Πέμπτη 14 Ιουλίου 2016

ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΝΙΚΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΤΟΚΟΓΛΥΦΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Ο ΤΡΑΜΠ ΝΑ ΕΚΛΕΓΕΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ ΗΠΑ

Ένα  άρθρο  για  τον  Τραμπ  του  καθηγητή  Κιτσίκη,  ο  αυτοχαρακτηρισμός  του  σαν  ακαδημαϊκού  καθηγητή  και  μία  προειδοποίηση  για  το  μέλλον  της  πατρίδας  μας

          Τρὰμπ  καὶ  Ῥωσία
Πανικὸς ἐκδηλώνεται στὸ κατεστημένο τῶν ΗΠΑ μὲ τὴν ἀκάθεκτη ἐκλογικὴ ἄνοδο τοῦ Donald Trump στὴν πορεία του πρὸς τὸ προεδρικὸ ἀξίωμα τῆς χώρας.

Εἶναι κανεὶς νὰ ἀπορῇ γιατὶ τέτοιος πανικός.

 Ὁ ἀμερικανικὸς οἰκονομικὸς παγκόσμιος κολοσσὸς τῶν τραπεζῶν φοβᾶται ποῖον;

 Ἕναν αὐτοδημιούργητο κτηματομεσίτη, κατασκευαστὴ μεγάλου μεγέθους κτιρίων ποὺ ἡ περιουσία του ἔφθασε τὸ 2015 στὰ 4 δισεκατομμύρια δολλάρια καὶ ποὺ χρηματοδοτεῖ μόνος του τὴν ἐκλογική του ἐκστρατεία, κάτι σκανδαλῶδες γιὰ τὸν καπιταλισμὸ ποὺ πρέπει ἀπαραιτήτως νὰ χρηματοδοτῇ τοὺς πολιτικοὺς γιὰ νὰ τοὺς ἔχῃ στὸ χέρι του;

Στὴν ἀρχαιότητα ὁ Σωκράτης ὠνόμαζε τὸ φαινόμενο Τράμπ, μὲ τὴν καλὴ ἔννοια τοῦ ὅρου, τυραννία καὶ τὴν ἀπεκάλει: «αὐτὸ τὸ εὐγενὲς πρᾶγμα». Σὲ μία καθαυτὸ δημοκρατικὴ κοινωνία λέγει ὁ Σωκράτης ὑπάρχουν τρεῖς κατηγορίες πολιτῶν. Ἡ πρώτη κατηγορία εἶναι οἱ ζητιάνοι ποὺ εἶχαν παραμερισθῆ στὴν πλουτοκρατία. Αὐτοὶ οἱ ζητιάνοι καὶ ἄχρηστοι γίνονται στὴν δημοκρατία πολιτικοί.

Τοὺς βλέπουμε σήμερα, στὸ ὄνομα τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων,νὰ ὑποστηρίζονται ἀπὸ τοὺς σοσιαλδημοκράτες καὶ τοὺς κουλτουριάρηδες.

Ἡ δεύτερη κατηγορία κατὰ Σωκράτη, εἶναι οἱ ἔμποροι ποὺ συντηροῦν τοὺς ζητιάνους-πολιτικούς, «διότι ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ κάμνουν χρήματα οἱ κηφῆνες παίρνουν τὸ μέλι τους».

 Καλὴ ὥρα ὁ Σημίτης ἤ ὁ Καραμανλῆς.

Ποῖος εἶπε ὅτι ἠμποροῦμε νὰ δίνωμε τὸ χέρι μας στοὺς πολιτικούς, χωρὶς νὰ κρατᾶμε μαζί μας ἕνα μαντήλι γιὰ νὰ τὸ σκουπίζουμε ὥστε νὰ μὴν κολλᾷ καὶ μολυνθοῦμε; Καὶ πῶς ἐτόλμησε ὁ υἱὸς τοῦ κατοχικοῦ πρωθυπουργοῦ τοῦ 1943-1944, τοῦ Ἰωάννου Ῥάλλη, ὁ ὑπουργὸς Ἀσφαλείας Γεώργιος Ῥάλλης, ποὺ τὸν ἀνέτρεψε τὸ στρατιωτικὸ πραξικόπημα τῆς 21ης Ἀπριλίου 1967 –αὐτὸς ὁ νέος Μανιαδάκης ποὺ ἐφυλακίσθη ἀπὸ τοὺς στρατιωτικοὺς μὲ βάση τοὺς νόμους ποὺ εἶχε ὁ ἴδιος συντάξει κατὰ τῶν κομμουνιστῶν-  νὰ ἀναβαπτισθῇ ὡς πρότυπο μετριοπαθοῦς δημοκράτου καὶ τὸ 1971 νὰ γράψῃ τὸ βιβλίο   Ἡ ἀλήθεια γιὰ τοὺς Ἕλληνες πολιτικούς, ἐπειδή, ὅπως ἔγραφε, «ἔγινε συνήθεια τὰ τελευταῖα χρόνια νὰ κατηγοροῦνται ὅλοι οἱ Ἕλληνες πολιτικοὶ ὡς φαῦλοι καὶ ἀνίκανοι».

Μετὰ τὸ 1974, αὐτοὶ οἱ ἴδιοι πολιτικοὶ ἐκυβέρνησαν μέχρι σήμερα τὴν δύστυχη πατρίδα καὶ ἀπέδειξαν γιὰ πολλοστὴ φορὰ πὼς ὁ Σωκράτης εἶχε δίκαιο.

 Ἤ μήπως ὁ Σωκράτης εἶχε ἄδικο καὶ ὁ Ῥάλλης «ὁμιλῶν ἐκ τοῦ τάφου»(τίτλος τῆς ἀπολογίας τοῦ δωσιλόγου πατέρα του) δίκαιο;

Ἡ τρίτη κατηγορία, μετὰ τοὺς κηφῆνες-πολιτικοὺς καὶ τοὺς ἐπιχειρηματίες ποὺ τοὺς χρηματίζουν, μᾶς λέγει ὁ Σωκράτης στὴν Πολιτεία τοῦ Πλάτωνος, εἶναι «αὐτοὶ ποὺ ἐργάζονται μὲ τὰ χέρια τους,   ποὺ δὲν ἔχουν σχέση μὲ τὴν πολιτικὴ καὶ εἶναι κυρίως πτωχοί. Καὶ αὐτὴ ἡ τάξη σὲ μία δημοκρατία εἶναι ἡ πολυπληθέστερη καὶ ἡ σημαντικώτερη ὅταν εἶναι ἡνωμένη». Γι’ αὐτὸν τὸν λαό, ἡ δημοκρατία εἶναι ξένο παιχνίδι ποὺ δὲν τὸν ἀφορᾷ διότι δὲν ἀντιπροσωπεύει τὰ συμφέροντά του. Τὸ σύστημα ποὺ ὁ λαὸς ὑποστηρίζει, τὸ ὀνομάζει ὁ Σωκράτης, τυραννία.

Τὴν τυραννία ἠμποροῦμε σήμερα νὰ ὀνομάσουμε λαοκρατία ἤ λαϊκισμός, ὑποχρεωτικὰ συνδεδεμένη μὲ τὴν δημαγωγία. Ὁ τύραννος ἐξηγεῖ ὁ Πλάτων μέσῳ τοῦ Σωκράτους, εἶναι «ὁ ἀντιπρόσωπος τοῦ λαοῦ» καὶ προέρχεται ἀπὸ τὸν λαό.

Ἀκριβῶς αὐτὸ εἶναι ὁ Τράμπ.

Τὸν ἀντιπρόσωπο αὐτὸ ποὺ ἀκυρώνει τὰ δάνεια καὶ διανέμει τὴν γῆ στὸν λαό (δηλαδὴ τὸ ἀκριβῶς ἀντίθετο τοῦ σοσιαλδημοκράτου Τσίπρα), ὁ λαὸς τὸν μετατρέπει «σὲ μεγάλο ἄνδρα» (σὰν τὸν Στάλιν, τὸν Μάο ἤ τὸν Πούτιν). Ἀλλὰ αὐτὸς ἐκτρέπεται ἀπὸ τὴν ἀποστολή του καὶ καταπιέζει τὸν λαό. Μὲ τὸ ὅπλο στὸ χέρι ἐπιδίδεται σὲ συνεχεῖς πολέμους.

Τρὰμπ καὶ Πούτιν εἶναι ἔτοιμοι νὰ βάλουν σὲ πράξη στὴν ἐξωτερικὴ πολιτική, τὴν Νέα Γιάλτα στὴν Μεσόγειο, βασισμένοι στὴν ἄνοδο τῶν φασιστικῶν κινημάτων σὲ ὅλην τὴν Εὐρώπη.

 Ἐὰν λοιπὸν ὁ Τρὰμπ τελικὰ ἐκλεγῇ πρόεδρος, μία τέτοια ἀμερικανορωσικὴ συμμαχία θὰ στραφῇ ὑποχρεωτικὰ κατὰ τῆς Κίνας καὶ τοῦ ἰσλαμισμοῦ. Κίνα καὶ ἰσλαμισμὸς θὰ συμμαχήσουν κατὰ τῆς φασιστικῆς Εὐρώπης βασισμένης στὸν ἀμερικανορωσικὸ ἄξονα καὶ μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ μεγάλες εἶναι οἱ πιθανότητες νὰ κερδίσουν οἱ Ἀμερικανορῶσοι (δηλαδὴ ἡ Δύση καὶ ἡ Ἐνδιάμεση Περιοχή) τὸν πλανητικὸ πόλεμο κατὰ τῆς Ἀνατολῆς, τὴν Κίνα.

Ἡ συνεχὴς ἀναφορὰ τοῦ συμβόλου τοῦ ἀμερικανικοῦ κατεστημένου, τῆς Χίλλαρυ Κλίντον, στὸν «χιτλερικό» Τράμπ, οὐσιαστικὰ ἀπευθύνεται στὸν «πουτινικό» Τράμπ.


Ἐὰν οἱ ΗΠΑ ἐκλέξουν πρόεδρο τὸν Τράμπ, θὰ ἔχουν ἕναν φίλο στὴν Ῥωσία".

Ἡ ἀντικομμουνίστρα Ῥωσίδα Νίνα Χρούστσεβα, καθηγήτρια Διεθνῶν Σχέσεων στὸ Πανεπιστήμιο The New School τῆς Νέας Ὑόρκης, ἔγραψε τὴν 1η Ἰανουαρίου 2016, τὰ ἑξῆς:

 «Ὁ Πούτιν σχεδιάζει νὰ παραμείνῃ στὴν  ἐξουσία γιὰ τοὐλάχιστον ἄλλη μία δεκαετία. Ἐὰν οἱ ΗΠΑ ἐκλέξουν πρόεδρο τὸν Τράμπ, θὰ ἔχουν ἕναν φίλο στὴν Ῥωσία, ἄν καὶ σχεδὸν πουθενὰ ἀλλοῦ».

 Ἐὰν πάλι δὲν ἐκλεγῇ ὁ Τράμπ, ἡ Ἀθήνα θὰ χάσῃ τὴν ὑψίστη εὐκαιρία νὰ ἐπιπλεύσῃ στὶς πλάτες μίας ῥωσοαμερικανικῆς συμμαχίας, ὑποχρεωτικὰ ὅμως στὰ πλαίσια μίας ἑλληνοτουρκικῆς συνομοσπονδίας μὲ κέντρο τὴν Κύπρο καὶ ἀνάδοχο τὸ Ἰσραήλ.

Ἀντιθέτως, μὲ τὴν Χίλλαρυ Κλίντον θὰ ξαναζήσουμε τὸν ἐφιάλτη τοῦ Μποὺς τοῦ Νεωτέρου.

Δημήτρης  Κιτσίκης     8 Μαρτίου 2016
Η δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ Ρουθ Μπέιντερ Γκίνσμπεργκ (δεξιά) και ο Ρεπουμπλικάνος προεδρικός υποψήφιος, Ντόναλντ Τραμπ.Κόντρα Τραμπ με εβραία  δικαστίνα του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ


Να παραιτηθεί κάλεσε τη δικαστή του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, Ρουθ Μπέιντερ Γκίνσμπεργκ, ο προεδρικός υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας την ακατάλληλη για να βρίσκεται στον θώκο λόγω ψυχολογικών προβλημάτων με αφορμή τις έντονες επικρίσεις της κατά του επιχειρηματία σε πρόσφατη συνέντευξή της. «Η δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ έφερε τους πάντες σε αμηχανία προβαίνοντας σε ανόητες πολιτικές δηλώσεις για μένα», ανέφερε σε ανάρτηση του στο Twitter ο Τραμπ. «Τα έχει χαμένα», πρόσθεσε.


Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο CNN, η 83χρονη εβραία  δικαστής χαρακτήρισε τον Ρεπουμπλικανό υποψήφιο «απατεώνα», ενώ σχολίασε ότι «δεν έχει καμία συνοχή». «Λέει ό,τι του έρθει στο μυαλό. Είναι πραγματικά εγωκεντρικός», είπε η Γκίνσμπεργκ, ενώ αστειεύτηκε λέγοντας ότι θα μεταναστεύσει στην Νέα Ζηλανδία αν ο Τραμπ κερδίσει την προεδρία. «Δεν μπορώ να φανταστώ τι θα απογίνει αυτός ο τόπος, αυτή η χώρα με τον Ντόναλντ Τραμπ πρόεδρο», δήλωσε σε συνέντευξη της στους New York Times που δημοσιεύτηκε την Κυριακή.

Ο Τραμπ αντέτεινε πως είναι ανάρμοστο για δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου να τοποθετούνται σε προεκλογικές περιόδους. Όπως δήλωσε χθες στην εφημερίδα New York Times, ο ίδιος πιστεύει πως οι παρεμβάσεις της Γκίνσμπεργκ αποτελούν ντροπή για το Ανώτατο Δικαστήριο και πως η ίδια πρέπει να ζητήσει συγγνώμη από τους συναδέλφους της στην έδρα. Ο Τραμπ δεν ήταν ο μόνος που επέκρινε την Γκίνσμπεργκ, με τους New York Times να καλούν στο κύριο άρθρο τους σήμερα την δικαστή να τηρήσει την παράδοση του Δικαστηρίου, που επιβάλλει σιωπή στα μέλη του σε προεκλογικές περιόδους.
«Η δικαστής Ρουθ Μπέιντερ Γκίνσμπεργκ χρειάζεται να σταματήσει τον
πολιτικό σχολιασμό και να προβαίνει σε χαρακτηρισμούς», υπογραμμίζει το άρθρο, με την εφημερίδα να τονίζει πως δεν υπάρχει νομική απαίτηση για τους δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου να παραμένουν σιωπηλοί κατά τις προεκλογικές εκστρατείες, αλλά η εφημερίδα εξέφρασε την ανησυχία ότι η Γκίνσμπουργκ θέτει σε κίνδυνο την δέσμευση της για αμεροληψία. Η Γκίνσμπεργκ δεν ήταν διαθέσιμη για να σχολιάσει τις δηλώσεις του Τραμπ ή το κύριο άρθρο της εφημερίδας.
Οἱ πανεπιστημιακοὶ καθηγητὲς εἶναι οἱ σημαντικώτεροι ἐχθροὶ τοῦ ἐπαναστατικοῦ πνεύματος

Ὡς πανεπιστημιακὸς καθηγητὴς ὁ ἴδιος, ἔχοντας περάσει ἀπὸ ὅλα τὰ στάδια τῆς μακροχρονίου καθηγητικῆς πανεπιστημιακῆς σταδιοδρομίας, ἀπὸ τὸ Ἰνστιτοῦτο Διεθνῶν Σχέσεων τῆς Γενεύης, τὴν Σορβόννη καὶ τὸ Ἵδρυμα Πολιτικῶν Ἐπιστημῶν στὸ Παρίσι, μέχρι τὸ Πανεπιστήμιο τῆς Ὀττάβας καὶ τὴν Βασιλικὴ Ἀκαδημία τοῦ Καναδᾶ, ἔχω ἀποκτήσει τὴν ἀπόδειξη ὅτι ὁ πανεπιστημιακὸς καθηγητὴς εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ πλέον ὀπισθοδρομικὰ στοιχεῖα τῆς κοινωνίας, ἀσχέτως πολιτικῆς θέσεως.       

Ὅταν ἐξέσπασε ὁ Μάης τοῦ 68 στὸ Παρίσι, σχεδὸν ὅλοι οἱ καθηγητές, πολλοὶ ἐξ αὐτῶν δεδηλωμένοι κομμουνιστὲς ἤ φραστικῶς ἄκρως προοδευτικοί, ἐξεδήλωναν τὴν μανιώδη ἀντίθεσή τους στὰ ἐπαναστατημένα νειάτα. Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι ἀπὸ τὰ πλέον δυσκίνητα καὶ ὀπισθοδρομικὰ καθεστῶτα ὑπῆρξε τὸ Estado Novo ποὺ ἐγκαθίδρυσε στὴν Πορτογαλία τὸ 1933 ὁ καθηγητὴς πολιτικῆς οἰκονομίας στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Κοΐμπρα, Ἀντόνιο ντὲ Ὀλιβέϊρα Σαλαζάρ.

Ὁ καθηγητὴς Πανεπιστημίου Κώστας Σημίτης, οἰκονομολόγος καὶ αὐτός, εἶναι τὸ ἑλληνικὸ ἀντίστοιχο τοῦ Σαλαζάρ. Ὁ Ἀνδρέας Παπανδρέου ὑπῆρξε γνωστὸς καθηγητὴς Πανεπιστημίου στὴν Ἀμερικὴ ἀλλὰ νεκροθάφτης τῆς χώρας του, ἐνῷ ὁ υἱός του, ποὺ δὲν ὑπῆρξε ποτὲ καθηγητής, εἶναι ἀγνὸς, ἴσως ἐπειδὴ δὲν ἔχει ἑλληνικὴ νοοτροπία, γι’αὐτὸ καὶ ὁ Ἕλλην, πανοῦργος καὶ φθονερός, τὸν θεωρεῖ βλάκα. Ἰδεολογικά, προσωπικὰ εὑρίσκομαι πιὸ κοντὰ στὸν φασίζοντα Ἀνδρέα, παρὰ στὸν σοσιαλδημοκράτη ΓΑΠ ἀλλὰ ἐκτιμῶ ἀφάνταστα τὴν ἀγνότητα τῶν προθέσεων τοῦ υἱοῦ.


Ὁ Ἀνδρέας Παπανδρέου ὑπῆρξε γνωστὸς

καθηγητὴς Πανεπιστημίου στὴν Ἀμερικὴ ἀλλὰ

νεκροθάφτης τῆς χώρας του.

Καθηγητὴς Πανεπιστημίου καὶ ὁ θεολόγος Χρῆστος Γιανναρᾶς, μνημεῖο ἐγωκεντρισμοῦ καὶ φθόνου, καταδικασμένου γιὰ Νικολαϊτισμὸ ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὄρος, ποὺ ποτὲ δὲν ἠδυνήθη νὰ ἀποβάλῃ τὴν νοοτροπία τῆς Ἀδελφότητος Ζωή, ἀπὸ τὴν ὁποία ἀπεχώρησε τὸ 1964.

Κάποτε, τὸ 1999, κατὰ τὴν ἄκρως δικαιολογημένη ἐξέγερση τῶν λυκειοπαίδων, ὁ Γιανναρᾶς ἐπέκρινε δριμύτατα τὴν ἐπαναστατημένη νεολαία, μὲ άκριβῶς τὰ ἴδια ἐπιχειρήματα ποὺ εἶχαν χρησιμοποιήσει οἱ Γάλλοι καθηγητὲς κατὰ τῆς παρισινῆς νεολαίας τοῦ Μάη 68, καὶ τὸ 1933 ὁ Σαλαζάρ. Ὅπως ὅλοι γνωρίζουμε, ἐπανάσταση σημαίνει βίαιη ἀμφισβήτηση τῶν νόμων ποὺ θεωροῦμε ἄδικους, κατὰ τὴν ῥωμαίϊκη ῥήση:  «καλύτερα μιᾶς ὥρας ἐλεύθερη ζωή, παρὰ σαράντα χρόνια σκλαβιὰ καὶ φυλακή».

Ἔγραφε, λοιπόν, ὁ Γιανναρᾶς, στὶς 7 Φεβρουαρίου 1999, στὴν ἐπιφυλλίδα του -ὁ χωροφύλαξ Γιανναρᾶς- τὰ ἑξῆς ἐκπληκτικά: «Καταλήψεις δημοσίων κτηρίων, ἀποκλεισμὸς ἀστικῶν ἀρτηριῶν ἤ καὶ τοῦ ἐθνικοῦ ὁδικοῦ δικτύου. Τὸ κράτος δὲν ἐπεμβαίνει. Ἡ παρανομία ἔχει πάψει νὰ τιμωρεῖται, εἶναι ἀφορμὴ διαλόγου μὲ τὴν ἐξουσία... Ἡ παρανομία ἐμφανίζεται σὰν δημοκρατικὸ δικαίωμα... Στὴν Ἑλλάδα σήμερα ἔχουμε ὀξὺ καὶ τραγικὸ πρόβλημα ἐλευθερίας. Εἴμαστε ὑπόδουλοι στὴν τυραννίδα τοῦ διαλόγου ποὺ ἐθελόδουλα  τὴν ἐξυμνοῦμε».

Δύο εἶναι τὰ κατεστημένα τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας ποὺ μὲ τίποτα δὲν δύνανται νὰ ἐξουδετερωθοῦν: τὸ κατεστημένο τῶν καθηγητῶν Πανεπιστημίου καὶ τὸ κατεστημένο τῆς Ὀρθοδόξου ἱεραρχίας. Οὔτε ὁ δικτάτωρ Παπαδόπουλος δὲν ἠμπόρεσε νὰ τὰ πατάξῃ στὴν περίοδο 1967-1973, παρὰ τὶς προσπάθειές του. Διαβάζουμε στὴν καθημερινὴ ἑλληνόφωνη ἑφημερίδα τῆς Πόλης Ἀπογευματινή, τῆς 8 Φεβρουαρίου 1999: «Εἰς Ἑλβετίαν ὁ Πατριάρχης μετέβη προσκληθεὶς εἰς τὰς ἐργασίας τοῦ Παγκοσμίου Οἰκονομικοῦ Φόρουμ, τὸ ὁποῖον ἀπὸ 29ετίας συνέρχεται κατ’ ἔτος ἐν τῇ πολίχνῃ  Νταβός. Τὸ ἑσπέρας τῆς 31ης Ἰανουαρίου ὁ Πατριάρχης ἔλαβε μέρος εἰς δεῖπνον ἐργασίας μὲ θέμα τὴν κοινωνικὴ πλευρὰν τῆς παγκοσμιοποιήσεως...Τὸ ἀπόγευμα τῆς Τρίτης, 2 Φεβρουαρίου ὁ Πατριάρχης ὡμίλησεν εἰς τὴν Ὁλομέλειαν τοῦ Φόρουμ...μὲ θέμα τὸ ἀνθρώπινον πρόσωπον τῆς παγκοσμιοποιήσεως, ἀπαντήσας καὶ εἰς σχετικὰς ἐρωτήσεις. Τὸ γενικὸ θέμα τοῦ ἐφετεινοῦ Φόρουμ ἦτο «ὑπεύθυνος παγκοσμιοποίησις».

Δηλαδὴ στὸ ἄντρο τοῦ παγκοσμίου τραπεζικοῦ καπιταλιστικοῦ συστήματος τοῦ Νταβὸς παρευρέθη ὁ Οἰκουμένικὸς Πατριάρχης χωρὶς κἄν νὰ τὸ ἀμφισβητήσῃ!

Δημήτρης Κιτσίκης    25  Ἰανουαρίου 2016

ΕΝΑ  ΜΙΚΡΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ  ΠΟΥ  ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ  ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ  ΣΤΑ  ΣΧΟΛΕΙΑ 
ΠΟΙΑ  ΕΙΝΑΙ  Η  ΓΝΩΜΗ  ΤΟΥ  ΤΣΙΠΡΑ  ΚΑΙ  ΤΟΥ  ΦΙΛΗ;

ΟΙ  ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ  ΚΑΙ  ΟΙ  «ΕΛΛΗΝΕΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ»

Μαρτυρία τοῦ Ἀνδρέα Ἰωσήφ, ὑπουργοῦ τοῦ Πλαστήρα τὸ 1952 (στὴν ἐκπομπὴ τῆς ΝΕΤ, 28 Μαρτίου 2002) : 

" Ἰωσήφ -Γιατὶ πρέπει νὰ ἐκτελέσουμε τὸν Μπελογιάννη ; 

 Πλαστήρας - Ξέρεις γιατί ; Μοῦ μήνυσαν οἱ Ἀμερικανοὶ ὅτι θὰ μὲ κρατήσουν πρωθυπουργὸ ἄν τὸ κάνω.

 Ἰωσήφ -Ρώτησα τότε τὸν ὑπουργὸ Γεώργιο Καρτάλη, ἐὰν σκοπεύη νὰ παραιτηθῆ σὲ περίπτωση ἐκτελέσεως τοῦ Μπελογιάννη.
 Καρτάλης - Οἱ Ἄγγλοι μοῦ εἶπαν νὰ μείνω"!


Η  λλς  βουλιάζει!

Θὰ εἰσέλθουμε σέ  λίγο  στὴν

μεσανατολίτικη οἰκογένεια τῶν

διαλυμένων κρατῶν.

 Μία πελώρια μαύρη τρύπα θὰ ἀνοίξῃ στὸ Αἰγαῖο, ἀντίστοιχη μὲ τὸν προϊστορικὸ σεισμὸ τῆς Ἀτλαντίδος. Στὴν τρύπα αὐτὴ θὰ εἰσέλθουν τὰ ὄρνια, οἱ γύπες τοῦ διεθνοῦ κεφαλαίου γιὰ νὰ ῥουφήξουν τὸ πετρέλαιο καὶ τὶς σάρκες μας.
Ἀδυσώπητος πόλεμος προμηνύεται ὅταν καταφθάσουν οἱ τζιχαδιστὲς τοῦ χαλιφάτου καὶ σφάξουν μαζικὰ ὅσους θὰ ἀρνηθοῦν νὰ γίνουν μουσουλμᾶνοι, ἐτοιμάζοντας τὸ ἔδαφος γιὰ νὰ μεταπηδήσουν στὴν Ἰταλία, νὰ σφάξουν τὸν πάπα καὶ νὰ καταστρέψουν τὸ Βατικανό.
Ἑκατομμύρια  ζωντανὰ ἐρείπια Ἑλλήνων θὰ περιφέρονται στὰ χαλάσματα καὶ θὰ προσπαθοῦν νὰ εὕρουν ῥακένδυτοι καταφύγιο σὲ δυτικὲς χῶρες, θυμίζοντας τὴν σημερινὴ τραγωδία τῆς Συρίας.


Ἐσχάτη προδοσία τῶν πολιτικῶν μας!

 Ἀπὸ τὰ σπλάχνα τῶν ἀπελπισμένων ὁλοκλήρου τοῦ λαοῦ θὰ ἀναβλύζῃ τὸ πύον τῆς ἐκδικήσεως. Τὸ μῖσος ὅμως ποὺ θὰ ἐνισχύεται ἀπὸ τοὺς ἅρπαγες, ὅπως καὶ σὲ ὅλη τὴν Μέση Ἀνατολή, ἁπλῶς θὰ πολλαπλασιάζῃ τὶς σφαγές καὶ θὰ μᾶς βυθίζῃ ἀκόμα πιὸ βαθιὰ στὴν ἀπελπισία. Οἱ μὲν θὰ ῥίχνουν τὴν εὐθύνη στοὺς ἄλλους. Οἱ κομμουνιστὲς στοὺς φασιστὲς καὶ οἱ φασιστὲς στοὺς κομμουνιστὲς καὶ ὅλοι μαζὶ θὰ οὐρλιάζουμε κατὰ τῶν διεθνῶν  τοκογλύφων, τῶν Ἑβραίων καὶ τῶν ἰμπεριαλιστῶν.

Ἡ Ἑλλὰς ὅμως θὰ καταστῇ παρελθόν.

 Ποῖος Αἰσχύλος θὰ ἀποθανατίσῃ τὴν τραγωδία μας γιὰ τὶς μελλοντικὲς γενεές;


Ἀκούσατέ με, ἀκούσατε τὸν Κιτσίκη.

Μία ζωὴ στὴν μελέτη, μία ζωὴ στὸ ἐξωτερικό, μία ζωὴ ποὺ γέρνει πρὸς τὴν δύση.

 Νιάτα χρειάζονται σὲ ἕναν λαὸ γερόντων ποὺ τρέμει γιὰ τὴν σύνταξή του.

Τί τὸ θέλετε τὸ μηνιαῖο τρακοσάρι ὅταν ὅλα θὰ ἔχουν ἐξαφανισθῇ καὶ θὰ εὑρεθῆτε στὰ λασπόνερα τοῦ δρόμου τῆς ξενητιᾶς;

 Ἕνας τρελὸς δεκανέας χρειάζεται γιὰ νὰ μᾶς σώσῃ, ἀλλὰ πρέπει νὰ εἶναι πράγματι τρελὸς γιὰ νὰ τολμήσῃ.

 Δὲν εἶναι δύνατον νὰ μὴν ἔχῃ παραμείνει οὔτε ἕνας νέος στὴν ψυχὴ σὲ αὐτὸν τὸν τόπο γερόντων.
Κάπου θὰ εὑρίσκεται, χωμένος σὲ βουνό, μὲ τὸ καριοφίλι τοῦ προγόνου στὸ χέρι, αὐτὸς ποὺ δὲν περιμένει τίποτα πιὰ ἀπὸ Βουλὴ καὶ ἐκλογές.-


ΖΗΝΩΝ  ΠΑΠΑΖΑΧΟΣ


5 σχόλια :

 1. Ο ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΣ ΕΥΝΟΥΧΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΘΕΙΑ ΠΟΥ ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΛΑΟΙ.
  ΓΑΛΛΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ: ΠΕΡΙΕΡΓΟΣ ΛΗΘΑΡΓΟΣ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΛΑΟΥ. ΛΕΙΠΕΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΖΩΗ. ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΑΜΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΝ ΤΟΝ ΑΦΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ.
  «Αυτό που είναι ασυνήθιστο έχει να κάνει με τον πραγματικό ανήκουστο λήθαργο του εθνικά γαλλικού πληθυσμού, του πληθυσμού που είναι ο ιστορικός θεματοφύλακας της ταυτότητας του έθνους μας.

  Το γεγονός ότι δεν υπήρχε καμία λαϊκή αντίδραση οποιουδήποτε μεγέθους, καμία εξέγερση, ειρηνική ή μη ειρηνική, που θα απαιτούσε την άμεση λογοδοσία αυτής της κυβέρνησης των προδοτών, ή εισβολή σε κάθε ένα από τα γκέτο που είναι γνωστό ότι έχουν διαβρωθεί μέχρι τον πυρήνα από τον Σαλαφισμό και την μαφία των ναρκωτικών: τερατώδεις εκτάσεις αναπαραγωγής που γεννούν αυτούς τους εκτοπισμένους τζιχαντιστές που μας επιτίθενται.

  Το γεγονός ότι δεν υπήρχαν αντίποινα εναντίον εκείνων που προωθούν αυτή την κατάσταση: ούτε από εκείνους στις υψηλές θέσεις, ούτε από εκείνους κάτω, είναι το καταστροφικό σύμπτωμα της έλλειψης δύναμης ζωής, μια ναρκωμένη παράδοση στην εισβολή, μια συναίνεση - πρέπει να ειπωθεί - στην εξαφάνιση του γαλλικού έθνους.

  Στη Νίκαια, παιδιά κονιορτοποιήθηκαν. Ο τζιχαντισμός σκοτώνει; Το ίδιο κάνει και η ευγένεια. Και αν ο πρώτος είναι αγενής, η δεύτερη είναι υποτακτική στον πρώτο, είναι σκέτη ντροπή.

  Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΙΚΑΝΗ ΝΑ ΠΑΡΑΓΕΙ ΕΝΑ ΕΡΓΟ ΤΕΧΝΗΣ.

  Όπως σημείωσε πρόσφατα ο Renaud Camus, η τρομερή ειρωνεία είναι ότι η εποχή μας, ανίκανη να παράγει ένα έργο τέχνης, μια σκέψη, μια αυθεντική πνευματικότητα, κάτι εξαιρετικό που να δίνει αξία στη ζωή των ανθρώπων, είναι σε θέση να διατηρήσει, από τις αυστηρές απαιτήσεις του πολιτισμού, μόνο εκείνο που μας απαγορεύει να τον προστατεύσουμε.

  Η τελική μορφή που έλαβε η ευρωπαϊκή σκέψη είναι, σε μια παράλογη μεταστροφή, αυτή που την καθιστά αδύνατη να αμυνθεί ενάντια στις δυνάμεις που επιδιώκουν τον αφανισμό της.
  Άρθρο της πατριωτικής γαλλικής ιστοσελίδας Polémia, μετά την σφαγή στη Νίκαια, του Ulysse (Οδυσσέα), ενός «μη πολιτικά ορθού» Γάλλου.
  ΖΗΝΩΝ ΠΑΠΑΖΑΧΟΣ


  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ, ΟΛΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΜΥΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΩΘΟΥΝ ΤΟΝ ΕΥΝΟΥΧΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΛΑΩΝ.

  "Η ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ) ΣΕ ΗΠΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΥΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ". "Η πλειοψηφία των δημοσιογράφων που δουλεύουν στα εταιρικά ΜΜΕ σε ΗΠΑ και Ευρώπη, εργάζονται και για κάποια μυστική υπηρεσία και η δημοσιογραφία είναι μια κάλυψη". "Η CIA, οι τραπεζίτες και οι μεγάλες εταιρείες, όπως, π.χ., η Shell, κανονίζουν, ποιοι δημοσιογράφοι θα καλύψουν τα ρεπορτάζ, τα οποία συνήθως ήταν πλουσιοπάροχα καλυμμένα με πεντάστερα ξενοδοχεία, δωρεάν μετακινήσεις με ελικόπτερα, πάντα πρώτη θέση στο αεροπλάνο και φαγητά στα καλύτερα εστιατόρια, συν τα δώρα (χρηματικά ή άλλα, όπως πανάκριβα ρολόγια) στο τέλος της αποστολής»…«Για κάθε «καλό ρεπορτάζ» και ανάλογα με το πόσο αυτό επηρεάζει την κοινή γνώμη, ο Αμερικανός πρέσβης στην Γερμανία πληρώνει από 3.670 μέχρι και 14.700 ευρώ τους δημοσιογράφους». Γερμανός δημοσιογράφος, πρώην αρχισυντάκτης της “Frankfurter Allgemeine Zeitung” (FAZ) Ούντο Ούλφκοτε (Udo Ulfkotte).
  ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΑΚΗ ΤΣΑΝΤ – ΜΙΝΕΪΚΟ – ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΤΗΣ 8/2/2010:
  «Με το προσχέδιο νόμου που κατέθεσε ο υπουργός Εσωτερικών, δίνουμε προοπτική στους μετανάστες που ζουν μακροχρόνια στη χώρα μας. Δεν υπάρχει, βέβαια, εδώ μαύρο και άσπρο. Δεν υπάρχουν τέλειες λύσεις. Υπάρχουν καλύτερες και υπάρχουν χειρότερες λύσεις. Θεωρούμε ότι αυτό το νομοσχέδιο μας δίνει την ευκαιρία να σχεδιάσουμε ένα μέλλον ομαλότητας, ασφάλειας και συνοχής. Θεωρούμε ότι ανοίγει και νέες δυνατότητες. Ελληνας ινδικής καταγωγής, Ελληνας αλβανικής καταγωγής, Ελληνας φιλιππινέζικης καταγωγής, Ελληνας ουκρανικής καταγωγής και ούτω καθ’ εξής, περήφανοι για την ελληνική τους ιθαγένεια».-

  ΖΗΝΩΝ ΠΑΠΑΖΑΧΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΡΑΜΑΖΑΝΙΟΥ

  Ομπάμα: Οι διακρίσεις εναντίον μουσουλμάνων προσβάλλουν τις αμερικανικές αξίες

  22|07|2016 9:16
  Ο πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα χαιρέτησε χθες τη συνεισφορά των μουσουλμάνων μεταναστών στις Ηνωμένες Πολιτείες, τονίζοντας ότι κάθε προσπάθεια διάκρισης εναντίον της ισλαμικής πίστης καταλήγει προς όφελος των τρομοκρατών.
  "Οι Αμερικανοί μουσουλμάνοι είναι τόσο πατριώτες, τόσο ενσωματωμένοι, τόσο Αμερικανοί, όσο και κάθε άλλα μέλη των Αμερικανικών οικογενειών", είπε ο Ομπάμα σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο για τον εορτασμό του Άιντ αλ Φιτρ, που σηματοδοτεί το τέλος του Ραμαζανιού.
  "Είτε η οικογένειά σας έχει ζήσει εδώ επί γενεές είτε έχετε μόλις έρθει, είσαστε ένα σημαντικό μέρος του ιστού της χώρας μας", είπε.
  Η κυβέρνηση του Ομπάμα έχει αντιμετωπίσει ιδιαίτερη κριτική για το σχέδιο της να υποδεχθεί ένα σύνολο 10.000 Σύρων προσφύγων φέτος, με μερικούς Ρεπουμπλικανούς να προειδοποιούν ότι μπορεί μεταξύ των υπάρχουν και φανατικοί ισλαμιστές μαχητές προσποιούμενοι τους πρόσφυγες.
  Ενώ δεν κατονόμασε τον υποψήφιο των Ρεπουμπλικανών για την προεδρία Ντόναλντ Τραμπ, ο Ομπάμα τόνισε ότι πολιτικές διάκρισης εναντίον των μουσουλμάνων προσβάλλουν "τις αξίες που ήδη κάνουν τη χώρα μας μεγάλη".
  Ο Τραμπ, ο οποίος απόψε δίνει την μεγάλη του ομιλία στο συνέδριο των Ρεπουμπλικανών, είχε προτείνει μια προσωρινή απαγόρευση στην είσοδο μουσουλμάνων στη χώρα μετά από το μακελειό στο Σαν Μπερναρντίνο της Καλιφόρνιας, όπου ένας μουσουλμάνος Αμερικανός και η γυναίκα του σκότωσαν 14 άτομα.
  "Επιπλέον, το να στοχεύουμε τους μουσουλμάνους Αμερικανούς τροφοδοτεί το ψέμμα των τρομοκρατών όπως (το Ισλαμικό Κράτος) ότι η Δύση βρίσκεται κατά κάποιο τρόπο σε κατάσταση πολέμου με μια θρησκεία που περιλαμβάνει πάνω από ένα δισεκατομμύριο πιστούς", είπε ο Ομπάμα. "Αυτό δεν είναι και έξυπνη εθνική ασφάλεια", κατέληξε.

  ΖΗΝΩΝ ΠΑΠΑΖΑΧΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ο νέγρος κενυάτης με αμερικανική υπηκοότητα αδελφός του Ομπάμα θα ψηφίσει τον Τραμπ. «Ο Τραμπ είναι έντιμος. Οι Δημοκρατικοί είναι μόνο λόγια και λένε στον κόσμο αυτά που θέλει να ακούει».
  25/07/2016
  Ο Μαλίκ Ομπάμα, ο ετεροθαλής αδελφός του προέδρου των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα, αποκάλυψε τη Δευτέρα ότι θα ψηφίσει τον Ντόναλντ Τραμπ στις εκλογές του Νοεμβρίου, δηλώνοντας πολύ απογοητευμένος από την ελάχιστη προσοχή που έχει δώσει ο αδελφός του στην οικογένειά του από την πλευρά του πατέρα του.

  "Αυτός ο Τραμπ είναι ένας τύπος πολύ κουλ και μ' αρέσει επειδή μιλάει με την καρδιά του και είναι προσγειωμένος" είπε ο Μαλίκ μιλώντας τηλεφωνικά στο Γαλλικό Πρακτορείο από το χωριό Κογκέλο, στη δυτική Κένυα. "Τον Τραμπ τον ενδιαφέρει κυρίως η ασφάλεια και θέλει να κάνει μεγάλη την Αμερική. Είναι έντιμος, όπως είναι οι Ρεπουμπλικάνοι. Οι Δημοκρατικοί είναι μόνο λόγια και λένε στον κόσμο αυτά που θέλει να ακούει", συνέχισε.

  "Δείτε τον Τραμπ, αυτό το αγόρι μιλάει με την καρδιά του και μπορείτε να διακρίνετε ότι είναι πολύ τίμιος σ' αυτά που λέει. Λέει αυτά που σκέφτεται, όχι αυτά που του λένε να πει", επέμεινε.

  Ο Μαλίκ Ομπάμα, που είναι μεγαλύτερος από τον Μπαράκ (γεννήθηκε από τον πρώτο γάμο του πατέρα τους), έχει διπλή υπηκοότητα, κενυατική και αμερικανική και από το 1985 ψηφίζει στις εκλογές στις ΗΠΑ. "Θα ψηφίσω τον Τραμπ. Έχει την ψήφο μου", υποσχέθηκε.

  Εν μέρει, η επιλογή του Μαλίκ υπαγορεύεται από την απογοήτευση που αισθάνεται για τον ετεροθαλή αδελφό του καθώς θεωρεί ότι θα μπορούσε να έχει κάνει περισσότερα για την Κένυα και την οικογένεια του πατέρα του. "Τον αγαπώ ακόμη αλλά θυμάμαι πάντα πως όταν ήρθε στην Κένυα μας είπε ότι δεν μπορούσε να μείνει για πολύ με την οικογένεια επειδή είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ και θα πρέπει πρώτα να ολοκληρώσει τη θητεία του", ισχυρίστηκε.

  Ο Μπαράκ Ομπάμα επισκέφθηκε την Κένυα τον Ιούλιο του 2015, για πρώτη φορά αφότου ανέλαβε προεδρικά καθήκοντα, το 2009. Όμως δεν πήγε στο Κογκέλο, το χωριό όπου έχει ενταφιαστεί ο πατέρας του.

  "Τώρα τον χρειαζόμαστε, όχι όταν δεν θα είναι πια στον Λευκό Οίκο. Η Κένυα θα έπρεπε να επωφεληθεί περισσότερο από την προεδρία του. Είναι ελαφρώς υποκριτικό εκ μέρους του να μην μπορεί να μας στηρίξει. Θλίβομαι πραγματικά που ήρθαν έτσι τα πράγματα. Είμαι μεγαλύτερός του αλλά μπορώ να πω ότι η εξουσία τον διέφθειρε", κατέληξε.

  Ο Μπαράκ Ομπάμα γεννήθηκε στη Χαβάη από Αμερικανίδα μητέρα και Κενυάτη πατέρα, τον οποίο γνώρισε ελάχιστα. Ο πατέρας του εγκατέλειψε την οικογένεια και τις ΗΠΑ όταν ο γιος του ήταν 2,5 ετών και σκοτώθηκε το 1982, σε ηλικία 46 ετών, σε τροχαίο δυστύχημα.
  ΖΗΝΩΝ ΠΑΠΑΖΑΧΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΜΑΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΓΙΑ ΣΦΑΓΗ ΣΑΝ «ΕΚΦΥΛΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟΘΕΜΑ»;‏

  Νορβηγός «αριστερός πολιτικός» βιάστηκε από Σομαλό. Τώρα έχει τύψεις που τον απέλασαν. Οι «δημοσιογράφοι» έδειξαν να «κατανοούν» την στάση του Νορβηγού «αριστερού πολιτικού».
  Η κοινωνία παρακολουθεί απαθής, σαν μια εκφυλισμένη αγελάδα.

  AYTOI EINAI OI «ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ» ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΠΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ.

  Ας πάμε 100 χρόνια πίσω. Αν γινόταν ανάλογο επεισόδιο στην Ευρώπη, ποιος θα ήταν ο χειρισμός του 1. από τον παθόντα και 2. Από την κοινωνία.
  1. Ο παθών θα βρισκόταν σε βαθειά οδύνη, ντροπή, απόγνωση και θυμό με λύσσα. Το πιθανότερο θα έψαχνε να σκοτώσει με σκληρό τρόπο τον βιαστή του και όλους τους ομοίους του. Μετά βέβαια θα αυτοκτονούσε. Πως μπορεί να ζήσει κανείς με τέτοια ντροπή. Πιθανόν να ανατιναζόταν, παίρνοντας μαζί του όσους περισσότερους από την ράτσα και θρησκεία του βιαστή μπορούσε.
  2. Η γνώμη της κοινωνίας θα ήταν ανάλογη. Θα ξεσπούσαν αιματηρές ταραχές σε βάρος της ράτσας των βιαστών. Χιλιάδες θα σφάζονταν. Η κοινή γνώμη θα αισθάνονταν ανακούφιση από την αυτοκτονία του βιασμένου.
  Σήμερα τέτοιες αντιδράσεις φαίνονται «βαρβαρικές». Σήμερα συμπονούμε τους βιαστές και δολοφόνους, είναι θύματα της κοινωνίας. Σήμερα οι «διανοούμενοι» γράφουν, ότι φταίει το θύμα.
  Σήμερα, όπως σε αγγλοεβραϊκή ταινία ειπώθηκε από αγγλοεβραίο, είμαστε το εκφυλισμένο απόθεμα και θέλουμε «θερμοπυρηνική αποστείρωση».
  Ετσι ακριβώς.
  Σε κινηματογραφική ταινία (εβραϊκών συμφερόντων) επιστημονικής φαντασίας, που περιγράφει το κοντινό μέλλον, οι (10 εκατομμύρια) κάτοικοι του Λονδίνου αποκαλούνταν «εκφυλισμένο απόθεμα» και προτάθηκε να εξολοθρευτούν με «θερμοπυρηνική αποστείρωση».
  Φανταστείτε πως μας βλέπουν οι διάφοροι Ρότσιλντ και τι μέλλον προετοιμάζουν για μας, αφού βέβαια μας μετατρέψουν όλους πρώτα σαν τον Νορβηγό «αριστερό πολιτικό», ένα πράγματι εκφυλισμένο απόθεμα για σφαγή και απόσυρση.-

  ΖΗΝΩΝ ΠΑΠΑΖΑΧΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σχόλια που δεν συνάδουν με το περιεχόμενο της ανάρτησης, όπως και σχόλια υβριστικά προς τους αρθρογράφους, προσβλητικά σχόλια προς άλλους αναγνώστες σχολιαστές και λεκτικές επιθέσεις προς το ιστολόγιο θα διαγράφονται.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...