Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑ;ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ!

ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΑ.ΚΑΤΙ ΘΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΠΑΡΑΠΑΝΩ.ΑΥΤΟ ΒΕΒΑΙΑ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΛΛΑ,ΠΕΡΙΠΟΥ ΙΔΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ....
Το 1992 η Κύπρος θέσπισε το Διεθνές Δίκαιο Καταπιστευμάτων, το οποίο συμπληρώνει το νόμο του διαχειριστή που βασίζεται στον Αγγλικό Trustee Act του 1925 και έχει ολοκληρωθεί από τις νέες τροποποιήσεις τον Μάρτιο του 2012.
Το Καταπίστευμα
Η έννοια του καταπιστεύματος όπως νομικά ορίζεται, είναι η σχέση που δημιουργείται κατά τη διάρκεια ζωής ενός ατόμου ή εις θάνατο, από ένα πρόσωπο (ο Ιδρυτής), ο οποίος διαθέτει περιουσιακά στοιχεία υπό τον έλεγχο άλλου προσώπου (ο Διαχειριστής) προς όφελος τρίτου (ο Δικαιούχος).
Τα περιουσιακά στοιχεία δεν μπορούν να είναι μέρος της ίδιας περιουσίας του διαχειριστή και θα πρέπει να αποτελούν ένα ξεχωριστό «κεφάλαιο».Ο τίτλος των περιουσιακών στοιχείων της εμπιστοσύνης είναι στο όνομα του διαχειριστή.

Τουλάχιστον ένας διαχειριστής πρέπει να είναι μόνιμος κάτοικος Κύπρου για όλη τη διάρκεια του Καταπιστεύματος.
Ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα και το καθήκον να διαχειρίζεται τα περιουσιακά στοιχεία που τηρούνται στο καταπίστευμα σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας.
Το καταπίστευμα μπορεί να χαρακτηριστεί ως διεθνές καταπίστευμα για τους σκοπούς του νόμου, ακόμη και αν ο Ιδρυτής ή ο θεματοφύλακας ή οι δικαιούχοι είναι η Κυπριακές Εταιρείες Διεθνών Επιχειρήσεων ή Διεθνείς Συνεργασίες Επιχειρήσεων. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό στοιχείο του ορισμού, που μπορεί να προσφέρει μοναδικές ευκαιρίες σε ένα ευρύ φάσμα επενδυτών συγκριτικά με άλλα καταπιστεύματα άλλων διεθνών δικαιοδοσιών.
Οι τροποποιήσεις στο Νόμο του 1992 των Διεθνών Κυπριακών Καταπιστευμάτων τον Μάρτιο του 2012 παρέχουν "σχεδιασμό για την προστασία των περιουσιακών στοιχείων", νομοθεσία που βάζει την Κύπρο σταθερά στην κατηγορία των πιο ελκυστικών κρατών για την προστασία των περιουσιακών στοιχείων καταπιστευμάτων μαζί με τις Μπαχάμες, τις Νήσους Κέιμαν, Νήσοι Κουκ, το Γιβραλτάρ και τον Άγιο Μαυρίκιο.
Το καταπίστευμα διέπεται από το δίκαιο που έχει επιλέξει ο Ιδρυτής, αλλά το δίκαιο καταπιστευμάτων του Ηνωμένου Βασιλείου ισχύει και στην Κύπρο.
Το καταπίστευμα δεν μπορεί να αμφισβητηθεί στο Δικαστήριο, εκτός εάν μπορεί να αποδειχθεί ότι ο σκοπός της δημιουργίας του ήταν να εξαπατηθούν οι πιστωτές του Ιδρυτή.
Ο Ιδρυτής / Εμπιστευματοπάροχος
Ένα άτομο μπορεί να είναι ο ιδρυτής, αν αυτός ή αυτή είναι σε θέση να διαθέσει το ακίνητο που πρόκειται να διακανονιστεί.
Η εξουσία κάποιου νομικού προσώπου για να λειτουργεί σαν Ιδρυτής, εξαρτάται από τις αρμοδιότητες που του ανατίθενται από το Σύνταγμα ή τη νομοθεσία. Ο ιδρυτής μπορεί να χρησιμοποιήσει το καταπίστευμα για σκοπούς Διαθήκης.
Οι τροποποιήσεις του Μαρτίου 2012, στο Κυπριακό Διεθνές Δίκαιο Καταπιστευμάτων του 1992 δίνουν στον ιδρυτή τη δυνατότητα να κρατήσει εκτεταμένες αποκλειστικές αρμοδιότητες, συμπεριλαμβανομένων διορισμό του εαυτού του ως προστάτη, και επιτρέπουν στον ιδρυτή να μετεγκατασταθεί στην Κύπρο και να γίνει φορολογικός κάτοικος, εφ 'όσον ο ίδιος δεν ήταν κάτοικος Κύπρου κατά τη διάρκεια του έτους που προηγείτο του έτους της δημιουργίας του Καταπιστεύματος.
α) Να ανακαλεί και να τροποποιεί τους όρους της εμπιστοσύνης.
β) Να χορηγεί, να διανέμει, να πληρώνει ή να διαθέτει σε οποιαδήποτε μορφή εισοδήματος ή κεφαλαίου του καταπιστεύματος ή να δίνει οδηγίες ως προς τα πιο πάνω.
γ) Να ασκεί εξουσία του διευθυντή ή λειτουργού ή να δίνει δεσμευτικές οδηγίες σχετικά με το διορισμό ή την παύση του κάθε διευθυντή ή λειτουργού της κάθε εταιρείας, η οποία ανήκει εξ ολοκλήρου ή εν μέρει στο καταπίστευμα.
δ) Να δίνει δεσμευτικές οδηγίες στον διαχειριστή σε σχέση με την αγορά, τη διατήρηση, την πώληση, διαχειριστή, τη χρηματοδότηση, τη δέσμευση ή της επιβάρυνσης της ιδιοκτησίας του καταπιστεύματος.
ε) Για να διορίζει ή να παύει οποιοδήποτε διαχειριστή, επόπτη επιβολής, προστάτη ή δικαιούχο.
στ) Να διορίζει ή να αφαιρεί οποιαδήποτε επένδυση ή σύμβουλο επενδύσεων.
ζ) Να αλλάζει την ισχύουσα νομοθεσία που διέπει το καταπίστευμα ή το φόρουμ της διοίκησης της εμπιστοσύνης.
η) Να περιορίσει την άσκηση οποιασδήποτε εξουσίας ή διακριτικής ευχέρειας του διαχειριστή απαιτώντας ότι αυτά ασκούνται μόνο με τη συγκατάθεση του Ιδρυτή ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου που αναφέρεται ρητά στους όρους του καταπιστεύματος.
Προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν πρόκληση για την αξιοπιστία του καταπιστεύματος από τρίτους, προτείνεται ότι ο Ιδρυτής κατά τη χρήση εκτεταμένης αποκλειστικής εξουσίας, δεν θα πρέπει να ορίζει τον εαυτό του ως προστάτη, αλλά ένα τρίτο πρόσωπο. Μπορεί να χρησιμοποιήσει την δύναμη του βέτο κατά των αποφάσεων των θεματοφυλάκων, αλλά θα πρέπει να αποφεύγει να δίνει στον εαυτό του το δικαίωμα να διορίζει ή / και να αφαιρεί τους θεματοφύλακες.
Οι δικαιούχοι
Κάθε άτομο συμπεριλαμβανομένων των αγέννητων προσώπων, των ανηλίκων, και ψυχοπαθούς, ή νομικό πρόσωπο μπορεί να είναι ο δικαιούχος.
Ο Ιδρυτής ο οποίος ιδρύει το καταπίστευμα μπορεί επίσης να είναι δικαιούχος αυτού.Οι δικαιούχοι μπορούν να αμφισβητήσουν τους διαχειριστές.
Οι τροποποιήσεις του Μαρτίου 2012, στο Κυπριακό Διεθνές Δίκαιο Καταπιστευμάτων του 1992 επιτρέπουν στους δικαιούχους να μετεγκατασταθούν στην Κύπρο και να γίνουν φορολογικοί κάτοικος εφ 'όσον δεν ήταν κάτοικοι της Κύπρου κατά τη διάρκεια του έτους που προηγείται του έτους της δημιουργίας του Καταπιστεύματος.
Οι Διαχειριστές / Επίτροποι
Ένα άτομο, ο οποίος είναι ένας ενήλικας και έχει σώας τας φρένας, ή νομικό πρόσωπο, αφού εξουσιοδοτείται από το καταστατικό μπορεί να είναι διαχειριστής.
O διαχειριστής κατέχει την περιουσία του καταπιστεύματος σύμφωνα με τους όρους του και έχει την υποχρέωση να εφαρμόσει την αρχή της KYC κατά τη διαχείριση του και πρέπει να συμμορφώνεται με την Πρόληψη και Καταστολή της Νομιμοποίησης Εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και ξέπλυμα παράνομου χρήματος.
Ο Διαχειριστής μπορεί να ζητήσει εντολή του Δικαστηρίου κατά πόσον θα πρέπει να ενεργεί σε ένα συγκεκριμένο θέμα.
Οι τροποποιήσεις του Μαρτίου 2012, στο Κυπριακό Διεθνές Δίκαιο Καταπιστευμάτων του 1992 επεκτείνει την εξουσία των διαχειριστών όσον αφορά τις επενδύσεις, την δίνοντας τους τη δυνατότητα να κάνουν ό, τι ένας ιδρυτής μπορεί να κάνει στο καταπίστευμα.
Οι τροποποιήσεις δίνουν την δυνατότητα στον διαχειριστή να μεταγκασταθεί στην Κύπρο και να γίνει φορολογικός κάτοικος, αφού δεν ήταν κάτοικος κατά την διάρκεια του έτους πριν από το έτος ίδρυσης του καταπιστεύματος.
Η περιουσία που υπόκειται στο Καταπίστευμα
Όλα τα ακίνητα μπορούν να ρυθμιστούν στο καταπίστευμα και από την περίοδο που έχουν γίνει οι τροποποιήσεις του στο Νόμο το 2012 η ιδιοκτησία / ταμείο μπορεί να περιλαμβάνει οποιαδήποτε κινητή ή ακίνητη περιουσία στο εξωτερικό και / ή στη Δημοκρατία της Κύπρου, καθώς και μετοχές εταιριών που εδρεύουν στην Κύπρο.
Ο προστάτης
Ο ιδρυτής μπορεί να ορίζει ότι οι διαχειριστές συμβουλεύονται έναν υποψήφιο ανεξάρτητο τρίτο μέρος πριν από την άσκηση οποιασδήποτε διακριτικής εξουσίας, ώστε ο προστάτης μπορεί να βεβαιωθεί ότι τα περιουσιακά στοιχεία του καταπιστεύματος και τα καθήκοντα των διαχειριστών που συμμετείχαν έχουν πραγματοποιηθεί με ικανοποιητικό τρόπο.
Ο προστάτης μπορεί να ζητήσει εντολή του Δικαστηρίου ως προς το πώς θα πρέπει να ενεργήσουν σε ένα συγκεκριμένο θέμα.
Οι εξουσίες του προστάτη μπορεί να επεκταθούν στο δικαίωμα της συγκατάθεσης ή βέτο κατά του διαχειριστή, καθώς και το δικαίωμα να εγκρίνει ή να ακυρώσει το διορισμό ενός διαχειριστή.
Οι εξουσίες που προβλέπονται από τις τροποποιήσεις του νόμου 2012 έχουν προστεθεί σε αυτές που παρέχονται από το καταπίστευμα και ισχύουν στο βαθμό που δεν αντιτίθενται με τους όρους αυτού.
Ο Επόπτης Επιβολής Καταπιστεύματος
Ο Επόπτης μπορεί να είναι ένα ή περισσότερα πρόσωπα των οποίων τα καθήκοντα όσον αφορά το καταπίστευμα είναι να εξασφαλίσει την εκτέλεση των όρων του.
Ο επόπτης μπορεί να ζητήσει δικαστικό διάταγμα για το πώς θα πρέπει να ενεργήσουν σε ένα συγκεκριμένο θέμα.
Διάρκεια
Η διάρκεια του καταπιστεύματος μπορεί να συνεχιστεί μέχρι την εκατοστή επετείο από την ημερομηνία κατά την οποία άρχισε να λειτουργεί και η συσσώρευση μπορεί να συνεχίσει για όλη τη διάρκεια του. Σκοπός και φιλανθρωπικά ιδρύματα μπορούν να συνεχίσουν επ ' αόριστον.
Ισχύς και αμετάκλητο
Το διεθνές καταπίστευμα είναι αμετάκλητο εκτός αν μια συγκεκριμένη δύναμη της ανάκλησης είναι δεσμευμένη σε αυτό και δεν μπορεί να αναιρεθεί από τους πιστωτές του ιδρυτή του, εκτός εάν και στο βαθμό που οι πιστωτές μπορούν να αποδείξουν ότι το καταπίστευμα έγινε με την πρόθεση να τους εξαπατήσουν. Το βάρος της απόδειξης της εν λόγω πρόθεσης φέρουν οι πιστωτές και την δράση κατά των διαχειριστών για την αποφυγή του καταπιστεύματος, για λόγους απάτης, πρέπει να ασκηθεί εντός δύο ετών από την ημερομηνία κατά την οποία η σχετική μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων γίνεται στο καταπίστευμα.
Ισχύς του Κυπριακού Διεθνούς Καταπιστεύματος
Ο νόμος επιβεβαιώνει την εγκυρότητα ενός καταπιστεύματος που έχει συσταθεί από οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο είναι πλήρους ηλικία και έχει σώας τας φρένας, ανεξάρτητα από τις διατάξεις που αφορούν την κληρονομικότητα ή διαδοχή του Κυπριακού νόμου, ή το δίκαιο άλλης χώρας.
Οι όροι του καταπιστεύματος ισχύουν σύμφωνα με τον Κυπριακό νόμο, ο οποίος υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων σχετικά με την κληρονομικότητα ιδιοκτησίας. Επιπλέον, η ισχύς και οι όροι δεν μπορούν να αμφισβητηθούν με βάση ότι η νομοθεσία οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας δεν αναγνωρίζει την έννοια του καταπιστεύματος, ή ότι οι όροι του είναι αντίθετοι προς το νόμο οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας, ή ότι ακυρώνει τα δικαιώματα που απορρέουν από τη νομοθεσία οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας.
Εμπιστευτικότητα
Οι τροποποιήσεις του 2012 δηλώνουν ότι καμία πληροφορία ή / και τεκμηρίωση μπορεί να αποκαλυφθεί από τον εντολοδόχο, προστάτης ή τον επόπτη επιβολής σε σχέση με τους λογαριασμούς της του καταπιστεύματος, οι όροι του οποίου ή η ταυτότητα των δικαιούχων ή διαχειριστές, εκτός αν έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση.
Αμφισβήτηση του καταπιστεύματος
Η νομική προθεσμία για να αμφισβητηθεί το καταπίστευμα είναι δύο χρόνια.
Οι τροποποιήσεις του 2012 έχουν ενισχύσει την προστασία των περιουσιακών στοιχείων, καθώς δεν επιτρέπουν σε οποιαδήποτε νομικά μέτρα να ασκηθούν κατά των περιουσιακών στοιχείων του καταπιστεύματος από τους πιστωτές ή μετά την εκκαθάριση ή πτώχευση του ιδρυτή, και ουσιαστικά δεν μπορεί να αμφισβητηθεί στο Δικαστήριο, εκτός εάν οι αμφισβητίες μπορούν να αποδείξουν ότι ο σκοπός της δημιουργίας του ήταν για να εξαπατηθούν οι πιστωτές του ιδρυτή.
Κυπριακή Αρμοδιότητα Δικαστηρίων
Τα Κυπριακά δικαστήρια έχουν δικαιοδοσία πάνω στο Διεθνές Κυπριακό Καταπίστευμα, όπου ορίζει ότι κάθε διένεξη θα εξεταστεί από τα Κυπριακά Δικαστήρια, όπου το καταπίστευμα αναφέρει ότι το διοικητικό δίκαιο είναι το Κυπριακό δίκαιο, όταν το περιουσιακό στοιχείο του βρίσκεται στην Κύπρο και όταν ο διαχειριστής είναι κάτοικος Κύπρου.
Τα Κυπριακά Δικαστήρια θα επιβάλουν τις αποφάσεις των αλλοδαπών δικαστηρίων όσον αφορά το καταπίστευμα εκτός αν αντιτίθεται προς τη δημόσια τάξη.
Εφαρμοστέο Δίκαιο
Ο ιδρυτής έχει το δικαίωμα να επιλέξει ένα δίκαιο που διέπει στο καταπίστευμα από οποιαδήποτε δικαιοδοσία.
Όταν το δίκαιο που διέπει είναι το Κυπριακό Δίκαιο καταπιστεύματος, οι διατάξεις του εφαρμόζονται πάνω από κάθε άλλο Κυπριακό νόμο. Οι τροποποιήσεις του 2012 εφαρμόζονται αναδρομικά.
Πλεονεκτήματα που παρέχονται από το νόμο
Οι Κυπριακές Εταιρείες και εταιρικές σχέσεις ενεργούν ως διαχειριστές σε ένα διεθνές καταπίστευμα.
(i) Μια Κυπριακή εταιρεία μπορεί να ενεργεί ως διαχειριστής σε ένα συγκεκριμένο καταπίστευμα: Τα πλεονεκτήματα μιας τέτοιας σύστασης είναι κυρίως δύο, και συγκεκριμένα:
Αποφυγή να επιβαρύνονται με το φόρο του 10% που επιβλήθηκε στις Κυπριακές Εταιρείες Διεθνών Επιχειρήσεων
Πλήρης εμπιστευτικότητα του δικαιούχου που κατέχει κάποιο περιουσιακό στοιχείο
(ii) Μια Κυπριακή Εταιρεία μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες διαχειριστή σε τρίτους: Αυτό είναι συνήθως η περίπτωση όπου η Υπηρεσία Διεθνών Χρηματοοικονομικών Πρότυπων, όπως μια τράπεζα, μπορεί να ορίσει μια Κυπριακή εταιρεία για τους σκοπούς του διαχειριστή προσφέροντας υπηρεσίες σε τρίτους. Το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα μπορεί να αντλήσει σημαντικά φορολογικά οφέλη από την ενσωμάτωση στην Κύπρο, καθώς τα έσοδα από τις υπηρεσίες του διαχειριστή θα υποχρεώνονται σε φορολογικό συντελεστή της τάξης του 10%.
Ευνοϊκό νομικό σύστημα
Το ευνοϊκό νομικό σύστημα σχετικά με Καταπιστεύματα μαζί με την πλεονεκτική γεωγραφική θέση του νησιού καταστεί την Κύπρο μια ιδιαίτερα ελκυστική τοποθεσία για την δημιουργία και την εγκαθίδρυση τους.
Μη έλεγχος ανταλλαγής
Τα Κυπριακά Διεθνή Καταπιστεύματα δεν υπόκεινται σε έλεγχο συναλλάγματος. Τραπεζικές καταθέσεις με Κυπριακές τράπεζες, είτε χερσαία ή θαλάσσια, ή με οποιαδήποτε τράπεζα σε όλο τον κόσμο, επίσης δεν υπόκεινται σε έλεγχο συναλλάγματος. Η απουσία των συναλλαγματικών περιορισμών ελέγχου και τη διαθεσιμότητα των τηλεπικοινωνιών και οι εξαιρετικές διεθνείς τραπεζικές υπηρεσίες, κάνουν την Κύπρο μια βολική βάση για την αποστολή και τη μεταφορά των κεφαλαίων.
Υπηρεσίες διαχείρισης
Η παρουσία μιας σειράς από αξιόπιστες διεθνείς εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων στο νησί και το υψηλό κύρος των νομικών και λογιστικών επαγγελμάτων εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των συμβουλών και εμπειρογνωμόνων, καθώς και τις αρμόδιες υπηρεσίες διαχείρισης που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία του καταπιστεύματος.
Εφαρμοστέο Δίκαιο
Η δυνατότητα να αλλάξει η κατάλληλη Κυπριακή νομοθεσία των Διεθνών Καταπιστευμάτων προβλέπεται ρητώς στο νόμο που επιτρέπει σε ένα Κυπριακό καταπίστευμα το οποίο διέπεται από το νόμο, να αλλάξει σε μια ξένη νομοθεσία και περαιτέρω της επιτρέπει να υιοθετήσει την Κυπριακή νομοθεσία καταπιστευμάτων, εάν μια τέτοια αλλαγή αναγνωρίζεται από το δίκαιο της εν λόγω χώρας.
Εμπιστευτικότητα
Το Διεθνές Δίκαιο καταπιστευμάτων απαγορεύει οποιοδήποτε από τους διαχειριστές ή οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων κυβερνητικών αξιωματούχων και υπαλλήλων της Κεντρικής Τράπεζας να αποκαλύψουν οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με το καταπίστευμα. Μόνο μέσω δικαστικής απόφασης επιτρέπεται η δημοσιοποίηση των πληροφοριών, όπου η αποκάλυψη είναι υψίστης σημασίας για την έκβαση συγκεκριμένης αστικής ή ποινικής διαδικασίας.
Διατυπώσεις και οι τρεις "βεβαιότητες"
Συνήθως, ασφαλής για το τέλος χαρτοσήμου των € 427,50 δεν απαιτούνται διατυπώσεις για τη δημιουργία καταπιστεύματος στην Κύπρο, εκτός εάν αυτό που έχει δημιουργηθεί από τη διαθήκη, που σε τέτοια περίπτωση οι ιδιαίτερες απαιτήσεις που σχετίζονται με Διαθήκες πρέπει να τηρούνται.
Η διακριτική ευχέρεια του ιδρυτή για την επιλογή των διατάξεων, εξουσιών και περιορισμών που μπορεί να περιέχονται στο καταπίστευμα είναι σχεδόν απεριόριστη. Η εμπιστοσύνη πρέπει, ωστόσο, να πληροί τις κλασσικές απαιτήσεις των τριών "βεβαιοτήτων": βεβαιότητα της πρόθεσης, περιεχομένου και αντικείμενου. Με άλλα λόγια, το όργανο που υποτίθεται θα δημιουργήσει το καταπίστευμα, ο ιδρυτής πρέπει να εκδηλώσει την πρόθεση της δημιουργίας του καταπιστεύματος, το ταμείο θα πρέπει να προσδιοριστεί με εύλογη βεβαιότητα και οι δικαιούχοι υπό το καταπίστευμα πρέπει να είναι επαληθεύσιμοι.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2), του Διεθνούς Δικαίου Καταπιστευμάτων του 1992 αίτηση προς το Δικαστήριο μπορεί να γίνει από τον διαχειριστή ή από ή για λογαριασμό των δικαιούχων. Το Δικαστήριο δύναται μετά από αίτηση, εάν το κρίνει σκόπιμο, με σκοπό να εγκρίνει οποιαδήποτε συμφωνία που ποικίλλει ή τροποποιεί ή διευρύνει τις εξουσίες της διαχείρισης ή διοίκησης των διαχειριστών, για λογαριασμό των προσώπων που αναφέρονται πιο κάτω, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει άλλος δικαιούχος μπορεί να δώσει την συγκατάθεσή του στην συμφωνία ή όχι, και οι οποίοι είναι:
α) κάθε πρόσωπο ανίκανο κατά το νόμο έχει άμεσα ή έμμεσα, ένα ενδιαφέρον, αν κεκτημένα ή υπό αίρεση, στο πλαίσιο ενός διεθνούς καταπιστεύματος ή
β) οποιοδήποτε πρόσωπο, αν διαπιστωθεί ή όχι, που μπορεί να αποκτήσει το δικαίωμα, άμεσα ή έμμεσα, σε ένα ενδιαφέροντος στο πλαίσιο ενός διεθνούς καταπιστεύματος ως το πρόσωπο που σε μια μελλοντική ημερομηνία ή που με την επέλευση ενός μελλοντικού γεγονότος θα είναι ένα πρόσωπο από οποιαδήποτε συγκεκριμένη περιγραφή ή ένα μέλος από οποιαδήποτε συγκεκριμένη κατηγορία των προσώπων που αναφέρονται στην πράξη της δημιουργία του διεθνούς καταπιστεύματος
ή
γ) οποιοδήποτε αγέννητο πρόσωπο ή
δ) οποιοδήποτε πρόσωπο σε σχέση με οποιοδήποτε συμφέρον του που μπορεί να προκύψει λόγω διακριτικής εξουσίας δίνεται στον κάθε ένα, η αποτυχία ή ο προσδιορισμός τυχόν υφιστάμενων ενδιαφερόντων που δεν έχουν αποτύχει ή προσδιοριστούν.
Το Δικαστήριο δεν εγκρίνει συμφωνία για λογαριασμό οποιουδήποτε προσώπου που αναφέρεται στις παραγράφους (α), (β), ή (γ) ή του εδαφίου (1), εκτός αν έχει πεισθεί ότι η προτεινόμενη ρύθμιση θα πρέπει να είναι προς όφελος του εν λόγω προσώπου χωρίς να επηρεάζουν ουσιωδώς δυσμενώς τα δικαιώματα των άλλων ενδιαφερομένων μερών.
Όταν στη διοίκηση ή τη διαχείριση ενός διεθνούς καταπιστεύματος κάθε πώληση, μίσθωση, ενεχύρου, τέλος, παράδοση, απελευθέρωση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο διάθεσης, ή την αγορά, τις επενδύσεις, απόκτηση, δαπάνη ή άλλη συναλλαγή είναι κατά τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου σκόπιμο, αλλά το ίδιο δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί λόγω της απουσίας οποιασδήποτε εξουσίας και για το σκοπό αυτό έχει ανατεθεί στο διαχειριστή είτε από τους όρους των διεθνών καταπιστευμάτων ή από το νόμο.
Το Δικαστήριο δύναται να αναθέτει στον διαχειριστή, είτε γενικά είτε σε κάποια συγκεκριμένη περίσταση, τη σχετική εξουσία κάτω από τέτοιους όρους και προϋποθέσεις, όπως το κρίνει σκόπιμο και μπορεί να κατευθύνει με τρόπο κατά τον οποίο το περιουσιακό στοιχείο από το οποίο οι εγκεκριμένες δαπάνες και τα έξοδα οποιασδήποτε συναλλαγής βαρύνουν.
4. Δεν υπάρχει καμία απαίτηση για εγγραφή ή υποβολή αναφοράς εγκαθίδρυση καταπιστευμάτων στην Κύπρο. Η μόνη αρχή που πρέπει να ενημερωθεί για τη δημιουργία ενός Διεθνούς καταπιστεύματος είναι η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και μόνο σε περιπτώσεις όπου κατέχει μετοχές σε μια Κυπριακή εταιρεία.
5. Αν ο "Κύπριος" διαχειριστής του διεθνούς καταπιστεύματος είναι μία Κυπριακή εταιρεία, σε περίπτωση μη συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Ε.Ε., θα πρέπει να έχει ληφθεί εκ των προτέρων άδεια από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου για τη λειτουργία της εταιρείας σύμφωνα με το νόμο της Διακίνησης Κεφαλαίων (115 (1) 2003).
6. Για το όργανο καταπιστεύματος και για την ορθή εκτέλεση του, πρέπει να καταβάλλεται το τέλος χαρτοσήμου με τον σταθερό συντελεστή του € 430,00 ανεξάρτητα από το ύψος του αποθέματος.
Φορολογία
Τα Κυπριακά Διεθνή Καταπιστεύματα δεν φορολογούνται στην Κύπρο και στην πραγματικότητα απολαμβάνουν σημαντικά φορολογικά πλεονεκτήματα, που προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες φορολογικού σχεδιασμού για τα ενδιαφερόμενα μέρη. Αν και οι εκτιμήσεις σχετικά με τη φορολογία είναι αρκετά περίπλοκες, τα ακόλουθα πλεονεκτήματα είναι ενδεικτικά όσον αφορά τις πιθανές επιλογές για την ελαχιστοποίηση των φόρων
Εισόδημα
Τα έσοδα που προέρχονται από το εξωτερικό δεν φορολογούνται στην Κύπρο, εάν ο δικαιούχος δεν είναι φορολογικός κάτοικος Κύπρου.
Τα έσοδα που προέρχονται από τοπικές πηγές είναι φορολογητέα στην Κύπρο, εάν ο δικαιούχος δεν είναι φορολογικός κάτοικος Κύπρου.
Τα έσοδα που προέρχονται από το εξωτερικό και τοπικές πηγές είναι φορολογητέα στην Κύπρο, εάν ο δικαιούχος είναι φορολογικός κάτοικος Κύπρου.
Μερίσματα
Μερίσματα, τόκοι ή άλλα έσοδα που λαμβάνονται από ένα καταπίστευμα από μια Κυπριακή εταιρεία επίσης δεν φορολογούνται ούτε υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου.
Αμοιβές διαχειριστή
Η Κυπριακή εταιρεία διαχειριστή πληρώνει 10% φόρο επί των τελών διαχειριστή.
Πληρωμές προς δικαιούχους
Δεν υπάρχει παρακράτηση φόρου για πληρωμές προς τους δικαιούχους μη μονίμους κατοίκους.
Τα κεφαλαιακά κέρδη
Κέρδη από την πώληση των περιουσιακών στοιχείων του διεθνούς καταπιστεύματος δεν υπόκεινται σε φόρο κεφαλαιουχικών κερδών στην Κύπρο.
Συνταξιοδότηση στην Κύπρο
Ο αλλοδαπός ο οποίος δημιουργεί ένα Διεθνές καταπίστευμα και συνταξιοδοτείται στην Κύπρο εξακολουθεί να απαλλάσσεται από το φόρο, εφόσον όλα τα περιουσιακά στοιχεία έχουν εγκατασταθεί και το εισόδημα εργασίας είναι στο εξωτερικό, ακόμη και αν αυτός είναι ο δικαιούχος.
Φόρος κληρονομιάς
Ένα διεθνές καταπίστευμα που δημιουργήθηκε για σκοπούς σχεδιασμού φόρου κληρονομιάς δεν θα υπόκειται σε φόρο ακινήτων στην Κύπρο.
Προστασία της περιουσίας
Τα ιδρύματα χρησιμοποιούνται συνήθως από πλούσιους ιδιώτες, με σκοπό να προστατεύσουν την περιουσία τους από την κληρονομιά ή αύξηση στους φόρους του κεφαλαίου στην πατρίδα τους.
Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν από ομογενείς με διακανονισμό σε ένα καταπίστευμα πριν από τον επαναπατρισμό περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν ενώ εργάζονται στο εξωτερικό για την προστασία αυτών από τη φορολογία της πατρίδας τους.
Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας
Η Κύπρος διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας, οι οποίες είναι προσβάσιμες από "κάτοικους" των συμβαλλομένων κρατών. Ο ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας Ανάπτυξης), στο άρθρο του 4 ορίζει κάτοικο τον φορολογούμενο στο συμβαλλόμενο κράτος και δεν αναφέρεται σε καταπιστεύματα, αλλά ακόμα κι αν ένα καταπίστευμα δεν μπορεί να θεωρηθεί ως «πρόσωπο» ή «ένωση προσώπων» δυνάμει του άρθρου 3 (1 ) του μοντέλου του ΟΟΣΑ, οι διαχειριστές σίγουρα είναι.
Η Κυπριακή εταιρεία διαχειριστή θα περάσει το «τεστ δύο φορές" για να πληροί τις προϋποθέσεις τόσο ως άτομο και ως κάτοικος που υπόκειται σε φόρο για τα τέλη διαχειριστή όσο η διαχείριση & ο έλεγχος γίνονται στην Κύπρο, ως εκ τούτου η «άλλη χώρα προέλευσης» θα δεχθεί ότι τα οφέλη του καταπιστεύματος διανέμονται.
Μπορούμε να πούμε ότι για μια Κυπριακή εταιρεία διαχειριστή η οποία ενεργεί ως διαχειριστής και η οποία υπόκειται σε φορολογία στην Κύπρο σε πλήρη ποσοστά, (αν και πληρώνει φόρο μόνο σε αμοιβές διαχειριστή και όχι για το εισόδημα του καταπιστεύματος), το όφελος ορισμένων συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας με την Κύπρο ίσως να είναι διαθέσιμες όσον αφορά το εισόδημα και τα κέρδη του καταπιστεύματος.
Φορολογικός σχεδιασμός
Σχεδιασμός περιουσίας
Ένα άτομο, μέσω της χρήσης ενός Κυπριακού καταπιστεύματος, μπορεί να διασφαλίσει ότι οι ανήλικοι, διανοητικά ανάπηρα άτομα ή άτομα που δεν είναι ικανά εμπιστοσύνης για να διαχειριστούν την περιουσίας τους προβλέπεται ακόμα και μετά το θάνατο του ατόμου.
Ένα άτομο, μέσω της χρήσης του Κυπριακού καταπιστεύματος, μπορεί να κανονίσει να κληρονομηθεί από άτομα, τα οποία λόγω της νομοθεσίας της χώρας του, που υπό άλλες συνθήκες θα αποκλείονται από την κληρονομιά. Ένα άτομο που επιθυμεί να εκποιήσει τον εαυτό του από τα προσωπικά περιουσιακά του στοιχεία για φορολογικούς ή άλλους λόγους μπορεί να επιτευχθεί με τη μεταφορά τους σε κυπριακά διεθνή καταπιστεύματα.
Ανωνυμία Ένα άτομο, που επιθυμεί να διατηρήσει την ιδιοκτησία μιας εταιρείας ανώνυμη και εμπιστευτική, μπορεί να το κάνει με τη δημιουργία ενός διακριτικού καταπιστεύματος στην Κύπρος που θα κατέχει τις μετοχές της εταιρείας.
Διατήρηση κεφαλαίων στο εξωτερικό
Ένα άτομο που έχει ή μπορεί να έχει έσοδα που προκύπτουν από το εξωτερικό, τα οποία δεν επιθυμεί να αναπέμψει στη χώρα διαμονής του, μπορεί να μεριμνήσει για τα εν λόγω έσοδα να κατευθύνονται στους διαχειριστές ενός διακριτικού καταπιστεύματος με διακανονισμό στην Κύπρο σύμφωνα με τις επιθυμίες του.
Ένα άτομο με περιουσιακά στοιχεία εκτός της χώρας διαμονής του, η οποία χώρα μπορεί στο μέλλον να επεκτείνει τους περιορισμούς ελέγχου συναλλαγών της, να περιλαμβάνει εμβάσματα από το κεφάλαια του εξωτερικού, μπορεί να επιθυμεί να διατηρήσει την ευελιξία αυτών των κεφαλαίων με τη μεταφορά τους σε ένα διακριτικό καταπίστευμα.
Προστασία περιουσιακών στοιχείων
Ο νόμος των διεθνών καταπιστευμάτων προβλέπει ότι, παρά τις διατάξεις των Κυπριακών νόμων πτώχευσης ή εκκαθάρισης ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, εκτός αν αποδειχθεί στο Δικαστήριο ότι το καταπίστευμα έγινε με σκοπό την εξαπάτηση των πρόσώπων τα οποία, κατά τη στιγμή της πληρωμής ή της μεταφοράς των περιουσιακών στοιχείων έγινε στο καταπίστευμα, ήταν πιστωτές του ιδρυτή, τότε το καταπίστευμα δεν είναι άκυρες ή ακυρώσιμες. Την ευθύνη της απόδειξης την έχουν οι πιστωτές και μια τέτοια ενέργεια θα πρέπει να ασκείται από τους πιστωτές εντός δύο ετών από την ημερομηνία της μεταβίβασης ή διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων στο καταπίστευμα.
Έσοδα που προκύπτουν στο εξωτερικό
Ένα άτομο που έχει εισοδήματα που προκύπτουν στο εξωτερικό, τα οποία δεν επιθυμεί να αναπέμψει στη χώρα διαμονής του, μπορεί να μεριμνήσει να τα καταθέσει σε ένα Διεθνές Κυπριακό καταπίστευμα.
Εκποίηση προσωπικών περιουσιακών στοιχείων
Ένα άτομο, που επιθυμεί να πωλήσει τα προσωπικά περιουσιακά του στοιχεία για φορολογικούς ή άλλους λόγους, μπορεί να επιτευχθεί με τη μεταφορά τους σε ένα Διεθνές Κυπριακό καταπίστευμα.
Προ-ρυθμίσεις μετανάστευσης
Άτομα που κινούνται σε μια υψηλή φορολογία μπορούν να έχουν φορολογικά πλεονεκτήματα στη νέα τους χώρα με την τοποθέτηση κεφαλαίων σε ένα Διεθνές Κυπριακό καταπίστευμα.
Επένδυση σε επιχειρήσεις του εξωτερικού
Ένα άτομο που επιθυμεί να επενδύσει σε επιχειρήσεις στο εξωτερικό, αλλά επιθυμεί να διασφαλίσει ότι τα κέρδη και τα μερίσματα που εισπράχθηκαν δεν αποδίδονται στη χώρα της κατοικίας του, μπορεί να δημιουργήσει ένα Διεθνές Κυπριακό καταπίστευμα προκειμένου να επενδύσει στο εξωτερικό.
Εταιρεία συμμετοχών
Το καταπίστευμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια χώρα για να κατέχει κάποιος μια υποκείμενη εταιρεία χαρτοφυλακίου επενδύσεων σε μία άλλη. Αυτό το είδος του φορολογικού σχεδιασμού έχει πολλά πλεονεκτήματα για την παροχή της μέγιστης δυνατής προστασίας τόσο για τους δικαιούχους όσο και για τον ιδρυτή.
Χρησιμοποιώντας το Διεθνές Κυπριακό καταπίστευμα ως εναλλακτική επιλογή στην Κυπριακή Εταιρεία:
Μια Κυπριακή εταιρεία πληρώνει 10% φόρο επί των εισοδημάτων που λαμβάνονται από τα περιουσιακά στοιχεία των ξένων μόνιμων ιδρυμάτων, ενώ το Διεθνές Κυπριακό καταπίστευμα δεν πληρώνει φόρο.
Μια εταιρεία Κύπρος πληρώνει 20% φόρο εισφοράς για την άμυνα επί των μερισμάτων, εάν κατέχει λιγότερο από το 1% των μετοχών της εταιρείας που το πληρώνει, ενώ το Διεθνές Κυπριακό καταπίστευμα δεν πληρώνει κανένα φόρο στην ίδια περίπτωση για όσο διάστημα οι δικαιούχοι δεν είναι η κάτοικοι Κύπρου.
Η Κυπριακή εταιρεία πληρώνει 15% φόρο επί των τόκων που εισπράττει. Το Διεθνές Κυπριακό καταπίστευμα δεν πληρώνει κανένα φόρο επί των τόκων που εισπράττει.
Στην απουσία οποιασδήποτε συμφωνίας διπλής φορολογίας μεταξύ του καταβάλλοντος και του δικαιούχου, το Διεθνές Κυπριακό καταπίστευμα θα αντικαταστήσει την Κυπριακή Εταιρεία, προκειμένου να αποφευχθούν οι φόροι.
Χρησιμοποιώντας το Διεθνές Κυπριακό καταπίστευμα μαζί με την Κυπριακή Εταιρεία:
Το καταπίστευμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δικαιούχος μιας Κυπριακής εταιρείας Holding κατέχοντας μετοχές των ξένων επενδυτικών εταιρειών. Δεν θα υπάρξει χαμηλή ή μηδενική παρακράτηση φόρου επί των μερισμάτων, δικαιωμάτων και τόκων που καταβάλλονται από τις ξένες εταιρείες επενδύσεων στην Κυπριακή Εταιρεία Holding, ανάλογα με την αποφυγή της διπλής φορολογίας και τις οδηγίες της Ε,Ε. Δεν θα υπάρχει παρακράτηση φόρου επί των μερισμάτων, δικαιωμάτων, καθώς και τους τόκους που καταβάλλονται από την Κυπριακή Εταιρεία Holding στο Διεθνές Κυπριακό καταπίστευμα.
Είδη καταπιστευμάτων
Η επιλογή του καταπιστεύματος εξαρτάται από τις συνθήκες του ιδρυτή και τους στόχους του. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν:
1. Διακριτικό καταπίστευμα
Το διακριτικό καταπίστευμα τονίζει τη δύναμη των θεματοφυλάκων, σε αντίθεση με ότι από τους δικαιούχους, οι οποίοι όμως μπορούν να αμφισβητήσουν τους διαχειριστές.
Επιτρέπει στους διαχειριστές να πληρώσουν το εισόδημα ή κεφάλαιο από ένα ταμείο σε οποιαδήποτε ή όλες από μια συγκεκριμένη κατηγορία προσώπων που ορίζονται στο καταπίστευμα. Ο διαχειριστής μπορεί επίσης να αφεθεί στη διακριτική ευχέρεια να αποφασίσει πότε να πληρώσει χρήματα σε κάποιο από τα μέλη της κατηγορίας. Έτσι, κανένας από τους δικαιούχους έχει το δικαίωμα να καταβάλει χρήματα από το ταμείο, δεδομένου ότι ο διαχειριστής μπορεί να ασκήσει τη διακριτική του ευχέρεια και να αναβάλει οποιαδήποτε τέτοια πληρωμή ή ακόμη και να αποφασίσει να μην καταβάλει οποιοδήποτε ποσό σε συγκεκριμένο δικαιούχο.
Ένα άτομο που επιθυμεί να διατηρήσει την ανωνυμία του μπορεί να το κάνει με τη δημιουργία ενός διακριτικού καταπιστεύματος, το οποίο θα κατέχει τις μετοχές της εταιρείας. Αυτό είναι ένα ιδιαίτερα χρήσιμο και δημοφιλές μέσο για τη διενέργεια συναλλαγών και οικονομικών δραστηριοτήτων, ιδιαίτερα για τους κατοίκους των χωρών, οι οποίες δεν αναγνωρίζουν την έννοια του καταπιστεύματος. Είναι δυνατόν για έναν ιδρυτή στην Κύπρο να δημιουργήσει το διακριτικό καταπίστευμα που βασίζεται στον νόμο Cap 193 που αναφέρει ότι οι αρμοδιότητες των επιτρόπων μπορούν να επεκταθούν από τον ιδρυτή του καταπιστεύματος.
Το διακριτικό καταπίστευμα είναι αυτό που χρησιμοποιείται πιο συχνά στην Κύπρο λόγω των πιο κάτω πλεονεκτημάτων:
Οι δικαιούχοι δεν μπορούν να φορολογούνται στο ταμείο του καταπιστεύματος, επειδή δεν έχουν κανένα νόμιμο δικαίωμα πάνω στο ταμείο μέχρι οι διαχειριστές ασκήσουν τη διακριτική τους ευχέρεια προς όφελος τους. 
Παρομοίως, οι δικαιούχοι δεν μπορούν να υπόκεινται σε τοπικούς κανονισμούς ελέγχου συναλλάγματος όσον αφορά τον υποχρεωτικό επαναπατρισμό των περιουσιακών τους στοιχείων μέχρι οι διαχειριστές ασκήσουν τη διακριτική τους ευχέρεια.
Δεδομένου ότι ο δικαιούχος έχει μόνο ενδεχόμενο συμφέρον, τα περιουσιακά στοιχεία του καταπιστεύματος δεν είναι διαθέσιμα στους πιστωτές του, τότε ο ίδιος θα πρέπει να πάει σε πτώχευση.
Πρόκειται για ένα ευέλικτο εργαλείο, που επιτρέπει στους διαχειριστές να διαφοροποιούν τα διάφορα συμφέροντα στο πλαίσιο του καταπιστεύματος, καθώς και όταν οι συνθήκες αλλάζουν, χωρίς την ανάγκη να προσφύγει στις διαδικασίες διακύμανσης των καταπιστευμάτων, (δηλαδή να πάρει τη συμφωνία όλων των δικαιούχων ή ζητώντας από το δικαστήριο να διαφοροποιήσει τους όρους του καταπιστεύματος).
Επιστολές επιθυμιών:
Στην περίπτωση του διακριτικού καταπιστεύματος, είναι σύνηθες ότι ο ιδρυτής προετοιμάζει επίσης μια "επιστολή επιθυμιών», στην οποία εκφράζει τις ευχές του προς τους διαχειριστές σχετικά με ζητήματα που αφορούν το καταπίστευμα. Η επιστολή αυτή είναι μια μη δεσμευτική αναφορά από τον ιδρυτή με τρόπο με τον οποίο οι διαχειριστές επιθυμούν να ασκήσουν τη διακριτική τους ευχέρεια σε σχέση με ένα διακριτικό καταπίστευμα.
Οι επιστολές που χρησιμοποιούνται συνήθως σε καταπιστεύματα διαθηκών, αν και θεωρητικά δεν υπάρχει κανένας λόγος για τον οποίο δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιούνται σε καταπίστευμα μεταξύ ζώντων.
Οι επιστολές επιθυμιών είναι χρήσιμες όταν ένα καταπίστευμα δίνει στους διαχειριστές πολύ ευρείες εξουσίες και της διακριτική ευχέρεια. Η επιστολή θέτει κυρίως τον τρόπο με τον οποίο επιθυμεί ιδρυτής οι διαχειριστές να ασκούν τις αρμοδιότητές τους και τις διακριτικές τους ευχέρειες, αλλά δεν είναι δεσμευτικές για τους διαχειριστές. Όλες οι δεσμευτικές απαιτήσεις πρέπει να περιλαμβάνονται στο ίδιο το όργανο του καταπιστεύματος. Είναι επίσης αρκετά κοινό για τις επιστολές να γίνεται μεταθανάτια χάρη ή αγάπη προς τα αντικείμενα του καταπιστεύματος.
2. Σταθερό καταπίστευμα
Ένας άλλος τύπος καταπιστεύματος είναι το ονομαζόμενο Σταθερό, το οποίο δεν παρέχει στους διαχειριστές διακριτική ευχέρεια κατά τη διανομή των περιουσιακών στοιχείων στους δικαιούχους. Για παράδειγμα όταν απαιτείται οι διαχειριστές να διανέμουν το εισόδημα του ακινήτου σε ένα συγκεκριμένο άτομο, κατά τη διάρκεια της ζωής του ατόμου και εν συνεχεία να γίνει διανομή των κεφαλαίων σε ένα όνομα ή τους δικαιούχους σε καθορισμένες μετοχές.
3. Σταθερό και Διακριτικό καταπίστευμα
Είναι δυνατό να έχουμε ένα συνδυασμό Σταθερού και Διακριτικού καταπιστεύματος.
Οι διαχειριστές μπορούν να έχουν διακριτική ευχέρεια ως προς την κατανομή του εισοδήματος για ένα χρονικό διάστημα, αλλά είναι υποχρεωμένοι να διανέμουν το κεφάλαιο σε σταθερές αναλογίες. Αντίθετα, μπορεί να χρειαστεί να διανεμηθεί το εισόδημα σε ένα συγκεκριμένο άτομο ή άτομα σε σταθερές αναλογίες, αλλά μπορεί να έχουν τη διακριτική ευχέρεια ως προς τον τρόπο κατανομής του κεφαλαίου μεταξύ μιας κατηγορίας δικαιούχων.
4. Καταπίστευμα Εμπορίου
Κάτω από ένα καταπίστευμα εμπορίου ο διαχειριστής είναι συνήθως μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, η οποία έχει την εξουσία να ασκεί τη δραστηριότητά της και το καταπίστευμα έχει λειτουργίες συναλλαγών και εργαζόμενους για να διαχειρίζονται την επιχείρησή του. Οι τρίτοι δεν γνωρίζουν την ύπαρξη του καταπιστεύματος αφού όλα τα έγγραφα που χρησιμοποιούνται είναι στο όνομα του διαχειριστή της εταιρείας.
5. Καταπίστευμα σκοπού
Το Κυπριακό Διεθνές Δίκαιο Καταπιστευμάτων του 1992 παρέχει ένα νομικό ορισμό του σκοπού. Αυτό μπορεί να είναι ένα χρήσιμο συμπλήρωμα στο διεθνή επιχειρηματικό σχεδιασμό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συσσωρεύονται εταιρικά κέρδη για γενικούς εταιρικούς σκοπούς και όχι για μια ορισμένη ομάδα ατόμων. Η περίοδος διάρκειας ενός μη-φιλανθρωπικού ιδρύματος είναι εκατό χρόνων και η συσσώρευση του εισοδήματος μπορεί να συνεχιστεί για όλη τη διάρκεια του καταπιστεύματος. Φιλανθρωπικά και Καταπιστεύματος Σκοπού μπορούν να συνεχίζονται επ 'αόριστον.
6. Φιλανθρωπικό Ταμείο
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Συντάγματος της Κυπριακή Δημοκρατίας και παρά την ύπαρξη οποιασδήποτε αντίθετης νομικής διάταξης του νόμου της Δημοκρατίας ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα ένα διεθνές καταπίστευμα θεωρείται ότι είναι φιλανθρωπικό όπου το καταπίστευμα έχει ως κύριο σκοπό την επίτευξη από δύο ή περισσότερα από τα πιο κάτω:
ανακούφιση της φτώχειας προαγωγή της εκπαίδευσης προαγωγή της θρησκείας άλλους σκοπούς προς όφελος του κοινού γενικά
Ένα διεθνές καταπίστευμα που ιδρύεται για ένα ή περισσότερα από τα αντικείμενα ή τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω θα πρέπει να θεωρείται ότι είναι φιλανθρωπικό παρά του ότι:
το αντικείμενο ή για σκοπούς που δεν είναι δημόσιου χαρακτήρα ή προς όφελος των πολιτών, αλλά μπορούν να επωφεληθούν από ένα τμήμα του κοινού, ή ότι μπορεί να ωφελήσει ιδιαίτερα ένα ή περισσότερα πρόσωπα ή αντικείμενα ή πρόσωπα μέσα σε μια κατηγορία προσώπων ή
ότι η διεθνής εμπιστοσύνη είναι δυνατόν να τροποποιηθεί ή να τερματιστεί είτε από την άσκηση της εξουσίας από το διορισμό ή τη διάθεση των περιουσιακών στοιχείων ή
ότι ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να αναβάλει την κατανομή των οφελών για κάθε φιλανθρωπία του καταπιστεύματος για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την περίοδο του καταπιστεύματος 
ότι το διεθνές καταπίστευμα είναι ή θεωρείται ότι είναι στην κατηγορία των διακριτικών.

7. Προστατευτικό Καταπίστευμα 

Αυτό το είδος είναι κατάλληλο όταν ο δικαιούχος αποκτά δικαίωμα εφ΄ όρου 


ζωής που μπορεί να γίνει διακριτικό για ορισμένα

γεγονότα, όπως η πτώχευση του δικαιούχου.

8. Δήλωση του καταπιστεύματος 

Αυτή είναι μια παραλλαγή του διακριτικού στην οποία ο ιδρυτής δεν 

κατονομάζεται στην και οι διαχειριστές δηλώνουν ότι έχουν στην 

κατοχή τους τα περιουσιακά στοιχεία που μεταφέρθηκαν σε αυτό το 

καταπίστευμα. Σε μια τέτοια περίπτωση, οι διαχειριστές 

αποδέχονται μία «επιστολή επιθυμιών» (Letter of wishes).

Μετεγκατάσταση του Διεθνούς Κυπριακού καταπιστεύματος 

Ο νόμος του Διεθνούς καταπιστεύματος επιτρέπει την άρση του διεθνούς 

καταπιστεύματος από την Κύπρο και αντίστροφα, εφόσον 

υπάρχουν οι εξής προϋποθέσεις: 

Πρέπει να υπάρχει μια ρήτρα στο καταπίστευμα που επιτρέπει μια τέτοια αλλαγή 

της δικαιοδοσίας. 

Όταν ένα καταπίστευμα μετακινηθεί σε άλλη δικαιοδοσία από την Κύπρο, ο 

Κυπριακός νόμος απαιτεί ότι η νέα αρμοδιότητα 

αναγνωρίζει την εγκυρότητα του καταπιστεύματος και τα αντίστοιχα δικαιώματα

των δικαιούχων. 

Όταν η εμπιστοσύνη πρόκειται να μετακινηθεί στην Κύπρο από άλλη δικαιοδοσία,

η κίνηση πρέπει να αναγνωρίζεται από τους νόμους 

της δικαιοδοσίας που προτίθεται να αφήσει και που είχε κυβερνήσει το

καταπίστευμα πριν από την μεταφορά του. Αυτό θα μπορούσε 

να είναι σημαντικό σε περίπτωση κατά την οποία μια μεταφορά θα ήταν 

συμφέρουσα για φορολογικούς ή άλλους λόγους.
1 σχόλιο :

  1. καλημερα σας .Θα ηθελα να ρωτησω , εαν και στην Ελλαδα θα μπορουσα να πληροφορηθώ αντιστοιχα για το καταπίστευμα .Υπαρχει νομοθεσια; Υπαρχει εφαρμογη ;Αν γνωριζετε θα εκτιμουσα οποιαδηποτε απαντηση σας .Επισης , εαν γνωριζετε να με προτεινετε τον αρμοδιο φορεα οπου θα μπορουσα να αντλησω λεπτομερειες.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Σχόλια που δεν συνάδουν με το περιεχόμενο της ανάρτησης, όπως και σχόλια υβριστικά προς τους αρθρογράφους, προσβλητικά σχόλια προς άλλους αναγνώστες σχολιαστές και λεκτικές επιθέσεις προς το ιστολόγιο θα διαγράφονται.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...