Τρίτη 12 Απριλίου 2016

H Βουλγαρία ζητεί από τους δικαστές να δηλώνουν αν είναι Μασόνοι, γιατί θεωρούν ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ το λειτούργημα του Δικαστή με τον Τεκτονισμό.‏

ΟΙ  ΜΑΣΟΝΟΙ  ΔΟΛΟΦΟΝΗΣΑΝ  ΤΟΝ  ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πρός το Πανελλήνιον
Πρός τούς κατά το Αιγαίον Πέλαγος και την Πελοπόννησον Εκτάκτους Επιτρόπους και τους Αρχηγούς των κατά ξηράν και θάλασσαν Δυνάμεων.


Γνωρίζει η Κυβέρνησις, ότι Πολίται τινές επιμένουν πιστεύοντες και τους άλλους πείθοντες, ότι αι μυστικαί Εταιρείαι χορηγούσι μέσα σωτήρια εις την Πατρίδα, ή τουλάχιστον Αιγίδα υπό την οποία συνδεόμενοι μεταξύ των άνθρωποι διά μυστικών δεσμών δύνανται να απολαύσωσιν εντός Πατρίδος των και διά της ξένης επιρροής αξιώματα, τιμάς, και το πλέον τύχην, ό εστί χρήματα.

Όσον και αν ελεεινολογή η Κυβέρνησις την απειρίαν των Ελλήνων των από τοιαύτας εισηγήσεις παρασυρομένων δεν ήθελε δώσει  τήν προσοχήν της, άν δέν ήτο καταπεπεισμένη πόσον όλέθρια άποτελέσματα δύναται νά φέρη είς τήν κρίσιμον ταύτην στιγμήν ή περί τούτων γνώμη, τήν όποίαν οί έχθροί τής Ελλάδος ήθελον συστήσει καί τόν Κόσμον, και είς τάς Εύρωπαϊκάς Κυβερνήσεις.

Αν ή Ελλάς έγκατελείφθη άπό τό 1821 έως τόν Ιούλιον μήνα του τελευταίου έτους, τούτο προήλθε διότι οί εχθροί της τήν παρέσταιναν αδιακόπως πρός τους Βασιλείς, ώς λαόν έπαναστατωθέντα καί άγωνιζόμενον ύπό τήν διεύθυνσιν καί ύπό τούς σκοπούς Μυστικών Εταιρειών, όθεν έπήγασαν αί 
Kαταστροφαί της ‘Ισπανίας και Ιταλίας.

Εύκολον ήτο αναμφιβόλως να αναιρεθή ή σφαλερά αυτή δόξα. μ’όλον τούτο εχρειάσθησαν ολόκληρα επτά έτη βασάνων και δυστυχιών είς αναίρεσίν της. Μόλις ανηρέθη, καί ενώ ή Ελλάς άρχίζει νά λαμβάνη δείγματα εύνοίας καί καλοκαγαθίας έκ μέρους τών Συμμαχικών Δυνάμεων, οί έχθροί της θέλουν πάλιν τήν παραστήσει ώς υπεξούσιον τών Μυστικών Εταιρειών, καί είς άπόδειξιν τούτου θέλουν φανερώσει, ότι υπό διαφόρους ονόμασιν αί Εταιρείαι αυταί υπάρχουν καί πολλαπλασιάζονται μεταξύ των εν τοίς πράγμασι και τής πολιτικής τάξεως, και της στρατιωτικής δυνάμεως, ίσως καί αύτού του στόλου.
Τόσον ουσιώδες θεωρεί τούτο η Κυβέρνησις ώστε μή εγκρίνουσα να δείξη διά τινος δημοσίου καί επισήμου πράξεως την ύπαρξιν αυτού του κακού, εκπληροί διά του τύπου της παρούσης εγκυκλίου το χρέος, το οποίον δεν ημπορεί να παραμελήση χωρίς να καθυποβληθή είς βαρυτάτην εύθύνην. Τω όντι τοιούτον δημόσιον έγγραφον μεταξύ τών Πολιτικών, οί οποίοι επιμένουσι να μήν παραχωρώσιν είς τήν Ελλάδα έντιμον μέλλον , ήθελε χρησιμεύσει ώς μέσον του να αποδείξωσιν ότι οί Βασιλείς διά τών ευεργεσιών των υποθάλπουσιν είς την Ελλάδα τόν εχθρόν, τον οποίον και αλλαχού, και εις τας ιδίας των Επικρατείας πολεμώσι.

Η παρατήρησις αυτη, Κύριοι, σας διδάσκει μέ πόσην φρόνησιν καί οξυδέρκειαν απαιτείται ή έκπλήρωσις τής ακολούθου παραγγελίας τής Κυβερνήσεως.
Θέλετε κοινοποιήσει διά ζώσης φωνής είς τούς υπαλλήλους σας ή τούς υπό τήν όδηγίαν σας άξιωματικούς, τό περιεχόμενον τής παρούσης, καί θέλετε τούς κάμει νά σας φανερώσουν αν άνήκουν είς καμμίαν τών Μυστικών Εταιρειών, ή όχι.

Αν είναι τό πρώτον θέλετε τούς παρατηρήσει, ότι εάν είς τήν παρελθούσαν κατάστασιν τής αναρχίας, καί τής αταξίας ήταν ίσως άναγκαίον είς τούς πολίτας νά ζητήσωσι προσωπικήν ασφάλειαν διά του δεσμού μυστικής τινος Εταιρείας, ο δεσμός ούτος διαλύεται καθ’ ήν στιγμήν ο τού νομίμου όρκου καί πρός την Κυβέρνησιν, και πρός τους Νόμους, χορηγεί είς ένα έκαστον και είς όλους, όλας τας απαραιτήτους ασφαλείας.

Από τοιαύτην αρχήν ορμώμενοι ευκόλως, θέλετε αποδείξει το ασυμβίβαστον των δύο όρκων, ήγουν του υπηρετείν το Κράτος, και υπηρετείν μυστικήν Εταιρείαν, της οποίας ο σκοπός είναι ώς επί το πλείστον άγνωστος είς τους Εταίρους. Αν λοιπόν οι υπάλληλοί σας ή οι υπό την οδηγίαν σας αξιωματικοί ανήκουσιν είς τίνα Εταιρείαν, ανάγκη να παραιτηθώσι, και περί τούτου οφείλεις να μας βεβαιώσης. 

Εξ εναντίας θέλετε τους εξηγήσει τους κινδύνους είς τους οποίους εκτίθενται πλανώμενοι από ολίγους τινάς όλως διόλου εις τα τοιαύτα ενασχολούμενους. Από την κατηγορίαν των Εταιρειών των μή συμβιβαζομένων με τα κατά Νόμους καθεστώτα δεν αποκλείομεν και την πρό αιώνων γνωριζομένην υπό τω ονόματι της Αδελφοποιείας, ή Αγάπης.

Παραγγέλεσθε, Κύριοι, κατ’ επανάληψιν να κάμετε χρήσιν της κοινοποιήσεως ταύτης κατά τόν συνετώτερον και ωφελιμώτερον τρόπον. 

Προθύμως η Κυβέρνησις θέλει δεχθή τάς ειδοποιήσεις, όσας εν καιρώ και τόπω θέλετε δυνηθή να την χορηγήσετε. 
Εν Πόρω τή 8 Ιουνίου 1828
Ο Κυβερνήτης
Ι. Α. Καποδίστριας

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4286 ΜΕ ΤΥΠΟ ΟΡΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΕΝ ΝΑΥΠΛΙ
 ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1831

ΕΠΙΣΗΜΑ
ριθμ. 4286

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Πρός τούς Γραμματε
ς τς Κυβερνήσεως, τν πιτροπν τς Οκονομίας, τν Γραμματέα τς Γερουσίας, τ Λογιστικν κα λεγκτικν Συμβούλιον, κα τος κατ τν πικράτειαν 
κτάκτους πιτρόπους, Διοικητς καὶ Τοποτηρητάς.

Τ
 νταθα συναπτόμενον γγραφον, διαλαμβάνον τν σύστασιν μυστικς ταιρείας, σκοπν χούσης τν κατάλυσιν τς 
νεστώσης τάξεως τν πραγμάτων, συνετέθη π γγραφα τ 
ποα χει δη ν χερας  κυβέρνησις.

Δ
ν σς τ ποστέλλομεν δι δικν σας πληροφορίαν, λλ διν 
πληροφορηθ πίσης τ διατρέχοντα κα τ δημόσιον, κα διν 
δυνηθον ο καθ'λους τος κλάδους πάλληλοι τς δημοσίου
πηρεσίας ν προφυλαχθσιν π τς πάτας, δι τν ποίων ο αδιοργοι προσπάθησαν  θέλουν προσπαθήσει ν τος κάμουν κοινωνος ες τ ξιοκατάκριτα σχέδιά των. Κυβέρνησις χρεωστε ν πληροφορηθ τι πς πάλληλος, 
ποιοσδήποτε ν εναι  βαθμς του,   θέσις του, εναι κα θέλει μείνει ντελς λλότριος π τν περς  λόγος μυστικν ταιρίαν ποιαδήποτε λλην μυστικταιρίαν, τις 
θελεν ντίκεισθαι ες τ χρέη, ες τ ποα καθυποβάλλεται, 
μ' φο δέχεται δημόσιον τιν πηρεσίαν καπειδ πηρετε τν πατρίδα κατ τν προσωρινς καθεστσαν τάξιν τν πραγμάτων, δν θέλει πόκεισθαι μήτεπακούει εμ ες τος πάρχοντας νόμους, κα ες τος κατ' ατν διωριζομένους ρχηγούς.πομένως, δι ν προφυλάξετε τος παλλήλους σας π τς 
λεθρίους συνεπείας, δι' ς θελαν εσθαι πεύθυνοι, ν σαν μέλη τς ηθείσης μυστικς ταιρίας,  λλης τινς τς ατς φύσεως, θέλετε τος προβάλλει ν πογράψωσι τν τύπον τοῦ 
ρκου, τν ποον  Γραμματες τς πικρατείας σς 
ποστέλλειμο μ τν παροσαν.ννοεται δ τι σοι τν παλλήλων δν θελήσουν ν τν 
πογράψουν θέλουν ποβληθ κα περ τούτου θέλετε μς 
ναφέρει.

Ο
 τύποι το ρκου, τος ποίους θέλετε πογράψει μες πρτοι, θέλουν φυλαχθ μετ τν πρωτοτύπων πογραφνλων τν 
παλλήλων σας ες τ ρχεα σας, κα ντίγραφα ατν 
πικυρωμένα θέλετε πέμψει ες τν Γραμματείαν τς πικρατείας.

ν Ναυπλί τ 22α Αγούστου 1831.

 Κυβερνήτης Ι.Α.ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ Γραμματες τς πικρατείας Ν.ΣΠΗΛΙΑΔΗΣ




ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΑΚΡΙΒΩΣ  ΜΕΤΑ ΑΥΤΗΝ  ΤΗΝ ΔΙΑΤΑΓΗ, ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ  ΜΑΣΟΝΟΙ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ,  Ο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΦΤΕΙ ΝΕΚΡΟΣ.-


ΖΗΝΩΝ  ΠΑΠΑΖΑΧΟΣ



Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια που δεν συνάδουν με το περιεχόμενο της ανάρτησης, όπως και σχόλια υβριστικά προς τους αρθρογράφους, προσβλητικά σχόλια προς άλλους αναγνώστες σχολιαστές και λεκτικές επιθέσεις προς το ιστολόγιο θα διαγράφονται.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...