Κυριακή, 26 Φεβρουαρίου 2012

Μη προβεβλημένες Προκηρύξεις του Αλέξανδρου Υψηλάντη 24 Φεβρουαρίου 1821


Άνδρες Γραικοί, όσοι ευρίσκεσθε εις Μολδαβίαν και Βλαχίαν! 


Ιδού μετά τοσούτων αιώνων οδύνας, απλόνει πάλιν ο φοίνιξ της Ελλάδος
μεγαλοπρεπώς τας πτέρυγάς του και προσκαλεί υπό την σκιάν αυτού τα
γνήσια και ευπειθή τέκνα της! Ιδού, η φίλη ημών Πατρίς Ελλάς ανυψόνει
μετά θριάμβου τας προπατορικάς της σημαίας! Ο Μωρέας,  η Ήπειρος,  η
Θεσσαλία,  η Σερβία,  η Βουλγαρία,  τα Νησιά του Αρχιπελάγους,  εν ενί
λόγω η Ελλάς άπασα επίασε τα όπλα, δια να αποτινάξη τον βαρύν ζυγόν
των Βαρβάρων και ενατενίζουσα εις το μόνον νικητήριον όπλον των
Ορθοδόξων, τον τίμιον, λέγω, και ζωοποιόν Σταυρόν, κράζει μεγαλοφώνως
υπό την προστασίαν μεγάλης και κραταιάς δυνάμεως,  Εν τούτω τω
σημείω νικώμεν! Ζήτω η Ελευθερία! Και εις τας δυο ταύτας φιλικάς μας
επαρχίας σχηματίζεται σώμα πολυάριθμον ανδρείων συμπατριωτών, δια να
τρέξη εις το ιερόν έδαφος της φίλης ημών Πατρίδος. Όθεν όσοι εύχονται
να ονομασθώσι Σωτήρες της Ελλάδος,  και είναι διασκορπισμένοι εις
διάφορα Καδηλίκια,  ας τρέξωσιν εις τους δρόμους όπου ακούουσιν ότι
διαβαίνει το σώμα τούτο,  δια να συνενωθώσι με τους συναδελφούς των. 
Όσοι, όμως γνήσιοι Έλληνες είναι άξιοι να πιάσωσι τα όπλα, και με όλον
τούτο μένουσιν αδιάφοροι,  ας ηξεύρωσιν ότι θέλουν επισύρει εις τον
εαυτόν των μεγάλην ατιμίαν, και ότι η Πατρίς θέλει τους θεωρεί ως νόθους
και αναξίους του Ελληνικού Ονόματος ! 


Αλέξανδρος Υψηλάντης


Ιάσιον. την 24ην Φεβρουαρίου 1821 Αδελφοί της Εταιρίας των Φιλικών


Έφθασε τέλος πάντων η ποθουμένη εκείνη λαμπρά στιγμή! Iδού ο σκοπός
των προ χρόνων ενεργειών μας και αγώνων εκτηλύσσεται σήμερον!  Η
φιλική εταιρία ήτον ο πρώτος σπόρος της ελευθερίας μας!  Η φιλική
Εταιρία θέλει διαμείνει και αιωνίως το μόνον ιερόν σύνθημα της
ευδαιμονίας μας!  Σεις φίλοι μου συνεταίροι,  εδείξατε τι ο καθαρός και
θερμός πατριωτισμός δύναται. Από σας ελπίζει τώρα και μεγαλήτερα εις
την ανάστασίν της τώρα η Ελλάς! Και δικαίως· διότι, αν δια μόνας ελπίδας
εθυσιάζετε το παν,  τι δεν θέλετε πράξει τώρα,  ότε ο φαεινός αστήρ της
ελευθερίας μας έλαμψεν;  Άγετε λοιπόν,  ω αδελφοί,  συνδράμετε και την
τελευταίαν ταύτην φοράν έκαστος υπέρ την δύναμίν του εις οπλισμένους
ανθρώπους, εις όπλα, χρήματα και ενδύματα εθνικά, αι δε μεταγενέστεραι
γενεαί θέλουσιν ευλογεί τα ονόματά σας και θέλουν σας κηρύττει ως τους
Πρωταιτίους της ευδαιμονίας των. 


Αλέξανδρος Υψηλάντης
γενικός επίτροπος της αρχής


Ιάσιον. Την 24ην Φεβρουαρίου 1821


 http://karavaki.files.wordpress.com/2012/02/ypsilantis-prok1.pdf


http://karavaki.wordpress.com

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια που δεν συνάδουν με το περιεχόμενο της ανάρτησης, όπως και σχόλια υβριστικά προς τους αρθρογράφους, προσβλητικά σχόλια προς άλλους αναγνώστες σχολιαστές και λεκτικές επιθέσεις προς το ιστολόγιο θα διαγράφονται.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...