Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2016

Η ΕΒΡΑΪΚΗ ΜΟΣΑΝΤ, ΜΙΑ ΜΥΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙ – ΕΥΠ. ΕΥΠ, Δ΄ ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε επίσης: ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΑΛΑΣ, Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΤΗΣ CIA. ΤΟΝ ΚΑΤΕΔΩΣΑΝ ΣΤΟΥΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΣ ΟΙ «ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ». ΕΥΠ, Α΄ ΜΕΡΟΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΥΠ, Β΄ ΜΕΡΟΣ

ΜΙΑ ΜΥΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΛΑΜΑΤΑ. ΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΠ ΣΤΑ ΧΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΘΟΥ ΒΟΥ. ΕΥΠ, Γ΄ ΜΕΡΟΣ

ΤΟ  ΣΥΝΘΗΜΑ  ΤΗΣ  ΜΟΣΑΝΤ: 
 "ΜΕ  ΑΠΑΤΕΣ  ΚΕΡΔΙΖΕΤΑΙ  Ο  ΠΟΛΕΜΟΣ", 

Παροιμίαι: 24,6   «μετὰ κυβερνήσεως γίνεται πόλεμος».

Το πρώην σύνθημα της Μοσάντ: be-tahbūlōt ta`aseh lekhā milkhamāh (Εβραϊκά: בתחבולות תעשה לך מלחמה, δηλαδή, «με την σοφή συμβουλή πρέπει να κάνεις τον πόλεμό σου».  Σύμφωνα  με  τον  Ιουδαίο  πράκτορα  η  Μοσάντ  είχε  αντικαταστήσει  την  «κυβέρνηση = σοφή  συμβουλή»  με  την  λέξη  «απάτη».

"Η ένταξη στη Μοσάντ είναι πολύ δύσκολο πράγμα, αφού από τους 5000 που επιλέγονται κάθε τρία χρόνια, το πολύ 15 να κατορθώσουν να ενταχθούν στην οργάνωση.  Γενικά για να φτάσει κανείς στο σημείο να γίνει μέλος της Μοσάντ θα πρέπει να είναι διατεθειμένος να δώσει τη ζωή του για το Ισραήλ.  Οι εκπαιδευόμενοι της Μοσάντ διδάσκονται να λένε απλώς στο κοινωνικό περιβάλλον τους πως δουλεύουν στο υπουργείο άμυνας.  Η μυστική αυτή υπηρεσία προσπαθεί να είναι όσο μυστικότερη γίνεται, και αντίθετα με τη cia κι άλλες μυστικές υπηρεσίες ανά τον κόσμο, οι ιθύνοντές της δεν είναι γνωστοί, δεν αναφέρεται δημόσια το μέρος του προϋπολογισμού του Ισραήλ που πάει στην υπηρεσία, ούτε είναι επισήμως γνωστό το κεντρικό γραφείο της. Αν και ισχυρή, η οργάνωση είναι πολύ μικρή, με περίπου 1200 εργαζόμενους, μαζί με τις καθαρίστριες και τους οδηγούς. Η επιτυχία της οφείλεται μεν στο φανατισμό και την αποφασιστικότητα των μελών της, οι οποίοι σχεδόν ποτέ δε θα’λεγαν ούτε ένα πράγμα για τη δουλειά τους.  Η Μοσάντ λοιπόν λειτουργεί σχεδόν ανεξάρτητα απ’το κράτος του Ισραήλ, και πρακτικά δε λογοδοτεί σ’αυτό.  Στην  Μοσάντ  υπάρχει  αυστηρή επιλογή και εκπαίδευση των μελών αυτής της κλειστής ομάδας, που, εκτός από την υψηλή νοημοσύνη κι ευστροφία τους, θα πρέπει επίσης σίγουρα νά’χουν ανεπτυγμένα όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του κατασκόπου, όπως την τεχνική του χαμαιλέοντα (αληθοφανέστατη κάλυψη για παραπλάνηση), την αποφασιστικότητα, την  τάση  να  είναι  αδίστακτοι".

 Η  τακτική  που  πρέπει  να  ακολουθεί  η Μοσάντ  και  γενικά  η  πολεμική  μηχανή  του  Ισραήλ  απέναντι  σε  όλους  τους  λαούς  περιγράφεται  φανερά  στα  βιβλία  της  «ΠΑΛΑΙΑΣ   ΔΙΑΘΗΚΗΣ»,  Δευτερονόμιο,  Ιησούς  του  Ναυή  και  Α΄ Βασιλειών.  Εκεί  ο  Ιεχωβά  διατάζει  τα  ένοπλα  Εβραϊκά  τμήματα  να  «εξολοθρεύουν  κάθε  τι  που  αναπνέει».

 

ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟ:  Ο  ΙΕΧΩΒΑ  ΘΑ  ΔΩΣΕΙ  ΣΤΟΥΣ  ΕΒΡΑΙΟΥΣ  ΟΛΑ  ΤΑ  ΑΓΑΘΑ  ΚΑΙ  ΟΙ  ΕΒΡΑΙΟΙ  ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ  ΑΦΑΝΙΣΟΥΝ  ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ  ΛΑΟΥΣ  ΧΩΡΙΣ  ΕΛΕΟΣ

Δευτ. 6,10    Καὶ ἔσται ὅταν εἰσαγάγῃ σε Κύριος ὁ Θεός σου εἰς τὴν γῆν, δοῦναί σοι, πόλεις μεγάλας καὶ καλάς, ἃς οὐκ ᾠκοδόμησας,

Δευτ. 6,11   οἰκίας πλήρεις πάντων ἀγαθῶν ἃς οὐκ ἐνέπλησας, λάκκους λελατομημένους, οὓς οὐκ ἐξελατόμησας, ἀμπελῶνας καὶ ἐλαιῶνας, οὓς οὐ κατεφύτευσας, καὶ φαγὼν καὶ ἐμπλησθεὶς καὶ εἰσέλθῃς καὶ κληρονομήσῃς τὴν γῆν τὴν ἀγαθήν, ἣν ὤμοσε Κύριος τοῖς πατράσιν ὑμῶν,

Δευτ. 7,1      Ἐὰν δὲ εἰσάγῃ σε Κύριος Θεός σου εἰς τὴν γῆν, εἰς ἣν εἰσπορεύῃ ἐκεῖ κληρονομῆσαι αὐτήν, καὶ

Δευτ. 7,2      καὶ παραδώσει αὐτοὺς Κύριος ὁ Θεός σου εἰς τὰς χεῖράς σου καὶ πατάξεις αὐτούς, ἀφανισμῷ ἀφανιεῖς αὐτούς, οὐ διαθήσῃ πρὸς αὐτοὺς διαθήκην, οὐδὲ μὴ ἐλεήσητε αὐτούς,

Δευτ. 7,3     οὐδὲ μὴ γαμβρεύσητε πρὸς αὐτούς· τὴν θυγατέρα σου οὐ δώσεις τῷ υἱῷ αὐτοῦ, καὶ τὴν θυγατέρα αὐτοῦ οὐ λήψῃ τῷ υἱῷ σου·

Δευτ. 7,5      ἀλλ᾿ οὕτω ποιήσετε αὐτοῖς· τοὺς βωμοὺς αὐτῶν καθελεῖτε καὶ τὰς στήλας αὐτῶν συντρίψετε καὶ τὰ ἄλση αὐτῶν ἐκκόψετε καὶ τὰ γλυπτὰ τῶν θεῶν αὐτῶν κατακαύσετε πυρί·

Δευτ. 7,6      ὅτι λαὸς ἅγιος εἶ Κυρίῳ τῷ Θεῷ σου, καὶ σὲ προείλετο Κύριος ὁ Θεός σου εἶναι αὐτῷ λαὸν περιούσιον παρὰ πάντα τὰ ἔθνη, ὅσα ἐπὶ προσώπου τῆς γῆς.

 

 

Δευτ. 6,10      Οταν o  Θεός σου, σε εισαγάγη εις την γην, να δώση εις σε την χώραν η οποία έχει πόλεις μεγάλας και ωραίας, τας οποίας δεν έκτισες συ,

Δευτ. 6,11    οικίας πλήρεις από όλα τα αγαθά, τας οποίας δεν εγέμισες συ, φρέατα και δεξαμενάς λαξευμένας και κτισμένας, τας οποίας δεν ελάξευσες και δεν έκτισες συ, αμπέλια και ελαιώνας που δεν εφύτευσες συ. Αυτά θα είναι ιδικά σου. Θα φάγης και θα χορτάσης.

 

Δευτ. 7,2        και θα παραδώση αυτούς Κυριος ο Θεός σου εις τα χέρια σου, θα κτυπήσης αυτούς, θα τους εξαφανίσης τελείως, δεν θα συνάψης καμμίαν συνθήκην μαζή των και δεν θα τους λυπηθήτε καθόλου.

Δευτ. 7,3      Δεν θα έλθετε εις γάμους μαζή των. Ούτε την θυγατέρα σου θα δώσης ως σύζυγον στον υιόν κάποιου από αυτούς, ούτε την θυγατέρα εκείνου θα πάρης ως νύμφην δια τον υιόν σου.

Δευτ. 7,5        Αλλά και αυτά ακόμη θα πράξης εναντίον των αλλοεθνών· Θα κρημνίσετε τους βωμούς των, θα συντρίψετε τας στήλας, θα κατακάψετε τα ιερά δάση των και θα κάψετε εις την φωτιά τα ξυλόγλυπτα αγάλματά των.

Δευτ. 7,6        Διότι συ εν αντιθέσει προς εκείνους είσαι λαός άγιος, αφιερωμένος στον Κυριον και Θεόν σου. Κυριος ο Θεός σου σε εξέλεξεν ανάμεσα από όλα τα άλλα έθνη της γης να είσαι ιδική του εκλεκτή περιουσία.

 

 

 

 

Δευτ. 20,13   ἕως ἂν παραδῷ σοι αὐτὴν Κύριος ὁ Θεός σου εἰς τὰς χεῖράς σου, καὶ πατάξεις πᾶν ἀρσενικὸν αὐτῆς ἐν φόνῳ μαχαίρας,

Δευτ. 20,14   πλὴν τῶν γυναικῶν καὶ τῆς ἀποσκευῆς καὶ πάντα τὰ κτήνη καὶ πάντα, ὅσα ἂν ὑπάρχῃ ἐν τῇ πόλει, καὶ πᾶσαν τὴν ἀπαρτίαν προνομεύσεις σεαυτῷ καὶ φαγῇ πᾶσαν τὴν προνομὴν τῶν ἐχθρῶν σου, ὧν Κύριος ὁ Θεός σου δίδωσί σοι.

Δευτ. 20,16   ἰδοὺ δὲ ἀπὸ τῶν πόλεων τῶν ἐθνῶν τούτων, ὧν ὁ Κύριος ὁ Θεός σου δίδωσί σοι κληρονομεῖν τὴν γῆν αὐτῶν, οὐ ζωγρήσετε ἀπ᾿ αὐτῶν πᾶν ἐμπνέον,

 

Δευτ. 20,13    μέχρις ότου Κυριος ο Θεός σας παραδώση αυτήν εις τα χέρια σας, οπότε σεις θα περάσετε εν στόματι μαχαίρας πάντα αρσενικόν της πόλεως.

Δευτ. 20,14    Τας γυναίκας όμως και τα παιδιά και τα κτήνη και όλα όσα υπάρχουν εις την πόλιν και όλην την περιουσίαν αυτής θα την πάρετε δια τον εαυτόν σας ως λείαν πολέμου, θα φάγετε και θα απολαύσετε τα τρόφιμα και τα λάφυρα των εχθρών σας, τα οποία ο Κυριος σας δίδει.

Δευτ. 20,16    Ιδού όμως πως θα συμπεριφερθήτε προς τας πόλεις των λαών τούτων, των οποίων τας χώρας έδωσε Κυριος ο Θεός σας εις σας ως κληρονομίαν· δεν θα αφήσετε εις την ζωήν και δεν θα συλλάβετε ζωντανόν ως αιχμάλωτον κανένα, που αναπνέει,

 

ΙΗΣΟΥΣ  ΤΟΥ  ΝΑΥΗ:  ΘΑ  ΣΦΑΞΕΤΕ  ΟΤΙ  ΑΝΑΠΝΕΕΙ

 

ΙτΝ. 10,39    ἔλαβον αὐτὴν καὶ τὸν βασιλέα αὐτῆς καὶ τὰς κώμας αὐτῆς καὶ ἐπάταξεν αὐτὴν ἐν στόματι ξίφους καὶ ἐξωλόθρευσαν αὐτὴν καὶ πᾶν ἐμπνέον ἐν αὐτῇ καὶ οὐ κατέλιπον αὐτῇ οὐδένα διασεσωσμένον· ὃν τρόπον ἐποίησαν τῇ Χεβρὼν καὶ τῷ βασιλεῖ αὐτῆς, οὕτως ἐποίησαν τῇ Δαβὶρ καὶ τῷ βασιλεῖ αὐτῆς.

ΙτΝ. 10,40    καὶ ἐπάταξεν Ἰησοῦς πᾶσαν τὴν γῆν τῆς ὀρεινῆς καὶ τὴν Ναγὲβ καὶ τὴν πεδινὴν καὶ τὴν Ἀσηδὼθ καὶ τοὺς βασιλεῖς αὐτῆς, οὐ κατέλιπον αὐτῶν σεσωσμένον· καὶ πᾶν ἐμπνέον ζωῆς ἐξωλόθρευσεν, ὃν τρόπον ἐνετείλατο Κύριος ὁ Θεὸς Ἰσραήλ,

ΙτΝ. 10,41    ἀπὸ Κάδης Βαρνῆ ἕως Γάζης, πᾶσαν τὴν Γοσὸμ ἕως τῆς Γαβαών,

 

 

ΙτΝ. 10,39      Κατέλαβαν αυτήν και τον βασιλέα της και τας κωμοπόλεις αυτής. Επέρασαν εν στόματι μαχαίρας τους κατοίκους της και κάθε τι που ανέπνεεν εντός αυτής, και δεν αφήκαν τίποτε να διαφύγη τον όλεθρον. Οπως έκαμαν εις την Χεβρών και τον βασιλέα της έτσι έκαμαν εις την Δαβίρ και τον βασιλέα της.

 

ΙτΝ. 10,40     Ο Ιησούς εκτύπησε και κατενίκησεν όλην την ορεινήν περιοχήν της νοτίου Παλαιστίνης, την Ναγέβ της νοτίου Παλαιστίνης, την πεδινήν περιοχήν και την Ασιδώθ και τους βασιλείς αυτής. Δεν αφήκαν κανένα εν ζωή. Εξωλόθρευσαν κάθε ζώσαν ύπαρξιν, όπως τους είχε διατάξει Κυριος ο Θεός του Ισραήλ.

ΙτΝ. 10,41      Από την Καδης Βαρνή έως την Γαζαν, όλην την χώραν Γοσόμ μέχρι της Γαβαών,

 

 

Α΄ ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ:  ΔΕΝ  ΘΑ  ΛΥΠΗΘEIΤΕ  ΤΙΠΟΤΕ.  ΘΑ  ΣΦΑΞΕΤΕ  ΑΝΔΡΕΣ,  ΓΥΝΑΙΚΕΣ,  ΝΗΠΙΑ,  ΘΗΛΑΖΟΝΤΑ,  ΚΑΙ  ΟΛΑ  ΤΑ  ΖΩΑ

Α Βασ. 15,3   καὶ νῦν πορεύου καὶ πατάξεις τὸν Ἀμαλὴκ καὶ Ἱερὶμ καὶ πάντα τὰ αὐτοῦ καὶ οὐ περιποιήσῃ ἐξ αὐτοῦ καὶ ἐξολοθρεύσεις αὐτὸν καὶ ἀναθεματιεῖς αὐτὸν καὶ πάντα τὰ αὐτοῦ καὶ οὐ φείσῃ ἀπ᾿ αὐτοῦ καὶ ἀποκτενεῖς ἀπὸ ἀνδρὸς καὶ ἕως γυναικὸς καὶ ἀπὸ νηπίου ἕως θηλάζοντος καὶ ἀπὸ μόσχου ἕως προβάτου καὶ ἀπὸ καμήλου ἕως ὄνου.

Α Βασ. 15,3    Πηγαινε λοιπόν τώρα να κτυπήσης τους Αμαληκίτας και αναθεμάτισε αυτούς και όλα τα υπάρχοντά των. Δεν θα λυπηθής κανένα, αλλά θα εξολοθρεύσης αυτούς, θα αναθεματίσης αυτούς και τα υπάρχοντά των. Κανένα από αυτούς δεν θα λυπηθής αλλά θα φονεύσης όλους, από άνδρα έως γυναίκα, από νήπιον μέχρι και θηλάζον, από μοσχάρι μέχρι προβάτον, από καμήλαν μέχρι όνον”.

 

Από  το  εξαιρετικό βιβλίο,  του Καναδοϊσραηλινού συγγραφέα Βίκτορ  Οστρόφσκι:   «Στα άδυτα της Μοσάντ».

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερο βιβλίο, στο οποίο ο συγγραφέας περιγράφει τη συνεργασία του με τη γνωστή μυστική υπηρεσία του Ισραήλ από την επιλογή του ως την αποπομπή του έπειτα από μια σύντομη σταδιοδρομία ως κατσά (αρχικατασκόπου).


Ο πολλωνικής καταγωγής Οστρόφσκι γεννήθηκε το 1943 στην Αλμπέρτα του Καναδά, αλλά μετανάστευσε στο Ισραήλ με την οικογένειά του σε ηλικία 5 ετών. Όπως όλοι οι ανατολικοευρωπαΪκής καταγωγής Εβραίοι στην Αμερική (Ασκεναζίμ), έτσι και η οικογένεια του Οστρόφσκι διέφυγε εκεί για ν’αποφύγει τα αντιεβραϊκά ναζιστικά μέτρα. Στο Ισραήλ αργότερα συμμετείχε στο στρατό, στο ναυτικό και υπηρέτησε σε πολλούς πολέμους. Ήταν άρτια εκπαιδευμένος για στρατιωτικές επιχειρήσεις, κι έτσι δε δυσκολεύτηκε πολύ να επιλεγεί ως υποψήφιο μέλος της Μοσάντ, στο μηχανισμό της οποίας έπρεπε να εκπαιδευτεί τρία χρόνια μέχρι ν’αποκτήσει τον τίτλο του αρχικατασκόπου. Η ένταξη στη Μοσάντ είναι πολύ δύσκολο πράγμα, αφού από τους 5000 που επιλέγονται κάθε τρία χρόνια, το πολύ 15 να κατορθώσουν να ενταχθούν στην οργάνωση, ενώ υπάρχουν και φορές που δεν έχει επιτύχει κανένα μέλος.

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει εκτενέστατα ερωτηματολόγια, ψυχολογικές εξετάσεις, ασκήσεις στην παρακολούθηση, στην προστασία και στην προσωπική ασφάλεια, στη χρήση όπλων σε δύσκολες καταστάσεις, στην κάλυψη με ψευδώνυμα, ψεύτικα διαβατήρια κλπ, στο χειρισμό και παραπλάνηση άλλων ανθρώπων κλπ, και εάν κάποιος αποτύχει σε οποιαδήποτε βαθμίδα της εκπαίδευσης εκδιώκεται με συνοπτικές διαδικασίες χωρίς νά’χει το δικαίωμα επανεισαγωγής.

Επειδή πολλές από τις ασκήσεις αντίκεινται στο νόμο, οι εκπαιδευόμενοι κινδυνεύουν κάθε φορά να συλληφθούν από την αστυνομία, και γι’αυτό το λόγο συχνά γίνονται αιφνιδιαστικές σκηνοθετημένες αστυνομικές παρεμβάσεις, ώστε να συνειδητοποιήσουν τον κίνδυνο. Γενικά για να φτάσει κανείς στο σημείο να γίνει μέλος της Μοσάντ θα πρέπει να είναι διατεθειμένος να δώσει τη ζωη του για το Ισραήλ, το οποίο θεωρεί ως υπόδειγμα κράτους που απειλείται από τους πάντες, γι’αυτό και δε θ’αποκαλύψει εύκολα στοιχεία σε τρίτους. Οι εκπαιδευόμενοι της Μοσάντ διδάσκονται να λένε απλώς στο κοινωνικό περιβάλλον τους πως δουλεύουν στο υπουργείο άμυνας.

Μοσάντ (Mossad) σημαίνει απλώς ινστιτούτο, με πλήρες όνομα Ινστιτούτο Πληροφοριών και ειδικών αποστολών. Ιδρύθηκε το 1949, ένα χρόνο μετά την επίσημη ίδρυση του ισραηλινού κράτους. Η οργάνωση ασχολείται με θέματα κυρίως του εξωτερικού, όπως με τη βοήθεια των Εβραίων της διασποράς, την παρακολούθηση των σχεδίων αντιισραηλινών χωρών και την προσπάθεια ματαίωσής τους, την παρακολούθηση καίριων προσώπων αντιισραηλινών οργανώσεων ή κρατών και την προσπάθεια σύλληψης ή εκτέλεσής τους, κλπ. Αν και στρέφει κυρίως το ενδιαφέρον της στις αραβικές χώρες και σε όσες ευρωπαΪκές έχουν σχέσεις μαζί τους, πρακτικά παρακολουθεί όλον τον κόσμο. Από την αρχή υπήρξε συμφωνία με τις ΗΠΑ, το βασικό υποστηρικτή του Ισραήλ ως σήμερα, να μη χρησιμοποιούν μέλη της Μοσάντ ως κάλυψη αμερικανικές ταυτότητες κι ούτε νε νεεργούν εκεί, αλλ’όπως φαίνεται απ’το βιβλίο, υπάρχει η μυστικότατη ομάδα αλ που διεισδύει ακόμα κι εκεί. Άλλες εξειδικευμένες ομάδες είναι οι νιβιότ, εξειδικευμένοι στη χρήση κατασκοπευτικού εξοπλισμού κατά ατόμων, η μετσαντά με το τμήμα δολοφονιών κλπ. Οι κατσά είναι οι αρχικατάσκοποι, απ’τους οποίους υπάρχουν λίγες δεκάδες, οι οποίοι συνήθως διευθύνουν μικρές ομάδες πρακτόρων. Την εποχή που γράφτηκε το βιβλίο υπήρχε ακόμα η Σοβιετική ένωση, όπου η υπηρεσία δεν είχε τόσο εύκολη πρόσβαση. Η μυστική αυτή υπηρεσία προσπαθεί να είναι όσο μυστικότερη γίνεται, και αντίθετα με τη cia κι άλλες μυστικές υπηρεσίες ανά τον κόσμο, οι ιθύνοντές της δεν είναι γνωστή, δεν αναφέρεται δημόσια το μέρος του προϋπολογισμού του Ισραήλ που πάει στην υπηρεσία, ούτε είναι επισήμως γνωστό το κεντρικό γραφείο της, το οποίο βρίσκεται κανονικά έξω απ’το Τελ Αβίβ σ’ένα κτίριο που υποτίθεται φιλοξενεί πολιτικούς του εξωτερικού που επισκέπτονται το Ισραήλ. Αν και ισχυρή, η οργάνωση είναι πολύ μικρή, με περίπου 1200 εργαζόμενους, μαζί με τις καθαρίστριες και τους οδηγούς, όπως λέει με κάποια υπερβολή ο συγγραφέας. Η επιτυχία της οφείλεται μεν στο φανατισμό και την αποφασιστικότητα των μελών της, οι οποίοι σχεδόν ποτέ δε θα’λεγαν ούτε ένα πράγμα για τη δουλειά τους, οφείλεται δε και στις χιλιάδες Εβραίων εθελοντών (σαγιανίμ) ανά τον κόσμο, οι οποίοι καλύπτουν ποικιλοτρόπως τις ανάγκες των κατασκόπων στο εξωτερικό (π.χ. παροχή ηλεκτρονικού εξοπλισμού, όπλων, πληροφοριών, στέγης, ιατρικής περίθαλψης κλπ), είτε εν γνώσει τους είτε εν αγνοία τους. Δεν αποκλείεται ο Ζαν Κοέν, που τελούσε ως ανεπίσημος πράκτορας Ελλάδας-Ισραήλ μεταξύ 1970-1990, νά’ταν εθελοντής ή και μέλος της οργάνωσης, εφόσον αναφέρεται συχνά στο βιβλίο πως σε περιπτώσεις χωρών χωρίς επίσημες σχέσεις με το Ισραήλ, μεσολαβούν πράκτορες.

 Η Μοσάντ λοιπόν λειτουργεί σχεδόν ανεξάρτητα απ’το κράτος του Ισραήλ, και πρακτικά δε λογοδοτεί σ’αυτό.

Οι πληροφορίες που κρίνει σκόπιμο να δοθούν στον προθυπουργό είναι επιλεκτικές και πολύ αποσπασματικές, ενώ ορισμένες επιχειρήσεις μαθαίνονται πολύ αργότερα ή και ποτέ.

Ως αυτόνομη οργάνωση λοιπόν, η Μοσάντ επιστρατεύει και παράνομα μέσα για την εκπλήρωση των στόχων της, όπως παραπλάνηση της αστυνομίας σε ξένες χώρες ή μεσολάβηση στην πώληση όπλων και ναρκωτικών σε τρομοκρατικές οργανώσεις ή υπανάπτυκτα κράτη για απόκτηση των απαιτούμενων χρημάτων. Παρόμοια έχουν λειτουγήσει κι άλλες μυστικές υπηρεσίες, με τη cia πασίγνωστο παράδειγμα, αλλά στην περίπτωση της Εβραϊκής Μοσάντ η δράση αυτή είναι πολύ πιο έντονη και γίνεται με λιγότερα εμπόδια. Η Μοσάντ συνεργάζεται, ανάλογα με τους στόχους της, με άλλες μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ, καθώς και με τη CIA, ενώ στο βιβλίο αναφέρεται μια εποχή οπότε συνεργαζόταν και με τη δανική μυστική υπηρεσία, την οποία ωστόσο υποτιμούσε, αφού κατέληξε υπηρέτρια της Μοσάντ να της μεταδίδει επακριβώς τις κινήσεις μιας μικρής κοινότητας παλαιστινίων της Δανίας περίπου 500 ατόμων.

Ο Οστρόφσκι λοιπόν, με το κωδικό όνομα Σιμόν Μαχαλάβ (μαχαλάβ σημαίνει μεγάλο μαχαίρι, όπως και το οστρόφσκι στα πολλωνικά), κατόρθωσε να περάσει όλες τις σκληρές δοκιμασίες και να γίνει κατσά, θεωρητικά ισότιμος με τους υπόλοιπους. Ο αρχικός του ενθουσιασμός ωστόσο για τη συμμετοχή του στη σπουδαιότερη οργάνωση της χώρας του, σύντομα μετατράπηκε σε αμφιβολία και δυσπιστία, και τελικά σε απογοήτευση, βλέποντας την υπερβολική αυτονομία κι επομένως τις άκρως παράνομες πράξεις της οργάνωσης, την καλλιέργεια το εγωκεντρισμού – ο κατάσκοπος θά’πρεπε να επιβιώσει και να εξαγάγει πληροφορίες απ’το στόχο του με οποιονδήποτε τρόπο -, κι ως εκ τούτου την αντιμετώπιση των άλλων ανθρώπων ως μέσα, καθώς και τις ασυδοσίες των στελεχών της οργάνωσης, που συχνά ήταν σεξουαλικές, όλα εκ των οποίων τον οδήγησαν σε αντιπαραθέσεις με άλλα μέλη που οδήγησαν στην αποπομπή του το 1986, όταν δούλευε ως κατσά στην Κύπρο συλλέγοντας στοιχεία για μια συνάντηση αραβικών οργανώσεων στη Λιβύη υπό την Αιγίδα του Μουανμάρ Καντάφι, ώστε να χτυπηθούν απ’τη Μοσάντ καθώς έφευγαν όλοι μαζί με το αεροπλάνο, οπότε έμαθε τυχαίως πως θά’φευγαν με ξεχωριστά αεροπλάνα, αλλά μόλις δοκίμασε να ενημερώσει την οργάνωση, δέχτηκε σκληρή κριτική και μέσα σε μόλις μία μέρα το όνομά του διαγράφηκε. Και εξαιτίας του μη ελεγχόμενου από κάποια ανώτερη αρχή και ως εκ τούτου σχετικά αυθαίρετου περιβάλλοντος των μυστικών υπηρεσιών,  είναι πολύ δύσκολο να βρει κάποιος το δίκιο του.
Η αναχώρηση πάντως θα γινόταν την επομένη, πριν προλάβει η Μοσάντ να δράσει, και μάλλον γι’αυτό άφησαν οι άραβες τη διαρροή της πληροφορίας. Με τη διαγραφή του απ’την οργάνωση κατέρριψε τελικά το μύθο της δήθεν ανωτερότητας του ισραηλινού κράτους και του εβραϊκού έθνους, ο οποίος εμφυσείται σ’όλους τους Ισραηλινούς, και άρχισε να εξετάζει τη δράση του Ισραήλ αντικειμενικότερα. Συμπέρασμά του είναι πως ο κρατικός παρεμβατισμός είναι απαραίτητος για τη θεμιτότερη, ας πούμε, λειτουργία της Μοσάντ.

Ως εργαζόμενος στους υπολογιστές της οργάνωσης, είχε πρόσβαση σε στοιχεία διαφόρων επιχειρήσεων, τις οποίες μας αναφέρει στο βιβλίο. Οι επιχειρήσεις, κυρίως κατά μεσανατολικών κρατών ή παλαιστινιακών αυτονομιστικών οργανώσεων, είναι τόσο πονηρά σχεδιασμένες, μέσα στη δολοπλοκία και με πληθώρα επαφών σε διάφορες χώρες και θέσεις, αλλά κι εναλλακτικών λύσεων, ώστε κι εγώ συχνά δυσκολευόμουν ν’ακολουθήσω τη σειρά των γεγονότων. Αυτός ο πανούργος σχεδιασμός αντανακλά την αυστηρή επιλογή και εκπαίδευση των μελών αυτής της κλειστής ομάδας, που, εκτός από την υψηλή νοημοσύνη κι ευστροφία τους, θα πρέπει επίσης σίγουρα νά’χουν ανεπτυγμένα όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του κατασκόπου, όπως την τεχνική του χαμαιλέοντα (αληθοφανέστατη κάλυψη γιαπαραπλάνηση), την αποφασιστικότητα, την αδιστακτότητα. Η αφήγηση λίγων μόνο επιχειρήσεων μ’έβαλε σε προβληματισμό όσον αφορά τη δράση των μυστικών υπηρεσιών γενικότερα ανά τον κόσμο και το ποσό στο οποίο επηρέασαν την παγκόσμια ιστορία. Πραγματικά, η ρήση «η ιστορία είναι η ιστορία της κατασκοπίας» ισχύει. Και σήμερα, με την έκρηξη της τεχνολογίας των υπολογιστών, των τηλεπικοινωνιών, των κατασκοπευτικών μικροσυσκευών, των δορυφορικώ συστημάτων, καθώς και με την επέκταση του Διαδικτύου, η εργασία αυτών των υπηρεσιών μπορεί να γίνεται ακόμα ευκολότερα σε οποιαδήποτε θέσει στον κόσμο.

Ο Βίκτορ Οστρόφσκι έγραψε ακόμα ένα βιβλίο το 1997, πάλι με θέμα τη Μοσάντ, το «Η άλλη πλευρά της απάτης». Ο κανονικός τίτλος του συγκεκριμένου είναι «Με τον τρόπο της απάτης» (By way of deception), αν και, όπως έχει γίνει και μ’άλλα βιβλία, ο τίτλος έχει αλλάξει με τη μετάφραση.  Πηγή του τίτλου είναι ένα εδάφιο των παροιμιών της Παλαιάς Διαθήκης, το οποίο χρησιμοποιούσε η Μοσάντ ως σύνθημα, όπου αναφέρεται πως με την απάτη κερδίζεται ο πόλεμος. Η έκδοση του βιβλίου το 1990, μέσα στον ισραηλοπαλαιστινιακό πόλεμο, ήταν ταραχώδης. Το κράτος του Ισραήλ, με μηνύσεις κατά του Καναδά και των ΗΠΑ προσπάθησε να εμποδίσει την έκδοση του βιβλίου για την προστασία υποτίθεται μελών της Μοσάντ και μελλοντικών επιχειρήσεων, ωστόσο αυτό δεν επιτεύχθηκε ευτυχώς, και δε θά’ταν δημοκρατικό άλλωστε να γίνει. Οι αντίπαλοι του Οστρόφσκι ισχυρίζονται πως ο συγγραφέας έγραψε απλώς ένα υποθετικό λογοτέχνημα ή ότι τό’γραψε επίτηδες για να δυσφημίσει το Ισραήλ, διότι, ως γνωστόν, ο παραμικρός εχθρικός λόγος γι’αυτό το «ιερό» κράτος είναι προσβολή. Η ίδια η Μοσάντ αρνείται κάθε συμμετοχή στα λεγόμενα του βιβλίου. Ο ίδιος ο Οστρόφσκι διαβεβαιώνει πως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τα μέλη της Μοσάντ, αφού τα επώνυμα δεν αναφέρονται, ενώ τα γεγονότα των επιχειρήσεων δε μπορούν ν’αποδειχθούν, επειδή τα αρχεία είναι μυστικά. Παρά τις κάποιες αλλαγές που μάλλον έχει υποστεί το εν λόγω βιβλίο, ίσως και με απειλές προς το συγγραφέα, η πρωτοφανής ιστορικά παρέμβαση μιας χώρας σε μια άλλη για την έκδοση ενός βιβλίου δεν είναι τυχαία. Προφανώς το βιβλίο περιέχει πολλά πραγματικά στοιχεία.Krav Maga: η άκρως επικίνδυνη πολεμική τέχνη των Ισραηλινών ειδικών δυνάμεων και της Μοσάντ που κερδίζει δημοφιλία στην Ελλάδα

Παρακολουθήστε το βίντεο που ακολουθεί με πρωταγωνιστή τον κορυφαίο αυτή τη στιγμή στον κόσμο Ισραηλινό εκπαιδευτή, Roy Elghanayan:

*****************************************Όταν συνήθως ακούμε τις λέξεις «πολεμικές τέχνες» αυτό που μας έρχεται στο μυαλό είναι περίτεχνες κινήσεις, φιλοσοφίες της Άπω Ανατολής, χρόνια ολόκληρα εκπαίδευσης, άριστη σωματική κατάσταση, ευλυγισία αθλήτριας ενόργανης γυμναστικής και σκηνές αλά Karate Kid...

Όλα αυτά μέχρι που ήρθαν οι Ισραηλινοί, ένα έθνος σε διαρκή εμπόλεμη κατάσταση, και επινόησαν ένα σύστημα μάχης σώμα με σώμα, που θεωρείται το πιο επιθετικό που έχει δημιουργηθεί ποτέ, στο οποίο οι περίτεχνες κινήσεις και οι λοιπές «φιοριτούρες» πάνε περίπατο και όπου ο κανόνας είναι ένας: πώς θα ξαπλώσεις τον επιτιθέμενο στο έδαφος πριν καν σκεφτεί να σε ξαπλώσει αυτός...

Διότι το σύστημα Krav Maga δεν αστειεύεται: διδάσκει μεν ανοχή και περιστολή της επιθετικότητας, αλλά όταν τα πράγματα χτυπήσουν «κόκκινο» τότε το ζητούμενο είναι ένα και αδιαπραγμάτευτο...

Το Krav Maga (Κραβ Μαγκά) (Εβραϊκά: קרב מגע) - η σημασία των λέξεων στα Εβραϊκά είναι μάχη επαφής - contact fight - είναι μια πολεμική τέχνη που δημιουργήθηκε από τον Ισραηλινό Ίμι Λίχτενφελντ.

Επικεντρώνεται αποκλειστικά στην αυτοάμυνα καθώς και την προστασία άλλων, προσφέροντας στον ασκούμενο μοναδικές και πολύ εξελιγμένες μεθόδους και τακτικές μάχης. Διδάσκει τρόπους αντιμετώπισης για πολλά διαφορετικά είδη και καταστάσεις βίας, καθώς και τακτικές ενάντια σε επιθέσεις από έναν ή πολλούς άοπλους ή ένοπλους επιτιθέμενους. Περιλαμβάνει πάλη, πυγμαχία και επιλεγμένες λαβές από το αϊκίντο και άλλες πολεμικές τέχνες αυτοάμυνας.

Πριν περίπου 40 χρόνια με την ίδρυση του Ισραηλινού κράτους ο Ίμι Λίχτενφελντ δημιούργησε το Κραβ Μάγκα. Ο λόγος ήταν η ανάγκη του Ισραηλινού προσωπικού να μάθει ένα είδος πολεμικής τέχνης σε μικρό χρονικό διάστημα. Τα σαράντα χρόνια ζωής του το κάνουν μια από τις πιο νεαρές πολεμικές τέχνες. Ο Ίμι Λίχτενφελντ ένας αξιωματικός του Ισραηλινού στρατού το τελειοποίησε και το εισήγαγε στην εκπαίδευση του Ισραηλινού στρατού. Ο Ίμ Λίχτενφελντ ήταν πρόεδρος του Κραβ Μάγκα. Με τα χρόνια, οι ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας, η ισραηλινή αστυνομία και η Μοσσάντ άρχισαν και αυτές να χρησιμοποιούν το Κραβ Μάγκα.

Τα χαρακτηριστικά που κάνουν το Krav Maga πραγματικά να ξεχωρίζει από άλλα συστήματα είναι ότι:  οι τεχνικές του είναι εξαιρετικά πρακτικές και αποτελεσματικές στον δρόμο,  η εκμάθησή τους είναι εύκολη και η εκτέλεσή τους φυσική.   Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να αποκτήσουν και να διατηρήσουν ένα υψηλό επίπεδο ικανότητας μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα εκπαίδευσης.
Το στυλ του Κραβ Μάγκα βασίζεται πάνω σε τεχνικές άλλων πολεμικών τεχνών, όπως το Καράτε, το Αϊκίντο, το Τζούντο και άλλες λιγότερα γνωστές πολεμικές τέχνες. Το Κραβ Μάγκα είναι ένα πρακτικό σύστημα αυτοάμυνας δοκιμασμένο σε αληθινές συνθήκες με ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γνώρισμα την ευκολία στην εκμάθηση, αφού στηρίζεται στις φυσικές κινήσεις και αντιδράσεις του ανθρώπου.
Στην Ελλάδα υπάρχουν σήμερα αρκετές σχολές που διδάσκουν το σύστημα και οι οποίες διοργανώνουν και αρκετά ανοιχτά και εξειδικευμένα ή μη σεμινάρια και κύκλους εκπαιδεύσεων. Σε ότι αφορά τους φορείς του συστήματος στη χώρα - όπως και σε πολλές άλλες πολεμικές τέχνες και μαχητικά αθλήματα - υπάρχουν 4 ομοσπονδίες οι οποίες υπάγονται, ακολουθούν ή αν θέλετε συνδέονται με διαφορετικές παγκόσμιες, διεθνείς ή επίσημες ομοσπονδίες και οργανώσεις.
Το Krav Maga αποτελεί μία από τις πλέον  μυστήριες πολεμικές τέχνες! Η Mossad, που είναι από τις ισχυρότερες μονάδες ειδικών αποστολών στον κόσμο και λειτουργεί για λογαριασμού του Υπουργείου Αμύνης του Ισραήλ έχει αναπτύξει τη συγκεκριμένη πολεμική τέχνη στο έπακρο. Δείτε ένα απόσπασμα από την εκπαίδευση των κομάντος αν και τα πραγματικά βίντεο είναι εξαιρετικά σπάνια να κυκλοφορήσουν…


*****************************************************
«ΔΙΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ»
(η δημιουργία ενός πράκτορα της Μοσάντ)
Ένα βιβλίο Του Βίκτωρα Οστρόφσκι
Χώρα  Η.Π.Α.
Γλώσσα Αγγλικά
Εκδότης Wilshire Press Inc. (2002)
Σελίδες 372
ISBN-10: 0971759502
ISBN-13: 978-0971759503
Επιμέλεια βιβλιοκριτικής  Θωμάς Φ. Δρίτσας
Ο Βίκτωρ Οστρόφσκυ γεννήθηκε την 28η Νοεμβρίου, 1949 στο Έντμοντον της Αλμπέρτα, ΗΠΑ. Πρόκειται για πρώην αξιωματούχο της Μοσάντ, γεννημένο στον Καναδά, αναθρεμμένο στο Ισραήλ, και συγγραφέα 2 βιβλίων για την Μοσάντ.
Ο Βίκτωρ Οστρόφσκυ μεγάλωσε στο Ισραήλ και κατετάγη στο σώμα IDF-Israeli Defense Forces (Ισραηλινές Δυνάμεις Αμύνης) λίγο πριν κλείσει τα 18. Κατά την διάρκεια της θητείας του, πήρε για σύζυγό του την Μπέλλα, την παιδική του αγάπη. Μέχρι να καταταγεί στην Μοσάντ (Μυστικές Υπηρεσίες του Ισραήλ), ο Βίκτωρ είχε γίνει Αντιπλοίαρχος, υπεύθυνος του τμήματος δοκιμών οπλικών συστημάτων του Ναυτικού. Μεταξύ άλλων, εισήγαγε τον πύραυλο εδάφους-εδάφους «Harpoon» σε πυραυλάκατους, καθώς και την εγκατάσταση του αντιπυραυλικού συστήματος «Vulcan» επί των πυραυλακάτων.
Από το 1982 μέχρι το 1984 ήταν σπουδαστής στην ακαδημία της Μοσάντ, και αξιωματικός συγκέντρωσης στοιχείων (katsa) από τον Οκτώβριο του 1984 μέχρι τον Μάρτιο του 1986.
Το 1990 δημοσίευσε το βιβλίο «By Way of Deception» (Δια της απάτης) – μία αφήγηση του χρόνου που έζησε μέσα στην Μοσάντ.  Ο Βίκτωρ αρνήθηκε να χρησιμοποιήσει ψευδώνυμο, δηλώνοντας πως αν ήθελε να κρυφτεί, δεν θα έγραφε το βιβλίο που ο ίδιος πίστευε πως ήταν απαραίτητη πράξη, για να σταματήσει η διαφθορά εντός της Υπηρεσίας. 

 

ΕΜΕΙΣ  ΟΙ  ΕΛΛΗΝΕΣ  ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ  ΘΕΛΟΥΜΕ  ΜΙΑ  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚA  ΕΛΛΗΝΙΚΗ,  ΔΥΝΑΤΗ  ΚΑΙ  ΑΞΙΑ    Ε.Υ.Π.

Όλοι  οι  πραγματικοί  Έλληνες  πατριώτες  θέλουμε  μία  άξια  και  δυνατή  μυστική  Ελληνική  υπηρεσία,  ΜΙΑ  ΚΡΥΠΤΕΙΑ,  που  να  προστατεύει  την  πατρίδα  και  να  αισθανόμαστε  περήφανοι  γι  αυτήν.

Μία  ε.υ.π   όμως  πρέπει  να  είναι  και  πραγματική  Ε.Υ.Π.

Ο  μακαρίτης  μαθηματικός  του  Α.Π.Θ.  ο  καθηγητής μου   Βαρόπουλος,  όταν   περνούσε έξω  από  το  Μετεωρολογοσκοπείο, έλεγε:  «να  μπούμε  μέσα  να  ρωτήσουμε,  τι  καιρό  έκανε  χθες»,  εννοώντας  ότι  αυτοί  ήταν  ανίκανοι  να  προβλέψουν  τον  καιρό  του  αύριο.   

Δεν  μπορεί  μία  μυστική  υπηρεσία  να  σέρνεται  πίσω  από  τα  γεγονότα,  να  βρίσκει  τα  ήδη  γνωστά,  να  παραπληροφορεί  και  να  μην  μπορεί  να  προβλέψει  τίποτε.

 Έτσι  η  Ε.Υ.Π.:

1.  Πρέπει  να  είναι  Εθνική.  Ανήκει  η  σημερινή  ΕΥΠ  στο  Ελληνικό  Έθνος;  Ιδρύθηκε  από  την  CIA  και  σήμερα  λέγεται  ότι  ελέγχεται  από  την  Μοσάντ. 

 2.  Πρέπει  να  είναι  Υπηρεσία.  Δηλαδή  να  έχει  μία  στοιχειώδη  οργάνωση,  κάποιο  ΔΙΚΟ  ΤΗΣ  σύστημα  λειτουργίας,  ένα  οργανόγραμμα,  μία  αυτόνομη  μέθοδο  επιλογής  προσωπικού,  μία  ανεπηρέαστη   εσωτερική  δομή  για  εργασία  και  εξέλιξη  των  στελεχών  της.   Έχει  σήμερα  τέτοια  χαρακτηριστικά  υπηρεσίας  η  ΕΥΠ;

3.   Πρέπει  να  συγκεντρώνει  Πληροφορίες.  Να  γνωρίζει  τα  πάντα  όσα  συμβαίνουν  στον  κόσμο,  να  προβλέπει  μελλοντικές  καταστάσεις  και  κυρίως  να  ξέρει  και  να  εξουδετερώνει  όλους  τους  εχθρούς  της  πατρίδας.  Έχει  τέτοιες  ιδιότητες  η  σημερινή  ΕΥΠ;

 

 

ΥΠΑΡΧΕΙ  ΕΝΑΣ  ΑΓΡΑΦΟΣ  ΚΑΝΟΝΑΣ  ΣΕ  ΚΑΘΕ  ΣΩΣΤΗ  ΜΥΣΤΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΤΟΥ   ΚΟΣΜΟΥ: 

Πως  αντιμετωπίζει  μία  υπηρεσία  έναν  δικό  της  προδότη;   Επίσης  οι  κατασκοπεύοντες  την  Ελληνική  πατρίδα  που  συλλαμβάνονται  από  την  ΕΥΠ,  ποιός   πρέπει   να  είναι  ο  χειρισμός  τους;  Είναι  αποδεκτό  αυτό  που  γίνεται  σήμερα,  οι  κατάσκοποι  να  παραπέμπονται  σε  «δίκη»  και σε  λίγο  καιρό  να  βγαίνουν  έξω;  Δεν  υπάρχουν  πιο  απλές  και  οριστικές  λύσεις; 

Στις  περισσότερες  καλές  μυστικές  υπηρεσίες  του  κόσμου,  κάθε  πράκτορας   είναι  τελείως  αφανής.  Πιθανότατα  ούτε  η  γυναίκα,  ούτε  τα  παιδιά  του  γνωρίζουν  την  ιδιότητά  του  και  πάντα  υπάρχει  κάλυψη  με  ένα  άλλο  αληθοφανές  πραγματικό  επάγγελμα.

  Αυτός  που  προδίδει  την  υπηρεσία  συνήθως  τον  τρώει  η  μαύρη  μαρμάγκα.  Δεν  βγαίνει  δημοσίως  να   ξεράσει  πρόσωπα  και  μυστικά  της  υπηρεσίας.  Τι  είδους  «μυστική»  υπηρεσία  θα  ήταν  αυτή.  Στην  Ρωσία  λέγεται  ότι  ο  προδότης  της  υπηρεσίας  εκτελείται.  Επειδή  το  κράτος  δεν  θέλει να  ξοδέψει  ούτε  το  κόστος  για  τις  σφαίρες  που  θα  σκοτώσουν  τον  προδότη,  (ούτε   γι  αυτές  δεν  αξίζει),  λέγεται  ότι  υποχρεώνεται  η  οικογένεια  του  προδότη  να  αγοράσει  τις  σφαίρες  με  τις  οποίες  θα  εκτελεστεί  ο  πράκτορας.-

 

                    ΤΕΛΟΣ

 

 

 

ΖΗΝΩΝ  ΠΑΠΑΖΑΧΟΣ


1 σχόλιο :

  1. Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΟΛΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ Η ΑΦΟΒΙΑ.......ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΓΕΝΟΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΥΡΙΣΕΙ ΝΑ ΔΕΙ ΠΙΣΩ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΕΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ........ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΜΙΝΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΗ Η ΕΥΓΕΝΕΙΑ ΑΛΛΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣ ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ.......

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Σχόλια που δεν συνάδουν με το περιεχόμενο της ανάρτησης, όπως και σχόλια υβριστικά προς τους αρθρογράφους, προσβλητικά σχόλια προς άλλους αναγνώστες σχολιαστές και λεκτικές επιθέσεις προς το ιστολόγιο θα διαγράφονται.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...