Σάββατο 30 Μαΐου 2020

Γελοιότατον ὅμως ἐμοὶ δοκεῖ εἶναι ἀγκῶνι ἀσπάζεσθαι τινα. Ευμήχανος Μοσχονάς
https://www.facebook.com/mosxonas.mixalis/
 Καινὰ ἤθη!!   

Ευμήχανος Μοσχονάς


Πρότερον τὴν χεῖρα ὀρέγοντες, ὦ φίλοι, ἠσπαζόμεθα ἀλλήλους ἡμεῖς οἱ Ἕλληνες ἀπὸ τοῦ παλαιοῦ. Νυνὶ, ἀφ' οὗ γὰρ κορωνοϊὸς ἤρξατο πάντων κρατεῖν, οὐδεὶς ἔτι βούλεται τῇ δεξιᾷ ἀσπάζεσθαι τινα. Ὑπὸ τοῦ φόβου μὴ εἰς κορωνοϊὸν ἐμπίπτωσιν, ἀγκῶνι δῆτα τοῦτο πράττουσιν!! Μάλιστα δὲ καὶ τὸν ἐφ' ἡμῶν πρωθυπουργὸν Μητσοτάκην ποτε τηλεοράσει εἶδον ἀγκῶνι ἀσπαζόμενον τινα τῶν Εὐρωπαίων ταγῶν. Ἡ δ ̓ αἰτία τίς ἐστιν; Ὁ κορωνοϊὸς!! Χερσὶν γὰρ ἀσπάζεσθαι ἔτ ̓ οὐδεὶς τῶν νῦν ἀξιοῖ!!

Γελοιότατον ὅμως ἐμοὶ δοκεῖ εἶναι ἀγκῶνι ἀσπάζεσθαι τινα. Ἴδετε οὖν καὶ ὑμεῖς ἰδίοις ὄμμασι τὴν εἰκόνα. Τὶ δῆτα; Ἀρέσκει ὑμῖν ἡ εἰκὼν; Ἀλλὰ τὶνι τρόπῳ δεῖ ἡμᾶς ἀσπάζεσθαι ἀλλήλους, ἴσως ἄν ὑμῶν τις ἐμοὶ εἴποι. Τίς ὑμῶν ἂν φράσειε ἡμῖν σαφῶς περὶ τούτου; Τὶς ἐστιν ὁ βέλτιστος τρόπος τοῦ ἀσπάζεσθαι; 


Ἐγὼ δὴ νῦν φράσαι ὑμῖν βούλομαι τὸν τρόπον. Εἰς προσωποδίκτυον φίλου τινος εἶδον τίνι τρόπῳ οἱ ἡμῶν εὐκλεεῖς πρόγονοι πόρρωθεν ἠσπάζοντο ἀλλήλους. Ὁρᾶτε τὴν εἰκόνα. Τὴν δεξιὰν ἀναπεπταμένη αἴροντες εἰς ἐνενήκοντα μοίρας ἠσπάζοντο τηλόθεν τινα βοῶντες "χαῖρε". Ὁ δὲ ἀντησπάζετο λέγων "χαῖρε τε καὶ σὺ". Ἔνεστι γάρ οὐδεὶς κίνδυνος κορωνοϊοῦ ἐν τῷδε τῷ πράγματι εἰ πόρρωθεν ἀλλήλους ἀσπαζόμεθα. 

Ἀπαλλαγέντες οὖν νῦν τοῦδε τοῦ γελοίου τρόπου, τοῦ ἀγκῶνι ἀσπάζεσθαι, ἐπὶ τὸν τρόπον τῶν ἡμῶν προγόνων τρέψασθε ὅς οὐ μόνον ἀσφαλὴς ἀλλὰ εὔοπτὸς ἐστιν.

Χαίρετε.


Γιώργος Λαθύρης Οὐδὲ τοῦτον, ὡς ἐγὦμαι, τυχαῖόν ἐστι, ὧ βέλτιστε, ἀλλὰ πάνυ ἐσκεμμένως προωθεῖται δίκην οὐ χαιρετισμοῦ πλέον, ἀλλὰ ὡς δυνάμεθα εὶπεῖν “παραγκωνισμοῦ” ἀλλήλων· τὸ γὰρ ἔξω μέρος τοῦ ἀγκῶνος εἰς τὴν ἀρχαίαν ἡμῶν φωνὴν “κορωνὸν” ὀνομάζεται! Ὥς φησι Γαληνὸς ὁ ἰατροφιλόσοφος ἀλλὰ καὶ ἕτεροι συγγραφεῖς: “ἀγκὼν δὲ (καλεῖται) καθὰ συγκάμπτεται ἡ χεὶρ ὅλη, οὗ τὸ ἔξω μέρος κορωνὸν καὶ ὀλέκρανον ὀνομάζεται”!Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.


  • Γιώργος Λαθύρης ΓΙΑΝΝΗΣ Σωτ. ΓΚΑΝΑΣΟΣ Ὀρθῶς, κορωνὸν (τό), ὡς ἀναφερόμενον εἰς τὸ ὀστοῦν.
   1

  • Ευμήχανος Μοσχονάς Γιώργος Λαθύρης Ἔγωγε ὡς ἀληθῶς ἥδομαι καὶ βούλομαι σε ἐπαινέσαι ἀναγιγνώσκων τὸ σὸν σχόλιον. Οὐ κακῶς, ὦ ἄριστε, δοξάζεις λέγων ὅτι "ἐσκεμμένως προωθεῖται δίκην οὐ χαιρετισμοῦ πλέον.." Λέγεις ὄντως σὺ γε ἀληθῆ!!! Πολλὴν δὲ χάριν ἔχω σοι ὅτι κοινὸν ἐποίησας τό ἐμὸν ἄρθρον εἰς τὸ σὸν προσωποδίκτυον ἀλλὰ καὶ ὅτι ἐπυθόμην παρὰ σου τὶ τὸ κόρωνὸν ἐστιν. Οὐ γὰρ ᾔδειν τοῦτο. Χαῖρε..
   1

 • ΓΙΑΝΝΗΣ Σωτ. ΓΚΑΝΑΣΟΣ .
  Ἐπί τῇ καταπλήξει ἐκ τοῦ ὁρωμένου
  .
  Τοιγάρτοι τί τῶν ἀνελπίστων καί ἀπροσδοκήτων ἐφ' ἡμῶν οὐ γέγονεν; Οὐ γάρ βίον γε ἡμεῖς ἀνθρώπινον βιοῦμεν, ἀλλ' εἰς παραδοξολογίαν τοῖς ἐσομένοις μεθ' ἡμᾶς ἔφυμεν.
  .
  Κἄγωγε σὺν σοί, ὦ τᾶν, ταὐτὰ γὰρ ὀίομαι καὶ ἐν μνήμη σώζω. καθ' ὃ ἡ μνημη τῆς μαθήσεως μέρος οὐ μόνον πρὸς τὴν παιδείαν ἀλλὰ καὶ πρὸς τὰς τοῦ βίου πράξεις οὐκ ἐλαχίστην συμβάλλεται μοῖραν.
  .
  Τί οὖν χρείαν ἔχομεν ἑτέρων τρόπων ἀσπασμῶν;
  .
  Ἐπειός.
  3

  • Ευμήχανος Μοσχονάς ΓΙΑΝΝΗΣ Σωτ. ΓΚΑΝΑΣΟΣ Ὦ φίλε Γιάννη καλὴν ἡμέραν. Βέλτιον μοι δοκεῖς καθ' ἑκάστην ἀττικίζειν καὶ μάλα χαῖρω ἐπὶ τούτῳ. Εὖ ἔχοις!! Ὀρθῶς ἔλεξας, ὦ ἀγαθὲ, τοῦτο λέγων ὅτι οὐδενὸς τῶν ἀλλοτρίων ἠθῶν δεόμεθα ἡμεῖς οἱ Ἕλληνες. Καὶ ὡς ἀληθῶς, μιμούμενοι ἡμεῖς τὰ τῶν ἡμῶν προγόνων ἤθη ἔξεστι ῥαδίως ἄγειν τὰ ἡμῶν τέκνα εἰς τὸν ἠθικὸν αὐτῶν οἶμον.
   Πρὸς τούτοις βουλοίμην ἄν φράσαι σοι ὅτι παρὰ τοῦ κοινοῦ ἡμῶν φίλου Στράτου ἐπυθόμην τῇ προτεραίᾳ ὅτι τῷ Σαββάτῳ (6/6) τῆς ἑσπέρας ἐπίδειξιν ποιήσωμεν διὰ τοῦ ZOOM τοῦ συγγράμματος τοῦ Sujan, τοῦ περὶ Σωκράτους. Μέμνησαι δὴ τοῦ Sujan ἤ οὔ; Οὗτος ὁ τῆς τοῦ Μπαγλαντὲς πρεσβείας πρῶτος γραμματεὺς ὅς ἔθηκε στέφανον εἰς τὸ Σωκράτους δεσμωτήριον. Χαῖρε..Διπλοῦς πόλεμος· οἰκονομία καὶ νόσος
14 Μαίου 2020

Picture

Τὸ θέρος πλησιάζει μέν, ἤδη δὲ τὴν θύραν κόπτει, οἱ δὲ τῆς Εὐρώπης πολῖται ἑαυτοὺς τὰ αὐτὰ ἐρωτήματα συνεχῶς ἐρωτῶσιν· “ἆρα ἐξέσται ἡμῖν τούτῳ τῷ θέρει ἀποδημεῖν; ἆρα ἐξέσται ἡμῖν ἐκ τῆς χώρας ἐκπορευθῆναι καὶ εἰς ἄλλας χώρας εἰσβῆναι;“

περὶ τῆς ἐν τῇ Εὐρώπῃ καταστάσεως καθ' ἡμέραν ἐναντία νέα ἀκούομεν ἃ καθ' ἡμέραν μεταβάλλονται, ἄλλοθί τε καὶ ἐν ταῖς Μεσογαίοις χώραις, αὗται γὰρ αἱ χῶραι, ἅτε πολλὰ χρήματα ἀπὸ τῶν τῷ θέρει περιηγητῶν δεχόμεναι, νῦν ἅμα δύο πολέμους μάχονται· πρῶτον μὲν τὸν πρὸς τὴν νόσον πόλεμον, δεῖ γὰρ τὴν τῆς νόσου διασπορὰν κωλύειν, ὃ τὰ ὅρια κλεῖσαι σημαίνει, δεύτερον δὲ τὸν ὑπὲρ τῆς οἰκονομίας πόλεμον, ἐὰν γὰρ οἱ ἄρχοντες τὰ ὅρια μὴ ἀνοίξωσιν ἡ οἰκονομία μάλιστα πείσεται. τὸ δὲ ὀρθὸν ἐρώτημα οὐκ ἔστιν ὁποτέρα αἵρεσις βελτίων ἐστὶν ἀλλὰ ὁποτέρα μεῖον κακή ἐστιν, δέον δὲ ἤδη κρίνειν ὅ τι χρὴ τῷ θέρει ποιεῖν, οἱ Εὐρωπαῖοι πολῖται περὶ τῆς τῶν ὁρίων καταστάσεως πυνθάνονται, εἰδέναι βουλόμενοι πότερον κεκλεισμένα μενεῖ τὰ ὅρια ἢ ἀνεῳγμένα.

καὶ δὴ καὶ δεῖ μὴ τῆς οὕτω καλουμένης “ἀπομονώσεως“ ἐπιλαθέσθαι, οἱ μὲν γὰρ ἐνίων χωρῶν ἄρχοντες νέους νόμους κατέθεσαν καθ' οὓς ὅστις ἂν εἰς τὴν χώραν εἰσβαίνῃ ἀναγκασθήσεται ἑαυτὸν πεντεκαίδεκα ἡμέρας ἀπομονοῦν πρὶν ἄνω καὶ κάτω ἐλευθέρως ὅποι ἂν βούληται ἰέναι, ἀδιανόητον δέ ἐστι τόδε, τοὺς περιηγητὰς εἰς τὴν χώραν ἀφικομένους καὶ πρὸς τὸν αἰγιαλὸν ἰέναι βουλομένους... ἀλλὰ ἐν τῷ καταγωγίῳ δύο ἑβδομάδας μένοντας. ἡ οὖν Εὐρωπαία Ἕνωσις, τοῦτο κωλύειν βουλομένη, προύθηκε χθὲς τὰ ὅρια προβάδην ἀνοῖξαι.

διπλοῦς πόλεμος ἐπιφαίνεται· πρὸς τήν τε νόσον καὶ πρὸς τὴν οἰκονομικὴν συμφοράν. Ἆρα ἴσως ἀντίδοτον εὑρήκασιν;
19 Μαίου 2020

Picture


Κατὰ τὸ εἰκός, τὰ περὶ τῆς νόσου ἔτι καὶ νῦν μένει ὡς τὰ κεφάλαια ἐν τῇ οἰκουμένῃ ἀγγέλματα, χθὲς δὲ νέον τι ἄγγελμα εἰς τὰς ἐφημερίδας ἀφίκετο ὃ ἴσως ἡμᾶς ἐᾷ μικρὸν φῶς ἐν τοιαύτῃ σκοτίᾳ διορᾶν.

τῆς μὲν νόσου ἐπιφανείσης, πᾶσαι αἱ ἐπιστημονικαὶ ἐπιχειρήσεις ἑαυτὰς ἔρριψαν εἰς τὸ ἰάτρευμά τι εὑρεῖν ὅ τι τέλος τούτῳ τῷ δυστυχήματι θείη, ἡ δὲ ὁδὸς χαλεπή τε καὶ βραδεῖά ἐστιν, δεῖ γὰρ τὸ ἰάτρευμα πρῶτον μὲν ἐν ζῴοις πειρᾶν, ἔπειτα δὲ ἐν ἀνθρώποις αὐτοῖς.

χθὲς δὲ Ἀμερικανή τις ἐπιχείρησις, Moderna ὀνόματι, ἤγγειλεν ὅτι ἀντίδοτον φάρμακον ὃ τὴν νόσον ἀμύνει εὗροι· κατὰ δὲ τὸ ἄγγελμα ὑπὸ ταύτης τῆς ἐπιχειρήσεως πεμφθὲν τὸ μὲν ἀντίδοτον ἤδη ἐν πέντε καὶ τετταράκοντα ἀνθρώποις ἐπειράσαντο οἳ ἑκόντες αὐτὸ ἐδέξαντο, οἱ δὲ πλεῖστοι αὐτῶν τὸ αὐτὸ ἀμυντήριον σύστημα ἐπιδείκνυνται νῦν καὶ οἱ τὴν νόσον ἤδη παθόντες καὶ νικήσαντες.

νῦν δὲ αὕτη ἡ ἐπιχείρησις ἤδη ἐξουσίαν ἔλαβε τὸ αὐτὸ ἀντίδοτον ἐν 600 ἀνθρώποις ταῖς ἐπιγιγνομέναις ἡμέραις πειρᾶν, ἐὰν δὲ αὕτη ἡ δευτέρα πεῖρα καλῶς ἀποβαίνῃ ὁ τρίτος καὶ τελευταῖος σταθμὸς ἔσοιτο ἂν τὸ αὐτὸ ἐν πεντακισχιλίοις ἀνθρώποις πειρᾶν, ὃ τῷ μηνὶ Ἰουλίῳ γένοιτο ἄν.

ἡ Moderna ἐπιχείρησις ἐν τῇ χώρᾳ Massachusetts κεῖται, τὸ δὲ τοῦ ἀντιδότου ὄνομα mRNA-1273 ἐστίν.
Ἡ περὶ τῆς νόσου κατάστασις
25 Μαίου 2020

Picture

Ἡ περὶ τῆς νόσου κατάστασις οὐχ ἡ αὐτὴ διαμένει ἐν πάσαις ταῖς χώραις, παραδείγματος ἕνεκα τῆς Γαλλίας ἔτι καὶ νῦν τοὺς πολίτας ἐλευθέρως μὴ ἐκ τῶν οἰκιῶν ἐξιέναι (εἰ μὴ ἵνα σῖτον ὠνῶνται) ἀπαγορευούσης ἐν τῇ Ἰταλίᾳ οἱ ἄρχοντες ἤδη ἐξουσίαν τοῖς πολίταις ἔδοσαν ἵνα ἔξω τῶν οἰκημάτων αὖθις βίον διάγοιεν ἐφ' ᾧ τοῖς τοῦ πρὸς ἀλλήλους διαστήματος νόμοις πείθοιντο· ὅμως δέ, καίπερ τῶν ἀρχόντων μάλιστα τούτῳ προσκειμένων, ἐγένετο ὃ πάντες γενησόμενον ᾔδεσαν, οἱ δὲ νεανίαι ἐν τοῖς ὀψοπωλίοις καὶ τοιούτοις εἰς τὸ εὐφραίνεσθαι τόποις ἅμα ἀλλήλοις συνῆλθον τὸ πρὸς ἀλλήλους διάστημα οὐδαμῶς κατέχοντες ὥσπερ ἂν εἰ ἡ νόσος μηδέποτε γένοιτο, ὃ ἐν τῇ φωτογραφίᾳ ἰδεῖν δυνάμεθα, πολλοὺς νεανίας ἐν τῇ πόλει Τουρὶν ἅμα δειπνοῦντας· τὸ δὲ αὐτὸ ἐν πολλαῖς ἄλλαις πόλεσιν ἐγένετο, οὗ ἐξῆν τοιαῦτα ἁθροίσματα πανταχοῦ ἰδεῖν.

τούτων οὕτως ἐχόντων, ὁ πρωθυπουργὸς Κόντε ἄλλους τε καὶ τοὺς νεανίας ἐπώτρυνε τοιαῦτα ἁθροίσματα φεύγειν, οἱ γὰρ ἔμπειροι φοβοῦνται μὴ ἡ τῆς νόσου διασπορὰ αὖθις σκεδαννύηται.

περὶ δὲ ἄλλων χωρῶν, ἐν μὲν τῇ Ἰαπωνίᾳ ἔδοξε μὲν τήμερον τοῖς ἄρχουσι τὴν αὐτὴν ἀπόρρησιν ἀφελεῖν, ἐλπίζουσι δὲ τοὺς πολίτας προφυλάξεσθαι τε καὶ πεφυλαγμένως προσοίσεσθαι, ἐν δὲ πολλοῖς τῆς Αὐστραλίας μέρεσιν (οὔπω ἐν πᾶσιν) οἱ μαθηταὶ τήμερον εἰς τὰ διδασκαλεῖα ἐπανέρχονται.

ΖΗΝΩΝ  ΠΑΠΑΖΑΧΟΣ

13 σχόλια :

 1. Ο αρχαιολόγος Ζάχι Χαουάς προτρέπει την αιγυπτιακή κυβέρνηση να θεσμοθετήσει μάθημα ιερογλυφικών.
  «Αντί να σχεδιάζουν ένα δέντρο, καλύτερα να μαθαίνουν να γράφουν ιερογλυφικά σύμβολα». Με αυτό το απλό επιχείρημα αλλά και με όλη την πρακτική που ακολούθησε στη ζωή του, αναδεικνύοντας την αιγυπτιακή ιστορία και τον πολιτισμό από τα πανάρχαια χρόνια, ο πρώην γενικός γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Αρχαιοτήτων και ακόμη και σήμερα κορυφαίος αρχαιολόγος στη χώρα του Νείλου, Ζάχι Χαουάς, προτρέπει την αιγυπτιακή κυβέρνηση να θεσμοθετήσει μάθημα ιερογλυφικών στα δημοτικά σχολεία.
  Ο διάσημος Αιγύπτιος αρχαιολόγος δήλωσε αυτά στο δορυφορικό αιγυπτιακό κανάλι MBC, μιλώντας από τη Νέα Υόρκη, όπου αυτές τις ημέρες και για ένα μήνα, καλεί στο πλαίσιο μεγάλης διαφημιστικής καμπάνιας που παρουσιάζεται στην πλατεία Times της Νέας Υόρκης τους πολίτες όλου του κόσμου να επισκεφτούν την Αίγυπτο και να γνωρίσουν από κοντά τον πανάρχαιο πολιτισμό της.
  Ζ.Π.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σεμινάριο ιερογλυφικών
   Στο Αιγυπτιακό Μορφωτικό Κέντρο Αθηνών.
   Το Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου στην Αθήνα διοργανώνει εντατικό σεμιναριακό πρόγραμμα κλασικής αιγυπτιακής γλώσσας της Φαραωνικής περιόδου όπως αποτυπώνεται σε κείμενα ιερογλυφικής γραφής.
   Διδάσκουσα: Δρ Ζέτα Ξεκαλάκη.
   Διάρκεια προγράμματος: Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2019.
   Έναρξη μαθημάτων: Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019.
   Τα μαθήματα είναι δίωρα και θα πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, ώρα 15.00-17.00, στους χώρους του Μορφωτικού Κέντρου (Πανεπιστημίου 6, Αθήνα).
   Για πληροφορίες και εγγραφές: Αιγυπτιακό Μορφωτικό Κέντρο Αθηνών, Πανεπιστημίου 6 (3ος όροφος), Αθήνα. Τηλ.: 210 3632824. E-mail: culceneg@otenet.gr
   Ζέτα Ξεκαλάκη
   Η Ζέτα Ξεκαλάκη είναι αρχαιολόγος-αιγυπτιολόγος. Απόφοιτος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, εκπόνησε με επιτυχία μεταπτυχιακές και, στη συνέχεια, διδακτορικές σπουδές στην Αιγυπτιολογία στο Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ, με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών. Έχει δημοσιεύσει πάνω σε θέματα αρχαίας αιγυπτιακής εικονογραφίας, βασιλικής ιδεολογίας και διπλωματίας. Πέρα από τη συνεργασία της με το Αιγυπτιακό Μορφωτικό Κέντρο, έχει εργαστεί ως εισηγήτρια στο διαδικτυακό πρόγραμμα Egyptology Online του Κέντρου Διά Βίου Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ και ως αρχαιολόγος στο Gurob Harem Palace Project (Fayum, Αίγυπτος), σε πρόγραμμα ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης με την Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, καθώς και στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων (πρώην ΚΣΤ΄ ΕΠΚΑ). Από το 2009 είναι υπεύθυνη Κοινωνικών Δικτύων του περιοδικού «Αρχαιολογία και Τέχνες». Παράλληλα, δραστηριοποιείται σε εκπαιδευτικές και ερευνητικές πρωτοβουλίες ως μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Αρχαίας Αιγύπτου.
   Ζ.Π.

   Διαγραφή
  2. Εξ αποστάσεως μαθήματα αιγυπτιακών ιερογλυφικών είχαν γίνει από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου το 2013.
   Μετά την περσινή, πολύ επιτυχημένη διεξαγωγή του προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης «Αιγυπτιακά Ιερογλυφικά: σύγχρονη και ολοκληρωμένη διδασκαλία της αρχαίας αιγυπτιακής γλώσσας και γραφής» από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Πρόγραμμα προσφέρεται εκ νέου φέτος.
   Μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα σύγχρονης και ασύγχρονης διδασκαλίας που έχει αναπτύξει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, οι επιμορφούμενοι θα μυηθούν στον μαγευτικό κόσμο των ιερογλυφικών συμβόλων και της αρχαίας αιγυπτιακής γραμματείας και θα εξερευνήσουν σημαίνουσες πτυχές της αιγυπτιακής σκέψης και κοινωνικής πρακτικής.
   Τα εβδομαδιαία μαθήματα βασίζονται σε πρωτότυπο ψηφιακό υλικό, ηλεκτρονικές βάσεις ιερογλυφικών επιγραφών και στο διαδραστικό λεξικό αιγυπτιακών λέξεων (flashcards) που έχει αναπτύξει η Αιγυπτολογική Ομάδα Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ενισχύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη διαδραστική μάθηση και διδασκαλία. Μέσω ενός ειδικού λογισμικού σχεδιασμού των ιερογλυφικών συμβόλων και λέξεων, οι επιμορφούμενοι θα μπορούν να γράφουν, να σχεδιάζουν και να μεταγράφουν ιερογλυφικές επιγραφές.
   Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός ακολουθεί τη μεθοδολογία που υποστηρίζει την Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση. Η διδασκαλία μέσω συστήματος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης βασίζεται κυρίως στην ασύγχρονη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων, προκειμένου να εξασφαλιστεί σε μεγάλο βαθμό η αυτονομία των επιμορφούμενων. Όμως συμπληρωματικά και με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες, πραγματοποιείται και σύγχρονη μάθηση μέσω του συστήματος σύγχρονης τηλεκπαίδευσης.
   Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος ή της Διδακτικής Ενότητας, χορηγείται «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
   Έναρξη 1ου Κύκλου: Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2013.
   Ιστοσελίδα προγράμματος για πληροφορίες και εγγραφές: http://e-epimorfosi.aegean.gr/e-viewpr?prpd_id=45231&menu=general
   Ζ.Π.

   Διαγραφή
  3. E-learning: Αιγυπτιακά Ιερογλυφικά και Παπυρολογία
   Διοργανωτής Σεμιναρίου:
   Πανεπιστήμιο Αιγαίου: e-Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης
   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
   Σύγχρονο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκμάθησης της αρχαίας αιγυπτιακής γλώσσας (ιερογλυφικά) του Μέσου Βασιλείου (Κλασικά Αιγυπτιακά) και της ελληνικής γλώσσας και γραφής των παπύρων της Ελληνορωμαϊκής Αιγύπτου.
   Εξετάζονται και αναλύονται η μορφολογία και σημασιολογία των ιερογλυφικών σημείων, τα είδη γραφής (ιερογλυφική, ιερατική), οι συντακτικές και γραμματικές δομές του ρηματικού και μη-ρηματικού λόγου, η βασιλική ονοματολογία, τα θεοφορικά ονόματα και οι ταφικές επωδές προσφορών και μαγικής προστασίας του νεκρού στον αιγυπτιακό Άδη.
   Η διδασκαλία βασίζεται στην πρωτότυπη και διαδραστική μεθοδολογία που έχει αναπτύξει η Αιγυπτιολογική Ομάδα Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και ενισχύεται από ποικίλες, προαιρετικές, εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών.
   Η εκμάθηση της γλώσσας συνδυάζεται με τη διδασκαλία βασικών πτυχών της ιστορίας, αρχαιολογίας και κοινωνικής ιδεολογίας των αρχαίων κατοίκων της Νειλοχώρας. Παρέχονται ψηφιακό υλικό ιερογλυφικών επιγραφών και κειμένων (ελληνική έκδοση του Corpus Rosette), διαδραστικό ιερογλυφικό λεξικό με τη μορφή flashcards και ειδικό λογισμικό σχεδιασμού, αποτύπωσης και μεταγραφής των ιερογλυφικών σημείων.
   Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι επιμορφούμενοι/ες θα μπορούν να διαβάζουν, μεταγράφουν και μεταφράζουν ιερογλυφικές επιγραφές και σύντομα αποσπάσματα έργων της αιγυπτιακής γραμματείας από το πρωτότυπο, και θα γνωρίζουν σημαντικές πτυχές του αρχαίου αιγυπτιακού πολιτισμού.
   Η δεύτερη ενότητα στοχεύει σε μια ολοκληρωμένη διδασκαλία της γλώσσας και γραφής των ελληνικών παπυρικών κειμένων από την αρχαία Αίγυπτο με παράλληλη εξέταση σημαντικών πτυχών των ιστορικών, κοινωνικών και θρησκευτικών δομών της Ελληνορωμαϊκής Αιγύπτου.
   Με το πέρας της ενότητας οι επιμορφούμενοι/ες θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν, διαβάζουν, μεταγράφουν και μεταφράζουν λέξεις, προτάσεις και κείμενα από παπύρους. Παράλληλα, θα έρθουν σε επαφή με αντιπροσωπευτικά λογοτεχνικά και ιστορικά έργα της Ελληνορωμαϊκής αιγυπτιακής γραμματείας από το πρωτότυπο.
   Σας καλούμε να μυηθείτε στη γλώσσα και τη σοφία των αρχαίων Αιγυπτίων με την εγγύηση της δεκαετούς εμπειρίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην έρευνα και τη διδασκαλία του αρχαίου αιγυπτιακού πολιτισμού!
   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
   Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος χορηγείται «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» από το Πανεπιστήμιου Αιγαίου, το οποίο είναι πιστοποιημένος φορέας, σύμφωνα με την υπ ‘ αριθμό απόφαση 22312/15-10-2008 από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πιστοποίηση και τη μοριοδότηση των προγραμμάτων του από τους αρμόδιους στην Ελλάδα φορείς.
   Ζ.Π.

   Διαγραφή
  4. Μαθήματα ιερογλυφικών από το Ελληνικό Ινστιτούτο Αιγυπτιολογίας
   01/05/2020
   Διαδικτυακά μαθήματα ιερογλυφικών και αιγυπτιακής ιστορίας για αρχαρίους ξεκινά τις επόμενες μέρες το Ελληνικό Ινστιτούτο Αιγυπτιολογίας.
   Ο κύκλος για τους αρχάριους θα περιλαμβάνει 20 εβδομαδιαία μαθήματα διάρκειας δύο ωρών έκαστο τα οποία θα πραγματοποιούνται με σύγχρονα διαδραστικά, οπτικοακουστικά μέσα.
   Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να «μυηθούν» από πεπειραμένη και διεθνώς αναγνωρισμένη Αιγυπτιολόγο στην αρχαία αιγυπτιακή γλώσσα και ιδίως στην ιερογλυφική γραφή, να γνωρίσουν την ιστορία, την τέχνη, την θρησκεία, τη μουσική, την επιστήμη (Βοτανική, Αρχιτεκτονική, Ιατρική, Ταριχευτική, Μαθηματικά,Αστρονομία) των αρχαίων Αιγυπτίων.
   Έμφαση επίσης θα δοθεί στην κατασκευή των μεγάλων πυραμίδων, καθώς και στις σχέσεις και αλληλεπιδράσεις της αρχαίας Αιγύπτου με την Ελλάδα (ιδίως κατά την Ύστερη Περίοδο αλλά και κατά την Μυκηναϊκή Εποχή).
   Το Σεμινάριο απευθύνεται τόσο σε φοιτητές Αρχαιολογίας, Ιστορίας, Θεολογίας ή Θετικών Επιστημών, όσο και στο ευρύτερο κοινό, σε «υποψιασμένους» ανθρώπους που αγαπούν ή απλώς ενδιαφέρονται να γνωρίσουν την Αρχαιότητα και τον αιγυπτιακό πολιτισμό.
   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Ελληνικό Ινστιτούτο Αιγυπτιολογίας στέλνοντας email στη διεύθυνση hieg-aker.org@otenet.gr.
   Ζ.Π.

   Διαγραφή
  5. Το Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου διοργανώνει εντατικό σεμιναριακό πρόγραμμα κλασικής αιγυπτιακής γλώσσας της Φαραωνικής περιόδου.


   Σεμινάριο Αιγυπτιολογίας
   Σεμινάριο για τον αρχαίο αιγυπτιακό πολιτισμό συνδιοργανώνουν το Ελληνικό Ινστιτούτο Αιγυπτιολογίας και η νεοσύστατη Εταιρεία «Σπίτι του Αρχαιολόγου».
   Έρευνα - Εκπαίδευση
   11/02/2019
   Σεμινάριο για τον αρχαίο αιγυπτιακό πολιτισμό συνδιοργανώνουν το Ελληνικό Ινστιτούτο Αιγυπτιολογίας και η νεοσύστατη Εταιρεία «Σπίτι του Αρχαιολόγου». Το Σεμινάριο περιλαμβάνει 20 πλήρη δίωρα εβδομαδιαία μαθήματα με σύγχρονα διαδραστικά οπτικοακουστικά μέσα και θα πραγματοποιηθεί στο «Σπίτι του Αρχαιολόγου» (στο κέντρο του Αμαρουσίου, πλησίον του σταθμού του ΗΣΑΠ). Το Σεμινάριο θα ξεκινήσει στις 6 Μαρτίου.
   Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να «μυηθούν» στην αρχαία αιγυπτιακή γλώσσα και ιδίως στην ιερογλυφική γραφή (Επιγραφική και Γραμματική), να γνωρίσουν την ιστορία, την τέχνη, τη θρησκεία, τη μουσική, την επιστήμη των αρχαίων Αιγυπτίων και την κατασκευή των μεγάλων πυραμίδων. Το Σεμινάριο απευθύνεται τόσο σε φοιτητές Aρχαιολογίας, Iστορίας, Θεολογίας ή Θετικών Επιστημών, όσο και στο ευρύ κοινό, σε ανθρώπους που αγα¬πούν και ενδιαφέρονται, εν γένει, για τον αιγυπτιακό πολιτισμό. Στο Σεμινάριο θα διδάξει η Δρ Αλίκη Μαραβέλια.
   Αλίκη Μαραβέλια: Διδάκτωρ Αστρονομίας του ΕΚΠΑ και Διδάκτωρ Αιγυπτιολογίας του Πανεπιστημίου της Limoges (Γαλλία). Καθηγήτρια Αιγυπτιολογίας στο Λαϊκό Πανεπιστήμιο Αθηνών και πρώην Επιστημονική Συνεργάτις του Κέντρου Αιγυπτιολογικών Σπουδών της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών. Έχει δημοσιεύσει άνω των 110 εργασιών, άρθρων και βιβλί¬ων. Το 2011 ίδρυσε το Ελληνικό Ινστιτούτο Αιγυπτιολογίας, του οποίου και είναι Πρόεδρος. Το Ελληνικό Ινστιτούτο Αιγυπτιολογίας τελεί υπό την αιγίδα του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και ασχολείται με ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με την Αιγυπτιολογία, την Αρχαιολογία, την Ιστορία, την Αρχαιοανθρωπολογία και την Αρχαιοαστρονομία.
   Πληροφορίες
   Έναρξη: Τετάρτη 6 Μαρτίου 2019
   Τόπος/Χρόνος: Λητούς 1, Μαρούσι, κάθε Τετάρτη, 16:00-18:00.
   Πληροφορίες: Περιορισμένος αριθμός θέσεων για αυστηρώς ολιγομελή επίλεκτα τμήματα. Απα¬ραίτητη η γνώση της αγγλικής γλώσσας (FCE) και η αποστολή σύντομου βιογραφικού και των λόγων για τους οποίους θέλετε να παρακολουθήσετε το Σεμινάριο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ελληνικού Ινστιτούτου Αιγυπτιολογίας, μαζί με τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου για άμεση επικοινωνία σχετικά με τις λεπτομέρειες.
   Κρατήσεις θέσεων: Ελληνικό Ινστιτούτο Αιγυπτιολογίας, τηλ.: 6981 191480 [MONO 15:00-18:00]
   hieg-aker.org@otenet.gr, http://hiegaker.wordpress.com
   Σπίτι του Αρχαιολόγου: info@archaeohome.com, http://archaeohome.com
   Ζ.Π.

   Διαγραφή
  6. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΩΝ ΙΕΡΟΓΛΥΦΙΚΩΝ

   Oι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης εγκαινιάζουν τη λειτουργία ενός νέου τμήματός τους, του Κέντρου Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων ...

   Καινοτόμο διατμηματικό πρόγραμμα δια βίου μάθησης στην Αιγυπτιολογία!
   Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και η Αιγυπτιολογική Ομάδα Έρευνας - University of the Aegean Egyptological Research Group (UAERG) αναγγέλλει την έναρξη από 1ης Οκτωβρίου εκπαιδευτικού προγράμματος δια βίου μάθησης στην Αιγυπτιολογία και τους πολιτισμούς του Αιγαίου με τίτλο «Αρχαία Αίγυπτος και Αιγαιακός Κόσμος: ιστορικές, αρχαιολογικές και εκπαιδευτικές προσεγγίσεις».

   Πρόκειται για ένα καινοτόμο, διαπανεπιστημιακό και διαθεματικό πρόγραμμα επιμόρφωσης και εξειδίκευσης, το οποίο εστιάζει στην αρχαιολογία, την ιστορία, τις κοινωνικές και θρησκευτικές δομές της αρχαίας Αιγύπτου και του Αιγαιακού κόσμου, αναδεικνύοντας σημαίνοντα στοιχεία πολιτισμικής επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης. Το Πρόγραμμα ακολουθεί μεθοδολογία που υποστηρίζει την Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως μάθηση. Η μελέτη πραγματοποιείται κυρίως ασύγχρονα και ατομικά στη βάση της αυτόνομης και ανεξάρτητης επεξεργασίας του εκπαιδευτικού υλικού. Επιπλέον, υποστηρίζεται η οργάνωση ομάδων εργασίας και μελέτης με τη δημιουργία «βημάτων συζήτησης» (discussion forums) για ασύγχρονη επικοινωνία ή «δωματίων συζητήσεων» (chat rooms) για συζήτηση σε πραγματικό χρόνο και ανταλλαγή απόψεων. Η επικοινωνία, η συμβουλευτική και η στήριξη των επιμορφούμενων γίνεται ηλεκτρονικά (ασύγχρονα και σύγχρονα), ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του προγράμματος.

   Το Πρόγραμμα είναι διαρθρωμένο σε 3 Θεματικούς Κύκλους σπουδών και χαρακτηρίζεται από μεγάλη ελαστικότητα στην επιλογή των μαθημάτων, που μπορεί να περιλαμβάνει έναν ή περισσότερους κύκλους ή φυσικά ολόκληρο το πρόγραμμα.


   Πρώτος Θεματικός Κύκλος: «Ιστορικές-Αρχαιολογικές-Θρησκειολογικές προσεγγίσεις»
   Δεύτερος Θεματικός Κύκλος: «Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις»
   Τρίτος Θεματικός Κύκλος: «Αιγυπτιακά Ιερογλυφικά»
   Ζ.Π.

   Διαγραφή

  7. Οι Καθηγητές που θα διδάξουν προέρχονται από τα ακόλουθα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ινστιτούτα:
   • Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου,
   • Τμήμα Αιγυπτιολογίας, Πανεπιστήμιο Βόννης,
   • Κέντρο Αιγυπτιολογίας και Μεσογειακής Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Swansea,
   • Τμήμα Κλασικών και Μεσογειακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Ιλινόις (Σικάγο),
   • Τμήμα Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Σακραμέντο,
   • Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,
   • Τμήμα Θεολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
   • Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών,
   • Υπουργείο Πολιτισμού, Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας και Σπηλαιολογίας Νοτίου Ελλάδας.

   Τα δίδακτρα είναι συνάρτηση του θεματικού κύκλου που θα επιλέξει κανείς, και παρέχονται σχετικές διευκολύνσεις, λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα οικονομική συγκυρία. Με την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης, χορηγείται Πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, και με ρητή αναφορά στο συγκριμένο μαθησιακό περιεχόμενο και τη χρονική διάρκεια παρακολούθησης. Το Πιστοποιητικό αναγνωρίζεται ως ένα επιπλέον προσόν από φορείς και επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς παρέχεται από ένα Πανεπιστήμιο με το κύρος του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Παράλληλα το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πιστοποίηση και τη μοριοδότηση φοίτησης στα επιμέρους προγράμματα από όλους τους αρμόδιους στην Ελλάδα φορείς.

   Οι αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και πρέπει να περιλαμβάνουν αναλυτικά στοιχεία επικοινωνίας.

   Για περισσότερες λεπτομέρειες για τους κύκλους σπουδών και τη διαδικασία εγγραφής, πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο:
   http://e-epimorfosi.aegean.gr/eastmed-program-home

   Μπορείτε να κατεβάσετε τον Οδηγό Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 από εδώ.
   Posted by Panagiotis Kousoulis at 15:36
   Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών (ΤΜΣ) προσφέρει τα παρακάτω Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών:
   Π.Μ.Σ. «Αρχαιολογία Ανατολικής Μεσογείου: Ελλάδα, Αίγυπτος, Εγγύς Ανατολή»
   Διευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εμμανουήλ Στεφανάκης
   Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, λειτουργικών εργαλείων και εν γένει ερευνητικών αποτελεσμάτων στο χώρο της αρχαιολογίας, αιγυπτιολογίας, αρχαίας ιστορίας και των διαπολιτισμικών επαφών στην ανατολική Μεσόγειο της Εποχής του Χαλκού και των Ιστορικών Χρόνων. Το ΠΜΣ θα παρέχει εξειδικευμένες ερευνητικές γνώσεις, θα καλλιεργεί την κριτική και αναλυτική σκέψη, θα αναπτύσσει την επιστημονική προσέγγιση θεμάτων της αρχαιότητας της ανατολικής Μεσογείου και θα καταρτίσει τους/τις φοιτητές/τριες να επεξεργάζονται κριτικά τις πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές και να αναπτύσσουν την επιστημονική μεθοδολογία για την διεξαγωγή έρευνας.
   Π.Μ.Σ. «Γλωσσολογία Νοτιοανατολικής Μεσογείου»
   Διευθύντρια: Αναπλ. Καθηγήτρια Ελένη Καραντζόλα
   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι Τμημάτων Φιλοσοφικών και Παιδαγωγικών Σχολών, Σχολών Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών, Πολιτικών, Πολιτισμικών Επιστημών, Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
   Π.Μ.Σ. «Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη Μεσόγειο»
   Διευθυντής: Καθηγητής, Γιάννης Σακκάς
   Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η εκπαίδευση, η παραγωγή και η μετάδοση γνώσεων, εμπειρίας και μεθοδολογικών εργαλείων ανάλυσης της σύνθετης πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής και γεωπολιτικής πραγματικότητας του ευρύτερου μεσογειακού χώρου στους συμμετέχοντες στο μεταπτυχιακό Πρόγραμμα.
   Ζ.Π.

   Διαγραφή
  8. Μαθήματα ιερογλυφικών και αιγυπτιακής ιστορίας από το Ελληνικό Ινστιτούτο Αιγυπτιολογίας.


   ΝΕΟΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΝ ΑΙΓΥΠΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Ι.Α. (ΠΡΩΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: ΑΡΧΑΡΙΟΙ)
   ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 4Η ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΚΟΜΗ ΕΝΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΙΓΥΠΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ. ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΣ Ο ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ (ΓΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ) ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΩΣ, ΚΑΤΑ ΤΑ ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΝΤΑ ΜΕ ΤΙΣ/ΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ/ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ.

   Διαδικτυακά μαθήματα ιερογλυφικών και αιγυπτιακής ιστορίας για αρχαρίους ξεκινά τις επόμενες μέρες το Ελληνικό Ινστιτούτο Αιγυπτιολογίας. Αξιοποιώντας τη μακρά παράδοση και εμπειρία του το Ινστιτούτο προσαρμόζεται στις συνθήκες της πανδημίας και παρέχει στο κοινό τη δυνατότητα για ένα εξ αποστάσεως συναρπαστικό ταξίδι στον μαγευτικό αιγυπτιακό πολιτισμό
   Κατερίνα Ροββά1 Μαΐου 2020 |Διαδικτυακά μαθήματα ιερογλυφικών και αιγυπτιακής ιστορίας για αρχαρίους ξεκινά τις επόμενες μέρες το Ελληνικό Ινστιτούτο Αιγυπτιολογίας. Αξιοποιώντας τη μακρά παράδοση και εμπειρία του το Ινστιτούτο προσαρμόζεται στις συνθήκες της πανδημίας και παρέχει στο κοινό τη δυνατότητα για ένα εξ αποστάσεως συναρπαστικό ταξίδι στον μαγευτικό αιγυπτιακό πολιτισμό.
   Ο κύκλος για τους αρχάριους θα περιλαμβάνει 20 εβδομαδιαία μαθήματα διάρκειας δύο ωρών έκαστο τα οποία θα πραγματοποιούνται με σύγχρονα διαδραστικά, οπτικοακουστικά μέσα.
   Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να «μυηθούν» από πεπειραμένη και διεθνώς αναγνωρισμένη Αιγυπτιολόγο στην αρχαία αιγυπτιακή γλώσσα και ιδίως στην ιερογλυφική γραφή, να γνωρίσουν την ιστορία, την τέχνη, την θρησκεία, τη μουσική, την επιστήμη (Βοτανική, Αρχιτεκτονική, Ιατρική, Ταριχευτική, Μαθηματικά,Αστρονομία) των αρχαίων Αιγυπτίων.
   Έμφαση επίσης θα δοθεί στην κατασκευή των μεγάλων πυραμίδων, καθώς και στις σχέσεις και αλληλεπιδράσεις της αρχαίας Αιγύπτου με την Ελλάδα (ιδίως κατά την Ύστερη Περίοδο αλλά και κατά την Μυκηναϊκή Εποχή).
   Το μεγάλο στοίχημα του ελληνικού τουρισμού
   Το Σεμινάριο απευθύνεται τόσο σε φοιτητές Αρχαιολογίας, Ιστορίας, Θεολογίας ή Θετικών Επιστημών, όσο και στο ευρύτερο κοινό, σε «υποψιασμένους» ανθρώπους που αγαπούν ή απλώς ενδιαφέρονται να γνωρίσουν την Αρχαιότητα και τον αιγυπτιακό πολιτισμό.
   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Ελληνικό Ινστιτούτο Αιγυπτιολογίας στέλνοντας email στη διεύθυνση hieg-aker.org@otenet.gr .
   Ζ.Π.

   Διαγραφή

  9. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΕΤΤΙΤΙΚΩΝ
   Απονέμεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης
   Έναρξη Μαθημάτων 26/10/2020
   Χεττιτική Γλώσσα
   Κατεύθυνση: Πολιτισμός και Εξωστρέφεια
   Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (E-Learning) Ε.Κ.Π.Α.
   Εισαγωγή
   Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Χεττιτική γλώσσα» έχει ως σκοπό τη διδασκαλία της γλώσσα αυτής που δεν έχει διδαχθεί ως τώρα στην Ελλάδα. Η διδασκαλία του θέματος θα γίνει εκ του μηδενός, άρα το πρόγραμμα είναι κατάλληλο και για όποιον δεν έχει εξειδικευμένη φιλολογική κατάρτιση. Κάθε μάθημα θα συνοδεύεται από βίντεο διδασκαλίας και αναλυτικές σημειώσεις που έχουν γραφεί ειδικά γι' αυτό. Θα δοθεί αναλυτική βιβλιογραφία και κατάλογος διαδικτυακών πηγών, ώστε οι συμμετέχοντες να μπορέσουν να συνεχίσουν την μελέτη τους και μετά τη λήξη του πρoγράμματος. Η Χεττιτική είναι η αρχαιότερη ινδοευρωπαϊκή γλώσσα από την οποία σώζονται γραπτά κείμενα. Αποτελούσε την κύρια γλώσσα διοίκησης του Χεττιτικού βασιλείου κατά την 2η χιλιετία π.Χ. Τα κείμενα γράφονταν σε σφηνοειδή γραφή σε πήλινες πινακίδες και αφορούσαν μία πληθώρα θεμάτων: ιστορία, θρησκεία, μυθολογία, νομοθεσία, οικονομία και αντιλήψεις για τη μεταθανάτια ζωή.
   Οδηγός Σπουδών
   Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:
   Μάθημα 1
   Ιστορικό Πλαίσιο και Σφηνοειδής Γραφή
   Επισκόπηση της Ιστορίας των Χετταίων
   Οι Χεττιτικές Πινακίδες
   Λογογράμματα και Προσδιοριστικά
   Η Χεττιτική Σφηνοειδής Γραφή
   Μάθημα 2 Τα Κύρια Μέρη της Χεττιτικής Γλώσσας
   Ουσιαστικά
   Παραδείγματα Ουσιαστικών
   Ρήματα
   Παραδείγματα Ρημάτων
   Επίθετα και Αντωνυμίες
   Σύνδεσμοι και Εγκλιτικές Λέξεις
   Επιρρήματα


   Μάθημα 3 Παραδείγματα Κειμένων
   Ανάλυση Αποσπάσματος από το Κείμενο: "Η Διακήρυξη του Anittas" (Παλαιό Βασίλειο)
   Ανάλυση Αποσπάσματος από το Κείμενο: "Η Εξαφάνιση του Θεού Telipinus" (Νέο Βασίλειο)
   Ανάλυση Αποσπάσματος από το Κείμενο: "Τα Χρονικά του Mursilis II" (Νέο Βασίλειο)
   Ανάλυση Αποσπάσματος από το Κείμενο: "Η Απολογία του Hattusili III" (Νέο Βασίλειο)
   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
   ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
   16/10/2020
   ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:
   26/10/2020
   ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
   4 Μήνες (75 ώρες)
   ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECVET:
   3 Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος
   Στοιχεία Ακαδημαϊκού Υπευθύνου

   ΚΟΠΑΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
   Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Αρχαιολογίας και ιστορίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
   Ζ.Π.

   Διαγραφή
  10. Χεττιτική Γλώσσα
   4μηνο Πρόγραμμα από το E-Learning του ΚΔΒΜ του Πανεπιστημίου Αθηνών

   Η Χεττιτική είναι η αρχαιότερη Ινδοευρωπαϊκή γλώσσα από την οποία σώζονται γραπτά κείμενα. Αποτελούσε την κύρια γλώσσα διοίκησης του Χεττιτικού βασιλείου κατά την 2η χιλιετία π.Χ. Τα κείμενα γράφονταν σε σφηνοειδή γραφή σε πήλινες πινακίδες και αφορούσαν μία πληθώρα θεμάτων: την ιστορία, θρησκεία, μυθολογία, νομοθεσία, οικονομία και τις αντιλήψεις για την μεταθανάτια ζωή. Μας προσφέρουν επίσης πολύτιμες πληροφορίες για το Αιγαίο της Μυκηναϊκής περιόδου, καθώς ορισμένα απ' αυτά αναφέρονται στην Αχιγιάβα, δηλαδή ένα από τα Μυκηναϊκά βασίλεια. Εντυπωσιακές είναι, επίσης, οι ομοιότητες που παρουσιάζουν ορισμένοι Χεττιτικοί μύθοι με τους Ελληνικούς.

   Η Χεττιτική γλώσσα δεν έχει διδαχθεί ως τώρα στην Ελλάδα. Η διδασκαλία του θέματος θα γίνει εκ του μηδενός, άρα το συγκεκριμένο διδακτικό πρόγραμμα είναι κατάλληλο και για όποιον δεν έχει εξειδικευμένη φιλολογική κατάρτιση.

   Οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να έλθουν σε επαφή με έναν σαγηνευτικό αρχαίο πολιτισμό και την γλώσσα του. Κάθε μάθημα θα συνοδεύεται από βίντεο διδασκαλίας, και αναλυτικές σημειώσεις που έχουν γραφεί ειδικά γι' αυτό. Θα δοθεί αναλυτική βιβλιογραφία και κατάλογος διαδικτυακών πηγών, έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να μπορέσουν να συνεχίσουν την μελέτη τους και μετά την λήξη του πρoγράμματος.

   Κατά τη διάρκεια του προγράμματος:
   -θα γίνει μία σύντομη επισκόπηση της ιστορίας των Χετταίων και θα προσφερθεί βιβλιογραφία για περαιτέρω μελέτη.
   -θα παρουσιασθούν τα σημαντικότερα αρχεία Χεττιτικών πινακίδων και οι καθιερωμένες συμβάσεις για τον τρόπο δημοσίευσης των κειμένων.
   -θα γίνει η παρουσίαση της σφηνοειδούς Χεττιτικής γραφής. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν έναν πλήρη κατάλογο των λογογραμμάτων και των συμβόλων, καθώς και ένα ειδικό πρόγραμμα γραφής για τον υπολογιστή.
   -θα παρουσιασθούν αναλυτικά τα κύρια μέρη της Χεττιτικής γλώσσας: τα ουσιαστικά, ρήματα, οι προθέσεις και αντωνυμίες, τα επίθετα, οι μετοχές και τα άκλιτα μέρη του λόγου.
   -θα γίνει γραμματική και συντακτική ανάλυση, καθώς και μετάφραση διαφόρων κειμένων από το Παλαιό και Νέο Χεττιτικό Βασίλειο.

   Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του Προγράμματος είναι ο Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Κοπανιάς Κωνσταντίνος, ο οποίος έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

   Η επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης.
   #hittite #language #elearning #programme #elearningekpa
   Η Χεττιτική γλώσσα δεν έχει διδαχθεί ως τώρα στην Ελλάδα. Η διδασκαλία του θέματος θα γίνει εκ του μηδενός, άρα το συγκεκριμένο διδακτικό πρόγραμμα είναι κατάλληλο και για όποιον δεν έχει εξειδικευμένη φιλολογική κατάρτιση
   Ζ.Π.

   Διαγραφή
  11. Ο ΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΧΕΙ ΑΠΟΛΥΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ.
   Οι αρχαίοι Ισραηλίτες χρησιμοποιούσαν κάνναβη στις τελετουργίες τους;
   Υπολείμματα βρέθηκαν σε ιερό ηλικίας 3.000 ετών.
   Οι αρχαίοι Ισραηλίτες ενδέχεται να χρησιμοποιούσαν κάνναβη για να έλθουν σε έκσταση κατά τις θρησκευτικές τους ιεροτελεστίες, σύμφωνα με Ισραηλινούς ερευνητές, οι οποίοι εντόπισαν υπολείμματα του ναρκωτικού σε μνημείο ηλικίας 3.000 ετών.
   Τα ίχνη κάνναβης εντοπίστηκαν σε βωμό στον ναό του Τελ Αράντ, στην έρημο Νεγκέβ, περίπου 10 χλμ. από την ισραηλινή πόλη Αράντ (νότια).
   Ο αρχαιολογικός χώρος αποκαλύφθηκε πριν από χρόνια, όμως οι νέες αναλύσεις στην οργανική ύλη που είχε εντοπιστεί στον βωμό από ασβεστόλιθο κατέληξαν σε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
   Ο αρχαιολόγος Εράν Άριε, που ηγείτο της έρευνας για λογαριασμό του Ισραηλινού Μουσείου και του Ινστιτούτου Βολκάνι, αποκάλυψε πως στην ύλη αυτή υπήρχαν υπολείμματα κάνναβης και ζωικής κοπριάς, που μάλλον χρησιμοποιείτο για την καύση του φυτού.
   Ο ίδιος πρόσθεσε επίσης πως δεν υπάρχουν στοιχεία ότι η κάνναβη καλλιεργείτο στην περιοχή κατά τον 8ο αι. π.Χ., υπονοώντας πως κάποιος την εισήγαγε λόγω «της ψυχοδραστικής της επίδρασης».
   Ίχνη λιβανιού βρέθηκαν σε έναν δεύτερο βωμό του ιερού, δήλωσε ο ίδιος αρχαιολόγος.
   Ζ.Π.

   Διαγραφή

Σχόλια που δεν συνάδουν με το περιεχόμενο της ανάρτησης, όπως και σχόλια υβριστικά προς τους αρθρογράφους, προσβλητικά σχόλια προς άλλους αναγνώστες σχολιαστές και λεκτικές επιθέσεις προς το ιστολόγιο θα διαγράφονται.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...