Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2012

Οἱ μασσόνοι καὶ τὰ πράσινα ἄλογα!Οἱ μασσόνοι ποὺ κυβερνοῦν τὸν κόσμο!
Τὰ πρωτόκολλα τῶν σοφῶν τῆς Σιῶν!
Μυστικὲς λέσχες ποὺ ὁρίζουν ἀκόμη καὶ τὴν ἀνάσα μας!
Ὅπου κι ἐὰν κυττάξουμε γύρω μας, μία συνωμοσία, μία ψευτιά, μία πλάνη!
Λὲς καὶ ζοῦμε σὲ μίαν εἰκονικὴ πραγματικότητα!
Ἀλλὰ δὲν εἶναι διόλου εἰκονική!
Εἶναι ἡ δική μας πραγματικότητα ποὺ μᾶς ἔχουν στήσει ἐδῶ καὶ πάρα πάρα πολλοὺς αἰῶνες!
Πρὸ μερικῶν ἡμερῶν διάβαζα γιὰ τὴν σχέσι τῶν διαφόρων στοῶν μὲ τὰ ἱερατεῖα τῆς Αἰγύπτου.
Πολὺ πιθανὸν νὰ ἰσχύῃ κάτι τέτοιο καὶ οἱ ῥίζες τῶν μυστικιστικῶν ταγμάτων νὰ χάνονται στὰ ἄδυτα τῶν τότε κρατούντων.
Προσωπικῶς πιστεύω πὼς εἶναι παλαιότερες, ἀλλὰ δὲν νομίζω πὼς ἔχει νόημα νὰ ἀσχολούμαστε μὲ τὶς δικές μου θεωρήσεις αὐτὴν τὴν στιγμή.
Ἐκτιμῶ πάντως ὅλα αὐτὰ τὰ ζητήματα πλέον ὡς πράσινα ἄλογα! (Ἐκ τοῦ πράττειν ἄλογα!)
Νὰ ἐξηγηθῶ.
Πράγματι ὑπάρχουν ὀρατὲς κι «ἀόρατες» δυνάμεις ποὺ κινοῦν τὰ νήματα σὲ ὅλον τὸν πλανήτη καὶ στόχο ἔχουν τὴν ἀπόλυτο ὑποταγὴ τῆς ἀνθρωπότητος.
Πράγματι ἔχουν κάνει τὰ πάντα ὡς τε νὰ καταστήσουν τὸν ἄνθρωπο ἀδύναμο, ἄοπλο καὶ ἐξαρτημένο.
Πράγματι μᾶς ἔχουν καταστρέψει σὲ πολὺ μεγάλο βαθμὸ τὴν ἀντίληψι καὶ τὴν κρίσι.
Ἀλλά, αὐτὰ ἔως τώρα!
Γιατί τελειώνουν τά αἴσχη τους; Γιατί λήγουν οἱ ἐξουσίες τους; Γιατί σέ λίγο θά γελᾶμε μέ τά πεπραγμένα τους;
Ὑπάρχει ἕνας χρυσὸς κανόνας ποὺ ἀναφέρεται στὴν Ὕβρι καὶ στὴν Νέμεσι.
Κι ἐπεὶ δὴ τόσους αἰῶνες κατὰ βάσιν Νέμεσι δὲν ἔχουμε δεῖ, καὶ κατ’  ἐπέκτασιν ἔχουμε ἀρχίσει νὰ τὴν ἀμφισβητοῦμε, θὰ ἔλεγα νὰ παρατηρήσουμε πλέον τὰ σημάδια.
Σημάδια ποὺ δὲν ἔχουν νὰ κάνουν μὲ ὅσα αὐτοὶ θέλουν νὰ πιστέψουμε, ἀλλὰ μὲ τὴν ἀλήθεια!
Εἶναι δεδομένον πὼς μᾶς ἑτοιμάζουν ὅλα τὰ δεινά. Πολέμους, πεῖνες, γενοκτονίες, πυρηνικά καὶ βιολογικὰ ὅπλα, ἀπόλυτο σκοταδισμό, ἐξωγηΐνους, νέους θεούς, ἀμνημοσύνη….
Πότε ὅμως, στήν διάρκεια τῆς ἱστορίας, κατάφερε κάποιος ἀπό ὅλους αὐτούς, πού ἀσκοῦσαν κατά καιρούς τόν ἀπόλυτον ἔλεγχο, νά ὁλοκληρώσῃ τά σχέδιά του; ΠΟΤΕ, θὰ ἀπαντήσω ἐγώ! ΠΟΤΕ!!!
Μόλις ἔφθανε πρὸ τοῦ σημείου τῆς ἀπόλύτου ἐξουσίας, τσοῦπ, κάτι συνέβαινε κι ἔσβηνε ἀπὸ τὸν χάρτη κάθε του ὑποδομή. Εἶτε λεγόταν Ῥωμαῖος, εἶτε Βυζαντινός, εἶτε Μογγόλος. Ἤ ἁπλῶς περιοριζόταν ἡ ἐξουσία του στὰ λίγα.
Ἀπὸ τὴν ἄλλην, αὐτὸ ποὺ οἱ κοσμοεξουσιαστὲς τρέμουν, εἶναι ἡ ἀφύπνισις! Τρέμουν κάτι ποὺ ἔχει ξεκινήσει νὰ συμβαίνῃ κι ἀδυνατοῦν νὰ ἐλέγξουν! Τὸ πολεμοῦν, δημιουργοῦν συνθῆκες τρομοκρατίας καὶ θανάτου, πρὸ κειμένου νὰ ἐπιστρέψουμε στὰ κελιὰ ποὺ μᾶς ὅρισαν ἄλλοι.
Τί σημαίνει ὅμως ἀφύπνισις, καὶ ἰδίως ἀφύπνισις ἐπί τῶν παρόντων συνθηκῶν;
Ἀφύπνισις ἐπὶ τῶν παρόντων συνθηκῶν σημαίνει ἐπίγνωσις! Σημαίνει ἀντίληψις αὐτοῦ ποὺ εἴμαστε καὶ ἰδίως αὐτοῦ ποὺ μποροῦμε νὰ γίνουμε! Σημαίνει συνειδητοποίησις τῶν ὅσων ἔπονται, ἀκόμη κι ἐὰν αὐτὸ παραμένῃ σὲ ἐπίπεδον διαισθητικόν!!
Κάτι φωνοῦλες, κάτι «φάσματα», κάτι εἰκονίτσες…
Ξέρουμε! Ὅλο καὶ περισσότεροι ξέρουμε!
Κι αὐτὸ φυσικὰ δὲν συμβαίνει μόνον ἐδῶ ἀλλὰ σὲ ὅλον τὸν πλανήτη!
Θὰ μᾶς πλανέψουν, θὰ μᾶς κτυπήσουν, θὰ μᾶς λιώσουν, ἐὰν μποροῦν, ἀλλὰ ἐμεῖς ξέρουμε!
Ὁ Ἄνθρωπος θὰ νικήσῃ κάθε τι ποὺ τὸν καταργεῖ!
Θὰ ξεπεράσουμε τὰ πάντα καὶ θὰ βγοῦμε ζωντανοὶ καὶ πολὺ καλλίτεροι!
Θὰ συμβῇ αὐτὸ διότι τὰ ἀδιέξοδά τους εἶναι ἀμέτρητα. Σὲ κάθε τομέα ἔχουν πρόβλημα.
Μᾶς χρειάζονται! Κι αὐτὸ ἀπὸ μόνον του ἴσως νὰ φαντάζῃ κάπως παράλογον, ἰδίως ἐπὶ τῶν παρόντων συνθηκῶν, ἀλλὰ εἶναι μία μοναδικὴ πραγματικότης!
Δίχως μας πλανήτης δὲν ζεῖ! Δὲν ὑπάρχει!
Δίχως μας δὲν ὑπάρχει πολιτισμός, ἄνθρωπος, ζωή!
Ἐμεῖς τὸ ξέρουμε! Αὐτοὶ πασχίζουν νὰ τὸ ἀνακαλύψουν!
Τὸ πλέον ἀστεῖο βέβαια εἶναι τὸ ἐξῇς:
Ὅλοι αὐτοὶ ποὺ τρέχουν στὶς διάφορες στοὲς καὶ λέσχες, πέραν τῶν προσωπικῶν τους ἀπωθημένων ποὺ καλύπτουν, στοχεύουν στὴν κατάκτησι τῆς κάθε ἀληθείας, μὲ οὐσιώδη ἀντίκτυπο τὴν ἀπόλυτο ἐξουσία πρὸς ἴδιον ὄφελος. Δῆλα δή, ἀποσκοποῦν στὸν ἀφανισμὸ τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, ἢ ἁπλῶς στὴν ὅσο τὸ δυνατὸν μεγαλυτέρα τους ἐξουσία.  Αὐτὸ ὅμως σημαίνει δικός μας παροπλισμός. Δικός μας ἐξανδραποδισμός. Δική μας σιωπὴ κι ἀπόλυτο ὑποταγή. 
Ὅμως ἡ κατάκτησις τῆς κάθε ἀληθείας ἀπαιτεῖ κόπο, τίμημα καὶ ἦθος. Στοιχεῖα ποὺ δὲν διαθέτουν καὶ δὲν θὰ μποροῦσαν ποτὲ νὰ ἀποκτήσουν. Συνεπῶς ὅσα κι ἐὰν πράξουν, θὰ παραμένουν δορυφόροι τῆς ἐξουσίας, καταπατητές, ἀνίδεοι γιὰ διαχείρισι καὶ δικαία διακυβέρνησι.
Τὰ ἀδιέξοδά τους ἔχουν ἀρχίσει καὶ ἐμφανίζονται. Ἀπὸ τὸ ἀπλούστερον ποὺ λέγεται ἀνάγνωσις παπύρων ἔως πολλά, σημαντικότερα, ποὺ ἔχουν νὰ κάνουν μὲ τὸ διάστημα καὶ τὸ πρόγραμμα Ἄρης.
Εἶναι καταδικασμένοι νὰ ἀποτύχουν διότι παρέμειναν ἀνίκανοι νὰ κατανοήσουν τὶς ἀρχές. Νὰ τὶς σεβαστοῦν καὶ νὰ τὶς ὑπηρετήσουν! 
Αὐτὸ θὰ τοὺς ἀποσαθρώσῃ λοιπόν! Ἡ ἴδια τους ἡ δύναμις! Αὐτὴ ποὺ ἀδυνατοῦν νὰ ἐλέγξουν καὶ νὰ κατευθύνουν.
Ἡ δύναμίς τους εἶναι πλαστή, πρόσκαιρη, ἐπιδερμική.
Τὴν δύναμι, τὴν πραγματικὴ δύναμι, τὴν ἔχουμε ἐμεῖς.
Μᾶς χρειάζονται. Μᾶς τρέμουν! Πασχίζουν μέσα ἀπὸ τέτοια μαγαζάκια, ὅπως οἱ στοές, οἱ αὐλὲς καὶ οἱ ἐταιρεῖς πάσῃς φύσεως, νὰ προσεγγίσουν τὰ ὅσα ἐμεῖς λόγῳ φύσεως οὔτως ἢ ἄλλως διαθέτουμε.
Τοὺς θεωρῶ τραγικὲς καρικατοῦρες. Τελευταῖες σκιὲς ἑνὸς λάθους τῆς Φύσεως. Τελευταῖες κραυγὲς τοῦ σκότους ποὺ ἀποχωρεῖ πλέον.
Ἕλληνες, δὲν φοβόμαστε τίποτα! Δὲν προσκυνᾶμε! Δὲν κινδυνεύουμε! Δὲν μπορεῖ κανένας νὰ μᾶς νικήσῃ ἢ νὰ μᾶς παγιδεύσῃ πλέον!
Ὅσα βλέπουμε εἶναι μία παράστασις! Ἡ ἀλήθεια, αὐτὸ ποὺ πράγματι συμβαίνει, αὐτὸ ποὺ κρύβεται ἀπὸ πίσω, αὐτὸ ποὺ ἔρχεται εἴμαστε ἐμεῖς καὶ ἡ ἀπόλυτος ἀνατροπή!
Δὲν ἔχει σημασία πόσο θὰ κρατήσῃ ἀκόμη ἡ πρόσκαιρός τους ἐξουσία. Ἔτσι κι α’λλοιῶς, γιὰ τὴν ἡλικία τῆς Γῆς, τὰ ὅσα ζοῦμε ἐμεῖς στὸν δικό μας φυσικὸ χρόνο, εἶναι ἀστεῖες ἢ ἀκόμη κι ἀνύπαρκτες στιγμές.
Τὸ Τέλος, τὸ Τέλειον εἶναι ἐμπρός μας! Ἕτοιμο! Μᾶς περιμένει νὰ τὸ ζήσουμε!
Καὶ θὰ τὸ ζήσουμε! 
Ὅσοι ἀντιλαμβάνονται, κι εὐτυχῶς εἶναι ὅλο καὶ περισσότεροι αὐτοὶ ποὺ ἀντιλαμβάνονται, βλέπουν τὴν «ἐπομένη» ἡμέρα.
Βλέπουν τὴν ζωὴ νὰ ἐπιστρέφῃ στὸν πλανήτη καὶ νὰ ἐκδιώχνῃ διὰ παντὸς τὸ σκότος.
Βλέπουν τὴν νίκη τοῦ Ἀνθρώπου! Αὐτὸ ἀπὸ μόνον του ἀρκεῖ!
Τί  θά βιώσουμε καί τί θά δοῦμε ἔως τότε;
Δὲν ἔχει καμμίαν ἀπολύτως σημασία! Σημασία ἔχει ὁ σκοπὸς καὶ ὁ δρόμος!
Ξέρουμε πὼς ὅλοι αὐτοὶ ποὺ ἔως σήμερα (ἴσως καὶ γιὰ λίγο ἀκόμη) μᾶς ἐξουσίαζαν, θὰ πέσουν μέσα στὸν λᾶκκο ποὺ οἱ ἴδιοι ἔσκαψαν! Κι αὐτὸ θὰ συμβῇ διότι ἡ Νέμεσις φθάνει!
Καὶ ἡ Νέμεσις φθάνει ὄχι σὰν κάτι ποὺ θὰ χαϊδέψῃ αὐτάκια καὶ κεφαλάκια! Ἀλλὰ ὡς ἐκδικητής! Ὡς ἀδιαπραγμάτευτος ἐκδικητής!
Ἐκεῖ κολλᾶ τὸ «πράσινα ἄλογα» τοῦ τίτλου μου.
Πράττουν ἄλογα! Πράττουν ἄνευ λογικῆς! Πράττουν ἄνευ ἀντιλήψεως τοῦ δικοῦ τους συμφέροντος.
Ἀλλά τί κάνουν ὅλοι αὐτοί, πέραν τοῦ νά ἀσκοῦν ἐξουσία, μέσα σέ ὅλες αὐτές τίς ἐταιρεῖες; Πίνουν μόνον καφέ ἢ πασχίζουν καί γιά κάτι περισσότερο;
Ἂν κι ἔχω γνωρίσει ἀρκετοὺς μασσόνους, ἀνωτέρους, μέσους καὶ κατωτέρους στὴν  ἱεραρχεία, ἕνα πρᾶγμα κατάλαβα ἀπὸ τὰ ὅσα συζήτησα μαζύ τους κατὰ καιρούς! Εἶναι ὅλοι τους, μὰ ὅλοι τους ψωνᾶρες! Εἶναι τόσο ὁλίγιστοι πνευματικῶς, ποὺ καταλήγουν νὰ συναναστρέφονται ὁ ἕνας τὸν ἄλλον μόνον γιὰ τὴν περίπτωσι ποὺ θὰ λάβουν κάποιαν πληροφορία ποὺ δὲν θὰ μποροῦσαν νὰ ἀποκτήσουν μόνοι τους.
Μάλλιστα, πρὸ ἀρκετῶν ἐτῶν, σὲ ἕναν διάλογο μὲ κάποιον ἀρχιμασσόνο, παιδούλα σχεδὸν ἐγώ, ἄρχισε σιγὰ σιγὰ νὰ πασχίζῃ νὰ μὲ πείσῃ νὰ εἰσέλθω σὲ κάποιαν στοὰ ποὺ θὰ δεχόταν γυναίκες.
Τί ἦταν αὐτό πού τόν ἔκανε νά μέ πιέζῃ μέ τέτοιες προτάσεις;
Ἁπλούστατον! Ἡ συνειδητοποίησίς του γιὰ τὴν πνευματική του πενία! Καὶ ἤμουν παιδούλα! Ὄχι κάποιο πρόσωπο μὲ συγκροτημένη σκέψι καὶ κατασταλαγμένη ἄποψι!
Εἶναι τίποτα! Εἶναι τόσο λίγοι, τόσο μικροί, τόσο ἀνίδεοι γιὰ τὰ ὅσα συμβαίνουν πράγματι στὸν πλανήτη, ποὺ καταντοῦν γελοῖοι!
Ναί, ἀκόμη κρατοῦν τὰ ἡνία!
Ναί, θὰ παλέψουν ἔως ἐσχάτων γιὰ νὰ διατηρήσουν προνόμια κλεμμένα!
Ναί, θὰ προσπαθήσουν, ἰδίως μέσῳ τῆς προπαγάνδας, νὰ μᾶς πείσουν γιὰ τὴν δική μας ἀνικανότητα. 
Ἐ καί; Κατὰ βάθος γνωρίζουν πὼς ἡ ἐξουσία τους χάνεται! Τελειώνουν! Σβήνουν δηλητηριασμένοι μὲ τὰ ἴδια τους τὰ δηλητήρια!  Καὶ δὲν λυπᾶμαι διόλου γιὰ αὐτό!
Ἕλληνες, ἴσως φαίνονται πρόωρα αὐτὰ ποὺ γράφω. Ἴσως νὰ φαντάζουν καὶ λίγο ἀνισόρροπα! Ἴσως ἀκόμη καὶ ἐξωπραγματικά! 
Σᾶς λέω ἀλήθεια! Δὲν μποροῦν νὰ πειράξουν  κανέναν ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες! Μᾶς τρέμουν! Εἴμαστε ἡ κακοδαιμονία τους καὶ γνωρίζουν πὼς ἐμεῖς θὰ σηματοδοτήσουμε τὴν λήξι τους! Ὄχι ἀπαραιτήτως σὲ συνειδητὸ ἐπίπεδον, ἀλλὰ σίγουρα μέσα τους, ἐκεῖ ποὺ ἡ διαίσθησις οὐρλιάζει, ὄχι μόνον γνωρίζουν ἀλλὰ καὶ παλεύουν μὲ τὴν λογική τους γιὰ νὰ τὸ ἀντιπαρέλθουν. 
Δὲν μποροῦν πλεόν νὰ ξεφύγουν ἀπὸ αὐτὰ ποὺ οἱ ἴδιοι σχεδίασαν γιὰ τὸν πλανήτη, ὅταν ἀπεφάσισαν νὰ συμπράξουν μὲ τὸ σκότος καὶ νὰ ἐκδιώξουν τὴν ἀλήθεια!
Δὲν πειράζει! Ἔτσι κι ἀλλοιῶς ὁ κύκλος αὐτὸς κλείνει διὰ παντός! 
Περάσαμε μέσα ἀπὸ πάρα πολλά! Ἀλλὰ φθάνουμε ἐπὶ τέλους στὸ Τέλος! 
Κι αὐτὸ δὲν ἀλλάζει!


Πηγή : http://www.filoumenos.com

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια που δεν συνάδουν με το περιεχόμενο της ανάρτησης, όπως και σχόλια υβριστικά προς τους αρθρογράφους, προσβλητικά σχόλια προς άλλους αναγνώστες σχολιαστές και λεκτικές επιθέσεις προς το ιστολόγιο θα διαγράφονται.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...