Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2013

ΑΝΑΝΔΡΕΙΑ-ΔΟΣΙΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΠΡΟΔΟΣΙΑ///ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΜΦΥΛΙΟΥ ΠΡΙΝ TOΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΟΥ 40.!!!

 (ΙΔΙΟΧΕΙΡΟ ΕΓΓΡΑΦΟ) ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΑΓ/ΧΗ ΕΜΜ. ΒΑΖΑΙΟΥ Πρός το Υπουργείο Ε.Α. - Στρατιωτικών - 5ος του 1942

      
          Λαμβάνων την τιμήν ν΄αναφέρω ότι το περιεχόμενον της υπ΄ αριθ. ΕΠ 5242/12-5-42 διαταγής της   Υ.Ε.Α. τυνχάνει ανεξήγητος εις εμέ διότι μου γίνεται η σύστασις όπως μη  επαναλάβω το διαπραχθέν παράπτωμα καθ΄ όσον θέλω αποστρατευθή αυτεπαγγέλτως. Αγνοώ όμως το διαπραχθέν παράπτωμα διότι ουδέποτε απολογήθην.
     Επειδή ο Συν/χης Πεζ. Καρπενισιώτης Γ. όστις ενήργησεν την ένορκον διοικητικήν εξέτασιν επί του επεισοδίου , Συν/χου Ζαλοχώρη Π. και πρωτοδίκου Παναγιωτίδη Αγ. , εις ήν εξητάσθην ως μάρτης ειπόν την αλήθειαν και μόνον. Φαίνεται ότι εις το πόρισμα του επρότεινεν την απομακρυνσή μου εκ Κορίνθου ,άγνωστον  που στηριχθείς, δεδομένου ότι παρα της Κοινωνίας της πόλεως ταύτης χαίρω άκρας εκτιμήσεως, παραπονούμαι διότι ουδείς κατηγορείται αναπολόγητος .
   
Επίσης παραπονούμαι διότι με την λύσιν ην εδόθη
  ,το Υπουργείον  εις το ανωτέρω ζήτημα ικανοποίησε τον Αντ/χη  Τζουάνην Παν. όστις ήτο ο δημιουργός του όλου επεισοδίου. Και όστις , δι΄ ούς λόγους αναφέρω κατωτέρω, έδη   να είχε προ πολλού αποστρατευθή και εμείωσεν τον υποφαινόμενον, όστις μέχρι σήμερον έπραξεν πάντοτε πιστώς και ευσυνειδήτως το καθήκον του:
1)    Το αιτιολογικόν της  ποινής τούτου της κοινοποιηθείσης διά της υπ΄ αριθ. Ε.Π. 6446/7-4-42 διαταγής  υμών αποδεικνύει πλήρως  το ποιόν του χαρακτήρος του εν λόγω  Αντ/χου όστις της επομένης της κοινοποιήσεως της ποινής ταύτης, κυκλοφορεί καθημερινώς εις τα καφενεία εις την πόλιν, ασεβών προς το Υπουργείον όπερ τον τιμώρησε.

2)    Η υπ΄αριθ. Α.Π. 13 π. μηνός αναφορά η υποβληθείσα υπό του Συν/χου Ζαλοχώρη Π. περιγράφει πλήρως την ανικανότητα του εν λόγω Ανωτέρου Αξ/κού.

3)    Πρό του πολέμου και επί έν έτος ο εν λόγω Αντ/χης  ήτο Υποδιοικητής του 6ου Συν/τος εις ω υπηρέτουν   ως Αξ/κός Επιστρατεύσεως, εσχολιάζετο καθημερνώς παρ΄ απάντων, ανωτέρων του και υφισταμένων του, διότι λόγω ανικανότητος (εχαρακτηρίζετο!) καθημερινώς υπό του Διοικητού του Συντάγματος ως ο χειρότερος δεκανέας .

4)    Ουδέποτε ως Υποδιοικητής του Συν/τος  έδωκε κατεύθηνσιν ή ώθησεν τινάς εις την εκπαίδευσιν  στελεχών και οπλιτών του Συν/τος, ουδέ (διεπιστώθει επισήμως!) τινά , αναγκασθέντος του Διοικητού του Συντάγματος  να αναθέση την επιμελείαν της εκπαιδεύσεως  εις τον Ταγ/χην  Κοντόπουλον Ηρακλήν, πράγμα όπερ εξηνάγκασεν τους λοιπούς Ταγ/χας (…..!) τότε να παραπονεθούν.

5)    Ως επόπτης Επιστρατεύσεως  του Συν/τος κατά το τελευταίον έτος προ του πολέμου, ηγνόει τα πάντα ,μη ων εις θέσιν να δώσει ουδεμίαν  κατεύθυνσιν, ως τον Αξιωματικόν Επιστρατεύσεως υπογράφων  τύπης διάφορα έγγραφα Επιστρατεύσεως.

6)    Απεύφεγε την  μεταβασήν του εις  οτιδήποτε  άσκησιν  διότι  ήτο ανίκανος να ιππεύση  ίππον. Ημέρα τινά κληθείς όπως λάβη μέρος εις άσκησιν τινά επεχείρησε να ιππεύση τον ίππον του υποδιοικητού, βοηθούμενος υπό τριών οπλιτών, επειδή δε καταληφθείς   υπό ιλίγγου επί του ίππου ,εκράτη το έμπροσθεν μέρος  της ιππο (σέλας!) ,δίκην μικρού παιδός.

7)    Καίτοι το Υπουργείον διά διαταγής του τον διέταξε να αποσυρθή της επιτροπής Επιθεωρητών της πόλεως λόγω του επεισοδίου Ζαλοχώρη Παν. Ούτος από ημερών και πάλιν διά πλαγίων μέσων διορίσθη υπό του Νομάρχου ως μέλος της Επιτροπής της πόλεως. 

8)    Αλλά και κατά την τελευταίον πόλεμον τοιούτου όλη  η δράσις του ήταν τοιαύτης δειλίας,  καθ΄ όσον ως ο ίδιος ομολογεί ,τυγχάνον ων Υποδιοικητής του 70 Συν/τος  με διοικητή τον Συν/χη ……….  …….. εις τον τομέα του Μπέλες , άμα της εισβολής των Γερμανιών , και λαβών εντολήν όπως διαβή την Γέφυραν του Στρυμόνος ,ίνα αναγνωρίσει χώρον καταυλισμού του Συντ/τος και τρόπον ανεφοδιασμού τούτου , διαβόν την Γέφυραν ήτις κατεστράφη  υπό του εχθρού μόλις την διήλθεν,  ο εν λόγω Αντ/χης, αντί να επιστρέψη εις το Σύν/μα (ως όφειλεν!) δι΄ οποιουδήποτε μέσου, εφ΄όσον η εντολή του …  ήτο ….. επιστ…. μετά… την καταστροφήν της γέφυρας εθεώρησε καλόν να αποχωρήσει και να ενωθεί με άλλας (μονάδας!) εγκαταλείψας το Συν/μά του.

Προς εξακρίβωσιν των ανωτέρω αναφερομένων , παρακαλώ όπως διατάξετε την ένορκον προανακρίσεως  , καθ΄ όσον είναι ύβρις  διά τας ψυχάς των ηρωϊκώς πεσόντων Αξ/κών και οπλιτών κατά τον τελευταίον πόλεμον , να υπηρετή τοιούτος Ανώτερος Αξ/κός.


Μάρτυρες προτείνω τους Συν/χην Ζαλοχώρην Παν. , Ταγ/χας Ταρσούλην Γ.  , Κοντοπάνον Γ. και Κοντόπουλον Ηρακλή , Λοχαγούς Παπαγεωργίου Χαράλ. , Χριστοδούλου …  , Ταγ/χην Παπαδόπουλον Διον. , Λοχαγόν Βεργήν Πλάτωνα.

----------

ΒΑΖΑΙΟΣ ΕΜΜ.

               ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ

===============================================================

Σημειώσεις:

1)   "Τη νύχτα 7/8 Απριλίου η φρουρά ανερχόμενη σε 200 περίπου άνδρας, αποχώρησε ανενόχλητη και έφτασε στις γέφυρες του Στρυμόνα , τις οποίες βρήκε καταστρεμένες. Εκεί ενώ προχωρούσε με πρόχειρα μέσα να διαβεί τον ποταμό , δέχτηκε επίθεση και μετά τρίωρον σκληρό αγώνα υπέκυψε και παραδόθηκε στους Γερμανούς ,εκτός από ελάχιστους άνδρες που κατόρθωσαν να διαφύγουν." (Από το βιβλίο ΔΙΣ/ΓΕΣ)

2)     Ο Ταγ/χης Βαζαίος Εμμ. πολέμησε στο Aλβανικό μέτωπο κατ΄ αρχή ως Λοχαγός του 6ου Σ.Π. ,με Συνταγματάρχη τον Ζαλοχώρη Παν. και έναν από τους Ταγ/ρχες τον Ταρσούλη Γεώρ.

Το 6ο Σ.Π. ανήκε στην ΙΙΙ Μεραρχία με Μέραρχο (κατόπιν Αντιστράτηγο) τον Μπάκο Γεωρ. ,ο οποίος με την έλευση των Γερμανών μαζί με τους άλλους δοσίλογους  Τσολάκογλου Γεωρ, Δεμέστικα Παν. και μητροπολίτη Ιωαννίνων Σπυρίδωνα,(και ο παπάς!!!) προδοτικά παρέδωσαν την Ελλάδα στους Γερμανούς. Κατόπιν ο Μπάκος Γ. ανέλαβε στην δοσιλογική κυβέρνηση το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης  και ένα μέλημα του ήταν να επανδρώσει την « Κυανόλευκη Μεραρχία» με Έλληνες εθελοντές, που θα πολεμούσαν στο Ρωσικό μέτωπο στο πλευρό των Γερμανών !

Ο Μπάκος Γ. ήταν ο κύριος υπεύθυνος του δράματος της Σκουτάρας(Χιμάρα) . Κατασυκοφάντησε- και όχι μόνο-  ένεκα αυτού την διοίκηση του 6ου Σ.Π. (Ζαλοχώρη Π –Ταρσούλη Γ. -Βαζαίο Εμμ. κλπ) για ολιγωρία και ανικανότητα  στο Μέτωπο του πολέμου, η οποία συκοφαντία έχει αποτυπωθεί και στα βιβλία της ΔΙΣ/ΓΕΣ. Η έκθεση δε των γεγονότων του πολέμου που κατατέθηκε στο Υπουργείο,  από την διοίκηση του 6ου Σ.Π. τον Μάϊο του 1941 (μαζί και του Βαζαίου) ¨ενόχλησε¨ τον Μπάκο Γ. ο οποίος, διέταξε Ένορκο Ανάκριση σχετικά,  στην Κόρινθο ! (Βλέπε και αναρτήσεις μου 001, 005, 007,011,017)

Ο Γ. Μπάκος εκτελέστηκε ή σφαγιάσθηκε από ¨αντάρτες¨ την 6ηΙανουαρίου 1945 στην Αττική!

3)    Και από το παραπάνω ντοκουμέντο απορρέει το μένος των προδοτών άναδρων και δειλών αξιωματικών για την εξόντωση  των ανδρείων ,πατριωτών αξιωματικών  που δεν παραβίασαν τον όρκο τους και δεν έγιναν ριψάσπιδες και προδότες .Επίσης απορρέει και η πιεστική και ύπουλη εκμετάλλευση των φυλάκων της πατρίδας μας από τους κάθε είδους εμφυλιακούς . Οι οποίοι εμφυλιακοί κυρίως, ως Δοσίλογοι –ΤαγματασφαλίτεςΚαπεταναίοι - Πολιτικοί Επίτροποι ,κατόπιν στα βουνά και τις πόλεις, αιματοκύλησαν το λαό μας , ενώ αυτοί ¨ένιψαν τας χείρας των¨ εκμεταλλευόμενοι και κατηγορώντας τους ανδρείους και έντιμους αξιωματικούς μας .

4)   Από κατάσταση του Διγενή- Γρίβα: ο Ταγμ. Πεζ. Ταρσούλης Γεώργιος , ανήκε στην οργάνωση ¨Χ¨ από το Σεπτ. 1941. (Τον Δεκέμβριον 1942 συλληφθείς ύπό τών Ιταλών απεστάλη εις στρατόπεδον συγκεντρώσεως έν Ιταλία. Έπανήλθεν εκείθεν τον Αύγουστον 1945).
          " ..Εν τω μεταξύ οι Ιταλοί εναργήσαντες σποραδικές συλλήψεις μονίμων Αξ/κών εις όλην την Ελλάδα, συνέλαβαν εις Κόρινθον τους Ταγματάρχην Ταρσούλην Γ. και Λοχαγόν Παπαγεωργίου Χαραλ. και τους απέστειλαν ομήρους εις Ιταλίαν." (Από το Βιβλίο Εμμ. Βαζαίου- Ανάρτηση 017)

5) Ο Κώστας Περρίκος ήταν αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας. Τον Οκτώβριο του 1941 ίδρυσε την ΠΕΑΝ (Πανελλήνια Ενωση Αγωνιζόμενων Νέων). Δική τους η σπουδαιότερη αντιστασιακή πράξη που έγινε στην Αθήνα. Στις 20 Σεπτεμβρίου 1942 ανατίναξαν τα γραφεία της ΕΣΠΟ. (Εθνικοσοσιαλιστή Πατριωτική Οργάνωση), της σκληρότερης δοσολογικής οργάνωσης που οργάνωνε την Ελληνική Λεγεώνα, σώμα Ελλήνων ναζί για το Ανατολικό Μέτωπο. Από την έκρηξη σκοτώθηκαν 29 μέλη της και 48 Γερμανοί στρατιωτικοί. Ο αρχηγό της ΕΣΠΟ Σπύρος Στεροδήμος, βαριά τραυματισμένος, υπέκυψε λίγες μέρες μετά. Η ΕΣΠΟ διαλύθηκε κι η Ελληνική Λεγεώνα ουδέποτε συγκροτήθηκε. Χάρη στον Περρίκο, την Ιουλία Μπίμπα, τον Σπύρο Γαλάτη, τον Αντώνη Μυτιληναίο, η Ελλάδα είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που δεν έστειλε εθελοντές στα SS να πολεμήσουν για τους Γερμανούς στη Ρωσία.

Με προδοσία συνελήφθησαν όλοι. Η Μπίμπα καρατομήθηκε με πέλεκυ σε στρατόπεδο της Γερμανίας, όπου μεταφέρθηκε κι ο Γαλάτης φυλακισμένος. Ο Μυτιληναίος δραπέτευσε, πήγε στη Μέση Ανατολή και συνέχισε να πολεμά.
Ο αρχηγός της ΠΕΑΝ δικάστηκε από Γερμανικό Στρατοδικείο και εκτελέστηκε διά τυφεκισμού στην Καισαριανή, στις 4 Φεβρουαρίου 1943. Στην απολογία του είπε: Είμαι Ελληνας αξιωματικός. Υπερηφανεύομαι για το χτύπημα που σας έδωσα. Το έκανα με την ιδέα πως έπρεπε να το κάνω χάριν της πατρίδας μου. Για το μεγαλείο της, δίνω τη ζωή μου».
Η πράξη των ηρώων καταδικάστηκε από τις δυνάμεις Κατοχής, τους δοσιλόγους και το ΕΑΜ! Το τελευταίο προέβη στην καταδίκη διότι τα μέλη της ΠΕΑΝ δεν ήταν κομμουνιστές κι έτσι κλονιζόταν το... μονοπώλιο των Εαμιτών στην αντίσταση!

Στη διασταύρωση των οδών Γλάδστωνος και Πατησίων, όπου βρίσκονταν τα γραφεία της ΕΣΠΟ, η προτομή του ήρωα!10/01/13

Σωτήρης Ριζόγιαννης

Α/       «Βλέπουν δε οι αξιωματικοί τον κίνδυνον εφοβήθησαν καλπάζουν τα αλογά τους και φεύγουν γιά την πυροβολαρχίαν εμπρός ίνα σωθούν, αφήνοντας ημάς μοναχούς χωρίς όπλα» Από το ημερολόγιο του Παππού “Δεσπότη” –Πόλεμος 1912 (Ανάρτηση 010)
Β/  Ο εμφύλιος είχε σχεδιαστεί πρίν την εποποιϊα του 40-41 τελικά; Γιατί προπελεμικά δεν υπήρχαν σχέδια του Στρατού για περίπτωση κατοχής της Ελλάδος μας από ξένες δυνάμεις; Σήμερα υπάρχουν;ΟΧΙ-ΓΙΑΤΙ!!!Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια που δεν συνάδουν με το περιεχόμενο της ανάρτησης, όπως και σχόλια υβριστικά προς τους αρθρογράφους, προσβλητικά σχόλια προς άλλους αναγνώστες σχολιαστές και λεκτικές επιθέσεις προς το ιστολόγιο θα διαγράφονται.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...