Δευτέρα 4 Απριλίου 2016

1825: Επίσημη καταγγελία της διχαστικής πολιτικής του Μαυροκορδάτου

Φεβρουάριος 1825: 26 οπλαρχηγοί καταγγέλλουν τη διχαστική πολιτική του Α. Μαυροκορδάτου και καλούν την προσωρινή Κυβέρνηση να τον απομακρύνει από κάθε δημόσια θέση για έξι μήνες.
Βέβαια, τουλάχιστον κάποιοι από τους καταγγέλλοντες δεν ήταν άμοιροι ευθυνών για την διχόνοια που εξ αρχής επιβλήθηκε και κορυφώθηκε στον «εμφύλιο» του 1824. Όμως το 1825 η διαίρεση των επαναστατημένων περνάει σε νέα φάση. Πέρα από την ρωσική και την αγγλική πολιτική, εμφανίζεται και η γαλλική, ως τρίτη επιλογή, ουσιαστικά όμως ως παραλλαγή της αγγλικής. Και μπορεί ο Κωλέττης να είναι ο «παραλήπτης» του γαλλικού κόμματος, όμως οι συνεννοήσεις έγιναν τον προηγούμενο χρόνο από τον Μαυροκορδάτο. Η επιστολή συμπίπτει με την λήξη του εμφυλίου πολέμου, την υπογραφή
του β΄ δανείου, την αποβίβαση του Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο και την επίσημη εμφάνιση της Γαλλικής πολιτικής στο πεδίο της -φανερά διεθνοποιημένης πλέον- Επανάστασης. Ενδιαφέρον έχει και το πώς οι υπογράφοντες εννοούν τις προϋποθέσεις της ενότητας και της διαίρεσης.

Προς την Σεβαστήν Διοίκησιν των Ελλήνων, εις Ναύπλιον

Τη 5η Φεβρουαρίου 1825, Αρκαδία
Καθώς μας λέγει ο Ιησούς μας Χριστός εις το άγιόν του Ευαγγέλιον, μόνη η ειρήνη και ομόνοια κάμνει τους ανθρώπους παιδιά του Θεού, οπού θα ειπή τους κάμνει να ζουν σαν άγγελοι επάνω εις την γην, ευτυχισμένοι και ευδαίμονες.
Ο ίδιος μας λέγει ότι η αγάπη είναι μια καινούργια διαταγή εις τον άνθρωπον τον χριστιανόν.
Ημείς, σεβαστή Διοίκησις, εν καιρώ Τουρκίας ειρήνην δεν είχαμεν, διατί οι διδάσκαλοί μας Τούρκοι μας εδιάταζαν την διχόνοιαν· η αγάπη δεν ήτον γνωστή εις ημάς, μήτε ως καινούργια μήτε ως παλιά εντολή· διότι οι Τούρκοι πάντα το μίσος μας εδίδασκον ως καινούργιον πράγμα.
Αφ ου ο Θεός αποφάσισε να ελευθερωθώμεν από τας χείρας τοιούτων αντιθέων διδασκάλων, των Τούρκων, ευθύς τον πρώτον χρόνον κι εμείς οι καπετανέοι είχαμεν ειρήνην αναμεταξύ μας, και αγαπούσεν ο ένας τον άλλον μας εις τοιούτον τρόπον, ώστε έβανεν την ζωήν του καθένας δια τον σύντροφόν του· τα έργα των χειρών μας ήτον ευτυχισμένα· ο υπέρ της Πίστεως και Πατρίδος αγώνας μας επροχώρει θαυμασίως και το τουφέκι μας ετρόμαζαν οι άπιστοι Τούρκοι.
Μόλις ο Μαυροκορδάτος εμβήκεν εις τα πράγματα της Ελλάδος, και έσχισε την Ρούμελη εις δύο γενικά κομμάτια, και ακολούθως το δυτικόν αυτής μέρος εις τόσα, όσα ήταν της ψυχής του τα αντικοινωνικά πάθη, και αφού η Σεβαστή Διοίκησις έστειλεν αυτόν απόλυτον πληρεξούσιον και Διευθυντήν εις Ρούμελην, η ειρήνη έλειψεν εκείθεν καθ’ όλου· εμβήκεν αντ’ αυτής η διχόνοια αναμεταξύ μας· η αγάπη ανεχώρησεν από ημάς και βασιλεύει το μίσος ως τώρα· η Διοίκησις ερευνούσα τας πράξεις αυτού, όπου και αν εστάθη, γνωρίζει τα πάντα.
Όθεν επειδή η διχόνοια και το μίσος επροχώρησε τόσον πολύ αναμεταξύ μας και εγνωρίσαμεν ότι προέρχεται από τον κύριον Μαυροκορδάτον, παρακαλούμεν με σέβας, με θερμότητα και μ’ επιμονήν δια να μείνη εξ μήνας χωρίς υπούργημα πολιτικόν ή πολεμικόν εις την Ελλάδα αυτός ο άνθρωπος· και αν ιδώμεν ότι τα τοιαύτα εις ημάς σκάνδαλα δεν επροήρχοντο από την ευγενείαν του, τότε ας ανακατωθή και πάλιν εις τας υποθέσεις της πατρίδος.
Αναπαρακαλούμεν την σεβαστήν Διοίκησιν να ακούση τας δεήσεις μας· ειδέ και τούτο δεν κριθή εύλογον, εμείς θα μείνωμεν όλοι ψυχραμένοι, μη δυνάμενοι να ενωθώμεν, και διότι να ενεργούμεν εις την Πατρίδα και αυτός και ημείς είναι αδύνατον.
Ζητούμεν περί τούτου με σέβας απόκρισιν με τους ιδίους πληρεξουσίους μας οπού αυτού πέμπομεν, τους αδελφούς στρατηγούς Δήμον Σκαλτζάν και Ιωάννην Γκούραν. Μένομεν με όλον το χρεωστούμενον σέβας.
Οι ευπειθείς των διαταγών της
Γιωργάκης Δ. Δράκος
Κίτζος Τζαβέλας
Δήμος Σκαλτζάς
Ιω. Γκούρας
Μ. Κοντογιάννης
Γιαννάκης Γιολτάσης
Ανδρέας Ίσκου
Καραϊσκάκης
Γάτζος Αγγελάκης
Βάσος Μαυροβουνιώτης
Χριστόδουλος Ποριώτης
Ο Κωνσταντής Δοπιώτης
Μακρυγιάννης
Στάθης Κατσικογιάννης
Γεωργάκης Βαλτινός
Κωνσταντίνος Πετιμεζάς
Βασίλειος Πετιμεζάς
Κωνσταντής …………… [δυσανάγνωστο]
Σωτήριος Θεοχαρόπουλος
Δημήτριος Παπατζώρης
Ασημάκης …………… [δυσανάγνωστο]
Γιαννάκης Στάικος
Γεώργιος Δυοβουνιώτης
Ν. Πανουριάς
Νικόλαος Κριζιώτης
Δημήτριος Λέκας

https://karavaki.wordpress.com/2016/04/03/divisive-policy-of-mavrocordatos/

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια που δεν συνάδουν με το περιεχόμενο της ανάρτησης, όπως και σχόλια υβριστικά προς τους αρθρογράφους, προσβλητικά σχόλια προς άλλους αναγνώστες σχολιαστές και λεκτικές επιθέσεις προς το ιστολόγιο θα διαγράφονται.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...