Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2013

Ἡ Ἑλλάδα στό ἐκτελεστικό ἀπόσπασμα, παραθέτουμε στοιχεῖα καί τά ἒγγραφα τοῦ νέου ἐγκλήματος, εἰς βάρος τοῦ Ἑλλήνικοῦ λαοῦ!

Ἡ θανατική ποινή ἐπεβλήθη στήν Ἑλλάδα ἀπό τό 1974 μέ τήν συνεργασία τῶν Καζάρων (Ζίβγκνιου Βρεζίνσκι , Χέρνυ Κίσσινγερ, Τζώρτζ Σόρος), Κωνσταντίνου Καραμανλῆ καί Ἀνδρέα Παπανδρέου...
Ἡ ῾῾ἂσκηση᾽᾽ ἐπί χάρτου γιά τόν διαμελισμό τῆς Ἑλλάδος καί την ἐξαφάνιση τῶν Ἑλλήνων ὡς ἓθνους , τῆς διανομῆς τοῦ γεωφυσικοῦ χώρου σέ μικρά ἀσήμαντα τμήματα, ὃπως ἒγινε καί μέ τήν
Γιουγκοσλαβία , σχεδιάστηκε ἀπό τό CFR (Ἐπιτροπή Διεθνῶν Σχέσεων) καί τήν ἐκτέλεση του ἀνέλαβε ὁ Χένρυ Κίσσινγερ καί ὁ Τζώρτζ Σόρος.

Ἡ συμβολή τοῦ ἑνός Ἐθνάρχη ,Καραμανλῆ, ὁ ὁποῖος θά ἐπέβαλε τήν θεραπεία ῾῾σόκ᾽᾽ γιά νά δεχτοῦν οἱ Ἓλληνες ὃτι ἀλλαγές πού τό κατεστημένο εἶχε σχεδιάσει γιά αὐτούς, ἐξασφαλίστηκε ἀπό τόν Χένρυ Κίσσινγερ πού εἶχε στενή φιλία μέ τόν Καραμανλῆ, γιατί καί οἱ
δύο (Κίσσινγγερ καί Καραμανλῆς) θήτευσαν στό Παρίσι κάτω ἀπό τόν μεγάλο Σιωνιστή καθηγητή Ρέυμοντ ᾽Αρόν καί γαλουχήθηκαν στίς ἱδέες τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων ἀπό τήν ....πηγή.

Τό Σόκ, δηλαδή ὁ διαμελισμός τῆς Κύπρου, συμφωνήθηκε ἀπό τούς Καραμανλῆ-Κίσσινγκερ μεταξύ Μαρτίου καί Ἰουλίου τοῦ 1974 μέ τρία


μυστικά ταξίδια τοῦ Καραμανλῆ ἀπό τό Παρίσι στήν Οὐάσινγκτων.
Μάλιστα ἀπό τίς 18 Ἰουλίου 1974 (δύο ἡμέρες πρίν τήν πρώτη εἰσβολή) ὁ ῾῾Ἐθνάρχης᾽᾽ εἶχε συμφωνήσει μέ τόν Κίσσινγγερ καί γιά τίς δύο
εἰσβολές τοῦ Ἀττίλα στήν Κύπρο...
Μόνη του ἀπαίτηση ἡ ἐξασφάλιση τῶν ἀνατολικῶν .... συνόρων τῆς Ἑλλάδος ἀπό τόν Κίσσινγγερ.....
Ὁ Χένρυ Τάσκα πρέσβυς τῶν ΗΠΑ στήν Ἀθήνα ἐξασφάλισε τήν πτώση τοῦ Παπαδόπουλου καί τήν ἀνάληψη ἐξουσίας ἀπό τόν Ἰωαννίδη, πού εἶχε σύζυγο τήν ἀδελφή τοῦ Ἰωσήφ Ἀλαρζάκι
διευθυντοῦ καί ἱδιοκτήτη τῆς κλινικῆς ῾῾Κυανοῦς Σταυρός᾽᾽ ἀπέναντι  ἀπο τήν Ἀμερικανική Πρεσβεία στήν Ἁθήνα . Ὁ ἒκτος ὃροφος τῆς κλινικῆς ἧταν τό στρατηγειο τῆς CIA καί συνδεσμος, ὁ πτέραρχος
Σκαρμαλιωράκης, ὁ ὁποῖος δέν κατηγορήθηκε ποτέ καί γιά τίποτα...

Ὁ ἒτερος ῾῾Ἐθνάρχης᾽᾽ Ἀνδρέας Γ. Παπανδρέου ἀνέλαβε τήν ἀποδόμηση τῆς Ἑλληνικῆς οἰκονομίας μέ τίς ἐντολές νά προέρχονται ἀπό τόν ἂλλο πρόεδρο τοῦ CFR, Ντέϊβιντ Ρόκερφέλλερ, ὁ ὁποῖος
ἐπλήρωσε τόν Ἀνδρέα μέ τό ποσόν τῶν $100.000.000 γιά νά φτιάξη τό ΠΑΚ, μετά τό ΠΑΣΟΚ , καί νά ἀποδομήση τήν Ἑλλαδα ἐκ τῶν ἒσω.
Πρῶτα μέ τήν ἀποβιομηχανοποίηση τῆς Ἑλλάδος, μέ τήν ὑπέρογκη φορολογία τῶν ἐπιχειρήσεων, ὣστε νά ἀναγκαστοῦν νά μετακινηθοῦν στά Βαλκάνια ἢ νά κλείσουν, τόν ὑπερβολικό
δανεισμό μέ τό εὒκολο χρῆμα πού λειτούργησε, καί λειτουργεῖ ἀκόμη σάν ἀφιόνι στήν ψυχοσύνθεση τῶν Ἑλλήνων. Ἡ Συμφωνία μέ τόν Ἀνδρέα, γραπτή, γιατί οἱ Καζάροι ὃταν δίνουν χρήματα θέλουν
νά εἶναι ἀσφαλισμένοι...

Ὃπως φαίνεται ἀπό τό γράφημα ὁ Ἀνδρέας παρέλαβε τό χρέος ἀπό τόν Καραμανλῆ
στό 25% τοῦ ΑΕΠ(81) καί τό παρέδωσε στό 90% σέ δέκα χρόνια (90) Ὁ Μητσοτάκης,
ὁ ὁποῖος χωρίς ντροπή παριστάνει τόν συντηρητικό, σέ δύο χρόνια διακυβέρνησης ἀπό
τό 90% τό ἀνέβασε στό 117% (Φανταστεῖτε νά ἦταν ἀκόμη δυό χρόνια πρωθυπουργός)

Τήν κοινωνική καί πνευματική ἀποδόμηση ἀνέλλαβε ὁ Τζώρτζ Σόρος μέ τίς δύο μή κυβερνητικές ὁργανώσεις ΕΛΙΑΜΕΠ καί CDRSEE καθώς καί μέ τήν στρατολόγηση τῶν Τσούκαλη, Καρρᾶ , Μπαμπινιώτη, Διαμαντοπούλου, Παπανδρέου Γ, Βενιζέλου, Δραγώνα , Ρεπούση, καί ὃλων ἐκείνων τῶν Καζάρων πού ἀποδόμησαν τήν Ἑλληνική παιδεία...
Κοινός παρονομαστής ὃλων τῶν μορφῶν ἐπέμβασης ἦταν ἡ
ἀποδόμηση τῆς οἰκονομίας καί ὁ ἐκμαυλισμός τῶν Ἑλλήνων
μέ τήν εἰσαγωγή τῶν ἀξιακῶν συστημάτων πού εἶχαν ἢδη ἐπιβάλει οἱ Καζάροι στήν ῾῾προηγμένη δύση᾽᾽ ἀπεμπολώντας ἐντελῶς τίς
πατροπαράδοτες ἀξίες τοῦ διαχρονικοῦ Ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ....
Ὃλα τά παραπάνω ἧταν μιά ἂτυπη δίκη τῆς Ἑλλάδος, πού κατέληξε στήν καταδίκη της, τήν ἐκτέλεση τῆς ὁποίας ἀνέλαβε ὁ πολύς Κωνσταντῖνος Σημίτης (Ἀαρών Μαδερχἀϊ Ἀβουρί) πολλά
ὑποσχόμενος Νεοταξίτης Καζάρος πρωθυπουργός (τοῦ Γερμανικοῦ
ἂξονος) τοῦ ἀδικημένου καί ὑποδουλωμένου λαοῦ μας, πού δέν εἶχε τήν εὐκαιρία νά διοικηθῆ ἀπό κάποιον Ἓλληνα, γιά ἐκατοντάδες χρόνια, παρά ἀπό Καζάρους, ἀνίκανους νά διοικοῦν ἐλευθέρους ἀνθρώπους, γιατί μόνον τό σύστημα τοῦ ἀφέντη καί τοῦ δούλου εἶναι γνωστό καί ταυτισμένο μέ αὐτή τη ράτσα (ΦΕΟΥΔΑΡΧΙΚΟ).

Τό 2001 ἡ Ἑλλάδα μπῆκε στήν ζώνη τοῦ εὐρώ. Οἱ πανηγυρισμοί τοῦ Σημίτη ὁ ὁποῖος ἒκανε τήν μεγαλύτερη ἀπάτη καί προδοσία τοῦ λαοῦ μας, ὃπως βλεπετε ἀπό τό παρακάτω ἂρθρο- συνεντευξη τοῦ διευθυντοῦ τῆς Γκόλντμαν Σάκς , Μάϊκελ Σέργουντ ἀναφορικά μέ τήν ἀπάτη τοῦ Σημίτη, γιά νά βάλη τήν Ἑλλάδα στό εὐρώ , καί ἡ ὁποία δόθηκε πρίν δύο μόλις ἡμέρες στό Λονδίνο, ἐπισύρει τήν κατηγορία τῆς ἐσχάτης προδοσίας καί τήν ἐπιβολή τῆς ἐσχάτης τῶν ποινῶν που προβλέπει ὁ ποινικός κώδικας τῆς Ἑλληνικῆς Δικονομίας.
Ἀμέσως μετά, ὁ ἳδιος πούλησε τούς τελευταίους 26 τόνους χρυσοῦ
τῆς Ἑλλάδος χωρίς ποτέ νά ἐξηγήση τούς λόγους γιά τήν ἀνίαρη
πράξη του...Οὒτε καί τό άντίτιμο τῆς πώλησης γνωρίζουμε τί ἒγινε...


Μπλούμπεργκ

Ἡ Γκόλντμαν θά ἀρνηθῆ ἓνα καινούργιο ῾῾σουάπ ᾽᾽ ἂν τό ζητοῦσε σήμερα ἡ Ἑλλάδα δήλωσε ὁ Σέργουντ (ἀντιπρόεδρος τῆς
Γκόλντμαν Σάκς)

Ἂρθρον τοῦ Μάϊκελ Μούρ 21 Νοεμβρίου 2013 7.38 μμ ΑΩ

Γκόλντμαν Σάκς Γκρούπ ΑΕὉ ἀντιπρόεδρος Μάϊκελ Σ. Σέργουντ δήλωσε ὃτι, ἡ ἑταιρεία του σήμερα θά ἀρνιόταν μιά συμφωνία ἀνταλλαγῆς χρέους, ὃπως αὐτήν πού πούλησε σἀν παράγωγο στήν Ἑλλάδα, γιά νά ἀποκρύψη (ἡ Ἑλλάδα) τό πραγματικό
καί συνεχῶς αὐξανόμενο χρέος της, μέ σκοπό νά μπορέση ἱκανοποιήση τά κριτήρια τῆς ἀποδοχῆς της στήν Νομισματική Ἒνωση τῆς Εὐρώπης.῾῾Σήμερα θά ἀρνιόμασταν κατηγορηματικά μιά παρόμοια συναλλαγή᾽᾽
δήλωσε ὁ σαραντοκτάχρονος Σέργουντ σέ μιά συνέντευξη ποὐ
ἀναρτήθηκε στόν ἰστότοπο τοῦ καναλιοῦ 4 χθές στό Λονδίνο...

῾῾Καί ἂλλες Εὐρωπαϊκές κυρίαρχες κυβερνήσεις μᾶς ζήτησαν νά κάνουμε συναλλαγές αὐτοῦ τοῦ εἲδους τίς ὁποῖες ἀρνηθήκαμε διότι πιστεύουμε ὃτι δέν ὑπάρχει σέ αὐτές τίς συναλλαγές ἡ ἀπαιτούμενη διαφάνεια μέ τήν ὁποίαν πρέπει νά διέπονται.᾽᾽
Ἡ Γκόλντμαν Σάκς, πούλησε στήν Ἑλλάδα ἓνα τέτοιο παράγωγο τό 2001 μέ σκοπό τήν ἀπόκρυψη ἑνός δανείου, βοηθώντας ἒτσι τήν χώρα αὐτή νά ἱκανοποιήση τά κριτήρια ἀποδοχῆς της στήν Εὐρωπαϊκή Ἒνωση.Αὐτή ἡ συναλλαγή κόστισε στήν Ἑλλάδα ἀργότερα δισεκατομμύρια εὐρώ μέ ἀποτέλεσμα νά ἀναγκάση τήν Ἑλλάδα νά καταφύγη σέ πολαπλᾶ μνημόνια διασώσεως ἀπό τήν ΕΕ λόγω τῶν συνεχῶς διογκούμενων δημοσίων χρεῶν σηματοδοτώντας οὐσιαστικά τήν οίκονομική κρίση.
Ἡ Ἑλληνική κυβέρνηση εἶχε χρέος 600.000.000 εὐρώ ($808.000.000) ἐπιπλέον τῶν 2,8 δισ εὐρώ πού δανείστηκε τήν ἡμέρα τῆς τελικῆς συμφωνίας , καί ἡ Γκόλντμαν Σάκς ἒπεισε τήν Ἑλλάδα (ἀλήθεια ποιόν) νά μήν συγκρίνη τήν προσφορά μέ ἂλλες προσφορές ἐδήλωσε πέρυσι ὁ Σπύρος Παπανικολάου ὁ ὁποῖος ἀνελαβε τήν διεύθυνση τοῦ γραφείου Δημοσίου Χρέους τῆς Χώρας τό 2005 .
Κανένας καί ποτέ δέν ἐμύνησε ἢ κατηγόρησε τήν Γκόλντμαν Σάκς γιά τήν παραβατική συμπεριφορά τῆς συμφωνίας αὐτῆς.
Ἡ Γκόλντμαν Σάκς προσπαθεῖ νά καθαρίση τό ὃνομα καί τήν φήμη της κατόπιν τῆς μυνήσεως πού τῆς ὑπέβαλε ἡ Κυβέρνηση τῶν ΗΠΑ καί συγκεκριμένα ἡ Ἑπιτροπή Δεοντολογίας Χρηματιστηριακῶν Συναλλαγῶν, διότι ἐξαπάτησετούς ἐπενδυτές τό 2007, ὃταν πούλησε ἑνα χρηματιστηριακό προϊόν, συνδεδεμένο μέ στεγαστικά δάνεια, μέ τήν κωδική ὁνομασία Ἃββακας 2007-AC1.
Ὁ Τζαίη Μάϊκελ Ἒβανς καί ὁ 72οχρονος Τζέραλντ Κόρριγκαν, ἀνέλαβαν τήν ἡγεσία μιᾶς ἐπιτροπῆς ἡ ὁποία συστάθηκε τό 2010 γιά νά ἀναθεωρήση τίς πρακτικές καί τίς διαδικασίες τῆς ἑταιρείας.
Νέοι Κίνδυνοι
Ὁ Ἒβανς ,ἐτῶν 56, ὃτι ἡ ἑταιρεία συνέστησε μιά ῾῾ἐπιτροπή νέων
ἐπενδυτικῶν προγραμμάτων᾽᾽μέ σκοπό νά διερευνᾶ τούς κινδύνους καί νά ἐγκρίνη τήν καταλληλότητα τῶν ἐπενδυτικῶν προγραμμάτων ὃταν κάποιος πελάτης ἐμπλέκεται σέ συναλλαγές πού ἐνέχουν νέους κινδύνους.
Ἀνέφερε ὃτι τό πρόγραμμα Ἂββακας θά ἧταν ἐντελῶς διαφορετικό ἂν ἐδημιουργεῖτο σήμερα.
Ὁ Σέργουντ εἶναι ἓνας ἀπό τούς ἀντιπροέδρους τῆς Γκόλντμαν Σάκς, πού ἒχει βάση τήν Νέα Ὑόρκη καί εἶναι διευθυντής τῆς ἑταιρείας στό Γραφεῖο τοῦ Λονδίνου. Αὐτόν τόν μῆνα ἀνέλαβε καί τό τμῆμα τῶν ἀναδυομένων οἰκονομιῶν ἀπό τόν Ἒβανς ὁ ὁποῖος συνταξιοδοτεῖται.
Τώρα ἀρνούμεθα πράγματα πού θά τά κάναμε πρίν δέκα χρόνια, εἲτε λόγω τῆς ἀντιληπτικῆς ἱκανότητας τοῦ πελάτου, εἲτε λόγω διατηρήσεως τῆς ἐπαγγελματικῆς μας φερεγγυὀτητος, εἲτε διότι πιστεύουμε ὃτι ῾῾ἑνα συγκεκριμμένο προϊόν δέν εἶναι γιά τόν συγκεκριμένο πελάτη᾽᾽, εἶπε ὁ Σέργουντ στήν συνέντευξη στό κανάλι 4 ῾῾Δέν ἀναφέρομαι σέ νομιμότητα
ἐδῶ. Ὃτι κάναμε, πιστεύαμε πώς ἦταν νόμιμο ὃταν τό κάναμε, αὐτό πού ἐννοοῦμε εἶναι ὃτι κάνουμε ὃτι εἶναι κατάλληλο, καί δέν θά βλάψη τήν φερεγγυότητα τῆς ἑταιρείας᾽᾽
Γιά ἐπικοινωνία μέ τόν συγγραφέα τοῦ ἂρθρου Μάϊκελ Τζαίη Μούρ ΝΥ


atmmoore55@bloomberg.netΠαρακάτω
Παραθέτουμε καί τό Ἀγγλικό κείμενο γιά τούς ἀμφισβητίες....
Bloomberg


Goldman Would Refuse Another Greece Swap, Sherwood Says
By Michael J. Moore - Nov 21, 2013 7:38 PM ET
Goldman Sachs Group Inc. (GS) Vice Chairman Michael S. Sherwood said his firm would refuse another deal like the derivative it sold Greece that masked the nation’s growing debt to help it meet European Union standards.
“We absolutely wouldn’t do a transaction like that today,” Sherwood, 48, said in an interviewposted on Channel 4’s website yesterday in London. “There have been transactions of that ilk that have been presented to us by other European sovereigns that we’ve turned down because we felt there wasn’t the appropriate transparency surrounding them.”

Goldman Sachs sold Greece a derivative in 2001 that disguised a
loan, helping the nation meet EU targets. The deal later cost Greece
billions of euros and the nation’s deteriorating finances prompted
multiple bailouts from the EU in the wake of the financial crisis.
The Greek government owed about 600 million euros ($808 million) more than the 2.8 billion euros it borrowed on the day the deal was struck, and Goldman Sachs persuaded Greece not to test the deal with competitors, Spyros Papanicolaou, who took over the country’s debt-management agency in 2005, said last year. Goldman Sachs wasn’t accused of wrongdoing related to the transaction.
Goldman Sachs has sought to burnish its reputation after being sued by the U.S. Securities and Exchange Commission for misleading investors on a 2007 sale of a mortgage-linked investment called Abacus 2007-AC1.
J. Michael Evans and E. Gerald Corrigan, 72, led a business-standards committee that was set up in 2010 to review the
firm’s policies and practices.
New Risks
Evans, 56, said in May that the firm has set up a “new-activity
committee” to evaluate and approve suitability when clients undertake transactions that carry new risks. He said Abacus “would look a lot different” if structured today.
Sherwood is one of four vice chairmen at New York-based Goldman Sachs and co-heads the firm’s European business out of London. This month, he took over the bank’s emerging-market operations from Evans, a vice chairman who’s retiring.
“We’re turning down things we would have done 10 years ago,
whether it’s due to the sophistication of the client, whether it’s due to reputational issues, whether it’s due to, ‘Do we think that’s an appropriate transaction for the client to take on,”
 Sherwood said in the Channel 4 interview. “I’m not talking about legality here. Everything we did we felt was legal, but here we’re talking about what’s appropriate and what’s reputationally sensitive.”

To contact the reporter on this story: Michael J. Moore in New York


Μερικἀ καυτά ἐρωτήματα γεννοῦνται στό μυαλό καί κατακαίνε τίς
καρδιές ὃλων τῶν Ελλήνων.....

α) Ἡ άνταλλαγή χρέους με νομισματική ἰσοτιμία (Σουάπς)τοῦ
Σημίτη, στοίχισε στήν Ἑλλάδα πολλά δις, καί σύμφωνα μέ τίς
μαρτυρίες ἒγινε γιά νά έξαπατηθῆ ἡ ΕΕ ἐπειδή τά Σουάπς δέν
θεωροῦνται ἐξωτερικό χρέος (Πρώτη ἀπάτη) καί ἒτσι μπῆκε ἡ
Ἑλλάδα στό εὐρώ. Ἀναφέρεται ὃτι ἡ Γκόλντμαν Σάκς ἒπεισε τήν Ἑλλάδα νά μήν ἐξετάση ἐναλλακτικές προτάσεις. Ἃρα νομικά ἡ Γκόλντμαν Σάκς φέρει ὃλη τήν εὐθύνη τῆς προσφυγῆς τῆς Ἑλλάδος στούς μηχανισμούς στήριξης μνημόνια ΔΝΤ κλπ, καί γιά ὃλη τήν συμφορά καί ἐξαθλίωση πού ἐπέφερε στόν
ἀνυποψίαστο Ἑλληνικό Λαό.

Τό χειρότερο εἶναι, ὃτι ὁ Διευθυντής τῆς Γκόλντμαν Σάκς
παραδέχεται ὃτι εἶχε καί πολλές ἂλλες προτάσεις ἀπό διάφορες
Εὐρωπαϊκές χῶρες γιά νά κάνη τό ἲδιο ἀλλά δέν τό ἒκανε γιατί τό θεώρησε ἀδιαφανές καί ἐπικίνδυνο...

Γιατί λοιπόν Στοχοποιήσατε μόνο τήν Ἑλλάδα καί τό
ὁμολογεῖτε μέ περίσσιο θράσσος;
Γιατί ἒστω καί ἑνας Ἓλληνας πρωθυπουργός ἢ ὑπουργός οἰκονομικῶν ἒκτοτε, δέν ἢγειρε ἀπαιτήσεις στά Διεθνῆ Δικαστήρια γιά τήν μεγάλη ἀπάτη καί τήν ἐξαθλίωση τοῦ λαοῦ μας;

Ἂγνοια δέν μπορεῖτε νά προβάλλετε γιατί ἡ ἡ Κυβέρνηση τῶν
ΗΠΑ ἐμύνησε τήν Γκόλντμαν Σάκς τό 2007 γιά παρόμοιες
πρακτικές.. Ἐσεῖς; Τόν ὓπνο τοῦ δικαίου;

ΕΣΕΙΣ ΚΟΙ ΣΗΜΙΤΗ, ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ, ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΠΑΠΑΔΗΜΟ , ΣΑΜΑΡΑ, ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΓΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ
Γιατί δέν ἀπαιτήσατε τά δίκαια τῶν Ἑλλήνων;
Εἶστε καί ἐσεῖς μέρος τοῦ προγράμματος;
Θέλατε καί ἐσεῖς νά δεῖτε τόν Ἑλληνικό λαό νά γονατίζη;
Νά αὐτοκτονῆ;
Νά ἀδειάζει τήν Ἑλλάδα γιά τούς βαρβάρους;
Ἓχετε μιά αἰώνια ἀνεκπλήρωτη εὐθύνη νά δώσετε μιά ἀληθοφανῆ ἒστω ἀπάντηση...
Καί ἐσεῖς κε Καραμανλῆ φέρετε τήν μεγαλύτερη εὐθύνη μετά τόν Σημίτη γιά αὐτήν τή συμφορά .. Καί ξέρετε για ποιό λόγο (2005) μέ τήν ἐπαναγορά ....Γιατί;

Γιατί...:

Η ΧΑΡΙΣΤΙΚΗ ΒΟΛΗ
Θά μποροῦσε κάποιος νά συγχωρήση... Νά πῆ ἂνθρωποι
εἲμαστε, πολλές φορές ἒχουμε χαμηλωμένες τίς κεραῖες,
παρασυρθήκαμε ἀπό τά προβλήματα καί τίς συμφορές...
Ὃταν ὃμως ἐπαναλάμβάνει κάποιος τό ἳδιο ἀκριβῶς ἀτόπημα, τό ἳδιο ἒγκλημα,τήν ἱδια ἀκριβῶς μέθοδο ἀποσύνθεσης τοῦ ἓθνους ποιά μπορεῖ νά εἶναι ἡ Δικαιολογία;

Ἀπευθύνομαστε σέ ἐσᾶς κε Πρωθυπουργέ Σαμαρᾶ καί
σέ ἐσᾶς ὑπουργέ κε Στουρνάρα.
Ἀναλάβατε τήν οἰκονομική πολιτική τῆς χώρας μετά τίς
τελευταῖες ἐκλογές τῆς 17ης Ἰουνίου τοῦ 2012.
Σέ λιγώτερο ἀπό ἓνα μήνα ἀπό τίς ἐκλογές, ἐπαναλάβατε τό ἲδιο
ἀκριβῶς ἒγκλημα πού ἒκανε ὁ Σημίτης τό 2001

Παρακάτω παραθέτουμε τά στοιχεῖα καί τά ἒγγραφα τοῦ νέου ἐγκλήματος, εἰς βάρος τοῦ Ἑλλήνικοῦ λαοῦ.....

Αὐτήν τήν φορά δέν εἶναι ἡ Γκόλντμαν Σάκς
Εἶναι ἡ Μόργκαν Στάνλευ... Ὁπότε ἡρεμήσαμε.....

Καί εἶναι πολλαπλάσιο τό χρέος πού προσπαθοῦμε νά κρύψουμε
πίσω ἀπό τά Σουάπς...

Ἀλήθεια ἀπό ποιόν αύτήν τήν φορά ;
Ἀπό τόν Ἑλληνικό Λαό;
Ἀπό τούς δανειστές;
Μήπως; λέω μήπως, νά ἀποδομήσουμε τό εὐρώ;
Τό ξέρει ἡ φόν -Μέρκελ;
Ἡ κεντρική Τράπεζα τῆς Εὑρώπης; Ὁ κος Ντράγκι;
Καί μιά σημαντική ἐρώτηση
Γιατί ἡ μετατροπή τοῦ χρέους σέ Γιέν αὐτήν τήν φορά;
Κρύβεται καλλίτερα;
Μήπως τά μεγάλα ἀφεντικά ἀποδομοῦν τήν Εὑρώπη καί ἐμεῖς οἱ ῾῾ἒξυπνοι ᾽᾽ Ἓλληνες κάνουμε τήν βρώμικη δουλειά;
Και τό σημαντικώτερο ἀπό ὃλα....
Μήπως γιά τόν λόγο αὐτό σᾶς συντηροῦν στήν πρωθυπουργική
καρέκλα ;
Διότι δέν πιστεύω νά ἒχετε τήν ἐντύπωση ὃτι ἒχετε τήν ἒγκριση
τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ νά κυβερνᾶτε .....
Οὒτε κἂν τήν ἀνοχή του.....
Ἐλέω.. Καζάρων Τραπεζιτῶν Κυβερνᾶτε......
Ἀπό τήν Τρόϊκα ἐντέλεσθε....
Καταντήσατε τούς Ἓλληνες ξένους στήν χώρα τους....
Τούς εύαίσθητους νά αὐτοκτονοῦν......
Τά παιδιά νά λιμοκτονοῦν......
Τίς μητέρες νά κλέβουν, γιά τό γάλα τῶν παιδιῶν τους....
Τούς νέους ἐπιστήμονες ,σερβιτόρους τῶν βαρβάρων...
Ἓως Πότε;
Αἰδώς Ἀργεῖοι......


Ὁ Ἑλληνικός λαός δικαιοῦται μιά ἐξήγηση κε ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΕ Καί ἀπό ἐσᾶς κε
ΥΠΟΥΡΓΕ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ἱδιαιτέρως ἀπό ἐσᾶς ἂρχοντα κε
ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΕ...

Γιά τόν Ἑλληνικό λαό...... 
Γιά Τόν Ἑλληνισμό........
Γιά τόν ὁργανισμό μας.....
Γιά ὃλους τούς μαχόμενους καταπιεσμένους.....
ἐλεύθερους..... ἀνθρώπους...

Εμμανουήλ Λαμπράκηςhttp://olixnos.blogspot.gr/2013/11/e.html

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια που δεν συνάδουν με το περιεχόμενο της ανάρτησης, όπως και σχόλια υβριστικά προς τους αρθρογράφους, προσβλητικά σχόλια προς άλλους αναγνώστες σχολιαστές και λεκτικές επιθέσεις προς το ιστολόγιο θα διαγράφονται.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...