Παρασκευή 3 Ιουνίου 2016

Το Μακεδονικό ζήτημα στο 1821

Και τι είπε ο Μουζάλας δηλαδή; Ό,τι έλεγαν η φιλογραικική Δύση και οι δυτικόφρονες Γραικοί στην περίοδο του 1821: ότι η Ελλάδα δεν περιλαμβάνει την Μακεδονία. Ότι δηλαδή η Μακεδονία δεν είναι ελληνική, άρα το κράτος που θα δημιουργηθεί, δεν πρέπει να την περιλαμβάνει. Όλοι γνωρίζουμε την πάγια “διεθνιστική” αριστερή άποψη (ΚΚΕ και λοιπών) που μιλούν για εθνικιστικό επεκτατισμό, όταν η Ελλάδα επεκτείνεται βόρεια της Θεσσαλίας. Πώς προέκυψε αυτή η άποψη του 20ουαιώνα; Δεν ήταν “αριστεροί διεθνιστές” ο Αδαμάντιος Κοραής και οι συν αυτώ, όταν εξέφραζαν την ίδια άποψη στον 19ο αιώνα; Και πόσο διαφορετική είναι η σύγχρονη “δεξιά” άποψη;
Ο θόρυβος γύρω από την αναφορά του υπουργού Μουζάλα στο κράτος “Μακεδονία” εντοπίζεται κυρίως στην εθνοκαπηλεία του συγκυβερνήτη Καμμένου, που έχει αποδείξει ότι
δεν εννοεί αυτά που λέει. Δεν εντοπίζεται στην δυτικού τύπου “αντίληψη” της Ελληνικής Ιστορίας από τον κυβερνήτη Τσίπρα που πέρσι τέτοιον καιρό, επιβεβαίωσε την ταύτισή του με τους Καραμανλή Α΄, Παπανδρέου Β΄, Μητσοτάκη Α΄, Σημίτη, Καραμανλή Β΄, Παπανδρέου Γ΄, Σαμαρά. “Ανήκομεν εις την Δύσιν” λένε όλοι όσοι κυβέρνησαν από το 1974, όσοι υπέγραψαν “το Ζάππειο”, “το ευρώ” και “τα μνημόνια”. Επί Τσίπρα τα πράγματα είναι περισσότερο ειλικρινή, αφού οι “αριστεροί” λένε καθαρότερα αυτό για το οποίο άλλοι “δεξιοί” έλεγαν ότι “σε 10 χρόνια θα το έχουμε ξεχάσει” και άλλοι έβγαζαν λυγμό για την μια και μοναδική “Μακεδονία” που είναι “Ελληνική”. Ποια “Ελληνική”;
Σύμφωνα με την Δύση, η Επανάσταση του 1821 δεν ήταν “Ελληνική”. Ήταν “Γραικική”, γέννησε το Γραικικό κράτος και αφορούσε στην ανεξαρτησία του Γραικικού πολιτισμού από τον Χριστιανισμό και στην ανεξαρτησία της Γραικικής Διοίκησης από το Οθωμανικό κράτος. Αυτήν την Επανάσταση χρηματοδότησε το Λονδίνο, αυτήν υποστήριξε το Παρίσι. Ο Καραμανλής Α΄ που δάκρυζε το 1992, ήταν αυτός που επέμενε ότι “Ανήκομεν εις την Δύσιν” (προ του Παπανδρέου Β΄ που πίστευε το ίδιο, αλλά χάιδευε τα λαϊκά αυτιά) όταν η Επανάσταση του 1821 γεννούσε το “Ανατολικό Ζήτημα”. Ήταν αυτός που στις 28-5-1979 έλεγε “Η Ελλάς από σήμερα αποδέχεται οριστικά την ευρωπαϊκή της μοίρα, διατηρώντας την εθνική της ταυτότητα”. Ήταν ο ίδιος που πίστευε ότι οι Έλληνες πριν ελευθερωθούν, ήταν υπόδουλοι στους Ρωμαίους, στους Βυζαντινούς και στους Οθωμανούς. Πού βρήκε αυτή την πληροφορία; Όπου την είχαν βρει και οι του 19ου αιώνα. Το “Μακεδονικό” έχει ιστορία όση και το Ελληνικό κράτος, επειδή το θέμα διαφωνίας ήταν “Τι είδους κράτος θα γεννήσει η Επανάσταση” δηλαδή “Ποιος πολιτισμός θα αποτελεί την ραχοκοκαλιά του Ελληνικού κράτους”.

Η εικόνα του Μ. Αλεξάνδρου τυπωμένη από τον Ρήγα Φεραίο
Τι διαφορά λοιπόν έχει ο Καραμανλής Α΄, ο Τσίπρας και οι άλλοι σύγχρονοι πρωθυπουργοί της Ελλάδας από τον Κοραή; Κανείς τους δεν ήθελε την Επανάσταση υπό τον Υψηλάντη που καλούσε τους Ορθόδοξους (Έλληνες) εναντίον των “Περσών”, όπως δεν ήθελαν και την Επανάσταση από τα Επτάνησα που τερματίστηκε -πριν ξεσπάσει- το 1807, όπως δεν ήθελαν και την Επανάσταση του Ρήγα που μέσα σε όλους τους συμβολισμούς του οικουμενικού Ελληνισμού είχε τυπώσει και τον Μ. Αλέξανδρο, περιστοιχιζόμενο από τους στρατηγούς του Σέλευκο, Αντίγονο, Κάσσανδρο, Πτολεμαίο. Όλοι ήθελαν ένα κράτος αποχριστιανισμένο, κατά το δυνατόν περισσότερο. Γι αυτό και παπαγάλιζαν την δυτική προπαγάνδα που έλεγε ότι ο Ελληνισμός είχε υποδουλωθεί στους Χριστιανούς και στους Μακεδόνες. Ιδού μερικά τσιτάτα του “Γραικογάλλου” Κοραή:
“Δεν είναι κανείς από της Ελληνικής ιστορίας τους ειδήμονας, εις του οποίου την ακοήν δεν προξενεί λύπην και χαράν ομού τόνομα της Χαιρωνείας· λύπην, ότι εις αυτήν ενίκησε ο Φίλιππος τους Αθηναίους και τους συμμάχους αυτών, την ολέθριον εκείνην νίκην, ήτις εστέρησε την Ελλάδα την ελευθερίαν της· χαράν, ότι εγέννησε τοιούτον θαυμαστόν άνδρα τον Πλούταρχον, όστις επαρηγόρησε, και τρόπον τινά μετεκόσμησε δι’ ολίγον καιρόν εις την αρχαίαν αυτής δόξαν, την πρώτον από τους Μακεδόνας, έπειτ’ από τους Ρωμαίους, δουλωθείσαν Ελλάδα”
Παράλληλοι βίοι του Πλουτάρχου – Προλεγόμενα (1809)

“Το έθνος είναι πτώμα σπαραττόμενον από κόρακας, απέθανεν η πατρίς. Όχι την μισήν καθώς είπεν ο ποιητής, αλλ’ όλην του την αρετήν του αφαίρεσεν η δουλεία. Ιδού η ζωγραφία μας, αφ’ ότου μας επάτησεν ο Φίλιππος έως εις το έτος 1453. Αλλάξαμε δεσπότας διαφόρους, άλαλοι και ανόητοι καθώς αι αγέλαι ζώων…”
Στοχασμοί Κρίτωνος (1819)

“Εμάθατε ακούσαντες απ’ άλλους μετά ταύτα, την οποίαν απατηλήν προσηγορίαν επροξένησεν προς ολίγον ο υιός του Αλέξανδρος εις τους ταλαιπώρους Έλληνας, με τον αφανισμόν της Περσικής Βασιλείας. Και δουλωμένοι εις τους Μακεδόνας ενόμισαν ότι περέβησαν τους προγόνους των αφανίζοντες ολότελα, τον οποίον εκείνοι εδίωξαν μόνον από την Ελλάδα, και κολακεύοντες τον Αλέξανδρον εφαντάζοντο ότι τον ετιμούσαν ήρωα του Μιλτιάδου και του Θεμιστοκλέους θαυμαστότερον”
Εφημερίς του κάτω κόσμου (1824)

“…το γένος εδουλώθη, πρώτον εις τους Ρωμαίους, έπειτα εις τους Τούρκους, έχασε την πατρίδα του, επειδή έχασε και την αυτόνομον πολιτείαν, και αυτό του το όνομα”
“…ο εχθρός της ελληνικής ελευθερίας, ο Μακεδών Φίλιππος […] τοιούτων εθνών τύραννοι, ως ήσαν πρώτον οι Μακεδόνες, έπειτα οι Ρωμαίοι, δια τους Έλληνας”
δυστυχέστατη η μάχη της Χαιρωνείας (για τους Έλληνες, τους φονευθέντες υπό των Μακεδόνων)
Διάλογος περί των ελληνικών συμφερόντων (1825)

“Οι Μακεδόνες ήσαν δορικτήτορες, όχι πολλά μετριώτεροι του Σουλτάνου λησταί· σκοπόν είχαν να δουλώσωσι την Ελλάδα”
Αρριανού των Επικτήτου διατριβών – Προλεγόμενα, Διάλογος  (1827)

Μακεδόνες και Ρωμαίοι: δορικτήτορες της Ελλάδος
Διάλογος δεύτερος περί των ελληνικών συμφερόντων (1827)

Με παρόμοιο τρόπο επαναλάμβαναν τα ίδια νοήματα οι Μιχαήλ Περδικάρης, Ιάκωβος Ρίζος, Αλέξανδρος Σούτσος, Αναστάσιος Πολυζωίδης, Κωνσταντίνος Σχινάς και άλλοι λόγιοι που ανήκαν στο νεωτερικό στρατόπεδο.
Να παραιτηθεί ο Μουζάλας;
Θα παραιτήσουμε και τον Τσίπρα και τον Κοραή και τον Βολταίρο;
Στέργιος Ζυγούρας
Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια που δεν συνάδουν με το περιεχόμενο της ανάρτησης, όπως και σχόλια υβριστικά προς τους αρθρογράφους, προσβλητικά σχόλια προς άλλους αναγνώστες σχολιαστές και λεκτικές επιθέσεις προς το ιστολόγιο θα διαγράφονται.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...