκρίθη ἐκεῖνος καὶ εἶπε· καὶ τίς ἐστι, Κύριε, ἵνα πιστεύσω εἰς αὐτόν; 37 εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς· καὶ ἑώρακας αὐτὸν καὶ ὁ λαλῶν μετὰ σοῦ ἐκεῖνός ἐστιν. 38 ὁ δὲ ἔφη· πιστεύω, Κύριε· καὶ προσεκύνησεν αὐτῷ. 39 καὶ εἶπεν ὁ ᾿Ιησοῦς· εἰς κρῖμα ἐγὼ εἰς τὸν κόσμον τοῦτον ἦλθον, ἵνα οἱ μὴ βλέποντες βλέπωσι καὶ οἱ βλέποντες τυφλοὶ γένωνται. 40 καὶ ἤκουσαν ἐκ τῶν Φαρισαίων ταῦτα οἱ ὄντες μετ' αὐτοῦ, καὶ εἶπον αὐτῷ· μὴ καὶ ἡμεῖς τυφλοί ἐσμεν; 41 εἶπεν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς· εἰ τυφλοὶ ἦτε, οὐκ ἂν εἴχετε ἁμαρτίαν· νῦν δὲ λέγετε ὅτι βλέπομεν· ἡ οὖν ἁμαρτία ὑμῶν μένει.


«Προχωρώντας ο  Ιησούς  είδε  άνθρωπο  τυφλό  εκ  γενετής».

Ένα  κείμενο  γεμάτο άφθονες  αφέλειες.  Πώς  ξεχώριζαν  κάποιον  αμέσως,  ότι  ήταν  τυφλός  εκ γενετής  δεν  μας  διευκρινίζεται.  Μία  ιδέα  είναι,  ότι  λόγω  των  πολλών  περιφερόμενων  θεραπευτών  στην  περιοχή  και  του  αυξημένου  θεραπευτικού  ανταγωνισμού,  οι  προσφερόμενοι  τυφλοί,  έφεραν  διακριτικό  ταμπελάκι:  τυφλός  ολίγων  μηνών… τυφλός  ολίγων  ετών,  τυφλός  εξορυγμένων  οφθαλμών,  ή … εκ  γενετής  τυφλός!

ΤΟ  ΑΜΑΡΤΩΛΟ  ΕΜΒΡΥΟ  

Αλλά  οι  πραγματικές  αφέλειες  είναι  παρακάτω: 
«Και  ρώτησαν  οι  μαθητές.  Ραβί  (δάσκαλε)  ποιος  αμάρτησε  αυτός  ή  οι  γονείς  του  ώστε  να  γεννηθεί  αυτός  τυφλός;»
Η  συγκεκριμένη  ερώτηση… σου  φέρνει  κάτι  σαν  σκοτοδίνη,  γιατί  ξεπερνά  τα  όρια  της  γνωστής  ανθρώπινης  αφέλειας.
Πώς  μπορεί  επιτέλους  ένα  έμβρυο  να  έχει  αμαρτήσει… και  εξ  αφορμής  των  δικών  του  αμαρτημάτων  να  γεννηθεί  τυφλό;  Εκτός… κι  αν  οι  μαθητές,  υπαινίσσονται  την  ινδουιστική  μετενσάρκωση. 
«Απεκρίθη  δε  ο  Ιησούς.  Ούτε  αυτός  (;!)  ούτε  οι  γονείς  του,  αλλά  γεννήθηκε  τυφλός,  για  να  φανερωθεί  η  δύναμη  του  θεού  πάνω  του».
Ναι,  τώρα  η  ανοησία  ισορρόπησε.
Δηλαδή,  για  να  το   καταλάβουμε  καλύτερα.  Ο  θεός  τύφλωσε  ένα  αθώο  έμβρυο,  το  παιδάκι  αυτό  γεννήθηκε  και  έζησε  και  μεγάλωσε  μέσα  στην  μιζέρια  και  την  δυστυχία  της  αναπηρίας  του… για  να  μπορεί  να  περάσει  αργότερα  απ’  την  γειτονιά  του,  ο  ίδιος  ο  θεός  που  το  τύφλωσε  και  θεραπεύοντάς  το,  να  θαυμάσει  ο  κόσμος  τον  καλό  και  φιλεύσπλαχνο  αυτόν  θεό.  Ένας  τέτοιος  θεός  μου  φέρνει  αναγούλα.
Σπουδαίο  σκεπτικό,  μόνο  που  θυμίζει  τον  απαράδεκτο  «θεό»  και  τους  προφήτες  της  Παλαιάς  Διαθήκης,  που  θεράπευαν  πληγές,  που  οι  ίδιοι  είχαν  δημιουργήσει. 
«Και  λέγοντας  αυτά  έφτυσε  (ο  Ιησούς)  κάτω,  έφτιαξε  πηλό  από  το  φτύσμα  του  και  άλειψε  με  τον  πηλό  τα  μάτια  του  ανθρώπου  και  του  είπε.  Πήγαινε  να  νιφτείς  στην  κολυμπήθρα  του  Σιλωάμ».  Ιωάννης  9,  1-7
Πραγματικά  επαναστατική  η  βελτίωση  στον  χώρο  της  οφθαλμιατρικής.  Οι  θεραπείες  οφθαλμών,  όχι  μόνο  πέρασαν  απ’  το  απλό  γλαύκωμα  στην  θεραπεία της  βαριάς  τύφλωσης,  αλλά  και  το  υλικό  δεν  είναι  πια  δυσεύρετος  καπνιστός  γουλιανός  Περσίας, αλλά  απλή  λάσπη  πτύσματος.  Υπήρχε  βέβαια  και  εδώ  μια  μικρή  ταλαιπωρία,  το  ξεραμένο  σιελόχωμα,  έπρεπε  ο  ενδιαφερόμενος  να  το  αφήσει  πάνω  στα  μάτια  του  μέχρι  να   φτάσει  στην  κολυμπήθρα  του  Σιλωάμ  στην  Ιερουσαλήμ.
Η  συνέχεια  της  περίπτωσης  είναι  εξίσου  ενδιαφέρουσα.  Τον  εκ  γενετής  αυτόν  τυφλό,  που   για  δεκαετίες  ζητιάνευε   μέρα  νύχτα  στην  ίδια  του  την  γειτονιά,  δεν  τον  γνώριζαν  ούτε  οι  ιερείς,  που  υποτίθεται  ότι  τον  συναντούσαν  καθημερινά,  να  ζητιανεύει  έξω  απ’  τον  ναό.
Ακόμη  και  οι  γείτονές  του  έλεγαν   γι  αυτόν:  «όχι  (δεν  είναι  αυτός  αλλά)  είναι  κάποιος  που   του  μοιάζει».  Ιωάννης  9,9
Όταν  δε  ο  θεραπευμένος  πια  τυφλός,  βρέθηκε  ξανά  μπροστά  στον  Ιησού,  αυτός  με  κάποια  καθυστέρηση  στην  διαδικασία  ανταλλαγής  αγαθών,  θυμήθηκε  να  τον  ρωτήσει  κάτι  πολύ  σημαντικό:  «πιστεύεις  στον  υιόν  του  θεού;  Και  εκείνος  απάντησε.  Ποιος  είναι  αυτός  κύριε  για  να  πιστέψω  σ’ αυτόν;  (και  επιτέλους  ο  Ναζίρ  Γιαχ-σούς  αποκάλυψε  αυτό  που  μέχρι  τώρα  μόνο  οι  «δαίμονες»  του  το  βροντοφώναζαν  ο  ομιλών  μετά  σου  εκείνος  είναι».  Ιωάννης  9,35-37
Ο  εκ  γενετής  τυφλός, συγκλονίστηκε  τόσο,  που  επιτέλους  συνάντησε  τον  ίδιο  τον  θεό  που  τον  τύφλωσε  έμβρυο  και πέρασε  την  μισή  ζωή  του  στο  σκοτάδι… που  δεν  ξαναφάνηκε  ποτέ  στο  πλάι  του  Ιησού,  ούτε  καν  όταν  αυτός  σταυρώθηκε.
Σημασία  έχει  ότι  το  θεραπευτικό  φτύσιμο  του  Ραββίνου  Ιησού  έγραψε  άλλη  μία  φτυσματο-ιαματική  ιστορία.  Χιλιάδες  Άγιοι  έκτοτε,  έφτυναν  το  ιαματικό  τους  σάλιο  στο  πρόσωπο  των  ταλαίπωρων  θυμάτων τους.       
Τέσσερις  αιώνες  αργότερα,  ο  Ιωάννης  Χρυσόστομος  γράφοντας:  «των  δαιμόνων  την  ασθενή  διάπτυσον»,  μας  διαβεβαιώνει  ότι  οι  πτυσματο-θεραπευτές  έκαναν  χρυσές  δουλειές.
Αυτός  όμως  που   πρέπει  να έφτυνε  ακατάπαυστα  ήταν  κάποιος  άγιος  Υπάτιος  5ος  αιώνας  μ.Χ.:   «Εισελθών  δε  τις  μη  βλέπων  λέγει  στον  Υπάτιο:  Κατασφράγισόν  με  δούλε  του  Θεού,  και  πτύσον  μου  εις  τους  οφθαλμούς  δια  να  αναβλέψω  (τελικά,  το  άγιο  φτύσιμο,  πρέπει  να  έγινε περιζήτητο)  πόσους  μέλλοντας  τυφλούσθαι    (προσέξτε… και  προληπτική  ιατρική  με  φτύσιμο)  από  λευκωμάτων  θεράπευσε  δι  αυτού  (του  Υπάτιου)  ο  Κύριος».  Καλλίνικος  Βιογράφος  Βίος  οσίου Υπατίου  22.7  Δηλαδή  οι  ευσυνείδητοι  φαρμακοποιοί  της  εποχής,  θα  έπρεπε   να τρέχουν  πίσω  απ’  τον  άγιο,  για  να  μαζεύουν  τα  πολύτιμα  φτύματά  του… μη  τυχόν  και  πάει  κανένα  χαμένο.
Καταλαβαίνουμε  λοιπόν  ότι  το  φτύμα  κατά  του  δαίμονα,  ήταν  μια  μορφή  εξορκισμού,  που  μέχρι  σήμερα  επιζεί  στην  φράση:  «φτού  να  μη  σε  βασκάνω».  Ο  Ιωάννης  Χρυσόστομος  πάντα  τολμηρότερος,  βλέπει  μαζί  με  το  φτύσιμο  και  τις  σφαλιάρες,  σαν  αμυντικά  όπλα:  «εγώ  σας  δίδω  τρόπο  να  αμύνεσθε  χωρίς  βλάβες,  ράπισον,  έμπτυσον  δημόσια». 
Ο  δε  Γρηγόριος  ο Ναζιανζηνός,  τους  είχε  όλους  για  φτύσιμο:  «Χριστόν έχεις  αγαπητόν,  απόπτυσον  άνδρας  άπαντας»  Φτύσιμο  λοιπόν  και  άγιος  ο  θεός.


 
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ  ΚΑΙ  ΕΛΕΥΘΕΡΗ  ΚΡΙΤΙΚΗ  ΤΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ  ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ  ΤΟΥ  ΕΚ  ΓΕΝΕΤΗΣ  ΤΥΦΛΟΥ  ΑΠΟ  ΤΟΝ  ΜΙΧΑΛΗ  ΚΑΛΟΠΟΥΛΟ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΑΠΟ  ΤΟ  ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ  ΒΙΒΛΙΟ  ΤΟΥ  "ΤΟ  ΘΕΑΤΡΟ  ΤΗΣ  ΣΩΤΗΡΙΑΣ",  (σελίδες  368 – 370).


Οι  «Αυτόχθονες  Έλληνες»  συνιστούν  ενθέρμως  στους  αναγνώστες  τους  να  προμηθευτούν  και  να  μελετήσουν  αυτό το  βιβλίο  του  Μ.  Καλόπουλου

Τα  θέματα  που  αναλύονται  σ’ αυτό  το  βιβλίο  είναι  τα  παρακάτω:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Ηλίας ο πυροτεχνουργός προφήτης
Η "ψευδ-ανάληψη" του Ηλία
Ελισαίος: το πορτρέτο ενός θαυματοποιού
Επιθέσεις "ονείρων" καταστρέφουν μια αυτοκρατορία
Τρεις παίδες εν καμίνω
Η ανατομία ενός "θαύματος" ακαΐας
Ακαΐα υπό προϋποθέσεις
Προνόμια για θαύματα και θαύματα για προνόμια
Οι τρεις εν καμίνω "ψεύτες"... τελικά ήταν τέσσερις
Θαύμα: η πύλη της εξουσίας
Η αποκτήνωση ενός Βασιλιά
Η οικονομική άλωση και η πτώση της Βαβυλώνας
Οι προφήτες παρέδωσαν στους Πέρσες τη Βαβυλώνα
Ο Δανιήλ στο λάκκο των λεόντων και άλλες... προφητικές μαγγανείες
Ο ιπτάμενος προφήτης
Η "χρυσή" επιστροφή από την Βαβυλώνα
Η φρικτή εθνοκάθαρση του Έσδρα
Εσθήρ, το χρονικό ενός θεατρικού έρωτα
Βίβλος: εγχειρίδιο πολέμου και κατασκοπείας
Ξέρξης, Εσθήρ και Θερμοπύλες!
Περί "θεών", "ονείρων" και "θαυμάτων"
Η "αλεπού" και το "λιοντάρι" αντάμωσαν στην Βαβυλώνα!
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Ο Σαούλ και το "πονηρό πνεύμα"
Επινοημένο ψεύδος η αναμέτρηση Δαυίδ και Γολιάθ!
Το "μυστικό" ιερατείο, ο εξουσιαστής των πονηρών "πνευμάτων"
Ο Τωβίτ και ο ερωτύλος δαίμων Ασμοδαίος
Πως πρωτοσχηματίζονται οι "δαίμονες" στην Παλαιά Διαθήκη
Σολομωνική, η άγνωστη πλευρά του Ιουδαϊσμού
Βίβλος και Σολομωνική η σχέση επιβεβαιώνεται
Γιοί των θεών, το άλλοθι της "ιστορίας"
Είναι ο Χριστιανισμός αναβίωση της δαιμονο-διωκτικής σολομωνικής;
Κεφάλαιο Γ΄
Αγιοσπορές και ορφανά... η παρακαταθήκη ηρώων του ιερατείου!
Ναζιραίος και όχι Ναζωραίος
Τα παράδοξα της γέννησης ενός ακόμα Ναζιραίου
Ανύπαρκτοι οι πειρασμοί του Χριστού
Εξέβαλε ο Χριστός τον δαίμονα της επιληψίας;
Τελικά είναι οι επιληπτικοί δαιμονισμένοι;
Τι είναι η «πίστη ως κόκκος σινάπεως» και ποια τα "όρη" που αυτή
μετακινεί;
Ιησούς Χριστός, Δαιμονο-διώκτης ή δαιμονοποιός;
Δεκτή κάθε κατάθεση πίστης... ακόμα και δι αντιπροσώπου!
Ένα ελπιδοβόρο τέρας που σαγηνεύει πάσχοντες
Ιησούς, ο νικητής... ανύπαρκτων δαιμόνων
Το θέατρο της δαιμονο-θεραπείας
Επτά οι γυναικόφιλοι δαίμονες... Οκτώ οι δαίμονες της επιδείνωσης
Ο δαιμονισμένος κωφάλαλος
Ο Δαιμονισμένος μουγγο-τυφλό-κουφός!
Ιαματικό φτύσιμο σε κωφάλαλο
Θεραπεία τυφλού με πτυσμό
Ο ένας λεπρός
Οι δέκα λεπροί
Ο εκ γενετής τυφλός
Ο εν Κανά γάμος
Μια συνηθισμένη σίτιση όχλου... μεταβάλλεται σε θαύμα
Ο Δαίμονας της Κύρτωσης και το "δέσιμο" του Σατανά!
Εκβάλει ή όχι ο Σατανάς... τον Βελζεεβούλ;
Αυτοτραυματισμός και ψευδαντιπαλότητα... τα αποτελεσματικότερα
εργαλεία πολέμου
Προφανείς επινοήσεις τα αναστάσιμα θαύματα του Ιησού
Κομπάρσοι στον περιφερόμενο θίασο των θεραπευτών
Ιωάννης ο Βαπτιστής
Γαμαλιήλ: ο κρυφός ιεροφάντης του χριστιανισμού
Ιησούς ο Φαρισαίος ιερέας
Εμπλοκή του ιερατείου στο θέατρο της θεραπείας
Ο Ιησούς απέφευγε τους πραγματικούς παθόντες!
Ιησούς προστάζει τον... δαίμονα της θάλασσας!
Η θεραπευτική κοροϊδία στην κολυμπήθρα Βηθζαθά


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
Το χρονικό ενός προσχεδιασμένου θανάτου

Ο ανθελληνικός χαρακτήρας του Χριστιανισμού

Ο οίνος της "σωτηρίας"... θα σκοτώσει τα έθνη
"Απελθέτω το ποτήριο τούτο απ' εμού"
Ένας γυμνός "άγγελος" στο θέατρο της σωτηρίας
Η δική και καταδίκη του Ιησού
Spogia Somnifera Εργαλείο Ανάστασης ο υπνοφόρος σπόγγος του
μανδραγόρα
"Ώρα έκτη έως ένατη "
Το μυστικό της Παρασκευής σκοτώνει οριστικά τον μύθο της Ανάστασης
Λόγχισαν η όχι την πλευρά του Ιησού;
Ανάνηψη και όχι ανάσταση το μυστικό του τάφου
Εντελώς αφρούρητος ο τάφος της ανάνηψης!
Ιησούς, ένας ακόμα Ιωνάς στο κήτος της φαντασίας μας
Αιωνία Ζωή ο Πόθος που αχρηστεύει τη Νοημοσύνη μας

ΖΗΝΩΝ  ΠΑΠΑΖΑΧΟΣ

1 σχόλιο :

Σχόλια που δεν συνάδουν με το περιεχόμενο της ανάρτησης, όπως και σχόλια υβριστικά προς τους αρθρογράφους, προσβλητικά σχόλια προς άλλους αναγνώστες σχολιαστές και λεκτικές επιθέσεις προς το ιστολόγιο θα διαγράφονται.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...