Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2015

ΕΛΛΗΝΟΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 1935 / ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ- ΑΝ.Ε.ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗ
Μην ειπούν στο στοχασμό τους 
τα ξένα έθνη αληθινά:
"Εάν μισούνται ανάμεσό τους  
δεν τους πρέπει ελευθεριά".
  Εθνικός ύμνος -Διον. Σολωμός
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ και ΑΠΟΜ/ΤΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗ

Ελληνοεμφύλιος Πόλεμος 1935
 Συμπεριλαμβανόμενες επιχειρήσεις του μάρτη.
       Κατά την 1ην Μαρτίου 1935 εξημέρωνε Δευτέρα του μάρτη. 
    Ευρισκόμεθα εις θάλαμον, κοιμόνταν αξένιαγα όλοι οι στρατιώτες του
ουλαμού , κατά την 12ην ώρα παρουσιαστείς εις το θάλαμο ο υπασπιστής του Συντάγματος με τον λοχαγόν της επιφυλακής ο κύριος Μιχάλαρος, όπου φωνάζουν θαλαμοφύλαξ ,απεκρίθει παρόν ,που είναι ο Καραβάς ο Καραβάς; Ο δε επιλοχίας ακούον  τας φωνάς αυτάς απεκρίθηκε από μέσα από το γραφείο Διατάξατε, όπου εισήλθαν εις το γραφείο και είπαν κάτι . 
          Ο δε υπασπιστής λέγων εις τους άνδρες ποιος ξέρει του Υπολοχαγού το σπίτι; Απεκρίθει ο Μπλασαράς ,ότι εγώ το ξέρω. Τρέξε να τον ειδοποιήσεις να έλθει αμέσως επάνω .
         Εν το μεταξύ ο υπολοχαγός ήξερε για το κίνημα αυτό και ερχόταν προς το λόχο μας. Μετά παρέλευσιν 10 λεπτών ήλθεν ο υπολοχαγός ,συνάμα είχαμε ντυθεί εμείς και είμαστε έτοιμοι και περιμέναμε το τι συμβαίνει,όπου δεν γνωρίζει κανείς περί τίνος πρόκειται. Μετά παρέλευσιν 10 λεπτων είχαμε τροφοδοτηθεί από 100 φυσίγγια ο κάθε οπλίτης και περιμέναμεν διαταγή ανωτέρων. 
         Άμα εξημέρωνε ετοιμασθήκαμε δια ρόφημα με την εξε κίνηση  διατάσει ο υπασπιστής, οπίσω  να φτιάξετε γκρουπ και γραμμή προς Ισθμόν Κορίνθου. Ως (για) αναφορά εξεκινήσαμε αλλά προτού να βγούμε από το σύνταγμα απαντούμεν τον Διοικητήν και μας ρωτάει παιδιά ξέρετε που πάτε; Όχι κύρ Διοικητά του είπαμε. Μαθαίνετε  ότι από της δώδεκα η ώρα εκυρήχθει Στρατιωτικός Νόμος μον έ προσέχτε . Λοιπόν παιδιά έγινε επανάστασιν, από κάτι αξιωματικούς του Ναυτικού, παρά πηγαίνετε με τον κυρ υπολοχαγό εις τον Ισθμόν και ότι σας διατάξει αυτός θα κάνετε.
       Συνάμα ανεχωρήσαμεν όπου εφθάσαμε εις τον Ισθημόν ,εκεί δε ακροβολιστήκαμε , επί 1,2 ώραν ως ότου ήλθεν και ο διοικητής μας. Κατόπιν διαταγή να προχωρήσουμε προς Καλαμάκιον ,βαδίζοντες φθάνομεν εις τα υψώματα του καλαμακίου, εμείναμε εκεί επί 2 ώρας ,όπου ήρθεν και το σισίτιον και εφάγαμεν ήτο δε βαγγαλιάρος . Μετά δε το συσσίτιο όπου εμείναμεν ολίγη ώρα ,φεύγοντας και πηγαίνουμεν εις Καλαμάκιον. 
           Ήτο δε εσπέρα εκοιμηθήκαμε εις το Σχολείον του χωριού όπου είχαμε προηγουμένως φάει ολίγο μαπόριζο. Την 3ην –πρωινή- Μαρτίου εξημέρωσε καλήν ημέραν επήραμε ρόφημα και περιμέναμε κάποιαν διαταγή από ανωτέρους.
Ενεί περίπτωση θα ήτο έν συγκινητικό θαύμα του Ισθμού = ….(κάποιο σχήμα!).
Ο δε Ισθμός ήτο φρουρούμενος από 18 μεργιές, το δε 8ον Σύνταγμα του Ναυπλίου ήλθεν εις τα 11 η ώρα εις τον Ισθμόν , όπου κατέλαβε το δεξιόν του Ισθμού , με τα πυροβόλα του. Ο δε υπολοχαγός Παπαγιανόπουλος μόλις έλαβεν το πρώτο τηλεγράφημα κατά το μεσονύκτιον ανέλαβε 2 ο ομάδες πολυβόλων και τις έφερε ταχέως εις το άκρον του Καλαμακίου όπου δεν εφύτρωνε διάβολος. Συνάμα ακούσαμε ότι εις τας στρατώνας Κορίνθου ήλθον 1000 Στρατιώται της Τριπόλεως.
         Καλαμάκι .Εις τας 6 η ώρα  φεύγομεν από τον σταθμόν του Καλαμακίου σιδηροδρομικώς διά Αθήνας .Έφτασον εις τας Αθήνας εις τας 11 η ώρα όπου εμείναμεν εκεί 2,2 ώρες ωσότου να ετοιμασθεί η αμαξοστοιχία της Λαρίσης. Ώρα 2 παρά δέκα ξεκινήσαμε από τας Αθήνας και φθάνομεν εις Θεσσαλονίκη την άλλην ημέρα εις τας 6 η ώρα το βράδυ. Όταν δε εκατεβήκαμε από την αμαξοστοιχία οδηγηθήκαμε διά τας στρατώνας της Θεσσαλονίκης .Η δε αμαξοστοιχία έφερε 36 βαγόνια ,άνδρες 150.Πρό της Στρατώνος συναντούμε το βαρέο πεδινό πυροβολικό όπου εβάδιζεν δια Δράμα.
Εισήλθον σε κάτι θαλάμους δια ύπνον όπου εμείναμεν έως την επομένην , επεράσαμεν πολύ καλώς από τροφήματα. Με ουδεμίαν ιδέαν των ανδρών διά Δράμα.  Η ημέρα αυτή ήτο πολύ σκληρά διότι έριχνε χιόνι. 
Προηγουμένως είχεν φύγει το 1ο Σύνταγμα Αθηνών δια Δράμα. Καθ’ολου το ….. της Θεσσαλονίκης. Έρχετεν διαταγή να φύγομεν διά Δράμα, εξεκινήσαμεν από, Θεσσαλονίκη δια των ποδών –πορεία- Προχωρώντας 10      χιλιόμετρα συναντούμε τον υπουργόν Κονδίλη, όπου έβαλε λόγον, παιδιά με δύο τρία πολυβόλα θα τους διαλύσουμε , θα τους κάνουμε σαν τους λαγούς τα π……(!) Συνάμα φωνάζοντες Ζήτω Ζήτω.
Πέραν των δέκα χιλιομέτρων ήρχησε να πίπτει χιόνι δυνατό , εβαδίσαμε άλλα δέκα ακόμη χιλιομ. Όπου εσυναντήσαμε τα ερχόμενα αυτοκίνητα δια εμάς .Ήτο ώρα 10 νύκτα, δηλαδή επιβιβαστήκαμε στα αυτοκίνητα και φθάσαμε ύστερα από 20 χιλιομ. εις χωρίον Λαχανά εις τας δώδεκα η ώρα, ήτο δε χιόνι.
Αφού εισήλθομεν εις ένα σπιτάκι του χωριού αυτού και εμείναμεν να ξεκουραστούμε την ταλαίπωρον αυτή νύκταν.
Ως γνωστόν ήτο ότι από την Κόρινθο εις το χωρίον αυτό είχαμε διανύσει 700 χιλιόμετρα. Η διάρκεια αυτή Αθηνών Θεσσαλονίκης υπήρξεν αλησμόνητον του βίου μου ,διήλθον δε 60 γαλαρίες της σιδηροδρομικής γραμμής. Αύθεις δε αφικτήκαμε εις Θεσσαλονίκη το σύνταγμα , επροσκολληθημε εις το 8ον Σύνταγμα του Ναυπλίου, υπέροχοι κατενθουσιασμένοι κατέβαιναν εκ των στόλον τον ανδρείον δια τον πόλεμον.
         Χωρίον Λαχανά 6 Μαρτίου 1935
Κατά τας 12 η ώρα εδιετάχθημεν το σύνταγμα να προχωρήσει από το χωρίον αυτό. Ενεί περίπτωση ο λοχαγός μας διέταξε να προχωρήσει η στρατοπεδία , όπου επροχώρησε .Ο λοχαγός μας κύριος ομαδούχος με τον λοχία Φιακακούρον. Εμείς εξεκινήσαμε εις τας 11 ώρα και βαδίσαμε 25 χιλιόμετρα όπου εφθάσαμε εις το χωριόν Λιβαδοχώρι εις την διαμήκη του δρόμου.
Εγένετο το αλισμόνιτο . Όταν είχον φθάσει 10 χιλιόμετρα συναντάμε ένα αυτοκίνητο αναποδογιρισμένο ,προχωρούντες άλλα 5 χιλιόμετρα βρίσκομεν ένα καϊμένον….(!) και διάφορες ανωμαλίες της εκεί μάχης , δεν είχον… (!), εις τίνα χωρίον Καλόκαρδο είχαν φονευθεί 2 στρατιώτες και ένας επιλοχίας του τμηματός μας.
Όταν εμέναμε εις το χωρίον Λιβαδοχώρι , σε ένα οίκημα καλό ,κατά το μεσημέρι που πηγέναμε για συσήτιον έριχνεν το πυροβολικό οβίδες πλησίον του χωριού , τα είχαν χάσει όλοι οι στρατιώται.
Το επόμενο βράδυ εις τας 11 η ώρα διατασώμεθα να εγερθούμεν δια να προχωρέσωμεν δια του Στρυμώνα ποταμού, όπου δε εξικηνείσαμε εις τας 12 η ώρα και εφθάσαμε στον ποταμόν. Αλλά εκεί που επήγαμε οι γεφυροποιώτες δεν είχαν ρήξει τας βάρκας εις το ποταμόν, όπου επεριμέναμε διά να τας ρήξουν, όταν δε τας έριξαν επέρασαν πρώτα οι πρώτοι λόχοι και κατόπιν εμείς, οι ουλαμήται , όταν δε επεράσαμεν εταχθήκαμεν εις ένα ανάχωμα ,όπου εβρίσκεταν 20 μέτρα από τον ποταμόν.Εις το ανάχωμα εγκατεστάθει όλο το σύνταγμα. 
Ήταν δε η ώρα πρωϊ. Σε μια απόσταση βλέπουμε έναν Ιππέαν όπου τον αφήσαμε και επλησίασε οσότου το εσμήξαμε ,κατόπιν μετά την εχμαλώτησην του Ιππέος, βλέπουμε δύο ιππείς εις την κατεστραμένην γέφυραν και ανίχνευαν τον εχθρόν, ούτοι δε ήταν δικοί μας, στα λεπτά της ώρας τους αντελήφθησαν οι εκεί πλησίον εχθροί, της γέφυρας και άρχισαν με τα πολυβόλα να τους βάλουν, ούτοι δε ετράπησαν εις φυγή. 
             Μετά την αντελίφθησιν των Ιππέων ανακάλυψαν και εμάς, όπου μας πλαγιοβάλουν επί 15 λεπτά και υδηνάμεθα να συκώσουμε κεφάλι και λέγοντας ότι δεν θα γλυτώσει ένας εις εκείνη την στηγμήν. Αλλ΄ένας υπολοχαγός (Κομότη…!) παίρνει δύο πολυβόλα και τα τέθει προς εκείνους ,όπου τα εξουδετέρωσε και εύραν ευκερίαν οι δικοί μας και έκαναν άλματα προς τα εμπρός, ο δε δικός μας Κωστάκης με μια ομάδα έκλινε προς τα εμπρός και εχμαλότησαν την ομάδα αυτήν όπου ήτο εις την γέφυραν. Κατόπιν εσυνεχίζοντο τα άλματα προς τα εμπρός , η δε μάχη εδηνάμωνε , το δε πυροβολικό έριχνε αδιάκοπα ,δικό μας και δικό τους.
 Κατά το μεσημέρι είχαμε προχωρήσει και αποκτίσει πολύ έδαφος της Μακεδωνίας .Δεξιά του συντάγματος ευρήσκοντο πολλά συντάγματα. Η ημέρα αυτή ήτο ευχάριστη είχεν μόνον λίγο αέρα. Οι άνδρες είχον ηθικόν Νεκρόστατον για το έγκλημα της Πατρίδος.
Το πυροβολικό μας είχε κάψει δύο χωριά δεξιά μας και ένα εμπρός, το χωριό Γκαμύλα, το είχε καταστέψει τελείως ,διότι εκεί είχε ανακαλύψει το εχθρικό πυροβολικό . Όταν εφθάσαμεν εις την Γκαμύλα κατά τα βασιλέματα  εχμαλωτήσαμε πολλούς από αυτούς και τρία πολυβόλα όπου τα είχαν σκεπάσει με σάλμη ,για να μην τα επισημάνει ο εχθρός «ήσον η αεροπορία».
Εύρον δε μεγάλην πανολεθρίαν εις εκείνον το χωριόν, ηπήρξε αθαύμαστον, η δε κάτοικοι του εκεί χωρίον είχον φύγει ,από εκείνον το χωρίον , και είχον πάει εις τας Σέρρας.
Η μάχη της 10ης Μαρτίου θα είναι αλυσμόνιτον. Το επέρας την 10ηνεμήναμε ,μολις ετελείοσεν η μάχη, εμήναμεν εις την παριφήν του χωρίου αυτού και εκημιθύκαμεν όρθηοι. Και εκλέγαμεν τα της ημέρας αυτής ,τα ογκοδιόδη βάσανα.

Περίληψη. 
Τον χιονιά του χωρίου Λαχανά δεν ημπορώ να διαγράψω πλέον. Την 11ηνΜαρτίου ήτο ημέρα θλιβερά ,διότι ο κόσμος αντί για απόκριες έκανε πόλεμο. Όταν εξημέρωσε δε αυτή τη ημέρα εμείς επεριμέναμε να γίνει πάλη μάχη αλλά ο εχθρός ετράπει εις άτακτη φυγήν και την πανολεθρίαν αυτήν που έπαθαν και δεν εσταμάτησαν πουθενά παρά ετράβιξαν για Καβάλα. Εις την πρωϊνήν ώραν ως περίπολον με 6 άλους άνδρας, προχωρόντας προς Σέρρας βρίσκομεν πολίτας και έρχονταν εις τα χωριά τους, ροτώντας που πάτε, μας απαντούν εχθές είχαμε φύγει από τα χωργιά και ετώρα πάμε πίσω ,αποφεύγοντας τον κίνδυνον. Συνάμα δε βλέπουμε προς τα αριστερά μας ,καθώς βαδίζαμε ιππικό και άλλα συνταγματα ,βαδίζανε προς τας Σέρρας όπου είχεν διασκορπιστεί η εχρική αντήστασις. Οι δε τσιολιάδες επολέμουν έως τα μεσάνυκτα όπου κατώρθωσαν να βγάλουν την αντίστασιν από τα χαρακώματα ,ακόμη. 
Ήταν η ώρα 9 της αυτής ημέρας και δεν γνωρίζαμε τι συμβαίνει περί της αντιστάσεως. Έρχεται διαταγή από τον ταγματάρχη ότι ο ουλαμός να προχωρίσει προς τα εμπρός να εκτελέσει την προπορίαν.
Εβαδίσαμεν και εφθάσαμε σε κάτι χωργιά όπου εκεί είχον φύγει οι εθελονταί των στασιαστών. Αφού δε εκτελέσαμεν την διαταγή μας ,οπισθοχωρίσαμεν και ήλθαμε εις το χωρίον Γκαμίλα, όπου ήτο το σύνταγμα. Κατόπιν διαταγής να προχωρίσουμεν δια Σέρρες.
Φεύγομεν και φτάνουμεν εις Σέρρας εις τας 3 η ώρα, όπου είχε πάει προϊγουμένος ο υπουργός Κονδύλης .Όταν εφθάσαμεν επήγαμε εις τον Σταθμόν, όπου επεριμέναμεν έως τας 12 ώρα τα μεσάνυκτα. Κοντοβασίλεμα Ηλίου επήραμεν άρτον και ξηράν τροφήν δια να φάγομεν ολίγον, όπου είχαμε να φάμε δύο ημέρας. Το περίγραπτον εκεί κρύο που εφάγαμε εκείνο το βράδυ δεν μπορώ να το γράψω στο πρόχειρο μου.
          Επεβιβαστήκαμε εις τα βαγόνια δια την Κομοτινή. Εξικινήσαμε εις τας 12 η ώρα τα μεσάνυκτα και εφθάσαμεν εις την Ξάνθη εις τας 10 η ώρα. Εκεί δε που εφθάσαμεν έμείναμεν μόνον ο 6ος λόχος. Εκεί. Οι άλλοι ετράβιξαν διά την Κομοτινή. Αφού δε επαρατάχθημεν έξοθεν του σταθμού ,μας ανέλαβεν, του λόχου, ο ταγματάρχης του 41 συντάγματος και είπεν την ανδρείαν την οποίαν εδήξαμεν εις την μάχην αυτήν.
Εν το μεταξύ είχεν διοποιήσει τα όργανα της μουσικής του συντάγματός του δια να έλθουν προς προηπάντησιν της εξ ελευθερώσεως αυτών. Μας λέγουν οι αξιωματικοί φιαθήτε ολίγο διότι έχουμεν παρέλασιν, μέσα, κατά την πόλιν. Αφού δε εξεκινήσαμε δια την πεντάμορφη Ξάνθη βαδίζοντας με τα όπλα επόμου ,εις τους κεντρικούς οδούς. Τον μέγαν ενθουσιασμόν που τους εκάναμε ,που είμαστε αξίριγοι και κατάμαυροι από τον σκληρόν αγώνα της μάχης. Η παρέλαση αυτή δεν λισμονίται ουδέποτε. Βλέποντας τα πλήθοι, κόσμον, όπου φωνάζοντας Ζήτω Ζήτω η παλιά Ελλάς ,όπου μας εξ ελευθέρωσεν. 
Με την παρέλασιν αυτήν οδηγηθήκαμεν εις το μέγαρον του Δημοτικού Σχολείον. Εκεί δε μετά παρέλευσιν 5 λεπτών ο ταγματάρχης μας ανέλαβεν δύο ομάδας από τον ουλαμόν και μας οδήγισαν δια την λέσχην του συντάγματος ,διά την φύλαξιν των εκεί συλιφθέντων αξιωματικών ,όπου είσαν καμιά 40α Εφυλάξαμε ως το βράδυ και κατόπιν τους βάλαμε εις ένα αυτοκίνητον και τους επίγαμε εις το σύνταγμα δια καλιτέραν ασφάλειαν.
Την 13 Μαρτίου καλήν και εύτοχον ημέραν ,εμέναμε εις το σχολείον αυτό και λέγοντας τα παραπονά μας. Εν τη αυτή περιπτώση έρχεται ο υπολοχαγός και παίρνει οκτώ άνδρας όπου είμουνα και εγώ. Όπου μας πηγένουν δια την φύλαξην του ταχυδρομείου.
Την 14ην Μαρτίου εμέναμεν στο ταχυδρομείον και λέγοντας ο είς του άλλου, όπου είχαμε να αλάξουμε 25 ημέρες και ρούχα δεν είχαμε, διότι τα είχαμε αφίσει εις την Κόρινθο. Εις τίνα ώρα την ημέρα αυτή έπλινα μια πετσέτα πάνινη ,όπου είχα μαζί μου πάρει και κάτι μανδιλάκια που είχον βρεθεί στας τσέπας μου, διά την καθαριότητα του προσώπου μου.
          Περίληψη. 
         Γνωστοποιώ ότι τον πρώτον ενθουσιασμόν που εδίξαμεν εις την Ξάνθη,το εσπέρας μας εδώρισαν πορτοκάλια ούζον και τσιγάρα 2 ..Επίσης εις το χωρίον Λιβαδοχώρι ,προτού να γίνει η μάχη μας έδωσαν ,ένα ζεύγος γάντια και ένα ζεύγος κάλτσες, όπου μας είπανε πως τα εδώρισε ο παπαστράτος.

Περίληψη. Όταν αφιχθήκαμεν από Κόρινθο εις Αθήνας και εμήναμεν εκεί 2 ώρας έξοθεν του συντάγματος Αθηνών ,το πρώτο σύνταγμα Αθηνών είχε φύγει δια θεσσαλονίκη προ ολίγον,εις την περίπτωσιν αυτήν ,που είχε ταχθεί το σύνταγμα έξωθεν του στρατώνος Αθηνών ,ήτο δε και ο Κονδίλης δια να ενθουσιάσει τους άνδρας του .
 Δια την απερίγραπτον αυτήν σκηρότητα του κράτους.
 Μας υποσχέθει,ότι παιδιά πηγένετε εσείς απόψε και εγώ αύριον θα είμαι εκεί πέρα , θα έλθω δε αεροπορικώς, ούτως ,ώστε οι λόγοι του είσαν σαφείς. Όταν εμείς εμαχόμεθα εις τον Στρυμώνα ούτος δε ευρήσκετω όπισθεν του βαρέου πεδινού πυροβολικού , εις τας όχθας  του Λαχανά και ήτο δε ως παρατηρητής. Βλέποντας τας κινήσεις όλας που εκάναμε και έλεγεν με τον νού του, «αυτός ο Μουρλός  ο Κοκόνης το εξεπάτωσε το σύνταγμα ,τον κερατά;» Διότι έβλεπε κινήσεις ανόλεθρα.
          Ανακοινώνω ότι εις τας 14 Μαρτίου είχαμε την εορτήν του συντάγματος και λέγοντας το πώς θα ανταπεξέλθωμεν αυτήν την ημέραν (Τα είχαμε ειπεί εις την Κόρινθον) Αλλά ο σκληρός δαίμονας* ο Βενιζέλος μας ηνάγκασε να την εκτελέσουμεν εις την Ξάνθη. Αυτή δε εκτελέσθει ,ως ουδεμίαν πανηγυρικήν τελετήν ,παρά μόνον ,το μεσημέρι μας έδοσαν ένα γκουραμπιέ και το βραδινόν σισίτηον της Κυριακής.
Την 14ην -15ην-16ην Μαρτίου εκεί που εμέναμε εις το ταχυδρομείον δια την φύλαξην ήντουσαν κάτι μοδιστράκια εκεί πλησίον και παπιράζαμε δια την ώραν, μαζί με τον Γιωτάκον . Αλλά ως αναφορά την κίνησην αυτών των ημερών που εμέναμε εκεί ήταν αξιοθαύμαστον, διότι ο κόσμος της Ξάνθης είχε κλιθή 15 ημέρες μες εις τα σπίτια των, ένεκα του κινήματος και εξέσπαγζε πλήθος κόσμος εις το τηλεγραφείον αυτό για διάφορα τηλεγραφήματα ,για να μάθουν τα αξιολύπητα σκάνδαλα του Βενιζέλου.Εγώ δε με τον Γιωτά(ω)κον όλο και τηλαγραφήματα εφτιάχναμε εις τις δεσποινίδες που έρχονταν εκεί .
Επενθιμίζω ότι εις το χωρίον Γκαμίλα που εμπήκαμε,μέσα και εχμαλωτήσαμε τον εχθρόν = εγιρήζαμε μέσα το χωργιό για πλιάτσικο. Εγώ δε ετράβιξα ένα ωρωλόγι και ένα ζευγάρι σκάλτσες .Οι δε σκάλτσες ήσαν από τους στασιαστάς το δε ωρολόγιον ήταν ενός φτωχού και την επόμενην ημέραν του το έδωσα = Επήρα δε και μια κουραμάνα ψωμί άσπρο διά την συντηρησή μου , όπου είχα ανάγκη = Επίσης το σύνταγμα της Τριπόλεως είχε ως πλιάτσικο 70 κότες και τις έψισε εις τας Σαίρρας εκείνον το βράδυ που βαδίζαμε διά την Κομοτηνή.
         Ξάνθη 11 Μαρτίου 1935 Έλάβαμεν αυτήν την ημέραν ως συντήρησιν του σώματος μας μία σκελέα και έναν υποδίτη .Λόγω της εκείνης περιστάσεως που ευρισκόμεθα εις αναλογίαν =

Επιδή δεν ηδινόμουνα να ενγράψω όλας τας λεπτομερίας κατά σειράν της μάχης αυτής και δια ν ανθυμούμαι και γράφω συνέχειαν. Εν τας όχθας του χωρίου Λαχανά όπου είχε ταχθεί το πυροβολικό μας ,εκεί πιο κάτου που είχαν κάψει ένα αυτοκίνητο, μέσα στο δρόμο εβρισκόντουσαν χυμένες πολλές καραμέλες Ενοείται πως τους εθελοντάς τους εγέλαγαν και με καραμέλες ακόμη οι στασιασταί της σπείρας αυτής. Εις το χωρίον Καλόκαρδο όπου είχε φονευθεί εκεί ο επιλοχίας  ήντον σανε και 2 άλογα ψώφια ,ένα δικό μας και ένα των στασιαστών .Επίσης η αγωνία που υπέστη εις το χωρίον Λαχανά από το ιππικόν με εκείνο το χιόνι , ήταν αμολόγιτον.
       Φεύγοντας από εκεί έρχομαι εις την μάχην του Στρυμώνος ποταμού.Προτού να περάσουμε το ποτάμι είχαμε μείνει πιο δόθε από το ποτάμι σε ένα αναχοματάκι. Επλισήαζε δε η ώρα ξυμερώματα και επειδή ειχε πέσει μια οβήδα  προϊγουμένος, εκεί πλησίον, εδιατάχθημεν να πέσουμεν κάτω κοντά στο ανάχωμα , για να μήπως και μας είχαν επισημάνει ο εχθρός.Αλλά εκεί δε που εκαθήσαμε γνωρίζω τον πάγο που είχε ρίξει και την ψυχρότητα που έκανε, που δεν μπορούσε να ζήσει διάβολος, εκεί ,αλλά εν τούτοις τας υποφέραμεν και αυτάς τα περιστάσεις. (Δια)γράφω όλην την μάχην την δική μου.Το πρωί σε αυτό το ανάχωμα που είχαμε ταχθεί εγώ έκανα χρείση εις το όπλο μου και σεφτέ μάλλον εις ένα άλογο εχρικό.   
         Προχωρώντας , όλην την ημέραν έριχνα αδιάκοπα, εκεί εις τον απέραντο κάμπο που βαδίζαμε εβγάλαμε έναν λαγόν  όπου τον επιροβόλησε κάποιος στρατιώτης και πολλές πέρδικες.Ο κάμπος ήτο όλος σπαρμένος σητάρι και κρηθάρι, αλλά όχι τόσο καλά γενίματα την εποχή εκείνη ,φαίνεται λόγω του ψύχους εκείνου. Προτού να φτάσουμεν εις εχμαλοτηζόμενον χωρίον Γκαμίλα οι στρατιώται άρχισαν και επιροβολουν ότι έβλεπαν ,βόδια , πρόβατα και ότι άλλο συναντούσαν, εγώ δε επιροβόλησα ένα σκυλί σε τρακόσια μέτρα αλλά δεν το εκράτησα. = Εις το άκρον του χωριου της Γκαμίλας ,εκεί που είσαν σκεπασμένα πυροβόλα ήντουσαν και δύο εθελονταί όπου τους επιάσαμε και έφεραν επάνο τους δύο πεντακοσιάρικα που τους είχαν δώση οι στασιασταί, αρχηγός Καμμένος.
Εξακολουθώ εις τας ημερομηνίας του Μάρτη 21 Μαρτίου,επίγαμε πρωϊ εις το πεδίον ασκήσεων της Ξάνθης δια άσκησης όπου και κάναμε Σουϊδηκήν μιάν ώραν και κατόπιν μας ειδοποιούν να πάει ο ουλαμός εις τον σταθμόν δια να συνοδεύσει 9 υπαξιωματικούς και 5 αξιωματικούς όπου τους έφερναν από την Κομοτηνή , εξετελέσαμε αυτή την εντολή .
21 Μαρτίου 1935 το εσπέρας της ημέρας  μας ανακοίνωσαν διαταγήν ότι αύριον το πρωί θα σηκοθούτε ολίγο πρωί, διότι θα φύγουμε. Άνδρες ακούοντες ότι θα φύγουμε για Κόρινθο εγέμησαν όλο χαρά. Τραγούδι και ιδέα ήσαν. «22Μαρτίου 1935»
Περιγράφω την διερχόμενη πορεία από Ξάνθη μέχρι Αθήνας.
        Ξήμέρωσε η ημέρα αυτή, ο λόχος ετοιμάθη δια να φύγομεν διά Κόρινθο. Αναχωρίσαμεν από την Ξάνθη ,με τους τυμπανιστάς περάσαμε μέσα από την πόλην και οδηγηθήκαμεν εις τον σταθμόν,όπου ήτο πιο κάτω από την πόλην. Φθάνοντες εις τον σταθμόν ετωποθετηθήκαμε εις τα βαγόνια ,όπου ήσαν εκεί και περιμέναμεν να έλθη η νέα αμαξωστιχία διά να φύγομεν. Εν τω μεταξύ ήλθεν και αναχωρίσαμεν εις τας 10 η ώρα.
        Όταν δε εξεκινήσαμεν από τον σταθμόν οι άνδρες από τον μέγα ενθουσιασμόν που είχαν ήρχισαν και έριχναν ντουφεκιές εις τον αέρα ,συμάδι των 500 μέτρων ,ειδοποιήθη ο μηχανοδηγός να σταματήση η αμαξοστοιχία ,όπου κατήλθον οι αξιωματικοί και να φωνάζουν ,πιάστε και γράφτε οι βαθμοφόροι ποιοι ήσαν εκείνοι που επυροβολούσαν ,να φτάσουμε εις τας Αθήνας να τους ντουφεκίσουμε.
        Επροχορούσαμεν μερικά χιλιόμετρα ,σε κάτι υψώματα που ήσανε και ριάκια και ξαφνικά άκουσαν το τρένο δύο λύκοι και έφευγαν προς δράσιν του φοβισμού των. Συνεχίζοντας την πορείαν της αμαξοστοιχείας φθάνομεν εις το χωρίον Τοξόται όπου εκεί πλυσίον ήτο ο Νέστος ποταμός. Επί του ποταμού βλέπαμε να πετούνε κάτι πάπιες και λέγαμε άχ να τις είχαμε εις την   Πελλοπόνησο να κεγότανε το λιθάρι .Εξακολουθόντας .Την συνέχεια το χωρίον,2ο χωρίον Σαυρούπολιν ,όπου ευρίσκετο μια γέφυρα ,εκει πλησίον του χωρίου, συνέχεια το Νεοχώριον το παρανέστιον. Εβαδίζαμεν 3 ώρες παραπλεύρως του ποταμού .
          Από τας Τοξότας έως το Παρανέσιον διήλθομεν 23 γαλαρίας , οι 7 ανέμενον ο σηδιρόδρομος 2 λεπτά ,οι 4ρες από 4΄ και οι άλλες 12 από 1 ανάμιση . Επίσης από Παρανέσιον έως την Πλατανιά 4 γαλαρίες,από 3 λεπτά την μίαν. Καθώς και από το χωρίον Φωτοβόλιον , εκεί πλησίον ένας ποταμός  ,ο ποταμός ο κήστος και δύο γαλαρίες έως το χωρίον Ακήστος ,επί τα 8 χιλιόμετρα μια γέφυρα με ένα μικρόν ποταμόν ,κατόπιν βλέπουμε παραπλεύρως ένα γερανόν όπου έβγαζε χώμα δια αποξύρανση υδάτων.Για Σαίρρας και προς τα κάτω χωρίον  Σηδιρόκαστρον ,όπου είχε ένα ποταμόν του Σιδιροκ. όχι πολύ μεγάλος .
         Πέραν του Σηδιρόκαστρου εις τον Σρυμώνα ποταμόν ,όπου ήτο η γέφυρα της σηδιροδρομικής γραμμής και η γέφυρα αμάξων ,όπου ήτο καμένη από τους επαναστάτας και γύροθέν της άφθονες οβίδες από το πυροβολικό των στασιαστών. Πέραν της εκεί πεδιάδος , βλέπον πολλούς πελεκάνους ,οσότου εφθάσαν σε ένα χωρίον Βυρώνεια .Φεύγοντας τη Βυρώνεια ,βλέποντας μίαν λίμνην, όπως να το (δια)γράψω ,πολλά έλη με πολλά ψαθιά και διάφορα δένδρα μέσα, ήτο αξιοθαύμαστον έως το χωρίον Λιβαδειά, ενοήται απέραντος κάμπος .Έως τα σουρουπόματα είχαμε φθάση εις το χωρίον Ροδώπολη.

Έν Κόρινθω τη 30 Μαρτίου
Κατόπιν την τόσον πολυπλήθη  ογκόδη ταλαίπορον του Μάρτη του 1935.
Με τον μεγάλον ενθουσιασμόν που επέστρεψεν εις την Κόρινθον το σύνταγμα ,εμείς οι υποψύφιοι εδηελαθίκαμε τελείος ,δια προς συνάντηση του εν γένει χωρίου μας  ,οίον γενεής. Κατόπιν δε όταν επεστρέψαμε μας ετημόρησαν 2 ημ. εις άγνιαν. Μας ετημόρισαν διότι εδήδαμε εξετάσεις και εμείς εγηρίζαμε εις τα χωριγ(ιά). Τέλος πάντον όταν ετελείωσαν οι εξετάσεις και μας επήρε η διαταγή να αποσπαστούμε εις άλλους λόχους διά την εκπαίδευσιν των νεοσυλέκτων βοηθητικών.
Επί δύο βράδια ο θάλαμος του ουλαμού είχε συκώση επανάσταση από τα μαξιλάρια, εγώ δε είμουνα ο επαναστάτης ,ο δε λοχίας ο Αγγελόπουλος τα πλέρονε όλλα τα μαξιλάργια ,όταν ήρθε καμία φορά ο επιλοχίας τον εβάλαμε πόστα και αυτόνε.
Απρίλιος 1935
Την παραλαβήν των βοϊθητικών στρατευσίμων =των εξ αναβολής.
Βεβεόμεν δια την καλήν μου αυτήν (δια)γραφήν του τούτου βιβλιαρίου μου ίσον ιερού ευαγγέλιον επί τη βάση μιάς περιλαμβανομένης περιπαίτιας, του Απρίλη της υπερετήσεως εις τον στρατόν του 1935
Επί των ολίγων αυτόν χρονικόν χρόνων του ουλαμού των λοχιών εξετελέσθησαν οι εξετάσεις μετά την επανάστασιν της 1ης Μαρτίου του 1935 = εβεβεόθησαν 40 λοχίοι 6 δε μένοντας εις τον βαθμόν του δεκανέος ….
Επί τίνας, χρονικάς περιστάσεις, διήλθον εις την Κόρινθο την στρατιοτική υπηρεσίαν και κατέλιξεν να αναλάβομεν καθήκοντα δεσμοφύλακος όπου παρέλαβον από τον λοχίαν Πλαπούταν εις τας 17-4-35 .Παρέλαβον δε καλώς τα καθήκοντα και μένοντας εις τας διαταγάς του συντάγματος…
Ας γνωρίζομεν την κατάστασιν της υπερετήσεως εις τον στρατόν ότι την 28=4=35 ήτο το άγιον Πάσχα και έγιναι το Χριστός Ανέστη εις την στρατιώσα Κόρινθο. Καθόλον το σύνταγμα δε έψυσε τα αρνιά κατά τάγμα 1=8-2= έγιναν δε καλές διασκεδάσεις εις τους στρατιώτας ….. ως ενθύμιον είναι ότι εις τας 10 ώρα εκτίπησε η σάλπξ συγκέτρωση του συντάγματος, όπου εσυγκετρώθησαν οι λόχοι και οδηγήθησαν εις την εκλησίαν,όταν δε εγύρησαν εις το σισίτιον ,ήτο έτημον και είχαμε δε φιάξη την λεγόμενην μαγερήτσια. Εγώ δε τυγχάνοντα δεσμοφύλαξ δεν ηδινήθην να μεταβώ εις την εκλησίαν λόγω της μέρας. 
Άμα δε τη ημέρα επί τη βάσει των καθηκόντων μου έδηρα έναν τιμορημένονε όταν εδηστρόπησε για αγγαρία ,κατά το μεσημέρι μου οδήγησαν έναν στρατιώτην διά το πειθαρχείο και αυτός δεν θέλει να παραμίνει μέσα και κατόρθον να κτηπήσω αυτόν , συνάμα δε  φωνάζον τε, διευφορείς διευθαρστές, όπου του ύρχετον και το μπεργότον…
Κατά το βραδάκι κατήλθον εις την πόλην μαζί με τον λοχίαν Σιώρην όπου οδηγιθήκαμε διά το Λουτράκι ως περίπατα. Όταν μετέβημεν εις εις το Λουτράκιον έκάναμε μερικές βόλτες εις τα κέντρα του Λουτρακίου και εκαθήσαμεν σε ένα καφενείον δια καφέ ,πύνοντας από δύο καφέδες ο καθένας και πλερώντας από τρείς τον ένωντα, τον κάθε καφέ.

Έν Δράμα τη 20 Ιουνίου 1935
Ο αξιότιμος λοχίας του εκπαίδευθείς εις Κόρινθο, αναγράφω εις αυτόνα ,το αγιότατον προχειρόν μου, διαβιώ το έν αφιχθεν εκ Κορίνθου εις Δράμα ,διά την τελείωσιν της θειτίας μου ,με αποστολή 1200 ανδρών από Κόρινθο και των Πατρών ,δια διάφορα σύνορα και εκ των μερών ης αποσταλής ,ανέλαβον εκ μέρους μου 30 άνδρας δια τον συνοριακόν τομέα Δράμα.

 ------------------------------------------------------------------

Αξιωματικοί
Του 5ου λόχου βαθμο/ων
Διοικ. Πασπαράκης Βασιλ.  Λοχαγός
Υπολοχ.1    Γαδούχος
Επιλοχίας    Καραβάς
Λοχίας        Χέλης
Χ Λοχίας    Λάρδας
Δεκανέας    Κολιόπουλος

  ------------------------------------------------------------------
1935 -6=15=67
Ενθιμιτικός κατάλογος εξόδων της Δράμας .Δια κομπολόγιον δρχ 20 δια γιαλιά 5 δρχ δια αλληλογραφίαν δρχ 15
      ------------------------------------------------------------------
          Επί την εκπεδευτηκή μου και καλήν θειτήαν που υπερετούσα εις την Κόρινθον βαιβεώ την χρύσωσην ενός δοντιού. Όπου το έφτιαξεν ο οδν/ος Παπαπάνου Βασ. Με 450 και έτερον δε ως βούλωμα δρχ. 50 =500 Το ετελείωσα εις 20 Μαϊου 1935      
       ------------------------------------------------------------------
      24-4-35. Προς την εφαρμοζομένην οικονομική καταστασή μου. Ηγορασά τις δια τα αρβιλά μου μια μποτίλια βερνικη δρχ 6 ένα σαπούνι δρχ 5    2 >κάρτες 4 δρχ Μία κλοστή δια κομπολόγι και μια κλιδέρα για κράτηση αντικειμένων - επί τίνα περίπτωση την 26=4=35 αγόρασα μια ζωστήρα δρχ 20 δύο λεπίδια δια ξύρισμα ένα κυτίον μπούτρα δρχ 10 >> Προς οικονομικά συντηρίσεως 8 δρχ επί… την πλύστρα δια τα ρούχα μου ,δια νατα έχω το Άγιον Πάσχα.
       ------------------------------------------------------------------
          Λαβών υπόψιν τα της υπηρετήσεως της κλασεώς μου τα διάφορα έξοδα της θητείας αυτής και γνωρίζω να αναγράψω όλον το ξοδευτίκών ποσών αυτών­_ Τα ενοούντα ποσά και όχι τα λεπτομερέστατα_ 45 δρχ δια την περισκελίδα 16 δρχ δια δύο ζευγάρια σκάλτες ,2 κατάστιχα 3ων μλόκ 2 δραχ. ,τα διακριτικά του υποδεκανέως 10, του δεκανέως20 ,του λοχίου 17 .Χιτώνιον μεταποίημα δρχ, μαζί με τους γιακάδες 45 >>. Ένα κυτίον βερνίκιο 5 δρχ .Μιά σφυρίκτρα 22 δρχ Μια γελιδωνιά 20 δρχ , 2 αλισήδες 20 δρχ ,ένα κλεφτοφάναρο 50 δρχ, τρείς καθρέπτες 30 δρχ. βιβλίον δρχ 20= 10 η..
       ------------------------------------------------------------------
                   Έξοδα Στρατού
Χρηματικόν ποσών κατά την υπερέτησιν στρατού. Από 13-9-34 ,1935
1ο >>    300δρχ κατά       -150
             Από Θωμ. Καρ. 100 δρχ
                Α. Κρεμίδα     100
<1>> πρώτη άδεια          200
     2α >>  άδεια               200
Από …..  !                      50
Μετά το ενφίλιον πολεμον  300
          Από γερ. δρχ         450
Κατόπιν αναχωρίσεως από Κόρινθον δρχ 300
Έτι Δρχ. εκ δύο επιταγών 300
Εις τας 20-8-35 δρχ 100
                                 500
       ------------------------------------------------------------------
Εν τω Στρατώ  Ενθύμιον
Όταν δε υπερετούσα εις την Κόρινθον εις τον 5ο λόχον βαθμοφόρων. Έγραφον δε και τα γεγονότα των ημερών.
Πορεία εις γέφυρα ισθμού ,όπου κατά τύχην επερνούσε ένα πλοίο υπεοκαίάνιον Γαλικό ,ήτο δε πολύ μεγάλο έφερε δε και αυτοκίνητα συγκοινωνίας ,η δε πορεία υπήρξε υπέροχη.
Πορεία εις Πριάλη. Ήταν δε πολύ σπουδέα διότι εγίνετο υπό βροχή. 
        Μαζί με λόχο ήλθεν και ο λόχος ο 6ος΄Οταν εφθάσαμεν εις το χωρίον τραγουδούσαμε διάφορα τραγούδια όπου επροκάλεσαν τον κόσμον να βγη εις τα άκρια της οδού δ΄ να ηδή τον στρατόν. Φθάνοντας εις το κέντρο του χωριού διαλήσαμεν της διμοιρίας με την διαταγήν του υπολοχαγού. Όταν δε εσάλπισε ο Καμουτσής εσυγκετρόθημεν, όπου εξεκινίσαμεν καθοδόν δε ερχόμαστε τρέχοντας και ταχυ βηματισμόν, εις αυτήν την πορείαν εμάλωσα με τον υπολοχαγόν Κλαδούχον , διότι διατάχθη να δόσω το όπλοπολυβόλον εις τον Οικονόμου-Ιατρός- για να ξεκουραστώ ολύγο αλλά εγώ εδυστρόπισα και δεν το έδινα.
Εις τας 22του μηνός Δεκεμβρίου 1934 έγινε μια κλοπή ,απόλεσαν ένα ζευγάρι περικλημίδες του Αποστολόπουλου. όταν δε εξεμέρωσε είπεν εις τον επιλοχία την κλοπήν του Αποστ. και αμέσως διατάχθημεν από τον επιλοχίαν να βγούμε έξω με τους γυλιούς για έρευνα περί των περικλιμ. όπου  δε έγινε αλλά τίποτα δεν εφάνι   
       ------------------------------------------------------------------
Ως αναφορά μερικές περιπέτιες δικιέσμου
Την 25ην Νοεμβρίου εισήλθον εις το νοσοκομείον ,από μερικά εξανθύματα όπου δε εκάθυσα 5 ημέρας. Επίσης την 25 Δεκ. εισήλθον εις το Νοσοκομείον διά μερικούς πόνους της μέσης μου, με τον λοχίαν Χέλην.
Τημορείαι-
Ετιμορήθηκα δύο αγγαρίαις από τον επιλοχίαν και 4 >> ημέρες περιορισμόν από τον λοχίαν Χέλην ,διότι κατά την διδασκαλίαν της εσπερινής ,επροκαλούσα θόρυβον.
       ------------------------------------------------------------------
15 Ιανουαρίου 1935
Είχαμε επιθεώρηση από τον στρατηγόν. Ως αναφορά ήλθομεν καλά κατά την εξέταση ,ο 5ος λόχος βαθμοφόρων.
Ποτήρια – Πανουργεία , Ποίον εκ των τριών φέρει δηλητήριον
       ------------------------------------------------------------------
Μάχη
Εις τας 8 Ιανουαρίου 1935
Είχαμε μάχη εις το πεδίον βολής. Κατά την άσκησιν αυτήν επέτυχεν πολύ καλά. Λοιπόν η 1η διμοιρία ήτο ως επιτεθέμενη ,όπου είχε καταλάβη το αντέρισμα του πεδίου βολής και καθόν χρόνον προχώρισε και κατέλαβε μερικά υψωματάκια πλησίον των στρατώνων, εκεί δε εσταμάτησε και έβγαλε μια ομάδα ως περίπολον, την ομάδα του Νανόπουλου κατόπιν ακροβολίστηκεν όλη η ομάδα συγχρόνως και ε δύο άλες 2 και 3,όπου εδιατάχθησαν από τον επιλοχίαν Καραβάν. Όταν δε εφάνισαν τα εχθρικά τμήματα τα εβάλαμεν με την διαταγήν όπου είχαμε ορισθή.
       ------------------------------------------------------------------
Κριολόγηματα σωματός μου μεθ υποψιν έμεινα τρεις ημέρας εις τον θάλαμον από γρίπη. Όταν δε μετέβικα εις το γιατρόν τον υπίατρον εγνώρισα μεν αυτόν όπου δε με ερώτησε δια τον θείον τον Κοντογιάννη του νικολή εις τας 13-7-1935 Κόρινθος Στεφάνι
Μετά τετράμηνον εκπέδευσιν του λόχου βαθμοφόρων προήχθησαν οι δεκανείς 108, άίτηνες δε απαιρήφθησαν  και έμηναν στο βαθμόν του υποδεκανέως. Εγώ δε ήλθον με κατά σειράν Πατώκος ,Ριζόγιαννης  15=70 16=69 Κόρινθος.
Η εξέτασις αυτή έγινε από τον ταγματάρχη Παπαγεωργίου εις τον δεύτερον θάλαμο της 3 διμιρίας
       ------------------------------------------------------------------
Ομάς Πεζικού και ακροβολισμού
Στυχοίον οπλοπολιβολιτού
Λοχίας ομαδάρχης
Δεκαν. Οπλοπολιβολιτού
Πρώτος προμηθευτής
Σκοπευτής
   -//-
   -//-
   -//-
Δεκανεύς
Επίλεκτος χειρομβομβιστής
            -//-
            -//-
            -//-
Τρομπονιστής

Ομάς Πολυβολιβόλου
Πρώτον Στοιχείον
1ος         Λοχίας ομαδάρχης
2           Δεκανεύς πρώτου στυχίου
3           Γεμιστής
4           Σκοπευτής
5           Βοϊθός Γεμιστού
6 , 7,  8 Προμηθευταί
Δεύτερον Στοιχείον
δεύτερου στοιχ.
 Γεμιστής
Σκοπευτής
Βοϊθός γεμιστού
,6, 7 Προμηθευταί
8,9,10,11 Ημιονοδηγοί
       ------------------------------------------------------------------
Εν ταις 17 του Ιανουαρίου 1936
Έγινε εξέλεξις από τον λοχαγόν ,όπου εχώρισε τους λοχίους σε κατά ειδηκότητες και πολυβόλων όπου μας έκανε επιθεώρηση ο Μαργαρης διοικητής, έξοθεν του 1ου θαλάμου. Κατόπιν επήγαμε εις το πεδίον των ασκήσεων όπου εχωρεύσαμε ,εχώρευψε δε και ο υπολοχαγός.
       ------------------------------------------------------------------
Εις τας 20 του Ιανουαρίου
Είχαμεν διδασκαλίαν από τον επιλοχίαν δια την πρωσαγόρευσιν των βαθμοφόρων τας προς πρέπει να φερνόμαστε εις τους άλους λόχους όπου θα πάμε, ήταν δε τα λόγια του πολύ καλά και χρυσά.
       ------------------------------------------------------------------
Πορεία δια Σολομού
Εις τας 26-1-1935 επίγαμε πορεία προς τον δρόμο του χιλιομοδίου ,εσταματίσαμε προ του Σολομού σε ένα υψωματάκι , ήλθεν και η πολυβολαρχία μαζί μας. Όπου έγινε και μια άσκηση ,ό λόχος μας έλαβε διαταγή να καταλάβη το αυχενίσκον αυτόν και να αμηνθή μέχρι εσχάτων . Ήτο υποχρεωτηκή διάβαση του εχθρού ,όπου ερχόταν από τους αγίους θεωδόρους. Οι μεν λοχίοι κατέλαβον το αριστερόν της οδού ,οι δε δεκανείς το δεξιόν,έλαβαν μέρος και δύο ομάδες πολυβόλων εις την άσκησιν αυτήν.Ετοποθετηθήκαμε καλά,συχρόνως δε εφάνικε και ο εχθρός ,όπου ειδοποιηθήκαμε με την σάλπισην.
       ------------------------------------------------------------------
31 Ιανουαρίου 1935 ημέραν 5ην
Έφυγαν οι δεκανείς από τον θάλαμον και επήγαν εις άλλους λόχους του συντάγματος .Ότα έφυγαν ήσαν όλο χαρά ,κατόπιν ετοποθετήθησαν και οι λοχίοι,το σπουδέο δε ήταν που δεν ΄λαξα την θέση μου εγώ. Ετοποθετηθήκαμε εις τον 1ον θάλαμον.
Ατομικά μου έργα .Λόγω ότι είχε στενέψη η περισκελέα την εμεταποίησα με 45> Επειδή ηξεύρομεν ότι δικαιούμαστε 3α ζευγάρια άρβιλα εγώ επίρα το δεύτερον ζευγάρι εις τας 2 Ιανουαρίου 1935. Ο Ποσκολόπουλος έτει έτυχεν φύλλον αδείας ,τον εδάνεισον 10>> δραχ.
       ------------------------------------------------------------------
Περίληψη
Κατά διαταγήν του Διοικητού οι λόχοι να κόψουν τα μαλιά των ,ο δε λόχος μας τα έκοψαν όλοι πλύν εγώ λόγω ότι έσριβα σαν την αλεπού.
Παρέδοσα το οπλοπολυβόλον εις τον Μεταξάν αριθ. Του όπλου > 4390 >όπυ παρέλαβα από αυτόν το όπλον του.
Περίληψη .Κατά την κατάρτησιν του ουλαμού ανφοτέρων των ανωτέρω αξιωματικών οι ουλαμίται πρέπει να κάνουν πτερά ,το δε βάδιν απαγορεύεται σε ουλομείον. Ιδιαιτέρως από τον επιλοχείαν Πέφην.
Εδιατάχθησαν οι λόχοι το Σύντγ. Να πάνε εις κινηματογράφον ατελιέ με 3 > δρχ. εισητήρ. ΄οπου θα έπεζε ένα έργον καλόν. Επίγαμε δε εις τας 27-2 αλλά εγώ εκ της γνώμης μου έκλαψα τας 3 δρχ. που έδωσα διότι φαινόμενα γυναικήα σε εμένα θωρούν περιτά ,εκ των άλλων συναδέλφων μου τους άρεσε πολύ το έργον αυτό.

       ------------------------------------------------------------------
Εις Γυμναστήριον Ιστορία
Εγένετω αγώνες καθόλον το 6ον Σύνταγμα Πεζικού .Ήρχησαν κατά σειράν λόχων- 1 > ον Λόχος 2>> Λόχος 1η>>πολυβολαρχία μαζί με τον 5ολόχον- Όπου εσηναντηθήκαμεν μαζί. Αι αναφορά εις την διελιηστήνδα εβρέθεισαν πολλοί σφάλμα αυτών όπου υπήρξαντο νικητές αυτής
          Επιτηχάνοντα αποτελέσματα Δικά μου
          1»» Σουϊκή     καλή
          2» Επίδ. Μήκος 1,50
          3» άλμα εις ύψος 1,40
          4» Χειρομβομβίδες 47 μέτρα
          5» Εις τα 100μ. τρεξ. 14΄΄ λεπτα
          6» εις 1000 μετ  3΄ =36΄΄
          Αλλά έχοντας υπόψη του πατώκον θα έπεζα σπουδέον ρόλον.
       ------------------------------------------------------------------
Όρκος και Προσευχή
Ορκίζομαι να φυλάτω πίστην εις την πατρίδα και εις το δημοκρατικόν πολίτευμα .Υπακοήν εις τους νόμους και ψηφίσματα του κράτους .Υποταγήν εις τους ανωτέρους μου ,να εκτελώ πρωθύμως και ανευ αντιλογίας τας διαταγάς των.να υπερασπίζω με πίστην και αφοσίονσιν μέχρι τελευταίας ρανίδος του αιματός μου τας σημαίας ,να μην τας εγκαταλίπω μη δε να αποχωρίζομαι ποτέ απ αυτών, παρά να διάγω εν γένει ως πιστός και φιλότιμος στρατιώτης.

Δέσποτα παντοκράτωρα ο καταξιόσας υμάς διελθείν το μήκος της ημέρας   πρόσδεξε τας εσπερινάς δεήσεις σου και καταθάψον το πλήθος του ελέου σου επί πάντας υμάς τους δεομένων σου. Τύχαισον ημάς τους αγίους αγγέλος σου Περιχαράκονσον ημάς της αληθείας σου Φρούρισον ημάς τη δυναμή σου.Φύλαξον από την σκέπην σου τον στρατόν και άπαντο το Ελληνικόν Έθνος. Παρασχου δε υμείν και την επερχόμενην νύκταν ειρηνικήν και αναμάρτητον ως και πάσας τας ημέρας της ζωής υμών .Πρέσβείες της υπεραγίας θεωτόκου και πάντων των αγίων .αμήν.
       ------------------------------------------------------------------
Ιερά Ιστορία του 6ου Συντάγματος ΠΕΖΙΚΟΎ
Το χίλια =1912=13 το Συντ. είχεν την έδρα εις το Μεσολόγγιον και κατόπιν έως το 1916 μετεφέρθει εις Πάτρας. Κατόπιν το 1926 μετεφέρθη εν Κορίνθω. Το σύνταγμα επολέμισε εις τους Βαλκανικούς πολέμους ,όπου έλαβε μέρος εις Σαραντάπορον Κιλκίς Δοϊράνι Γιανιτσα Κλεισούρα ύψωμα 450 Πετσιοβοκά Τσιουμαγιά. Εις τον Ευρωπαϊκόν πόλεμον όπου έλαβε μέρος εις τον Μακεδωνιακόν αγώνα του Στριμώνος ποταμού η σκηρών αγών χαρακομάτων 12=13 Βαλκαν..  »      1918 Ευρωπ  »  1921»Μικρασιατικός πόλεμος
       ------------------------------------------------------------------
Μορσικά συνθ.
. _ _ _ _      α..     ._                λ..     . _ ..    φ..   .._.        αι   ._._
.. _ _ _        β..      _...              μ..     _ _      χ..    _ _ _ _  αυ  .. _ _
… _ _                   γ..     _ _.             ν..      _.        ψ..   _ _._      ευ   _ _ _ _
…. _           δ..      _..               ξ..      _ .. _   ω..   ._ _        ει    …
…..             ε..      .                  ο..      _ _ _                         ηυ  …_
_ ….           ζ..      _ _..            π..     . _ _ .                        οι   _ _ _ ..
_ _ …                   η..      ….              ρ..     . _ .                           υι   . _ _ _
_ _ _..                   θ..     _ . _ .          σ..     …                             ου  .. _
_ _ _ _ .      ι..      ..                 τ..      _
                    10    …. _ _ _ _ _          κ..     _ . _            υ..      _._ _


==========================================================
ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΝΗ
(Γραφθέντα το 1983)

εγώ δε είχα και 150 μελίσια μαζί με τον μπάρμπα μου τον Ριζόγιαννη αδελφό του πατέρα μου. Τα μελίσια τα είχαμε μέχρι το 1943 ,μετά άρχισαν να καταστρέφοντε λόγο ότι άρχισαν να ραντίζουν με φάρμακα τα σιτιρά κ.λ.π. Εκεί έμεινα μέχρι το 1933 ,μετά επίγα στρατιώτης το 1934 .
Εδώ αναφέρω μερικά του στρατιωτικού βίου  ως κλιροτός. Επαρουσιάστικα εις το 6ον Σύνταγμα Κορίνθου του πεζικού.Εκεί εκπεδεύτηκα ως στρατιώτης ,μετά επίγαμε εις τον ουλαμόν ως υποξιωματικοί ,μετά 3 μήνες εγινίκαμε δεκανείς και εις έξη μήνες εγινίκαμε λοχίοι .Όταν μας έδωσαν τους βαθμούς ,ως λοχίοι μας απέσπασαν εις τους λόχους .
Και κατά τας 5 Μαρτίου του 1935 εξεράγη κίνημα ,δηλαδή αξιωματικοί του πεζικού και του ναυτικού του κόματος των Φιλελευθέρων του Βενιζέλου  εγέρθισαν κατά του κόματος του λαικού του Παναγιώτη Τσαλδάρη για να καταλάβουν την κηβέρνισην ,δηλαδή επαναστάτησον .Προέβισαν να καταλάβουν την αρχιγίαν ,αλλά εξουδερερόθισαν από τους λαϊκούς και αφού απέτιχαν εις την Αθήνα έφιγαν με τα καράβια του πολεμικού ναυτικού εις άγνωστον κατεύθησιν .Μάθαμε εκ των υστέρων ότι επροχόρησαν προς την Θεσσαλονόκην διότι με το μέρος τους ,είχαν το 4ον σώμα στρατού το οποίον είχε την έδρα του εις την Μακεδωνίαν. 
Εμείς λοιπόν το 6ον σύνταγμα εδιετάχθημεν κατά την νύκτα της 5ηςΜαρτίου να παραλάβουμε οπλισμόν και να προχορέσουμε προς τον Ισθμόν διά να καταλάβουμε τον Ισθμόν μήπως περάσουν τα καράβια από εκεί ,όπως και έγινε ,επροχωρίσαμε και καταλάβαμε τα υψώματα γύρω από τον Ισθμόν ,νύκτα επίγαμε και καταλάβαμε τα πέριξ του Ισθμού ,μέχρι το πρωϊ ,αλλά δεν εφάνικε τίποτα τα καράβια επροχώρισαν προς την Καβάλα και έτσι εμείς την επομένην εφύγαμεν για την Αθήνα ,όπουν το βράδυ επιβιβαστήκαμε εις τα τρένα της Λαρίσης με προορισμόν για την Θεσσαλονίκην ,όπου φθάσαμεν την επομένην κατά το εσπέρας 
Εκεί δε όταν φθάσαμε εις την Θεσσαλονίκην έριχνε χιόνι ήταν 7 ή 8 Μαρτίου 1935, εκεί λοιπόν εις την Θεσσαλονίκην επήραμε τρόφιμα ,δηλαδή κουραμάνα και καμιά κονσέρβα και προχορίσαμε προς Λαγκαδά προς τα υψώματα του Λαχανά των μισά του δρόμου τον περπατίσαμε με τα πόδια αλλά καθοδόν επιβιβαστήκαμε εις τα στρατιωτικά αυτοκίνητα ,όταν φθάσαμε προ του Λαχανά είναι κάτι υψώματα και τα αυτοκίνητα από το χιόνι εγλίσταγαν και εκεί εμείς εκατεβίκαμε και προχωρίσαμε εις το χωργιό Λαχανά ,εκεί επήγαμε σε κάτι αχεργιώνες και ξενιχτίσαμε ,εκείνο το βράδυ ,το δε χιόνι είχε φθάση 50 πόντους ,ξεραϊλα και το κακό συναπάντιμα ,ήταν εκείνο το βράδυ .
Αφού επίρε ημέρα επροχωρίσαμε προς το χωργιό Λιβαδοχώρι ή οργιακό παλεό όνομα ,εκεί εις τα υψώματα του Λαχανά ,έγινε μάχη ,οι στασιασταί άνιξαν μάχη με τους δικούς μας ,όπου εκεί εσκοτώθηκε και ένας επιλοχίας ,οι δε επαναστάτες οπιστοχώρισαν και ταμπουρώθηκαν εις τα αναχόματα του Στριμώνα ποταμόν εμείς κατεβίκαμε προς το Χωργιό Λιβαδοχώρι ,εκεί κατά την ώραν του σισιτίου εβλήθημεν από το πυροβολικόν των στασιαστών ,όπου το είχαν στίση πιο πέρα από τον Σριμώνα ποταμόν έντρομοι και στενοχωρημένοι όταν ακούσαμε τις οβίδες και πέρασαν από πάνω μας ,ήταν και θληβερόν Έλληνες με Έλληνες να σκοτώνονται
Όλην την ημέραν εκείνην την βλάλαμε εκεί εις το χωργιό ,μόλις λοιπόν ενίκτωσε βαδίσαμε προς Σρυμώνα ποταμόν ,αφού φτάσαμε προ του ποταμού εκεί είχε υπερχιλύση ο ποταμός και είχε λάσπες πολλές ,εμείς πηγέναμε με προορισμόν να περάσουμε το ποτάμι με βάρκες ,διότι τις γέφυρες τις είχαν καταλάβη οι στασιασταί ,οι γεφυροποιοί μας όταν έφθασαν πρό του ποταμού ,τις βάρκες τις έσερναν με βουβάλια , δηλαδή βόδια της περιοχής εκείνης ,εμείς οι στρατιώται του 6ου συντάγματος ,αφού φθάσαμε εις την άκρη του ποταμού οι βάρκες με τους γεφυροποιούς ,ήσαν έτοιμοι να μας περάσουν απέναντι ,το ποτάμι είχε φάρδος 100 μέτρα ,εκεί ήταν μεγάλο ανάχωμα ,εκεί λοιπόν ακροβολιστήκαμε και είμαστε έτοιμοι για επίθεση όπου οι στασιασταί είχαν ταμπουρωθή σε μια γέφυρα ,όπου ήταν εκεί ,όταν πήρε ημέρα ,οι στασιασταί είχαν ταμπουρωθή σε μια γέφυρα και όταν μας πήραν είδηση μας άρχισαν με τα πολυβόλα να μας βάζουν με διάφορα πυρά αμέσως λοιπίν αφού εβλίθημεν από πολυβόλα γαζόνοντας το ανάχωμα αμέσως διαταγή να κάνουμε εξόρμηση ,εξορμούμε λοιπόν και καταλαμβάνουμε μια δημηρία όπου εφύλαγε την γέφυρα ,μετά από την δημηρία όπου εφύλαγε την γέφυρα επροχορίσαμε σε κάτι χωργιά του Σριμώνα προς τας Σέρρας ,βαδίζοντες μέσα στο κάμπο του Στριμώνα φθάσαμε το απομασήμερον προ των Σερρών .
Προ των Σερρών είχαν καταρίψει ένα αεροπλάνο ,όπου είδαμε τα συντρλιμια ,αυτό το είχαν ρίξη οι στασιασταί .Αφού λοιπόν εφτάσαμε εις τας Σέρρας οι στασιασταί αξιωματικοί εγκατέληψαν στρατιώτες ,τα πάντα και έφυγαν προς Δράμα Ξάνθη ,εκεί λοιπόν συνεχίζοντας να τους καταδιόκουμε ,επιβιβαστήκαμε στα τρένα από Σέρρας και φθάσαμε μέχρι Ξάνθη εκεί συλάβαμε τους αξιωματικούς τους επαναστάτες ,αλλά μας διέφυγαν οι ανώτεροί τους Καϊμένος και Πλαστήρας ,διέφυγαν τα σύνορα και πήγαν προς την Βουλγαρίαν ,το δε συνταγμά μας εδιατάχθημεν να παραμήνουμε εις την Ξάνθη ,τα δε άλλα συντάγματα 8ον κ.λ.π. επροχώρησαν προς Κομοτινήν προς αναζήτησην των υπιολοίπων στασιαστών .Εκεί εις την Ξάνθη όπου επμήναμε καταλάβαμε το τηλεγραφείον και λ. π. Παραμείναμε εις την Ξάνθη μέχρι τας είκοσι του Μαρτίου 1935 και μετά διαταγή να επανέλθουμε εις τον τόπο μας ,διότι το κίνημα κατεστάλη .
Οι στασιασταί εγκατέληψαν τα πάντα ,εκεί εις την Ξάνθη επεράσαμε πολύ καλά ,διότι είχε καλές κοπέλούδες και πολλές τουρκοπούλες ,όπου εφορούσαν τον φερετζέ ,δηλαδή ένα μαύρο μαντίλη εσκέπαζαν το προσωπό τους . Με όλα αυτά ετελείωσε και αυτή η περιπέτια του κινήματος .Φεύγοντας λοιπόν από Ξάνθη σιδηροδρομικός για την βάση μας την Κόρινθο ,δηλαδή ταλεπορεία πολέμου 25 ημερών.
Αφού παραμείναμε εις το σύνταγμα της Κορίνθου μέχρι τον Ιούλιον εγώ εις την Κόρινθο όπου έμενα είχα αποσπαστή ως λοχίας ως δεσμοφύλακας  εις το πειθαρχείον ,έρχονταν οι τιμορημένοι από διά φορα σφάλματα και ανυπακοές των στρατωτών προς τους αξιοματικούς .Μιά ημέρα λοιπόν μου έφεραν και τον πατριότη μου Αντώνιον Γ. Πάστραν λεγόμενον παρατσούκλη Γεροντεκέ ,τον συνέλαβαν οι χωροφύλακες εις την Κόρινθο μεθισμένον πέραν της κανονικής ώρας ,δηλαδή 12 η ώρα νύκτα ,τον παρέδοσαν εις το σύνταγμα και μου τον έφεραν εις το κρατητήριον ,εκεί λοιπόν εις το κρατητήτιον εκάθησα μέχρι τον Ιούλιον μετά απεσπάθημεν δια την Δράμα εκεί εις την Δράμα επίγα εις τον 7ον συνοριακόν τομέα.
Ο 7ος συνοριακός τομέας είχε 3 λόχους προκαταλίψεως 1ο 2ο 3ος εγώ δε έμενα εις την Δράμα εις τον λόχον διοικήσεως ,ο οποίος είχε και σταύλο 25-30 άλογα. Εις τον λόχον διοικήσεως έκανα χρέη επιλοχίου ,εκεί καλά περνούσαμε μάλιστα τα βράδια πηγέναμε  έφοδο με τα άλογα .Είχαμε πυρομαχικά Καβάλας ,αεροδρόμειον ,ταμείον πόλεως,αποθήκες υλικού πολέμου κ.λ.π. Μετα λοιπόν όταν ετελείωσεν  η στρατιωτική θητεία απολύθηκα και γραμμή για το χωργιό το ωρέον Στεφάνι.
         Υστερόγραφον .
Εκεί εις την Δράμα όπουν έμεινα ,επήγα μια φορά για τα φυλάκια κατά το Νευροκόπη ,εκεί ψυλά εις μια ρεματιά ,δηλαδή δασομένη  με καστανιές και καριδιές ,εκεί έλεγαν οι στρατιώτες ότι βλέπουν αγριογούρουνα ,εγώ δε εμψυχομένος από το κυνήγι εφύλαξα μια φορά και εσκότωσα ένα γορνοπουλο 15 οκάδες το μεταφέραμε εις τον λόχον και το μαγερέψαμε ,εις τον λόχον. Αφού λοιπόν εγκαταστάθηκα εις το χωργιό μετά το στρατιωτικό αποσχολιόμουνα αγροτική ζωή και το Σαββατοκύργικο κινήγι κάργα. Αυτά λοιπόν εγινόσαν μέχρι το 1938 ,το δε 1939 κατά τον Ιούλιον προς Αύγουστον μας εκάλεσε το στρατιωτικό για εκπαίδευση των νέων στρατιωτικών όπλων εκεί εκπεδεύτηκα 2 μήνες ,μετά μας απέλυσαν για το χωργιό .
Θέλω να αναφέρω ότι το 1938 επανδρέψαμε την αδελφή μας Μαριγό εις το Χιλιομόδιον εις την οικογένεια Παναγ. Ν. Καλαρά και δόσαμε ως προίκα 200 χιλιάδες δραχμές.


                                                                   - . -
   ========================================================
=========================================================

     * "Αλλά ο σκληρός δαίμονας ο Βενιζέλος" Τι τον χαρακτηρίζεις έτσι Ω-ρέ Πατήρ;
--------------------------------------------------------
      (!) «….Έχω λοιπόν την τιμή ως αρχηγός της Ελληνικής Κυβέρνησης το 1930, όταν η υπογραφή του Ελληνοτουρκικού συμφώνου σηματοδότησε μια νέα εποχή στη πορεία της Εγγύς Ανατολής προς την ειρήνη, να υποβάλλω την υποψηφιότητα του Μουσταφά Κεμάλ Πασά για την διακεκριμένη τιμή του βραβείου Νόμπελ για την ειρήνη».
         Με βαθύτατη εκτίμηση
             Ελ.Κ.Βενιζέλος
---------------------------------------------------------
     Ο  "Δαίμονας -Ελ. Βενιζέλος" και ο "Καψοκαλύβας- Βασιλιάς Κωνσταντίνος"

======================================================================

================================================


ΕΥΤΥΧΕΣ ΤΟ "2012" ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝ-ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΤΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘ-ΕΛΛΗΝΕΣ


ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΝ. ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗΣ
28/12/11
=========================================================================

Υ.Γ.  Οι Συν-Έλληνες μπορούν να απευθύνονται στα κατά τόπους Στρατολογικά Γραφεία και να ζητούν Πιστοποιητικά για τους οικείους τους Πολεμιστές Προγόνους, γιατί δεν είναι πρέπον και όμοιο Ελλήνων να είναι "Ακήδεστοι και Άφαντοι"
======================

Διεύθυνση αυτής της "Ανάρτησης":  http://rozosotiris.blogspot.gr/2011/12/1935.htmlΔεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια που δεν συνάδουν με το περιεχόμενο της ανάρτησης, όπως και σχόλια υβριστικά προς τους αρθρογράφους, προσβλητικά σχόλια προς άλλους αναγνώστες σχολιαστές και λεκτικές επιθέσεις προς το ιστολόγιο θα διαγράφονται.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...