Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2015

Ο ¨ΜΕΓΑΣ¨ ΤΣΩΡΤΣΙΛ ΚΑΙ Ο ¨ΜΕΓΑΣ¨ ΣΤΑΛΙΝ ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ ΤΗΣ ΚΥΝΙΚΟΤΗΤΑΣ!!!


Αξιωματικός
 ΙΙΙ Μεραρχίας Πελοποννήσου
Από την ομάδα των Ρώσσων Ανταρτών

Αίτησις
Λαμβάνομεν την τιμήν ν`αναφέρωμεν τα της 25ης/8/44 Ρώσσους αντάρτες Σαλουνόβιμ Αλέξανδρος, Γιανιουσκενέμ Γρηγόριεμ και Κασλόβιμ Νικολάη έγιναν στοιχεία ταραχής εις τον λόχον και προσέβαλον όλη την ομάδα των Ρώσσων ανταρτών και την ιδική μας  πατρίδα Ρωσία και τους Έλληνας αντάρτες του ΕΛΑΣ.
Αι ταραχαί είναι αι κάτωθι.

1) Σαλουνόφ Αλέξανδρος εδώ και δέκα ημέρες παρουσιάστηκε και μέθησε εις την 25η/8/44 έσχησε το υποκάμησον ενός συντρόφου και επετέθη εναντίον του για να τον κτυπήση. Κακολογή ημάς τους ρώσσους αντάρτες ότι η εθνικότης μας μεταξύ ρώσσων, εβραίων και καυκάσεων δεν έχουν καμία συνενόησι μεταξύ των και κακολογή όλες τις εθνικότητες της ρωσσίας και εις τα πρόσωπα των εθνικοτήτων αυτών έλεγε αισχρά λόγια. Τον αρχηγό του Σοβιετικού λαού τον σύντροφο Στάλιν και τον καλλίτερος εξ`όλων των προλεταριάτων ολοκλήρου του κόσμου (ενν.Στάλιν).Τον κατέκρινε με τα πιο αισχρά λόγια (αυτά τα λόγια τα νομίζουμε ημείς ότι είναι εις τοιούτον βαθμόν αισχρότητος που δεν δύναται να τα` αναφέρωμε εις την αίτησιν).Αυτός είπε ότι ο Στάλιν πρόδωσε την Ουκρανία στους γερμανούς. Όλους τους ρώσσους αντάρτες και τους Έλληνας αντάρτες ονόμασε προδότας της Πατρίδος. Ο νεώτερος αυτός αφιχθείς εις τους ρώσσους αντάρτες κατά το μεθύση το οποίον έκανε ομολογούσε ότι περνούσε εις τους γερμανούς καλά, είπε αυτός ότι τετράκις βγήκε με τους γερμανούς κατά των ανταρτών του ΕΛΑΣ. Με όλας αυτάς τας ενοχλήσεις τας οποίας έκανε χθές στο χωριό ενώπιον του λαού χαρακτηρήσθη πολύ αντίθετος από ότι είναι ένας άνδρας της Σοβιετικής ενώσεως.
Απόφασις : Ο Συναγ. Σαλουνόφ Αλέξανδρος παραβρισκόταν 17 μήνες στις γερμανικές ομάδες της Ελλάδος είχε την ευκαιρία να έλθη προς τους αντάρτες ενωρίτερα αλλά περίμενε το τέλος του πολέμου και καταλαβαίνοντας ότι ο πόλεμος θα είναι υπέρ της Σ. Ένωσης με τη βοήθεια του σύντροφου Κατσιούρην ήλθε τους αντάρτες. Αφ`ότου αφίχθη έδειξε ότι δεν μένει καθόλου ευχαριστημένος με την ζωή των ανταρτών. Ημείς η ρωσσική ομάς ανταρτών λογαριάζουμε τας ενοχλήσεις αυτάς αυτόν ταραχοποιόν και τον ίδιον ως ένοχο. Γιαυτό από λογαριάζουμε για της ταραχές που είχε κανομένες και παρακαλούμεν να λάβετε τα μέτρα τα οποία λαμβάνετι και εις τους Έλληνας αντάρτες.

2) Οι αντάρτες Γιανιουσκίκ Γριγόρι και κασλοφ Νικολάς αυτοί αναφέρονται ως ένοχοι της πράξεως της οποίας έγινε χθές τέτοια χτηπήματα και μιθίσματα είχον γίνει απ`αυτούς τους δυο πολλάκις και οι οποίοι ήλθον και χθές και άκεμαν τα ίδια. Αυτοί στις προηγούμενες μάχες κατά των Γερμανών ήχον δίξει τον εαυτόν τους φοβισμένον και πανικόβλητον. Σε κάθε μάχη άφινον τους συντρόφους τους και τα όπλα τους κι έφευγον από το πεδίον της μάχης. Ο Γρηγόρης Γιάνουσκινη και ο Κασλωφ Νικολάι είναι η αιτία και σπέρνουν τη διχόνοια μεταξύ μας. Ημείς οι Ρόσσοι αντάρτες με της διαταγές της δικί σας, φτιάξαμε χωριστά ροσσική διμηρία. Παρακαλούμε σ`αυτά τα πρόσωπα να λάβετε τα αυστηρότατα μέτρα και να τους αποσπάσετε από την διμηρία μας διότι δεν τους θέλουμε, χωρίς τιμωρία αυτών είναι φύση αδύνατον να γίνη πιθαρχία και εις άλους στρατιώτας και σε μάχην.

Αξιωματικός της Ρωσσικής διμηρίας.
 Μαγκομέτοφ
26-8-44
Παρακαλούμε να το συντομεύσετι όσον μπορείται το γρηγορότερον.

 Ακριβές Αντίγραφον

=====================================================

Μερικές ημέρες μετά την αναγνωριστική πτήση έγινε ο μεγάλος βομβαρδισμός. Στην αρχή ακούστηκε η σειρήνα κινδύνου. Τρέξαμε όλοι να κρυφτούμε όπου σε ασφαλές μέρος. Εγώ πήγα στο εργοστάσιο που φτιάχναμε και κρύφτηκα σε μια τρύπα έτσι ώστε να μπορώ να βλέπω τι γίνεται έξω. Μαζί μου ήταν και ένας Ρώσος. Αφού γνωριστήκαμε τον ρώτησα αν είναι καλός ο κομμουνισμός. Αυτός μου απάντησε ότι δεν είναι καλός και όλοι το ίδιο είναι.
(ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΠΟΥΛΟΣ – ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ- Ανάρτηση 033)


=======================================================

Κατά τον δεύτερον παγκόσμιον πόλεμον, όταν πλέον ήρχισε να διαφαίνεται η ήτα του Χιλτρερισμού και ότι αι Ρώσικαί Στρατιαί θα εγένοντο κύριοι της Βαλκανικής Χερσονήσου, ο τότε Πρωθυπουργός της Αγγλίας κ.  Τσώρτιλ, εκινήθη δραστηρίως διά να κρατήση την Ελλάδα υπό την σφαίραν επιρροής της Αγγλικής Αυτοκρατορίας πάση θυσία διότι θα ήτο λίαν καταστρεπτική διά τα Αγγλικά συμφέροντα, η κάθοδος των Ρώσσων εις την Μεσόγειον.
……………………………………………………………………………………..
Εξ όσων απεκαλύφθησαν και εγράφησαν μετά τον Β΄ Παγκόσμιον Πόλεμον από τα απόρρητα της μυστικής διπλωματίας, φαίνεται καθαρά ότι ο Μέγας Τσώρτσιλ δεν θα εδίσταζε να συμμαχήση με τους Γερμανούς και να τους στρέψη εναντίον της Ρωσσίας, εάν το Κρεμλίνον δεν εδέχετο να αφήση την Ελλάδα εις την σφαίραν επιρροής των Δυτικών.
………………………………………………………………………………
Ιδού τι γράφει ο κ. Τσώρτσιλ εις τα απομνηνευματά του γιά την Ελλάδα:
………………………………………………………………………………
Τόμος έκτος. Κεφ. 15ον σελίς 202
«Το απόγευμα της 4ης Οκτωβρίου 1944 προσγειώθημεν στο αεροδρόμιο της Μόσχας , όπου εγίναμε με πολλή εγκαρδιότητα και πολλές τιμές δεκτοί από τον Μολότωφ και διάφορες άλλες υψηλές προσωπικότητες………………………………… Η στιγμή ήταν ευνοϊκή για να ενεργήσω και γι΄ αυτό εδήλωσα: Άς ρυθμίσωμεν τας υποθέσεις των Βαλκανίων. Τα στρατευματά σας ευρίσκονται εις Ρουμανίαν και Βουλγαρίαν. Έχομεν συμφέροντα, αποστολάς και πράκτορας εις τας χώρας αυτάς. Ας αποφύγωμεν να έλθωμεν εις σύγκρουσιν διά θέματα τα οποία δεν αξίζουν τον κόπον. Όσον αφορά την Μεγάλην Βρεταννίαν και την Ρωσσίαν τι θα ελέγατε διά μίαν υπεροχήν υμών κατά 90% εις την Ελλάδα, και μίαν ισότητα 50-50 εις Γιουγκοσλαβίαν; Ενώ μετέφραζαν τα λόγια μου, έγραφα σε μισό φύλλο χαρτιού.
Ρουμανία
Ρωσσία  …………….90%
Οι λοιποί ……………10%
Ελλάς
Μεγάλη Βρετανία …..90% (εν συμφωνία μετά των Ηνωμ. Πολιτειών)
Ρωσσία ………………10%
Γιουγκοσλαβία ………50-50 %
Βουλγαρία
Ρωσσία ……………….75%
Οι λοιποί  …………….25%

Έσπρωξα το χαρτί εμπρός στον Στάλιν,  στο οποίο είχε γίνει ήδη η μετάφρασις των προηγουμένων. Ακολούθησε μια μικρή παύσις. Κατόπιν επήρε στο χέρι το μπλέ του μολύβι, εχάραξε ένα μεγάλο σημείο επάνω στο χαρτί για να δείξη ότι το εγκρίνει μου επέστρεψε το χαρτί. Τα πάντα ετακτοποιήθησαν σε λιγώτερο χρόνο από ό,  τι χρειάζεται τώρα διά να το γράψω.
………………………………………………………………………………
Ηκολούθησε κατόπιν μακρά σιωπή. Το χαρτί με την μπλέ του γραμμή, παρέμενε στο κέντρο του τραπεζιού. Είπα τελικά:
«Μήπως θεωρηθή κάπως κυνικόν το να ρυθμίσει τα προβλήματα αυτά από τα οποία εξαρτάται η τύχη εκατομμυρίων ατόμων κατά τόσον πρόχειρον τρόπον; Ας κάψωμεν το χαρτί αυτό». «Όχι κρατησατέ το» είπε ο Στάλιν………»
……………………………………………………………………………………..
Το Κρεμλίνον εθυσίασε το Ελληνικό Προλεταριάτον χάριν του Διεθνούς Προλεταριάτου.
(ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΕΜΜ. ΒΑΖΑΙΟΥ – Ανάρτηση 017)

=====================================================

Προκειμένου να διευκολύνει το "πέρασμα" της Ελλάδας στη βρετανική σφαίρα επιρροής, ο Ουίνστον Τσόρτσιλ δε δίστασε να κάνει κάτι μοναδικό στα χρονικά του πολέμου, ενώ αυτός ακόμη συνεχιζόταν.
Να, πώς περιγράφει το γεγονός ο Αλμπερτ Σπέερ, υπουργός της Πολεμικής και Βιομηχανικής Παραγωγής του Χίτλερ, σε συνέντευξή του στον Β. Μαθιόπουλο, που είχε δημοσιευτεί στο "Βήμα" στα 1976 (Το απόσπασμα είναι από το βιβλίο του ίδιου "Ο Δεκέμβριος του 1944"):
"Είμαι αυτήκοος μάρτυρας ενός γεγονότος, που μας είχε προκαλέσει πολύ μεγάλη εντύπωση το φθινόπωρο του 1944. Θυμάμαι συγκεκριμένα ότι ο στρατηγός Γιοντλ, αρχηγός του Γενικού (γερμανικού) Επιτελείου, ήρθε μια μέρα και μου ανέφερε ότι επήλθε συμφωνία σε υψηλό επίπεδο μεταξύ Αγγλίας και Γερμανίας, που αφορούσε την Ελλάδα. Η συμφωνία αυτή, πρωτοφανής μέχρι τότε και όπως γνωρίζω ΜΟΝΑΔΙΚΗ σε όλο τον Β` Παγκόσμιο Πόλεμο, αφορούσε - όπως, τουλάχιστον, μου είπε ο Γιοντλ - την εκκένωση της Ελλάδας από τα γερμανικά στρατεύματα χωρίς βρετανική ενόχληση. Η συμφωνία αυτή έγινε στη Λισαβόνα και το ποιος είχε την πρωτοβουλία δεν ξέρω, αλλά πιστεύω ότι δεν έγινε σε διπλωματικό επίπεδο, αλλά πολύ ψηλότερα, για να μην υπάρξουν ακριτομυθίες. Η πληροφορία για το περίεργο αυτό "τζέντλεμαν αγκρίμεντ" μεταξύ Λονδίνου και Βερολίνου προκάλεσε σε όσους το έμαθαν κατάπληξη. Και, πράγματι, οι Αγγλοι την τήρησαν. Τα γερμανικά πολεμικά και μεταγωγικά σκάφη φορτώθηκαν στρατό από τα ελληνικά νησιά - που εκκένωσαν - πέρασαν, το φθινόπωρο του 1944, ανενόχλητα μπροστά από τα μάτια των Βρετανών και ανάμεσα από τα βρετανικά υποβρύχια στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο. Το τίμημα της συμφωνίας, κατά τη γνώμη μου, ήταν να παραχωρήσουν οι Γερμανοί τη Θεσσαλονίκη στους Αγγλους αμαχητί και μ' αυτόν το τρόπο η Ελλάδα να περιέλθει στο δυτικό στρατόπεδο. Και, βέβαια, ο Χίτλερ θα διατηρούσε ανέπαφες τις δικές του δυνάμεις, που κατείχαν το ελληνικό χώρο".
=====================================================

«φαίνεται καθαρά ότι ο Μέγας Τσώρτσιλ δεν θα εδίσταζε να συμμαχήση με τους Γερμανούς και να τους στρέψη εναντίον της Ρωσσίας, εάν το Κρεμλίνον δεν εδέχετο να αφήση την Ελλάδα εις την σφαίραν επιρροής των Δυτικών». Εμμ. Βαζαίος

Σημειωσή μου: Διόρθωση κειμένου ¨δεν θα εδίσταζε¨ σε ¨δεν εδίσταξε¨!!!
=====================================================
"Ας μείνει ήσυχη η Ελλάδα, θα πάρει όλα όσα της ανήκουν. Θ' αποκτήσει τα εδάφη της στο ακέραιο και θα ζήσει περήφανη και ηρωική μέσα στους νικητές..."
Ουίνστον Τσώρτσιλ

"Όταν νικήσουμε θα μπούμε στη Βουλγαρία ως τιμωροί, στη Γιουγκοσλαβία ως ελευθερωτές και στην Ελλάδα ως προσκυνητές..."
Ιωσήφ Στάλιν

Οι καρδιές μας είναι μαζί με τους άνδρες, τις γυναίκες και τα παιδιά της Ελλάδας. Ποτέ δε θα λησμονήσουμε τις αδικίες που έχουν διαπραχθεί σε βάρος της Ελλάδας, όταν έρθει η ημέρα της κρίσης..."
Χένρι Ουάλας, Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, 1944


=====================================================

Υ.Γ.
* ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΜΕΤΑΔΙΔΟΤΑΝ -ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΤΟΣ ΙΟΣ (ΚΑΙ!) ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΓΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΚΕ ΚΥΡΙΩΣ  ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑΣ!!! (Για θυσία Ελλήνων στο βωμό των διεθνών ΑΡΧΕΚΑΚΩΝ!!!)

**¨Ν’ αγαπάς την ευθύνη. Εγώ, εγώ μονάχος μου έχω χρέος να σώσω τη γης. Αν δε σωθεί, εγώ φταίω¨. (Νικ. Καζαντζάκης)

18/7/12
Σωτήρης Ριζόγιαννης


http://rozosotiris.blogspot.gr/search/label/%28037%29.%CE%9F%20%C2%A8%CE%9C%CE%95%CE%93%CE%91%CE%A3%C2%A8%20%CE%A4%CE%A3%CE%A9%CE%A1%CE%A4%CE%A3%CE%99%CE%9B%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%9F%20%C2%A8%CE%9C%CE%95%CE%93%CE%91%CE%A3%C2%A8%20%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%9B%CE%99%CE%9D%20%CE%9F%CE%99%20%CE%9A%CE%91%CE%9B%CE%A5%CE%A4%CE%95%CE%A1%CE%9F%CE%99%20%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A6%CE%9F%CE%99%20%20%CE%A4%CE%97%CE%A3%20%20%CE%9A%CE%A5%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A4%CE%91%CE%A3

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια που δεν συνάδουν με το περιεχόμενο της ανάρτησης, όπως και σχόλια υβριστικά προς τους αρθρογράφους, προσβλητικά σχόλια προς άλλους αναγνώστες σχολιαστές και λεκτικές επιθέσεις προς το ιστολόγιο θα διαγράφονται.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...