Κυριακή 26 Ιουνίου 2016

Ινδοευρωπαίστες, Φοινικιστές καί Αφροκεντριστές

                                                                                                                                                                   
  Του Γεωργίου Γεωργαλά                                                                         

*Επιμέλεια Γ, Δημήτρουλα  

«’Αλλά  ποίοι  είναι  τότε  αυτοί  οί  ’Ινδοευρωπαι’στες, Φοινικιστες  καί ’Αφροκεντριστες;»
Ποία η Θεωρία τους και τι πρεσβεύει; Αλλά ας αφήσουμε τον κ. Γ. Γεωργαλάν ιστορικόν-Συγγραφέα δια μίαν   σύντομη αλλά καί  σαφή κατά τό δυνατόν εξήγηση πρός καλλιτέραν κατανόησην  από τούς αναγνώστες.


Οί  ’Ινδοευρωπαϊστες
Είναι ομάδα επιστημόνων οί οποίοι φρονούν ότι όλες οί Ευρωπαϊκές  φυλές κατάγονται από μίαν καί τήν αυτήν “super“ φυλήν τήν οποίαν ονόμασαν “Ινδοευρωπαϊκή “. Στηρίζουν δέ τήν άποψιν αυτήν σέ διάφορες θεωρίες, όπως π.χ μία  εξ’αυτών  είναι ή ομοιότης καί συγγένεια τών σημερινών Ευρωπαϊκών γλωσσών οπότε  πρέπει  νά  προέρχονται  από  μίαν  κοινή  μητρικήν γλώσσαν, τουτέστιν  (καί κατά συνέπειαν)  τήν ‘Ινδοευρωπαϊκήν.Ποία ή κοιτίς τής super αυτής φυλής;


Στήν ερώτηση αυτή, οί ίδιοι επιστήμονες διαφωνούν μεταξύ τους ώς πρός τήν κοιτίδα τής φυλής αυτής  καί  μέχρι σήμερα έχουν  προταθή,- ή Μεσοποταμία – Βακτρία (Αφγανιστάν) – Κεντρική Ασία -‘Ελη Πριπέτ (Δυτική Ρωσσία) –Κεντρική Γερμανία – Σκανδιναβία – Παράλια Βαλτικής – Παράλια Βορείου Θαλάσσης– Νότια Ρωσσία – Ουράλια έως κεντ. Ευρώπη – Περιοχή Καυκάσου – Περιοχή Ουγγαρίας καί Ουκρανίας. Στά παράλια τού  Αιγαίου  (λένε γιά τούς ‘Ελληνες) κατέβηκαν  ( κι’εδώ διαφωνούν  μεταξύ τους) γύρω στά:1100 π.χ.-1300 π.χ. -1500 π.χ. -1900 π.χ. - 2500 π.χ. –2800 π.χ. ‘Εν τούτοις καί μέχρι σήμερον, οί επιστήμονες αυτοί δέν έχουν προσκομίσει ούτε ίχνος στοιχείων νά αποδεικνύουν τήν ύπαρξιν τοιαύτης φυλής (κατά συνέπειαν)   καί  γλώσσης. Ούτε  ένα  αγγείο, μία επιγραφή  “Ινδοευρωπαϊκής’’ γραφής,  ένα  ιερογλυφικό, ένα  συλλαβικό, ή  αλφαβητικό μνημείο. ΤΙΠΟΤΑ, ΤΙΠΟΤΑ, ΤΙΠΟΤΑ.   Καί  όχι  μόνον  αυτό, αλλά  απεναντίας  αγνοούν  επιδεικτικώς  καί  πεισματικώς  τά ευρήματα  τών  ‘Ελληνικών  γραμμικών  γραφών. ...... ΓΙΑΤΙ;
Παρέλαβον, ( λένε  γιά  τούς ‘Ελληνες), τό  αλφάβητο  από  τούς  Φοίνικες, [βλέπε επομ. σελ. Φοινικίζοντες] συνέθεσαν δύο παραμύθια τήν ‘Ιλιάδα καί τήν ‘Οδύσεια...κτλ, ( λές καί μόλις κάποιος μάθει τό αλφάβητο, αρχίζει καί γράφει έπη όπως τά .....’Ομηρικά!) ‘Αγνοούν,  ΣΚΟΠΙΜΩΣ,  ότι οί  γλώσσες είναι προϊόντα βραδείας  εξελίξεως.  
                                                         
                     
Αρχαιότερη
                                                                                                                                                                                                       «Τό 1200 π. Χ όταν οί άλλες Ευρωπαϊκές γλώσσες  βρίσκονταν  σέ  πρωτόγονη  κατάσταση, ό ‘Ομηρος  χρησιμοποιεί 8 πτώσεις, 3 αριθμούς, καί 8 χρόνους ρημάτων».(1)
Συνεπώς, ή γλώσσα τού ‘Ομήρου, δέν μπορεί παρά νά έχη πίσω της, χιλιάδες χρόνια     εξελίξεως  καί  όχι  νά  έχη  φθάση  έξωθεν  από  νομάδες  βοσκών.
Oί άλλες γλώσσες δέν είναι ισόχρονες τής Ελληνικής. Η Ελληνική προηγείται  τών  άλλων γλωσσών  κατά μερικές χιλιάδες χρόνια.  Η λέξη «φιλοσοφία» δέν προήλθε από τήν Αγγλική «philosophy». Τό  Λατινικό  αλφάβητο  δέν  είναι  παρά  μιά έκδοση  τού  Ελληνικού  Χαλκιδικού  αλφαβήτου.«Εκείνο πάντως πού απομένει όρθιο απ’όλη τήν ιστορία τού ‘Ινδο-ευρωπαϊσμού, είναι ή έμμεση παραδοχή  ότι πράγματι υπήρξε  μιά σημαντική  καί άκρως καθοριστική γλώσσα γιά τήν ευρύτατη γεωγραφική  περιοχή πού μάς ενδιαφέρει Μιά γλώσσα πού βιάσθηκαν  ν’ αποκαλέ-σουν, ‘Ινδο-ευρωπαϊκήν, μιά  γλώσσα  πού  κάλλιστα μπορει νά χαρακτηρισθή ώς ή πανμήτηρα  γλώσσα  τής περιοχής. Αυτή  ή  Πρωτογλώσσα,  δέν  μπορει  παρά  νά  είναι  ή  αρχέγονη  γλώσσα τών Αιγαίων, ή άμεση πρόγονος τής Ελληνικής. (2)  
Η τελειότερη.«Η ‘Ελληνική είναι  ή πρώτη πού διετυπώθη γραπτώς, ή μόνη πού οί λέξεις της έχουν πρωτογενές νόημα.Αυτή από τήν οποίαν προέκυψαν ή  γραμματική,τό συντακτικόν καί ή γλωσσολογία »(1).
Η παγκοσμίως πλουσιότερη, μέ 6 εκατ. λέξεις  καί 71 εκατ. τύπους   λέξεις  (όταν υπολογίζουμε  τίς  λέξεις  ό  πατήρ  τού  πατρός) έναντι  490. χιλ  λέξεων  καί  300. χιλ. τεχνικών  όρων  τής  Αγγλικής (καταγραφές τού παν.  Ιρβάϊν τής Καλιφόρνιας στόν  υπολογιστή «Ιβυκος»).(1) Αυτό  σημαίνει  ότι  τήν  διεμόρφωσεν ένας λαός μέ ανώτερη  πνευματική  συγκρότησι  καί  όχι  κάποιοι  ημιάγριοι  πολεμιστές».
Οί   Φοινικιστες
Οί υποστηρικται (επιστήμονες) τής θεωρίας αυτής φρονούν  ότι οί ‘Ελληνες παρέλαβον τό αλφάβητό τους από τούς Φοίνικες. Αλλά ποίοι ήσαν αυτοί οί Φοίνικες;  Σ’ αυτήν  τήν ερώτηση άς αφήσουμε τόν κ. Γ.Γεωργαλάν, ‘Ιστορικόν –Συγγραφέα (3)  διά μίαν  σύντομη αλλά καί σαφή εξήγηση πρός καλλιτέραν  κατανόησην από τούς αναγνώστες μας.
«’Από τά πανάρχαια χρόνια εγκαταστάθηκαν στά παράλια τής Συροπαλαιστήνης οί πρώτοι έποικοι Κύπριοι Κρήτες καί άλλοι ‘Ελληνο-Πελλασγοί, ίδρυσαν τήν Φοινίκην από τόν Φοίνικα  [ό  οποίος  ήταν  από  τούς πρώτους εποίκους] ή καί τό πιθανότερο επειδή εκεί αναπτύχθηκε ή επεξεργασία τής πορφύρας καί ή βιοτεχνία πορφυρών ενδυμάτων. Φοινίκη  λοιπόν, ονομάστηκε  μία  παραλιακή  λωρίδα μήκους  300 χιλ. καί πλάτους περίπου 40 χιλ  λέξη  ‘Ελληνικότατη, αφού  προυπήρχε  πρίν χρησιμεύση νά βαπτιστή ή Φοινίκη. (Φοινός = βαθυκόκκινος, πορφυρός).
Φοινίκη υπήρχε  καί στήν ’Αρχαία ‘Ελλάδα από αρχαιοτάτους χρόνους. Οί ‘Ελληνες τής Φοινίκης, ώς άρχουσα τάξη, ονόμασαν «Σημίτες» τούς έν Φοινίκη συγκατοικούντας Ασιατικής προέλευσης καθώς καί τούς ανατολικούς τής ενδοχώρας Μεσοποταμίους, Βαβυλωνίους, αλλά  καί τούς Εβραίους. [Σημίτης = πιθανόν από τό «σήμα», σημαδεμένος  = περιτετμημένος).
‘Οταν ήλθαν στή Φοινίκη από τόν Περσικό κόλπο, βρήκαν ήδη εκεί τούς Ελληνες από τούς οποίους πήραν πολλά πολιτιστικά στοιχεία,τίς τέχνες τή  ναυπηγική τή ναυσιπλοϊα, καθώς καί τήν γραφή. Μέ τήν εισβολή τών Χετταίων, (1360 π.χ.) στή  Φοινίκη  ακολούθησε  ή άλωσις τών πόλεων, Ευαγορίτις, [ιδρύθηκε από τούς Ευαγορίδες τής Κύπρου - Ουγκαρίτ κατά τούς Σημίτες], Βύβλος, Ποσείδιον, ‘Αραδος καί  ό αφανισμός τών ‘Ελλήνων, ένα είδος Μικρασιατικής καταστροφής.
Συνέπεια  αυτής ήταν νά μείνουν οί θάλασσες ελεύθερες πλέον στούς Σημίτες τής  Φοινίκης  οί  οποίοι  διαδέχτηκαν  τούς  ‘Ελληνες, κληρονόμησαν  τίς  πόλεις  τους, τή  γραφή  καί  τίς  τέχνες  πού  τούς  εδί-δαξαν Ναυπηγική  καί  Ναυσιπλοϊα, υφαντουργία, αρχιτεκτονική, εμπόριο, αλιεία, επεξεργασία  τής  πορφύρας, σφετεριζόμενοι  τό  όνομα  «Φοίνικες»  αρχίζουν  νά  επιβάλουν  τή  δική  τους  κυριαρχία  στίς θάλασσες  καί  περνούν  στήν  ιστορία  ώς  «Φοίνικες»  πλέον.
Οί ‘Ελληνοφοίνικες  χρησιμοποιούσαν  τό  Κυπρο-Μινωικό  συλλαβικό αλφάβητο, τό οποίο μετεξέληξαν σέ φωνητικό  καί  τό  οποίο  απεκλήθη «φοινικικό» αφού  ήταν  δημιούργημα τών  Φοινίκων – όμως οί  έν λόγω  Φοίνικες ήσαν  οί ‘Ελληνες τής Φοινίκης, οί  ‘Ελληνοφοίνικες. Καί σ’ αυτό  ακριβώς τό θέμα έχει επέλθη  ή  μεγίστη  τών συγχύσεων.
‘Ο  ch.Virolleaud  μάς λέγει, « ή αλήθεια είναι προφανής. Οί  Ουγκαριτινοί (Σημιτοφοίνικες) πήραν τή γραφή τους από τούς Κυπρίους  καί  όχι οί  Κύπριοι  από τούς Ουγκαριτινούς». Ο. Masson – στό Etudes Myceniennes –1954.  «‘H επίσημη γραφή τής άρχουσας τάξης ήταν ή Κυπρο – Μινωική  συλλαβική».   Εγινε προσπάθεια αντιστροφής. Τό αλφάβητο λένε  είναι Χαναναϊκό  καί από  εκεί  πέρασε  στήν Κύπρο  μέσω Ουγκαρίτ, (δηλαδή, τών  Σημιτοφοινίκων). ‘Ετσι  λοιπόν, οί  άσημοι  Χαναναίοι  ξεπέρασαν τούς ανεπτυγμένους λαούς τής εποχής. Δέν τό εφεύραν οί θαλασσοκράτορες  Μινωίτες καί  οί  λαμπροί  Μυκηναίοι, τό  εφεύραν  οί Χαναναίοι, γεωργοί  καί  νομάδες  γιδοβοσκοί  τών  Συρο-Αραβικών ερήμων,  χωρίς  νά  διαθέτουν  πολιτισμό, πνευματικό  βίο, λογοτεχνία, επιστήμες  καί  τό  δίδαξαν  αυτοί  στούς...‘Ελληνες.‘Η στοιχειώδης λογική  λέγει  ότι οί ‘Ελληνες έδωσαν στούς εγχώριους  πληθυσμούς τό αλφάβητο τους γιά  νά  μπορούν νά επικοινωνούν μεταξύ τους. Κάτι ανάλογο έκαναν καί οί Βυζαντινοί  μέ τούς Σλάβους  2000 χρόνια αργότερα. Νά λοιπόν ποίοι  είναι οί  φοίνικες πού μπέρδεψαν τήν ιστορία. Δηλαδή οί Σημιτοφοίνικες. Εδώ βλέπουμε ότι πέρασαν στήν ιστορία δύο λαοί μέ  τό  όνομα Φοίνικες καί  ή  απόδοσις τής εφευρέσεως τού φωνητικού αλφαβήτου στούς  Σημιτοφοίνικες  οφείλεται  στή σύγχυσι πού προκάλεσε ό  σφετερισμός τής ονομασίας «Φοίνικες» από τούς Σημίτες πού  διαδέχτηκαν στήν περιοχή τούς πραγματικούς Φοίνικες τούς Ελληνοφοίνικες. Από τά  γραφόμενα  τού Ομήρου, προκύπτει ότι οί Φοίνικες (δηλαδή, οί Σημιτοφοίνικες εν προκειμένω) ήσαν  αντιπαθείς  στούς  Ελληνες, αφού  τούς χαρακτηρίζουν υλιστές, άρπαγες ανθρώπων, αδίστακτους πειρατές, δόλιους, σκληρούς, δολοπλόκους καί αγρίους. Ανθρώπους χωρίς καμία πνευματικότητα  πού  πίσω  από  μιά  επιφάνεια πολιτισμού παρέμειναν βάρβαροι. Τούς  θεωρούσαν  επίσης «ψεύτες» εξ’ού  καί  ή  εκφρασις «Φοινικικόν ψεύδος», πού αναφέρει ό Στράβων (3.170). Τούς απέδιδαν επίσης καί σεξουαλικές διαστροφές. Τό «Φοινικίζειν» σήμαινε παρά φύσην  ασέλγεια.  Φοίνικες ναυσίκλητοι καί τρώκτες
 Τό ανθρώπινο είδος πού  κρύβεται πίσω από αυτούς τούς Φοίνικες [ καί  δέν  εννοούμε φυσικά τούς Ελληνες τής Φοινίκης  ή τής  Παλαιστίνης ], έχει πρό πολλού πάρει τήν ιστορική απάντηση:  «Ενθα  δέ  Φοίνικες ναυσίκλυτοι ήλυθον άνδρες, τρώκται». [Εκεί  ήλθον άνδρες Φοίνικες, περίφημοι  θαλασσινοί, κατεργάρηδες], (Οδ, ο,41).«Δή τότε Φοίνιξ ήλθεν ανήρ απατήλια ειδώς, τρώκτης ός δή πολλά κακ’ανθρώποισιν εώργει».  [Τότε ήλθε ένας ανθρωπος από τή Φοινίκη, ψευταράς καί κατεργάρης, πού ώς τώρα  είχε βλάψει πολύ κόσμο]. (Οδ.ξ . 287).Τρώκτης, λοιπόν= απατεών, αγύρτης, καί τρωκτικόν ζώον πού αρέσκεται στά υπολείματα.  Ανέκαθεν οί  Σημιτοφοίνικες εστάθηκαν εχθροί  πρός τούς Ελληνες. Στούς Ελληνο-Περσικούς πολέμους  αποτελούσαν τόν κύριο  όγκο  τού  περσικού  στόλου  καθ’ ότι οί Πέρσες δέν ήτο ναυτικός λαός. Ουδέποτε όμως ενίκησαν τούς Ελληνες. Η Τύρος μία καθαρώς  Σημιτο -Φοινικική πόλις πρόβαλε πείσμονα αντίσταση στόν Μέγα Αλέξανδρο και αυτός τήν κατέστρεψε. Νά!, γιατί τόν κατηγορούν ώς σφαγέα οί εχθροί τών Ελλήνων Σημίτες, καθώς  καί  κάτι ψευτο-Ελληνες “ ιστορικοί ”καί φιλο-Σημίτες, γιατί τούς έσπασε τά  μούτρα. Λοιπόν, αυτοί  οί  κύριοι «επιστήμονες» έρχονται  σήμερα  μαζύ μέ  τούς εντός τής Ελλάδος προδότες  νά  μάς ειπούν ότι πήραμε τό αλφάβητό μας από αυτούς τούς ποταπούς ανθρώπους. Ποτέ δέν δίδαξαν στά σχολεία τά Ελληνόπουλα τήν αλήθεια, γιά τούς πραγματικούς Φοίνικες  καί  τό Κυπρο-Φοινικικό αλφάβητό τους.  
Αφροκεντριστες
 Είναι οί υποστηρικτές «επιστήμονες» τής θεωρίας  «Out of Africa» = «Εξ’ Αφρικής»                                      «Υπάρχουν δύο θεωρίες γιά τήν προέλευση τού ανθρώπου                                                             .                     α) Η μονογενετική, κατά τήν οποίαν όλοι οί ανθρωποι καί οί φυλές τους προέρχονται από κάποιους κοινούς προγόνους πού εμφανίσθηκαν στή μία καί μοναδική κοιτίδα τού ανθρωπίνου είδους. Κατά τήν θεωρίαν αυτήν ό ανθρωπος εμφανίστηκε κάπου στήν ανατολική  Αφρική  πρίν 6  εκατομμύρια  χρόνια  καί  ό οποίος –εικάζεται- αφού πέρασε  διάφορα στάδια εξέλιξης, έφτασε φυσικά  στόν τέλειο  άνθρωπο  πρίν 100 χιλ. χρόνια. ‘Από εκεί ακολουθώντας τή ροή τού Νείλου, έφτασε στήν Αίγυπτο καί από εκεί, πέρασε στήν Πρόσω Ασία, άλλοι στράφηκαν  πρός τήν  Ευρώπη  καί άλλοι πρός την Ασία καί  μέσω τού Βεριγγείου πορθμού διεκπεραιώθηκαν στήν Αμερικανικήν Ηπειρον τήν οποίαν καί κατέκτησαν μέχρι τήν γήν τού πυρός.  Στήν τελευταία  υποτίθεται  ότι έφθασαν (οί Αφρικανοί πού στό μεταξύ είχαν μεταμορφωθεί σέ Λευκούς-Μογγόλους-Ερυθρόδερμους, άγνωστο γιατί)  πρίν από 25000 χρόνια. Αυτή είναι σέ γενικές γραμμές ή θεωρία τής «Out of Africa». ( Εν τούτοις υπάρχουν  καί άλλοι  επιστήμονες οί  οποίοι  αμφσβητούν τήν ανωτέρω  θεωρίαν.)      β)  Η πολυγενετική, κατά  τήν οποίαν τό ανθρώπινο είδος προήλθε από περισσότερες κοιτίδες, τουλάχιστον τόσες , όσες οί βασικές φυλές. Τά  λίθινα  εργαλεία πού  βρέθηκαν  εκεί  ( στήν  Αφρική)  έχουν  ηλικία, μόνο  1 εκατ. ετών, ίδια  μέ  τούς  λιθίνους πέλεκεις πού  βρέθηκαν  στό Βαλλόνε τής Γαλλίας (άρα υπήρχαν ήδη άνθρωποι εκεί) καθ’ήν στιγμήν  τό 1997 στήν Περδίκα τής Πτολεμαϊδος βρέθηκαν  λίθινα εργαλεία, σύμφωνα  μέ τό πανεπιστίμιο Νότιας Καρολίνας ΗΠΑ ηλικίας 2.3 μέ 3. 2 εκατομμυρίων  ετών. Στήν Ικαρία, στή  Μήλο καί  στό πόρτο Ράφτη  Αττικής  βρέθηκαν λίθινα  εργαλεία ηλικίας 4.5 εκατ. ετών, στήν Πτολεμαϊδα  6 εκατ. ετών, στήν Χαλκιδική όπως καί  στή Μάνη, 11-12 εκατ.ετών Εκτιμώ τήν  εικασία  εντελώς φαντασιώδη  διότι τίποτα δέν αποδεικνύει τήν προέλευση  τού  ανθρώπου  από  τόν Αφρικανικό  ανθρωποπίθηκο καθ’ ότι  στήν κοιλάδα  τού  Αξιού, 65 χιλμ βορειοδυτικά  τής  Θεσσαλονίκης  βρέθηκε κρανίο εξελιγμένου πιθήκου  ηλικίας 9-10 εκατ. ετών.     Στά τέλη το 1997, ό Αρης Πουλιανός, ανθρωπολόγος ανακοίνωσε ότι οί ανασκαφές του στήν Χαλκιδική έφεραν στό φώς χιλιάδες λίθινα  καί  οστέϊνα εργαλεία καθώς καί υπολείμματα ανθρώπου, τών οποίων ή  ηλικία εκτιμήθηκε στά 11 εκατ. έτη. Τό 1964 ό Γερμανός καθηγητής  E .Bratiger ανακοίνωσε ότι στό Σπήλαιο τών Πετραλώνών  βρέθηκε  κρανίο ηλικίας 50- 70.000 ετών καθώς καί κρανίο  «έμφρονος ανθρώπου» ηλικίας 400 μέ 500.000ετών. Μεταγενέστερες  έρευνες έφεραν  στό φώς δύο  σκελετούς ανθρώπων ηλικίας 700 μέ 800.000 ετών. Υπάρχει  ακόμα  πλήθος  ευρημάτων πού επιβεβαιώνει τήν πανάρχαια παρουσία τού ανθρώπου στόν Ελλαδικό καί περι-Αιγαιακό χώρο. Ιδού! Στήν Μάνη κρανίο ηλικίας  300.000  ετών, στόν  Αλιάκμονα λίθινος πέλεκυς ηλικίας 250.000  ετών, στήν Μεγαλόπολη, στό Παλιόκαστρο Σιάτιστας  καί  στήν περιοχή  Θεσσαλονίκης πέλεκεις ηλικίας 100.000 ετών, στό Ασπροχάλικο Ιωαννίνων ευρήματα ηλικίας 40.000 ετών, διάφορα εργαλεία σέ 16 άλλες τοποθεσίες τής Ηπείρου ηλικίας 35 μέ 40.000 ετών. Παρ όλα  αυτά, οί θεωρητικοί τής «Out of Africa» κηρύσουν επιδεικτικά πεισματικά  καί  ενάντια  πρός όλες  τίς  αποδείξεις, ότι  ό Ελλαδικός καί  περι-Αιγαιακός χώρος ήταν...... ακατοίκητος! κατά τήν λιθίνη εποχή. Α κ α τ ο ί κ η τ ο ς ;  καί  όμως, στά σπήλαια  Βλιχάδα καί Αλεπότρυπα Λακωνίας τά εκεί ευρήματα πιστοποιούν ότι εκεί αναπτύχθηκε καί σχετικός πολιτισμός μέ οστέϊνα εργαλεία, κοσμήματα, σπηλαιογραφίες κ.λ.π. ηλικίας 26.000 ετών. Στό Σεϊντι  Κωπαϊδος  καί στά Επίδημα Μεσσηνίας παλαιολιθικοί οικισμοί ηλικίας 26.000 ετών. Αλλα παλαιολιθικά εργαλεία βρέθηκαν  καί στήν Ηπειρο, στήν  Θεσσαλία, στήν  Πελοπόννησο, στήν Σκύρο καί αλλού, ηλικίας μόλις 10 καί 12.000 ετών.»    Τώρα άν ρίξουμε μιά ματιά, συνοψίζοντας τίς ημερομηνίες  πού αναφέραμε έως τώρα, έχουμε: 11-12 εκατ. έτη,  9-10 εκατ. , 4-5 εκατ. , 2.3 -3.2 εκατ., 700-800.χιλ. έτη, 400-500 χιλ. – 300 χιλ.- 250 χιλ - 100 χιλ. - 50-70 χιλ.– 40 χιλ – 35 χι. – 26 χιλ – 10-12 χιλ, οπότε εδώ βλέπουμε  νά εχουμε μίαν συνεχή αλυσίδα χρονολογιών πού δέν μάς αφήνουν καμία αμφιβολία ότι: o Ελλαδικός καί περι-Αιγαιακός χώρος κατοικείται συνεχώς καί αδιακόπτως μέχρι σήμερα.   «Τήν θεωρία «Out of Africa» τήν  βρίσκω  άλογη. Γιατί  ή ανθρωπογέ-νεσις  νά  σημειωθή  μόνον  σέ  ένα  σημείο  τού  πλανήτη;  Δέν είναι πιό λογικό νά υποθέσουμε ότι κάθε φυλή προήλθε από τή δική της κοιτίδα, από τήν οποία απλώθηκε ακτινοειδώς πρός όλες τίς δυνατές κατευθύνσεις; Καί σήμερα ακόμα, παρά τις αναγκαστικές μετακινήσεις πληθυσμών,κάθε φυλή παραμένει κατά βάση στό δικό της χώρο. Η Λευκή στήν Ευρώπη, ή  μαύρη στήν Αφρική, ή  κίτρινη στήν Ασία κ.ο.κ. Εγώ είμαι οπαδός  τής δεύτερης κατηγορίας καί γιά έναν ακόμα λόγο. Τό γεγονός ότι οί φυλές διαφέρουν τόσο πολύ μεταξύ τους σωματικώς, ψυχικώς καί πνευματικώς.Τά πάντα δείχνουν ότι στόν Ελλαδικό καί περι-Αιγαιακό χώρο κατά πάσα πιθανότητα γεννήθηκε ή λευκή φυλή – ή Αρία φυλή».   «Εξ Ελλήνων τό γένος ανθρώπων» (Διογένης Λαέρτιος-«βίοι φιλοσόφων»).   «Οί  Αρχαίοι  Ελληνες  είναι οί  πατέρες μας», Ροζέ  Γκαρωντύ.  Κι’ όμως δέν  μάς  φτάνουν  οί Ινδοευρωπαϊ στες  καί  οί Φοινικιστές τώρα  έχουμε  καί  τούς Αφροκεντρίζοντες νά  θέλουν τήν Αθηνά  καί  τόν  Σωκράτη.......μαύρους.   
Αλλά τότε γιατί;   αυτοί  οί «επιστήμονες», ώς  μιά  ορχήστρα  τόσον επιδεικτικώς, πεισματικώς καί προκλητικώς, επιμένουν στίς θεωρίες τους;  ‘Απλώς:  νά παύση  ή  ‘Ελληνικότης  νά  θεωρείται  μητρική  πηγή  τού  δυτικού  καί  πανανθρωπίνου πολιτισμού.     Οί κοσμο-εξουσιαστές  έχουν συμπαραστάτες τά όργανά  τους πού τοποθέτησαν  επικεφαλής  τής  Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ετσι, στό κατ’ εντολήν τους συνταχθέν  υπό  τού Ντυροζέλ  ενιαίον  εγχειρίδιον  ιστορίας γιά τούς νέους τής δυτ. Ευρώπης, υπό τόν τίτλον «Ιστορία τής  Ευρώπης», έχει απαλειφθή ή  ‘Ελ-ηνική  Συνιστώσα, μέ τό «σκεπτικόν» ότι ή ‘Ελλάς, γεωγραφικώς δέν ανήκει στήν Δυτ.Ευρώπη! Τό ίδιο συνέβη καί στήν τρίτομη «Γενική ιστορία τής Ευρώπης» τών Λιβέ καί  Μουσνιέ. ‘Η Αμερικανοεβραία καθηγήτρια  Μαρία Λέφκοβιτς στό βιβλίο της  «Νότ  ουτ  of  Africa»,  απορρίπτοντας τίς εικασίες περί Αφρικανο-Σιμιτικής  προελεύσεως τού  Ελληνικού πολιτισμού, γράφει: «Ο Σωκράτης δέν ήταν μαύρος. Ούτε ή  Κλεοπάτρα. Οί ‘Ελληνες φιλόσοφοι δέν επηρεάσθηκαν από τούς Αιγυπτίους...ποίοι μύθοι καί ποιά τελετουργικά τών ‘Ελλήνων  καί  τών Ρωμαίων έχουν τίς ρίζες τους στήν Αίγυπτο; Μέχρι  στιγμής ούτε ένας από τούς επικριτές μου δέν κατάφερε νά προσκομίσει στοιχεία πού νά καταρρίπτουν τή  βασική θέση τού βιβλίου  μου, ότι  δηλαδή  οί ‘Ελληνες ούτε έκλεψαν ούτε δανείστηκαν φιλοσοφικά στοιχεία από τούς Αιγυπτίους, ότι ή επίδραση τών Αιγυπτίων στήν ελληνική σκέψη ήταν περιορισμένη  καί  ότι ή άποψη περί αγνόησης τών Αιγυπτιακών καταβολών τών ‘Ελλήνων βασίζεται σέ μασονικούς μύθους καί όχι σέ ιστορικά δεδομένα». Σήμερον τά πάντα καθοδηγούνται από τό κατεστημένο τών ΗΠΑ συμπεριλαμβανομένης καί τής επιστήμης  ή οποία καθοδηγήται καί εγκλοβίζεται μέσα σέ προκαθορισμένα όρια γνώσεων πού αυτοί θέλουν. Οί γνώσεις αυτές οδηγούν  σέ αδιέξοδα μέ αποτέλεσμα  νά μήν διδάσκεται  ή αντικειμενική επιστήμη καί οί πραγματικές αλήθειες  νά αποκρύπτονται, αποσιωπούνται, ή παραβλέπονται. Μία από αυτές τίς επιστήμες είναι καί ή αρχαιολογία  ή  οποία  εν  προκειμένω μάς ενδιαφέρει τά  μέγιστα καθ’ ότι  εμπλέκεται άμεσα στίς θεωρίες τών «επιστημόνων» πού  είδαμε, Ινδοευρωπαϊστών, Φοινικιστών καί Αφροκεντριστών. Εδώ ακριβώς φαίνεται  ότι όλοι τους εκτελούν διατεταγμένη καί έμμισθη υπηρεσία, άν δέν πάσχουν από μαλάκυνση εγκεφάλου.Τέλος, ... έχω  δύο  ερωτήσεις γιά τούς κυρίους  αυτούς “επιστήμονες” αλλά  καί  γιά  τούς  «φιλέλληνες»  φιλο-Ινδοευρωπαϊστές, Φοινικιστές καί  Αφροκεντρίζοντες, φιλο-Σημίτες.  
Ερώτηση  1η
 Κάθε φορά, ή Ινδοευρωπαϊκή φυλή, ξεκινά από τίς  πιό  απίθανες  περιοχές τού  πλανήτη, ποτέ  όμως  από  τόν  Ελλαδικό   ή   μεσογειακό   χώρο.  Μήπως  είναι   κι’ αυτό  ένα  στοιχείο πού μπορεί κανείς ν’ αντιληφθεί τίς σκοπιμότητες  καί  τίς βλέψεις     οί  οποίες  κρύβονται  πίσω  από  τήν  
Ινδοευρωπαϊκή Θεωρία.
Ερώτηση 2η:   
Γιατί αυτοί οί Ινδοευρωπαίοι, όντες κτηνοτρόφοι, άφησαν  τίς πλούσιες πεδιάδες  καί βοσκοτόπια τής  Ουκρανίας  καί  Ουγγαρίας  καί  κατέβηκαν  καί  εγκατεστάθησαν  στά      ξερονήσια  του Αιγαίου;

’Επίλογος
Ηταν απαραίτητη ή ανάλυσις τών ψεύδο-θεωριών τών εκτός (καί εντός) τής ‘Ελλάδος, ψευδο-επιστημόνων τούτων διά νά καταστή κατανοητός ό σκοπός αυτών από τούς αναγνώστες μας έστω καί μέ αυτά τά ολίγα πού  διατυπώσαμε στίς αμέσως προηγούμενες σελίδες. ‘Η επίπονος καί συστηματική  διαστρέβλωσης τών  επιστημών, τής  ιστορίας, ανθρωπολογίας, καί  αρχαιολογίας  από  αυτούς  τούς  κυρίους "επιστήμονες’’ αποβλέπει   (επαναλαμβάνομεν εδώ) απλώς:   νά παύση ή ‘Ελληνικότης νά θεωρείται  ή μητρική πηγή τού δυτικού καί  
Πανανθρωπίνου πολιτισμού.


(*) [Τον Φεβρουάριο του 1993  πραγματοποιήθηκε στο Κολλέγιο Wellesley της Μασσαχουσέττης μία ομιλία με προγραμματισμένο θέμα τον πολιτισμό της αρχαίας Αιγύπτου. Ο ομιλητής Yosef A. A. ben Jochannan είχε παρουσιαστεί από τους υπεύθυνους της εκδήλωσης ως “διακεκριμένος αιγυπτιολόγος”. Στην ομιλία του ο Jochannan υπεστήριξε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι οι αρχαίοι Έλληνες έκλεψαν ουσιαστικά τον πολιτισμό τους από την Αίγυπτο, ότι ο φιλόσοφος Αριστοτέλης μετέβη μαζί με τον Μέγα Αλέξανδρο στην Αλεξάνδρεια και τη Βιβλιοθήκη της, την οποία ο Αριστοτέλης λεηλάτησε για να συγγράψει τα έργα του.


Κατά την ώρα των ερωτήσεων η καθηγήτρια κλασικών σπουδών Mary Lefkowitz ρώτησε τον ομιλητή γιατί ισχυρίστηκε κάτι τέτοιο τη στιγμή που η Αλεξάνδρεια απέκτησε την περίφημη βιβλιοθήκη της μετά τον θάνατο του Αριστοτέλη και άλλωστε ο Έλληνας φιλόσοφος ουδέποτε πήγε στην Αίγυπτο. Ο Jochannan αρνήθηκε να απαντήσει, εγκαλώντας την Lefkowitz για εμπάθεια και αρνητική στάση απέναντι στις απόψεις του μαύρου πληθυσμού.  Ο Jochannan αναφέρει επίσης, όπως είδαμε στην αρχή, ότι ο Αριστοτέλης μετέβη στην Αίγυπτο, όπου και μελέτησε πολυάριθμα αιγυπτιακά έγγραφα στη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας. Αυτά τα συγγράμματα τα μετέφρασε στα ελληνικά και τα εξέδωσε ως δικά του. Μία μικρή λεπτομέρεια που αγνοεί ο αφροκεντριστής συγγραφέας είναι ότι η Βιβλιοθήκη της Αλεξανδρείας ξεκίνησε να κτίζεται την περίοδο 300-290 π.Χ. από τον Πτολεμαίο τον Λάγου, αρκετά μετά τον θάνατο του Αριστοτέλη (322). Ο Σταγειρίτης άλλωστε ουδέποτε μετέβη στην Αίγυπτο.
Οι ίδιες απόψεις διακρίνονται στο έργο του Marcus Mosya Garvey (1887-1940), μαύρου ακτιβιστή και επικεφαλής παραπολιτικών οργανώσεων της μαύρης κοινότητας της Αμερικής. Ο Garvey επεδίωκε να χρησι-μοποιήσει επιχειρήματα ιστορικής υφής για σκοπούς καθαρά πολιτικού περιεχομένου. Πιστεύοντας ότι η μαύρη φυλή είναι καταφανώς ανώτερη από τη λευκή, θεώρησε ότι οι λευκοί Έλληνες και Ρωμαίοι έκλεψαν τον πολιτισμό τους από την Αίγυπτο. Στο δοκίμιό του Ποιος και τι είναι ο Νέγρος; (Who and What is a Negro ? - 1923) γράφει τα εξής:
«Κάθε αμερόληπτος σπουδαστής ιστορίας γνωρίζει ότι ο Νέγρος κυβερνούσε τον κόσμο όταν οι λευκοί ήταν άγριοι και βάρβαροι που ζούσαν σε σπηλιές· πως στα αρχαία χρόνια χιλιάδες Νέγροι καθηγητές δίδασκαν στα πανεπιστήμια της Αλεξάνδρειας, που τότε ήταν το κέντρο της γνώσης· πως η αρχαία Αίγυπτος έδωσε στον κόσμο τον πολιτισμό, ενώ η Ελλάδα και η Ρώμη έκλεψαν από την Αίγυπτο τις τέχνες και τα γράμματα και πήραν αυτές όλη τη δόξα»
Η πρώτη δυναμική απάντηση στις ιστορικές θεωρίες του αφροκεντρισμού ήλθε από τη Mary Lefkowitz, Καθηγήτρια Κλασικών Σπουδών στο Wellesley College της Μασσαχουσέττης. Με μία σειρά δημοσιευμάτων, άρθρων, κριτικών και απαντήσεων, στον αμερικανικό και ευρωπαϊκό τύπο, καθώς και στο Internet, η Lefkowitz αναίρεσε με άρτια δομημένα επιχειρήματα τις θέσεις των αφροκεντριστών και του Bernal για την καταγωγή του αρχαιοελληνικού πολιτισμού. Η Lefkowitz εξέδωσε, μάλιστα, το 1996 δύο βιβλία για το όλο ζήτημα. Το πρώτο (Not Out of Africa: How Afrocentrism Became an Excuse to Teach Myth as History, Basic Books 1996) είναι μία δική της αναλυτική επισκόπηση και κριτική εξέταση των διαφόρων τοποθετήσεων των αφροκεντριστών συγγραφέων και ταυτόχρονα μία ιστορική τεκμηρίωση των πραγματικών δεδομένων. Το δεύτερο έργο (Black Athena Revisited, The University of North Carolina Press 1996) φέρει την επιστημονική επιμέλεια της Lefkowitz και του Guy MacLean Rogers και περιλαμβάνει πολυάριθμες επιστημονικές εργασίες από μελετητές διαφόρων αρχαιογνωστικών ειδικοτήτων, αρχαιολόγους, ιστορικούς, γλωσσολόγους, ανθρωπολόγους. Τα άρθρα του τόμου αυτού εξετάζουν τους διάφορους ισχυρισμούς της Μαύρης Αθηνάς, απορρίπτοντάς τους έναν-έναν].
Πηγές μου:


 Γιάννη  Μπαλή
1)  “Η Μαγική Γλώσσα»  Εκδόσεις ΠΕΛΑΣΓΟΣ, Αθήναι  1997.                                                                                                   
Γεωργίου Γεωργαλά.....                           
1) «Προϊστορική Εξάπλωσις τών Αιγαίων».   Εκδόσεις ΠΕΛΑΣΓΟΣ, Αθήναι  1997.  
2) «Ποίοι  Ησαν»...                                                                                 
3) «’Ινδοευρωπαίοι ή  Αιγαίοι»...                                                                                          
4) «Πρωτοελληνες»....             
5) «Χάλκεον Γένος»....                                                  
6) «‘Η‘ΕλληνικήΣυνιστώσα»                                                                                 
7) «‘Ελλήνων θρησκεία».                               
8).«’Ερευνες γύρω από τόν ‘Ομηρο


Επίσης αλληλένδετα άρθρα:  
Η ΓΕΝΑΛΟΓΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΑΘΛΙΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟ Ι΄ΣΤΟΡΙΑ
Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ                                                                                                                                                     
ΟΙ ΜΥΘΟΙ ΤΟΥ ΑΦΡΟΚΕΝΤΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ                                                                   *Άρθρο που μας έστειλε ο αναγνώστης μας Γιάννης Δημήτρουλας
Τον ευχαριστούμε πολύ.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια που δεν συνάδουν με το περιεχόμενο της ανάρτησης, όπως και σχόλια υβριστικά προς τους αρθρογράφους, προσβλητικά σχόλια προς άλλους αναγνώστες σχολιαστές και λεκτικές επιθέσεις προς το ιστολόγιο θα διαγράφονται.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...